Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"EWA MARCZAK"

Wpływ niskotemperaturowej obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien poliakrylonitrylowych

Czytaj za darmo! »

Olbrzymie możliwości techniczne wytwarzania włókien poliakrylonitrylowych, dotyczące metod polimeryzacji, sposobów formowania włókien oraz różnorodność wykorzystywanych w produkcji wielkoprzemysłowej kopolimerów powodują, że na rynku występuje duże zróżnicowanie włókien PAN. Ponadto włókna te wyróżniają się w stosunku do innych rodzajów włókien pod względem właściwości termicznych, łącząc w sobie cechy włókien termoplastycznych i termoreaktywnych [1, 2]. Szeroko opisywane w literaturze badania, dotyczące oddziaływania wysokich temperatur na włókna poliakrylonitrylowe, w dużej mierze wyjaśniają procesy zachodzącej przebudowy molekularnej [3-13]. W dostępnych opracowaniach brak jest potwierdzonych badaniami danych, dotyczących wpływu obróbki termicznej prowadzonej w niższych temperaturach[...]

Wpływ obróbki cieplnej na odkształcalność włókien PAN w aspekcie zmian ich mikrostruktury

Czytaj za darmo! »

Włókna poddawane są obróbce cieplnej zarówno w procesach ich wytwarzania (stabilizacja, suszenie), przerobu i uszlachetniania (karbikowanie), wykończenia (barwienie), jak i w czasie ich użytkowania (pranie, prasowanie).Działanie energii cieplnej powoduje zmiany w budowie moleku- larnej, nadmolekularnej i strukturze morfologicznej tworzywa włókien. W pierwszej kolejności następuje rozrywanie wiązań międzycząsteczkowych (obniżenie wartości energii kohezji molekularnej). Dalszym skutkiem oddziaływania ciepła może być przebudowa makrocząsteczek zarówno w zakresie konformacji łańcucha głównego [1], przebudowy chemicznej polimeru [2, 3, 4, 5], jak i destrukcji cieplnej polimeru [6, 7]. Oddziaływanie ciepła powoduje także wystąpienie trwałych zmian w strukturze nadmolekularnej włókien, przejaw[...]

Metodyka prowadzenia negocjacji integracyjnych

Czytaj za darmo! »

Umiejętność negocjacji potrzebna jest w wielu aspektach życia człowieka. Wiadomo, że każdą firmę tworzą przede wszystkim ludzie, a nie tylko budynki i maszyny. Tak więc, powodzenie w negocjacjach tych ludzi, wpływa na osiąganie sukcesów przez firmę na rynku gospodarczym. Aby jednak osiągać sukcesy w negocjacjach, należy posiąść pewne umiejętności oraz poznać tajniki metod i sposobów negocjowania. Podejmowanie decyzji jest ważną czynnością w prywatnym i zawodowym życiu każdego człowieka, jest też wyróżniającym się elementem sprawowania funkcji kierowniczej. Pomimo to, przy podejmowaniu decyzji ludzie wciąż bardziej polegają na niejasnych i niezdefiniowanych przesłankach, niż na systematycznym podejściu do problemu podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji jest procesem. Tec[...]

Wpływ obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien poliakrylonitrylowych barwnikami zawiesinowymi

Czytaj za darmo! »

Badania zostały przeprowadzone na produkowanych w skali przemysłowej włóknach poliakrylonitrylowych : - Crumeron, węgierskiej firmy Zoltek; - Aksa, tureckiej firmy Aksa; - Nitron, białoruskiej firmy Polymir. Zróżnicowane pod względem składu chemicznego tworzywa i technologii wytwarzania włókna (tabela 1.), poddane obróbce termicznej w różnych mediach: powietrzu, parze wodnej i wodzie (tabela 2.) , zostały wybarwione barwnikiem zawiesinowym Celliton Rosa FF3B o budowie przedstawionej na rysunku 1. i charakterystyce zamieszczonej w tabeli 3. Tabela 1. Charakterystyka badanych włókien Nazwa handlowa włókna Crumeron (Węgry) Aksa (Turcja) Nitron (Białoruś) Producent Zoltek Aksa Polymir Skład chemiczny tworzywa włókna akrylonitryl 91% akrylan metylu 8% alilosulfonian sodu 1% akrylonitryl octan winylu akrylonitryl 92% akrylan metylu 6,3% kwas itakonowy 1,7% Metoda polimeryzacji roztworowa suspensyjna roztworowa Rozpuszczalnik DMF dimetyloacetamid NaCNS Sposób przędzenia na mokro na mokro na mokro Wpływ obróbki termicznej w różnych mediach na wybarwialność włókien poliakrylonitrylowych barwnikami zawiesinowymi Ewa Marczak , Piotr Marczak 28 Przegląd - WOS 11/2010 TECHNOLOGIE Rys. 1. Budowa chemiczna barwnika Celliton Rosa FF3B Tabela 3. Charakterystyka barwnika Lp. Nazwa barwnika Numer barwnika wg C.I. Masa cząsteczkowa Moment dipolowy 25 °C 1. Celliton Rosa FF3B 11/62015 268 3,0D Zastosowanie do wybarwiania włókien wymienionego barwnika zawiesinowego jako indykatora zmian właściwości farbiarskich badanych włókien PAN pod wpływem zastosowanych rodzajów obróbki termicznej, uzasadniają następujące fakty: jego duża neutralność z punktu widzenia oddziaływań z tworzywem włókna, niska wartość momentu dipolowego cząsteczki, relatywnie niska masa cząsteczki oraz brak rozbudowania przestrzennego, sprzyjające możliwości swobodnego przemieszczania się we wnętrzu badanych włókien. Barwienie przeprowadzono[...]

Zastosowanie biotechnologii w przemyśle tłuszczowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu możliwości zastosowania biotechnologii w dziedzinie przetwarzania tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem ekstrakcji olejów, syntezy estrów, transestryfikacji, hydrolizy tłuszczów oraz modyfikacji kwasów tłuszczowych. Biotechnologia opiera się na wykorzystaniu żywych organizmów jedno- lub wielokomórkowych do wytwarzania różnego rodzaju produktów. Wykorzystanie możliwości tkwiących w tych organizmach ma wiele zalet. Reakcje w procesach biochemicznych przebiegają z dużą selektywnością i mogą być prowadzone w korzystnych warunkach, to znaczy w stosunkowo niskiej temperaturze (20 -r 60°C) i pod ciśnieniem atmosferycznym. Procesy te umożliwiają otrzymanie produktów o dużej czystości. Ponadto biotechnologia stwarza możliwość otrzymania substancji, których uzyskanie za pomocą reakcji prowadzonych tradycyjnymi metodami jest niemożliwe, a nawet związków dotychczas nieznanych1^4*. W dziedzinie tłuszczów biotechnologia rozwija się w dwóch kierunkach. Te kierunki to: uzyskiwanie metodami inżynierii genetycznej mikroorganizmów wytwarzających określone produkty tłuszczowe i tłuszczopochodne oraz biokonwersja tłuszczów. Mówi się już dzisiaj o "starej i nowej" biotechnologii. Dawniejsze metody w biotechnologii polegały na wykorzystaniu całych organizmów żywych, a więc zwierząt, roślin i drobnoustrojów. W nowych metodach wyzyskuje się pojedyncze komórki zwierzęce, roślinne, mikroorganizmy lub wyizolowane układy enzymatyczne. Właśnie takie wyizolowane układy enzymatyczne są szeroko stosowane w dziedzinie biokonwersji tłuszczów, której poświęcony jest dalszy ciąg niniejszego artykułu. Enzymy używane w biokonwersji tłuszczów mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikrobiologicznego. Szczególnie atrakcyjnym źródłem enzymów są mikroorganizmy. Zastosowanie w ich wypadku inżynierii genetycznej umożliwiło uzyskiwanie enzymów o niespotykanych dotąd właściwościach, a także znaczne zwiększenie wydajności ich otrzymywania. Ja[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

 Strona 1