Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAULINA ZAWADZKA"

POWŁOKI DIAMENTOWE NANOSZONE METODAMI CVD


  W artykule przedstawiono najnowsze dane dotyczące sposobów wytwarzania powłok diamentowych i diamentopodobnych DLC. Omówiono także metody badania mikrostruktury, własności i identyfikacji składu fazowego tego typu powłok. Przedstawiono strukturę i budowę powłok diamentowych oraz ich charakteryzację. Słowa kluczowe: powłoki diamentowe i diamentopodobne (DLC), chemiczne osadzanie z próżni CVD, struktura DIAMOND COATINGS DEPOSITION BY CVD METHODS The methods of diamond and Diamond-like carbon (DLC) coatings production are presented in the work. The ways of investigations of microstructure, properties and phase identifications of such type of coatings are also presented. The microstructure, construction and characterization of diamond coatings are shown. Keywords: diamond and Diamond-like carbon (DLC) coatings, Chemical Vapour Deposition (CVD), microstructure Własności warstw diamentowych Diament posiada wiele unikatowych własności fizycznych, chemicznych, elektrycznych oraz optycznych. Jest materiałem o największej gęstości molowej, module Younga, twardości, prędkości dźwięku oraz przewodności cielnej (pięciokrotnie większej od miedzi). Ponadto posiada najniższy współczynnik rozszerzalności cieplnej i niski współczynnik tarcia (w przypadku tekstury ball-like zbliżony do teflonu), jest obojętny chemicznie i odporny na korozję, ma szeroką przezroczystość optyczną od UV do IR w zakresie widma elektromagnetycznego. Naturalny diament jest izolatorem, ale poprzez domieszkowanie można z niego uzyskać także półprzewodniki: typu n (domieszkowanie azotem lub fosforem) oraz typu p (domieszkowanie borem) [1]. Metody wytwarzania warstw diamentowych Diamenty naturalne ze względów ekonomicznych nie znalazły zastosowania w przemyśle, dlatego też od lat prowadzono liczne badania mające na celu wytworzenie diamentu w warunkach laboratoryjnych. W 1955 r. firma General Electric, stosując warunki zbliżone do warunków powstawania diamentu naturalnego ([...]

Ocena powłoki diamentopodobnej wytworzonej na podłożu nadstopu niklu IN718 w procesach CVD wspomaganych plazmą wyładowania jarzeniowego


  Zwiększanie trwałości eksploatacyjnej elementów maszyn i narzędzi uzyskuje się w głównej mierze dzięki zastosowaniu technik inżynierii powierzchni. Celem technologów w obszarze inżynierii powierzchni, obok tendencji do zmniejszania kosztów procesu technologicznego, jest dążenie do wytworzenia powłok o ściśle prognozowanych właściwościach użytkowych. Takimi powłokami mogą być powłoki diamentowe cechujące się unikatowymi właściwościami diamentu o monokrystalicznej małozdefektowanej budowie. Powłoki diamentowe mają budowę mono- bądź polikrystaliczną [1, 2]. W procesie wytarzania powłok diamentowych tworzą się także powłoki diamentopodobne. Powłoki diamentopodobne DLC (Diamond Like Carbon) charakteryzują się budową amorficzną oraz mają cechy naturalnego diamentu. Diamentopodobne powłoki węglowe DLC stanowią mieszaninę amorficznego lub drobnokrystalicznego węgla o hybrydyzacji elektronów sp1, sp2, sp3. Węgiel jest wyjątkowym pierwiastkiem ze względu na obecność oddziaływań między jego atomami lub z atomami innych pierwiastków [3]. Możliwe hybrydyzacje to liniowa (sp1), trygonalna (sp2) i tetragonalna (sp3). Hybrydyzacja sp3 zapewnia powłokom zwiększenie odporności na ścieranie, dużą twardość i dobre przewodnictwo cieplne, natomiast sp2 powoduje zmniejszenie współczynnika tarcia. O stopniu hybrydyzacji węgla oraz składu mieszaniny w powłoce diamentopodobnej DLC decyduje dobór metody i warunków procesów jej nanoszenia [3÷7]. Do wytwarzania cienkich powłok diamentopodobnych stosuje się procesy chemicznego oraz fizycznego osadzania z fazy gazowej. Między innymi do wytwarzania powłok diamentowych i diamentopodobnych od wielu lat są stosowane procesy CVD z gorącym włóknem oraz wspomagane wyładowaniami wysokiej częstotliwości - plazmą mikrofalową, częstotliwością radiową, także jednoczesnym zastosowaniem tych metod w jednym procesie. Ze względu na złożoność procesu rzadko stosowaną do wytwarzania powłok diamentowych i diamentopodobnych[...]

BADANIA STRUKTURY STYKÓW KONSOLIDOWANYCH Z PROSZKÓW AgSnBi DOI:11.15199/67.2015.10.16


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz własności proszków i gotowych styków AgSnBi o raz AgSnO poddanych odkształceniu w procesach Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS) oraz Wyciskania Hydrostatycznego (HE). Przeprowadzone badania objęły: obserwacje mikrostruktury przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), badania mikrotwardości metodą Vickersa oraz pomiar porowatości. Wyniki badań mikroskopowych ujawniły obecność wydłużonych wzdłuż kierunku wyciskania ziaren oraz pasm i pasm ścinania w mikrostrukturze konsolidowanych proszków AgSnBi, a w gotowych stykach występowanie zarówno małych jak i dużych ziaren z licznymi mikro-bliźniakami wewnątrz. Z kolei mikrostruktura styku AgSnO charakteryzowała się obecnością rozmieszczonych losowo pojedynczych kulistych wydzieleń. Pomiary twardości i porowatości wskazują na znaczne umocnienie i zagęszczenie konsolidowanego materiału po procesach SPD. Słowa kluczowe: CWS, HE, styki elektryczne, porowatość THE STRUCTURE OF THE ELECTRICAL CONTACTS OF THE CONSOLIDATED AgSnBi POWDER The paper presents the results of studies of the microstructure and properties of powders and ready-made AgSnBi and AgSnO contacts subjected to deformation in CWS and HE processes. The study included microstructure examinations by scanning electron microscopy (SEM), Vickers microhardness testing and measurement of porosity. The results of microscopic examinations revealed the presence of elongated grains along the extrusion direction and bands, as well as shear bands in the microstructure of consolidated AgSnBi powders; in ready-made contacts the presence of both small and large grains with numerous micro-twins inside was traced. In turn, the microstructure of AgSnO contact was characterized by the presence of randomly spaced individual spherical precipitates. Measurements of hardness and porosity indicate a significant strengthening and consolidation of the test material as a result of the[...]

 Strona 1