Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Grzanka"

Effect of addition of ethoxylated tallow amine and other adjuvants on the effectiveness of glyphosate DOI:10.15199/62.2018.7.20


  Glifosat został wprowadzony na rynek w 1974 r. i stał się najczęściej stosowanym herbicydem na świecie1). Jest jedyną substancją aktywną hamującą działanie syntazy 5-enolopirogronoszikimo-3-fosforanowej (enzymu EPSP). Zablokowanie tego enzymu uniemożliwia przekształcenie fosforanu szikimowego w tryptofan, tyrozynę oraz fenyloalaninę2). Cząsteczka glifosatu może mieć formę kwasu, soli sodowej, amonowej, izopropyloaminowej (rys. 1), potasowej (rys. 2), soli trimetylosiarczanu3). Fig. 1. Glyphosate in the form of isopropylamine salt Rys. 1. Glifosat w formie soli izopropyloaminowej Fig. 2. Glyphosate in the form of potassium salt Rys. 2. Glifosat w formie soli potasowej 1136 97/7(2018) Mgr inż. Monika GRZANKA w roku 2018 ukończyła studia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest doktorantką w Katedrze Agronomii tej samej uczelni. Specjalność - ochrona roślin, herbologia, herbicydy, adiuwanty. W celu poprawy skuteczności działania herbicydów wykorzystuje się adiuwanty. Mogą być one włączone w formulację środka ochrony roślin lub dodane do zbiornika opryskiwacza w trakcie przygotowywania cieczy opryskowej4). Jedną z substancji pomocniczych jest polietoksylowana amina tłuszczowa (nr CAS 61791-26-2), (rys. 3), która jest w wielu formulacjach glifosatu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały jednak zobowiązane do wycofania tego związku z preparatów zawierających glifosat5). Substancje pomocnicze przeznaczone do poprawy skuteczności działania herbicydów mogą mieć w swym składzie betainy. Są to związki amfoteryczne, zwykle otrzymywane w reakcji amin czwartorzędowych z chlorooctanem sodu16). Ważnym elementem mogącym wpłynąć na skuteczność działania glifosatu jest odczyn cieczy opryskowej17). Glifosat jest herbicydem powszechnie wykorzystywanym na całym świecie. Z opinii przyjętej przez Europejską Agencj[...]

Wpływ pH cieczy opryskowej i adiuwantów należących do różnych grup chemicznych na skuteczność działania tembotrionu DOI:10.15199/62.2019.10.3

Czytaj za darmo! »

Gwarantem uzyskania w obecnych warunkach gospodarowania bardzo wysokich plonów roślin i dobrej ich jakości jest stosowanie herbicydów. Pozwala to również zmniejszyć nakłady pracy w gospodarstwie1). W ostatnich latach w krajach europejskich dąży się do zmniejszenia dawek oraz liczby zabiegów wykonywanych herbicydami2). Umożliwia to ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko, obniżenie kosztów ochrony plantacji oraz zmniejszenie możliwości zanieczyszczenia płodów rolnych substancjami czynnymi preparatów3). Na skuteczność działania środków chwastobójczych ma wpływ wiele czynników, do których zalicza się skład gatunkowy chwastów oraz ich fazę rozwojową, technikę aplikacji preparatów, warunki klimatyczne, skład mieszaniny herbicydów, a także formulację środka4). Istotne są również właściwości wody wykorzystanej do przygotowania cieczy opryskowej, w tym jej pH5). Niskie pH cieczy opryskowej w przypadku herbicydów o odczynie słabo kwasowym sprawia, że wykazują one bardziej lipofilowy charakter, a tym samym w lepszym stopniu przenikają przez warstwę wosku pokrywającą powierzchnię roślin6). Odczyn cieczy oddziałuje także na długość okresu półrozpadu substancji aktywnych środków ochrony roślin oraz na rozpuszczalność preparatów7). Na efektywność zabiegu herbicydowego ma też wpływ dodatek substancji pomocniczych (adiuwantów). Rozróżnia się adiuwanty aktywujące i modyfikujące. Pierwsze z nich mogą być fabrycznie włączone w skład środka ochrony roślin lub dodane do mieszaniny opryskowej w trakcie jej przygotowywania8). Dzielą się one na oleje, surfaktanty, adiuwanty wieloskładnikowe oraz nawozy mineralne i sole nieorganiczne. Odpowiednio dobrane substancje pomocnicze mogą ograniczyć negatywny wpływ warunków atmosferycznych panujących w trakcie zabiegu na zaaplikowane herbicydy oraz umożliwić zniszczenie bardziej odpornych chwastów9). Przyczyniają się do zwiększenia adsorpcji, retencji oraz docelowego przemieszczania [...]

Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów DOI:10.15199/62.2019.8.11


  Nanotechnologia zajmuje się badaniem, wytwarzaniem oraz znajdowaniem zastosowań dla struktur, w których przynajmniej jeden z wymiarów nie jest większy niż 100 nm1). Jednorodność nanocząstek można określić dzięki pomiarowi widm absorpcyjnych UV-Vis2). Do najczęściej wykorzystywanych nanocząstek o charakterze metalicznym należą nanocząstki palladu, miedzi, złota, platyny oraz srebra3). Produkty nanotechnologii są wykorzystywane m.in. w medycynie i budownictwie4, 5). Uznaje się, że mogą mieć również duży wpływ na rozwój rolnictwa oraz przemysłu spożywczego. Nanotechnologia jest stosowana m.in. w modyfikacjach genetycznych roślin uprawnych i diagnostyce ich chorób, a także w produkcji nawozów oraz środków ochrony roślin6). Podjęto również prace nad wykorzystaniem nanocząstek w procesie 98/8(2019) 1269 Mgr inż. Monika GRZANKA w roku 2018 ukończyła studia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest doktorantką w Katedrze Agronomii tej samej uczelni. Specjalność - ochrona roślin, herbologia, herbicydy, adiuwanty. Dr hab. Karen KHACHATRYAN w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kraków). W 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych, specjalizacja chemia organiczna (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Jest adiunktem w Katedrze Chemii i Fizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalność - nanotechnologia żywności, nanotechnologia polimerów i biomateriałów, chemia żywności. formułowania adiuwantów7). Dodatek substancji pomocniczych modyfikuje właściwości fizyczne kropel cieczy opryskowej, poprawia retencję oraz absorpcję aplikowanych preparatów8). Adiuwanty pozwalają na zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropel cieczy opryskowej. Dużą efektywność pod tym względem wykazują surfaktanty krzemoorganiczne, których dodatek przyczynia się do zmniej[...]

 Strona 1