Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agata Wawrzyńczak"

Mesoporous silica materials of MCM-41 type modified with transition metals with potential catalytic activity DOI:10.15199/62.2017.11.30


  Uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe, inaczej nazywane mezoporowatymi sitami molekularnymi, stanowią szeroką grupę nieorganicznych związków porowatych, których struktura oparta jest na krzemionce. Skupiają one na sobie uwagę naukowców ze względu na bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą (minimum 600 m2/g), uporządkowany system porów o średnicy 2-50 nm, dużą objętość porów oraz wąski rozkład ich wielkości1). Odznaczają się one również znaczną stabilnością termiczną i chemiczną oraz nietoksycznością2). Do najbardziej charakterystycznych właściwości tych materiałów należy możliwość modyfikacji ich powierzchni, dzięki czemu zyskują one nowe właściwości fizykochemiczne oraz szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań, m.in. w nanotechnologii3, 4), adsorpcji5), kontrolowanym uwalnianiu substancji czynnych6), a przede wszystkim w katalizie7-9). Do uporządkowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych z rodziny M41S zalicza się MCM-41 o heksagonalnym uporządkowaniu 2370 96/11(2017) Prof. dr hab. Izabela NOWAK w roku 1993 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na tym samym wydziale za badania nad syntezą, charakterystyką i katalitycznymi właściwościami nanoporowatych materiałów w procesach utleniania w fazie ciekłej. Jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Pracowni Chemii Stosowanej na tym Wydziale. Specjalność - chemia stosowana, kataliza, chemia kosmetyczna i farmaceutyczna. kanałów i symetrii P6mm, MCM-48 o regularnym ułożeniu porów i symetrii Ia3d oraz MCM-50 o strukturze lamelarnej i symetrii P210). Największą uwagę badaczy przyciągnęły materiały typu MCM-41, dlatego też w literaturze znaleźć można najwięcej informacji w zakresie ich syntezy, modyfikacji, charakterystyki właściwości fizykochemicznych oraz możliwości zastosowań. Celem badań stało się przede wszystkim otrzymanie materiałów o pożądanych wł[...]

 Strona 1