Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz KURPAS"

Zastosowanie przekładników optycznych w systemie elektroenergetycznym DOI:10.15199/74.2016.8.1


  Application of optical converters in electropower systems Słowa kluczowe: przekładniki optyczne, zasada działania, konstrukcja, zastosowanie Przedstawiono zasadę działania oraz budowę oferowanych na rynku sensorów optycznych, stosowanych w systemie elektroenergetycznym. Key words: optical convertors, principle of work, construction, application The article presents the principle of construction and operations of optical sensors on offer and used in electropower systems. Gwałtowny rozwój technologii produkcji przekładników pomiarowych umożliwił opracowanie nowych rozwiązań konstrukcji przekładników prądowych, które bazują na zjawiskach fizycznych znanych od wielu lat. Przykładem może być wykorzystanie zjawiska Faradaya, które zostało odkryte przez Michaela Faradaya w 1845 r. i było pierwszym eksperymentem, ujawniającym związek światła z magnetyzmem. Zjawisko to polega na obrocie o pewien kąt płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo w czasie przechodzenia światła przez ośrodek, w którym istnieje pole magnetyczne. W ciągu ostatnich dwudziestu lat niektórzy producenci przekładników prądowych opracowali całkowicie nowe konstrukcje optycznych sensorów prądowych, których zasada działania opiera się na tym zjawisku. Liderami w tej technologii są firmy m.in.: ALSTOM, ABB i Arteche. Dotychczas do przetworzenia wartości prądu pierwotnego płynącego w sieci systemu elektroenergetycznego na sygnał, który można podłączyć do zacisków przekaźników zabezpieczeniowych lub urządzeń pomiarowych służyły przekładniki prądowe, których zadaniem było: - zmniejszenie wartości prądu pierwotnego i jego standaryzacja (1 A lub 5 A dla wartości prądu znamionowego), - zapewnienie separacji galwanicznej między siecią systemu elektroenergetycznego o wysokim napięciu oraz obwodami wtórnymi (niskie napięcie), w których znajdują się: przekaźniki, mierniki i inna aparatura pomocnicza. Do transformacji prądu w klasycznych przekładnikach prądowych[...]

Niezawodność systemu elektroenergetycznego w ujęciu regulacji jakościowej DOI:10.15199/48.2016.11.68

Czytaj za darmo! »

Artykuł podejmuje tematykę niezawodności sieci dystrybucyjnej w kontekście wprowadzonej regulacji jakościowej. Autorzy proponują wielopłaszczyznowe spojrzenie na aspekty niezawodnej dostawy energii elektrycznej - wskazując na perspektywę Klienta, jako ujęcie opisane wskaźnikami SAIDI i SAIFI i wykorzystywane w modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Abstract. Article refers to the reliability of the distribution network in the context of the quality regulation. The authors propose a multi-focused look at the aspects of a reliable supply of electricity - pointing to the customer perspective, described by indicators SAIDI and SAIFI and used in the regulation model of Distribution System Operators. (Reliability of distribution system in terms of quality regulation). Słowa kluczowe: regulacja jakościowa, niezawodność, SAIDI, SAIFI, strategia inwestycyjna, zarządzanie majątkiem, OSD. Keywords: reliability, SAIDI, SAIFI, investment strategy, asset management, DSO. Wstęp System elektroenergetyczny, rozumiany jako zbiór elementów służących do niezawodnej dostawy czy odbioru energii elektrycznej [1] można opisać na wiele sposobów. Jedną z perspektyw, w której można analizować prawidłowość pracy systemu elektroenergetycznego jest perspektywa Klienta. Klienta rozumianego jako głównego beneficjenta funkcji celu istnienia systemu, Klienta - odbiorcy, Klienta - wytwórcy, Klienta - prosumenta. W każdym z przypadków Klient ostatecznie weryfikuje niezawodność pracy systemu. Przedmiotem tego artykułu nie będzie odniesienie do metod oceny niezawodności systemu, opisanych min. w pozycji [2]. Autorzy skoncentrują się na przedstawieniu pojęcia niezawodności w aspekcie regulacji sektora elektroenergetycznego, a w szczególności obowiązków nałożonych na krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. W Polsce rok 2016 jest pierwszym rokiem obowiązywania tzw. "regulacji jakościowej" [3] i stanowi ważny krok w procesie przemian sektora dystry[...]

 Strona 1