Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Staroń"

Utylizacja odpadowego pierza przez termiczne przetwarzanie


  Przedstawiono metodę unieszkodliwiania odpadowego pierza powstającego w ubojniach drobiu. Co roku w skali globalnej powstaje ponad 4 mln t tego odpadu. W Polsce obserwuje się tendencję wzrostową produkcji wyrobów mięsnych i związane z tym powstawanie odpadów. Ważne jest opracowanie metody utylizacji tego typu odpadów w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Termiczna utylizacja pozwoli w znacznym stopniu zlikwidować problem odpadowego pierza. Spalanie pierza pozwala na zmniejszenie ilości odpadów, a powstały popiół może posłużyć jako surowiec do produkcji nawozów mineralnych. Poultry feathers from a slaughterhouse were analyzed for moisture, thermal decompn. and elementary compn. and then combusted in an elec. furnace at 700-900°C for 1-3 h. The ashes were analyzed for chem. and phase compns. The combustion at above 700°C yielded ashes contg. total and HCl-sol. P (14.2-20.0% and 13.3-18.7%, resp.). They can be used as phosphate fertilizer. Pierze stanowi 5-7% całkowitej masy dorosłych kurcząt. W procesie przetwórstwa drobiu otrzymywane jest w dużych ilościach jako produkt uboczny. Rozwój przemysłu drobiarskiego na świecie doprowadził do generowania ponad 4 mln t odpadowego pierza rocznie1), które jako odpad przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska2-4). Obecnie zakłady drobiarskie przetwarzają odpadowe pierze na niskoodżywcze pasze dla zwierząt. O wartości odżywczej decyduje zawartość w produkcie takich aminokwasów, jak metionina i histydy- Politechnika Krakowska Paweł Staroń*, Marcin Banach, Zygmunt Kowalski Utylizacja odpadowego pierza przez termiczne przetwarzanie Utilization of waste feathers by thermal treatment Dr inż. Marcin BANACH w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. Instytut Chemii i Tech[...]

Assessment of an application of ashes produced by incineration of poultry industry waste as a rich phosphorus source.Ocena możliwości zastosowania popiołów po spopieleniu odpadów przemysłu drobiarskiego jako bogatego źródła fosforu


  Waste feathers, meat-bone meal and poultry litter from a poultry farm were incinerated at 600-900°C for 1 and 3 h in air in elec. furnace. The ashes were studied for chem. compn. by diffractometry and for P content by std. methods. The ashes contained mostly HCl-sol. phosphates applicable for agricultural purposes. Przedstawiono kierunek unieszkodliwiania odpadów z sektora drobiarskiego, którego głównym produktem ubocznym jest pierze. W Polsce notuje się stałą tendencję wzrostową w produkcji mięsa drobiowego; w 2011 r. wynosiła ona 1,4 mln t. Taka skala produkcji generuje ponad 77 tys. t odpadowych piór rocznie, które należy poddać utylizacji, ponieważ jako odpad stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego. Termiczna mineralizacja odpadów z przemysłu drobiarskiego pozwala otrzymać produkt zawierający prócz cennego fosforu, pierwiastki, takie jak sód, potas czy magnez. Powstały popiół może posłużyć jako substytut w produkcji pasz oraz nawozów. Udział Unii Europejskiej w światowym rynku produkcji mięsa wynosi 17%. W 2011 r. w UE-25 wyprodukowano ok. 45 mln t mięsa. W tym czasie Polska zajmowała czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa drobiowego oraz wieprzowego, była również siódmym producentem wołowiny. Według GUS w 2011 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 1,4 mln t i była o 4% większa niż w roku poprzednim.Produkty uboczne z przemysłu drobiarskiego to odpadowe pierze, mączka mięsno-kostna MMK (drobiowa) oraz pomiot kurzy. Odpadowe pierze jest głównym odpadem powstającym podczas produkcji drobiowej1). Pióra w 90% zbudowane są z keratyny i stanowią 5-7% całkowitej masy d[...]

Physico-chemical properties of ash from thermal utilization of feathers, meat and bone meal and poultry litter Właściwości fizyczno-chemiczne popiołów po termicznej utylizacji pierza, mączki mięsno-kostnej i pomiotu kurzego DOI:10.12916/przemchem.2014.568


  Feathers, meat and bone meal and poultry litter were combusted at 600-900°C in a rotary kiln. The resulting ash esp. from meat and bone meal showed a high content of P and Ca (up to 17.37% and 29.93%, resp.). It contained also micronutrients (Cu, Fe, Mn, and Zn) and can be used as an additive to enrich the compn. of fertilizers. Przedstawiono wyniki badań mineralnej pozostałości po termicznym przetworzeniu odpadowego pierza, mączki mięsno-kostnej (MMK) oraz pomiotu kurzego w wielkolaboratoryjnym piecu obrotowym. Powstałe popioły charakteryzowały się dużą zawartością fosforu oraz innych makroelementów, a także zawierały tak cenne mikroelementy, jak miedź, żelazo, mangan i cynk. Popioły otrzymane w wyniku termicznego przetwarzania pierza, MMK oraz pomiotu kurzego mogą p[...]

Granulacja mączki mięsno-kostnej, słomy i osadów ściekowych


  Przedstawiono możliwość wytwarzania granul składających się ze słomy, mączki mięsno-kostnej i osadów ściekowych. Otrzymywane granule mogą zostać użyte jak paliwo (zamiennik węgla kamiennego). Dobór składu zakładał otrzymanie granul o wartości opałowej 13-15 MJ/kg oraz możliwie małej ilości popiołu z ich spalania. Skład popiołu dobrano tak, aby można go było stosować do celów nawozowych. Use of straw, meat-bone meal and sewage sludge for production of solid fuel granules (calorific value 13-15 MJ/kg) was considered. The ash from combustion of the granules can be used for fertilizer. Zaproponowano proces wytwarzania brykietów z surowców otrzymywanych w Zakładzie Rolno-Przemysłowym Farmutil HS SA. Są nimi mączka mięsno-kostna kategorii I wytwarzana w Ekoutilu, osady ściekowe z Farmutilu oraz słoma z własnych pól koncernu Farmutil. Ilość otrzymywanego granulatu (brykietów) zależy od ilości surowców przeznaczonych do granulacji. Dla opracowanej receptury sporządzono bilanse dla skali produkcji 25-100 tys. t granulatu na rok. Charakterystyka surowców Maczka mięsno-kostna Do produkcji granulatu stosowana będzie mączka mięsno-kostna (MMK) kategorii I (tabela 1). Po kalcynacji tej mączki otrzymuje się Politechnika Krakowska Zygmunt Kowalski*, Marcin Banach, Paweł Staroń, Agnieszka Makara Granulacja mączki mięsno-kostnej, słomy i osadów ściekowych Granulation meat-bone meal, straw and sewage sludge Dr inż. Marcin BANACH w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest adiunktem w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-28-61, fax: (12) 628-20-36, e-mail: zkow@chemia.pk.edu.pl Prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI, profesor zwyczajny Politec[...]

Coal-water mixtures as an alternative fuel. Mieszaniny wodno-węglowe (CWL) jako paliwo alternatywne


  A review, with 26 refs., of processes for manufg. the coal-H2O suspensions and their uses as fuel for heat generation. Ponad 40% energii elektrycznej świata wytwarzane jest z węgla, co powoduje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Stosowanie zawiesin wodno-węglowych pozwala na poprawę wykorzystania węgla jako paliwa. Otrzymany stabilny produkt można transportować rurociągiem i przechowywać w zbiornikach, a jego spalanie pozwala na zmniejszenie emisji gazów w porównaniu z tradycyjnymi metodami spalania węgla. Węgiel należy do palnych skał osadowych pochodzenia organicznego (biolitów) i jest naturalnym paliwem stałym powstałym w wyniku powolnego rozkładu substancji roślinnej. Zgodnie z definicją za paliwo uznaje się materiał stosowany jako źródło ciepła i wykorzystywany do celów bytowych, przemysłowych, technologicznych oraz transportowych, który łatwo ulega spalaniu w powietrzu, a produktem tego spalania są przede wszystkim gazy1, 2). Może on mieć zróżnicowany skład; od pojedynczej substancji palnej po różne palne substancje oraz domieszki naturalne lub wprowadzone sztucznie w celu wiązania niektórych związków lub pierwiastków. Węgiel jest podstawowym surowcem energetycznym oraz jednym z najważniejszych surowców chemicznych. Odgrywa on kluczową rolę w gospodarczym rozwoju świata. Jednak pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez jego spalanie, wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Wysoka emisjaCO2 do atmosfery przyczynia się do globalnego ocieplenia, będącego jednym z najistotniejszych problemów krajów rozwiniętych. Mocny nacisk na ochronę środowiska wynika z restrykcyjnych regulacji prawnych, które w szczegółowy sposób określają warunki jakie musi spełniać zakład opalany węglem. Standardy emisyjne [...]

Analysis of exhaust gases in the thermal utilization process of waste feathers Analiza gazów spalinowych w procesie termicznej utylizacji odpadowego pierza DOI:10.12916/przemchem.2014.536


  Waste feathers were combusted at 600-900°C in a small rotary kiln to study the exhaust gases for O2, CO2, CO, NOx, CH4, H2S and SO2. An increased content of SO2 and NOx in the gases was obsd. Przedstawiono wyniki analizy spalin powstałych w wyniku termicznego przetwarzania odpadowego pierza w wielkolaboratoryjnym piecu obrotowym. Oznaczono zawartość O2, CO2, CO, NOx, CH4, H2S oraz SO2 w gazach spalinowych. Obserwowano w spalinach podwyższone stężenie SO2 oraz NOx spowodowane budową oraz składem pierza. Utylizacja termiczna odpadowego pierza może przyczynić się do wyeliminowania problemu z zagospodarowaniem tego typu odpadu. Rozwój gospodarki zwiększa zapotrzebowanie na produkty rolnicze oraz wymusza intensywną hodowlę zwierząt. Krótki cykl produkcyjny drobiarstwa umożliwia stałe dostosowanie produkcji do popytu, co czyni ten rodzaj przemysłu istotną dziedziną produkcji rolniczej. Bazując na zachodnim systemie zarządzania, przewiduje się znaczący rozwój drobiarstwa wynikający z reorganizacji polskiej gospodarki. W Polsce mięso pochodzenia kurzego stanowi ok. 68% mięsa drobiowego, indycze 21%, gęsie 2%, a kacze 1%. Głównym surowcem rzeźnym są kurczęta, które w skali globalnej stanowią 86% ubijanych ptaków. Podstawowym produktem uboju żywca drobiowego jest mięso, które w obrocie towarowym występuje w postaci piersi, nóg, ud i skrzydeł, a także jadalnych podrobów1, 2). W ubojniach drobiu poza ubojem tych zwierząt dokonuje się także ich rozbioru. Proces uboju prowadzony jest w systemie taśmowym o wydajności ok. 3000-12000 szt./h (naj[...]

Emission of gases from burning water-coal suspensions Emisja gazów w procesie spalania mieszanin wodno-węglowych DOI:10.12916/przemchem.2014.539


  Coat-water slurries were prepd. by milling coal with water in a disc mill for 12 or 18 h. The slurries (coal content 50 or 60%) were burned in rotary kiln. The off-gases were analyzed for CO, CO2, NOx and SOx. The emissions of SO2 and NOx were lower at the combustions of coal-water slurries than at combustion of dry coal. Przeprowadzono próby spalania zawiesin wodno- węglowych otrzymanych w wyniku mielenia węgla z średniego sortymentu (o uziarnieniu do 25 mm i niskiej zawartości popiołu) z wodą w młynie tarczowym. Zawiesiny kierowane do spalenia charakteryzowane były zawartością węgla (50-60%) oraz czasem procesu mielenia (12 i 18 h). Suspensje spalano w ćwierćtechnicznym piecu obrotowym, analizując skład gazów spalinowych. Zaobserwowano mniejszą emisję ditlenku siarki oraz tlenków azotu w porównaniu z zawartością tych składników w gazach z procesu spalania węgla. Węgiel jest podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, jednakże jego szerokie zastosowanie wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko naturalne1). Wysokie stężenie ditlenku siarki i ditlenku węgla oraz tlenków azotu w atmosferze powoduje zatrzymywanie promieniowania podczerwonego i przyczynia się do glob[...]

Properties of coal-water suspensions Właściwości mieszanin wodno-węglowych DOI:10.12916/przemchem.2014.748


  Pea coal, fine coal and coal sludge were used for prepn. of coal-water slurries. The mixt. compn., grinding time, the size and amt. of the balls and the frequency of mill vibration were changed during the tests carried out in a ball mill. Phys. properties of the suspensions (diam. of the coal properties, suspension d., viscosity and stability) as well as the most beneficial parameters of the process were detd. Przeprowadzono próby otrzymywania stabilnych zawiesin wodno-węglowych z trzech surowców węglowych: węgla z sortymentu średniego, tzw. groszku (o małej zawartości popiołu), miału oraz mułu węglowego. Procesy otrzymywania zawiesin wodno-węglowych prowadzono w młynie kulowym. Określono właściwości fizyczne otrzymanych zawiesin oraz najkorzystniejsze parametry procesu ich otrzymywania. Jednym z najważniejszych surowców chemicznych oraz podstawowym surowcem energetycznym, warunkującym rozwój gospodarczy Kraju jest węgiel. Wydobycie węgla kamiennego wymaga mniejszego kapitału niż wydobycie ropy lub gazu, a jego ceny pozostają stabilne lub wzrastają w niewielkim stopniu w porównaniu z cenami innych paliw kopalnych1, 2). Pozyskiwanie energii z węgla wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych oraz powstawaniem stałych ubocznych produktów spalania, co negatywnie wpływa na środowisko naturalne3, 4). Stosowanie nowych technologii zajmujących się przeróbką węgla w paliwa płynne zmniejsza negatywne skutki wynikające z konwencjonalnego wykorzystania węgla kamiennego5). Zawiesinę wodno-węglową, nazywaną także paliwem wodno-węglowym, stanowi silnie rozdrobniony węgiel rozproszony w wodzie. Najważniejszym parametrem takiej zawiesiny jest skład granulometryczny węgla, ponieważ warunkuje lepkość, wartość opałową oraz możliwość transportu paliwa. Wraz ze wzrostem zawartości części stałych następuje wzrost wartości opałowej paliwa, jednak prowadzi to także do zwiększenia jego lepkości, utrudniając przepływ i podawanie suspensji przez dysze[...]

Thermal treatment of mixtures of feathers with the meat-bone meal Termiczne przekształcanie mieszanin pierza z mączką mięsno-kostną DOI:10.15199/62.2015.5.32


  The elemental compn. of ashes formed in the thermal decompn. of mixts. of feather (F) with the meat-bone meal (MBM) at mass ratios of F:MBM 10:1, 2:1 and 1:1 vs. temp. (600-900°C) and time of heat treatment (1-3 h) were detd. by spectrophotometry and emission spectrometry with inductively coupled plasma. The ashes contained significant amts. of P, Ca, K and Mg and were recommended as additives to enrich the compn. of fertilizers. Przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych popiołów powstałych po termicznym przekształceniu mieszanin pierza z mączką mięsno-kostną. Otrzymane popioły posiadały wysoką zawartość cennych pierwiastków, takich jak fosfor, wapń, potas i magnez. Popioły powstające w trakcie termicznego przekształcania są bezpieczne pod względem epidemiologicznym i mogą posłużyć jako dodatki wzbogacające skład nawozów oraz ulepszaczy gleb. Po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej niezbędne okazało się dostosowanie polskich przepisów prawnych do przepisów Wspólnoty. Wymogiem wolnego handlu międzynarodowego jest ujednolicenie metod badań, elementów produkcji oraz wymagań sanitarnych. Rolnictwo w myśl Wspólnej Polityki Rolnej, w zgodzie ze "Strategią rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013", powinno wykorzystywać metody przyjazne środowisku, które uwzględniają bezpieczeństwo żywności oraz dobrostan zwierząt.Realizując tę strategię możliwe jest osiągnięcie celu, którym jest rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego prowadzący do poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności1). W branży mięsnej w strukturze Unii Europejskiej przeważa produkcja wieprzowiny, która stanowi ponad połowę unijnego uboju. Na drugim miejscu znajduje się produkcja drobiu 12,5 mln t (12,0-12,5% światowej produkcji tego rodzaju mięsa), a na trzecim produkcja wołowiny. Baranina, mięso kozie oraz konina nie ogrywają znaczącej roli, ponieważ stanowią jedynie ok. 1,7% udziału rynku2, 3). Głównym surowcem rzeźnym w produkcji [...]

 Strona 1