Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Igras"

Antropogeniczne źródła azotu w zlewni rzeki Bystrzycy


  Poprawa jakości wód jest jednym z głównych celów programów ochrony środowiska realizowanych przez kraje należące do Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono i oceniono metodę wstępnej lokalizacji punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni rzeki Bystrzycy Lubelskiej oraz przeanalizowano stan czystości jej wód pod względem zawartości azotu azotanowego i amonowego w czasie i przestrzeni. Oszacowano także znaczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w procesach wprowadzających ładunek biogenów do wód. Water samples were taken from Bystrzyca River and its tributaries (26 points) each month from May 2006 to May 2009 and analyzed for quality (contents of nitrate and ammonia N). Addnl. results of anal. of wastewater samples taken in 2006-2009 from the Bystrzyca river catchment before and behind of 10 municipal and district wastewater treatment plants and analyzed for BOD and contents of N and P were taken into consideration. Water pollution was connected rather with sewage release than with the fertilizing in agriculture. Czystość wód gruntowych i powierzchniowych stanowi priorytetowy cel działań w ochronie środowiska większości krajów europejskich. Wymagania stawiane przed państwami Unii Europejskiej zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW)1) zobowiązują do kompleksowej poprawy jakości wszystkich wód do 2015 r., m.in. do zmniejszenia wymywania składników pokarmowych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zmniejszenie strat pierwiastków biogenicznych (składników tworzących biomasę) wskutek wymywania nie tylko aUniwersytet Przyrodniczy, Lublin; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Piotr Skowrona, *, Janusz Igrasb Antropogeniczne źródła azotu w zlewni rzeki Bystrzycy Anthropogenic sources of nitrogen in the Bystrzyca River catchment Dr hab. Janusz IGRAS, prof. INS w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Od ukończenia studiów do maja 2011 r. pracował w Instytucie Upraw i Naw[...]

Anthropogenic sources of phosphorus in the catchment of the Bystrzyca river. Preliminary analysis of the share of agriculture in the water pollution. Antropogeniczne źródła fosforu w zlewni rzeki Bystrzycy. Wstępna analiza udziału rolnictwa w procesie zanieczyszczenia wód


  Phosphate P content in the title river water was detd. in 2006-2009 to study the impact of agriculture and mainly of municipal wastewater on the water pollution. The data were tabulated. The storage reservoir at Zemborzyce contributed to decrease in phosphate P content in the Bystrzyca river water.Przedstawiono metodę wstępnej lokalizacji punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń w zlewni rzeki Bystrzycy Lubelskiej oraz przeanalizowano stan czystości jej wód pod względem zawartości fosforu fosforanowego w czasie i przestrzeni. Oszacowano także znaczenie rolnictwa i gospodarki komunalnej w procesach wprowadzających ładunek substancji biogenicznych do wód. Polski przemysł nawozowy ma znaczący udział w globalnej produkcji nawozów fosforowych (1,6%). W 2010 r. wyprodukowano w Polsce 486 Gg tych nawozów w przeliczeniu na czysty składnik1). Zużycie tych nawozów wyniosło w latach 2009-2010 średnio 22,8 kg P/ha użytków rolnych2). Jednocześnie zawartość przyswajanego fosforu w glebach gruntów ornych pozostaje bez większych zmian od niemal 15 lat przy 40-proc. udziale gleb o bardzo niskiej i 20-proc. o bardzo wysokiej zawartości P3). Bilans fosforu w Polsce, obliczony metodą na powierzchni pola, jest obecnie nieznacznie dodatni (5,0 kg P/ha użytków rolnych), co wskazuje na brak bezpośredniego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego4). Pomimo dotychczasowych działań na rzecz zmniejszenia ładunku substancji biogenicznych (tworzących biomasę) wprowadzanych do Morza Bałtyckiego, w 2009 r. wodami rzek dostarczono prawie 10 Gg fosforu ogólnego (w tym niemal 3 Gg w formie fosforanów)5). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym na jakość wody ma zazwyczaj charakter obszarowy i dotyczy tzw. obszarów krytycznych źródeł zanieczyszczeń CSA (critical source areas)6). Uważa się jednak, że związki fosforu nie są tak mobilne w glebie jak związki azotu, a szczególnie N-NO3. Powszechnie wiadomo, że występują [...]

New Chemical Syntheses Institute. Innovations for the chemical industry Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Innowacje dla przemysłu DOI:10.15199/62.2017.1.10


  A review, with 9 refs., of industrial achievements of the Institute in the area of NH3 and HNO3 and pilot plant prodn. of hop exts. and catalyst. An efficient catalyst for decompn. of N2O was lately developed and implemented. Przedstawiono działalność Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w ostatnich latach. Zaprezentowano działalność badawczą i wdrożenia w przemyśle. W ostatnim okresie Instytut może się poszczycić wieloma sukcesami w zakresie modernizacji instalacji przemysłowych w celu zwiększenia ich efektywności. Specjalnością Instytutu stała się kompleksowa realizacja kontraktów modernizacyjnych "pod klucz". Przedstawiono przykłady innowacyjnych projektów z obszaru "inteligentnych nawozów" realizowanych w Instytucie we współpracy z przemysłem. Zaprezentowano także działalność Instytutu w Centrum Kompetencji Puławy, jednego z pierwszych think-tanków łączących działalność naukową i biznesową dla przedsiębiorców rolnych. Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS) (do czerwca 2014 r. Instytut Nawozów Sztucznych) z siedzibą w Puławach jest instytutem badawczym o wieloletnich tradycjach. Jego początki sięgają połowy lat trzydziestych XX w., gdy "młody" polski przemysł azotowy i chemiczny formował swoje zaplecze naukowo-badawcze. Instytut wywodzi się z utworzonego w 1935 r. Laboratorium Badawczego Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie. Z Puławami Instytut związany jest od 1968 r., po przeniesieniu z Tarnowa. Powstanie i działalność Instytutu były już szczegółowo omawiane1, 2). Tematyka badawcza Instytutu od początku była związana z wielką syntezą chemiczną i obejmowała chemię metanu i jego pochodnych (metanol, formaldehyd), wytwarzanie gazu syntezowego, syntezę amoniaku oraz katalizatory stosowane w tych procesach, związki azotu i nawozy azotowe, a następnie nawozy fosforowe i wieloskładnikowe. W miarę upływu lat i zmiany uwarunkowań zewnętrznych związanych z przemianami gospodarczymi i rynkowymi oraz [...]

Production and environmental aspects of the use of nitrogen fertilizers in Poland. Produkcyjne i środowiskowe aspekty stosowania nawozów azotowych w Polsce


  Prodn. and consumption of N fertilizers in Poland were estimated. The effect of mineral fertilizers on the quality of ground water and content of nitrate N in the soil was evaluated. The nitrate risk in the spring and autumn was also taken into consideration. Oceniono wielkość produkcji i strukturę zużycia nawozów azotowych w Polsce na tle krajów europejskich, a także wpływ stosowania nawozów mineralnych na jakość wody gruntowej oraz zawartość azotu azotanowego w glebach. Dokonano regionalnej oceny zagrożeń azotanami w okresie wiosennym i jesiennym. Nawożenie jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym, a głównym celem tego zabiegu jest optymalne wykorzystanie genetycznych możliwości roślin uprawnych oraz odtwarzanie i utrzymywanie na niezbędnym poziomie zasobności gleby w dostępne dla roślin składniki pokarmowe. Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jest rozwój przemysłu nawozowego, w tym przede wszystkim przemysłu nawozów azotowych. Trudności związane z gospodarowaniem azotem i jego występowaniem w środowisku naturalnym stanowią istotne wyzwanie w kontekście dostępności żywności1, 2). Dlatego też rozwój wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej stosowania nawozów zapewnia zwiększenie efektywności produkcji i wykorzystania składników pokarmowych w celu zapewnienia nieprzerwanej podaży żywności, zapewniając przy tym niezbędną ochronę środowiska naturalnego na świecie. Największe możliwości zwiększenia produkcji żywności stwarza wzrost plonów, który można osiągnąć przede wszystkim przez racjonalne stosowanie nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Produkcja nawozów azotowych jest w chwili obecnej niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju świata. Według danych Fertilizers Europe stanowi ona podstawę do wytwarzania prawie 50% żywności spożywanej przez ludzi3). Produkcja nawozów azotowych Grupa Azoty jest największym producentem nawozów azotowych w Polsce i drugim w Unii Europejskiej. Grupa Azo[...]

Wpływ chemicznie zróżnicowanych form siarki na wielkość plonów roślin uprawnych DOI:10.15199/62.2018.1.6


  Siarka jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju organizmów żywych. Jest ona składnikiem wielu ważnych związków, których niedobór powoduje zakłócenia w rozwoju roślin oraz schorzenia u ludzi i zwierząt1-4). Pełni również ważną funkcję fizjologiczną,chroni rośliny przed chorobami i szkodnikami oraz zwiększa odporność roślin na stres5). Pomimo tak dużego znaczenia, aż do początku lat osiemdziesiątych XX w. siarce w krajach europejskich nie poświęcano zbyt wiele uwagi. Wiązało się to w głównej mierze z tym, że na przeważającym obszarze kontynentu bilans siarki był dodatni. Wpływ na to zjawisko miała głównie emisja SO2 do atmosfery w procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej. Skala zniszczeń spowodowanych emisją SO2 była w przypadku lasów i niektórych upraw tak duża, że podjęto działania proekologiczne mające na celu obniżenie tej emisji zanieczyszczeń1, 6, 7). Efektem tych działań było wyraźne obniżenie depozytu siarki z atmosfery. Spowodowało to wystąpienie makroskopowych objawów niedoboru siarki i potrzebę uzupełniania tego pierwiastka w produkcji roślinnej. Dodatkowo spadek ilości tego składnika pokarmowego wprowadzanego wraz z nawozami mineralnymi doprowadził do wystąpienia niedoborów siarki w rolniczej przestrzeni produkcyjnej8, 9). Deficyt siarki w glebach wystąpił nie tylko w krajach zachodniej i północnej Europy, ale również w niektórych regionach Polski5, 7, 10, 11). Dlatego ważnym zagadnieniem staje się uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka w produkcji roślinnej, poprzez stosowanie różnych form nawozów mineralnych zawierających w swoim składzie siarkę. Badania literaturowe12, 13) wskazują, że deficyt siarki w środowisku wzrostu i rozwoju rzepaku jarego prowadzi do wielu negatywnych zmian w obrębie metabolizmu roślin. Rośliny narażone na niedobór siarki w glebie nie wykorzystują w pełni innych składników pokarmowych, w tym również azotu. Efektem tego może być nawet 50-proc. zmniejs[...]

Zwiększenie efektywności surowców fosforytowych poprzez dodatek siarki. Cz. III. Ocena nawozów fosforytowo-siarkowych na podstawie wskaźników roślinnych**


  Małą przyswajalność fosforu z naturalnego mielonego fosforytu przez rośliny można poprawić poprzez mieszanie go z siarką. Przeprowadzono dwuletnie badania wazonowe w hali wegetacyjnej w celu zbadania agronomicznej efektywności dodatków siarki elementarnej do mielonego fosforytu o różnym uziarnieniu. Zaobserwowano lepsze działanie plonotwórcze mieszanek fosforytowo-siarkowych sporządzonych z drobno mielonego fosforytu w porównaniu z działaniem fosforytu bez dodatku siarki. Analiza plonów roślin doświadczalnych wykazała korzystne działanie mieszanek, w których stosunek fosforytu do siarki wynosił 14:1 i 10:1. Nawóz o stosunku składników 7:1 działał negatywnie na plony roślin. Ponadto stwierdzono lepsze działanie plonoaInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; bPolitechnika Wrocławska, cInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Jolanta Korzeniowskaa, *, Ewa Stanisławska-Glubiaka, Józef Hoffmannb, Janusz Igrasc Zwiększenie efektywności surowców fosforytowych poprzez dodatek siarki. Cz. III. Ocena nawozów fosforytowo-siarkowych na podstawie wskaźników roślinnych** Increasing the efficiency of phosphate rock by sulfur addition. Part 3. Agronomic assessment of phosphate-sulfur fertilizers by using plant indicators Dr hab. Ewa STANISŁAWSKA-GLUBIAK w roku 1978 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- PIB w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. Specjalność - chemia rolna, ochrona środowiska i pierwiastki śladowe w żywieniu roślin. Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, tel./fax: (71) 363-87-97, email: j.korzeniowska@iung.wroclaw.pl Dr hab. Jolanta KORZENIOWSKA w roku 1983 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akad[...]

Studies on preparation technology of NS-type fertilizers by a compaction method. Badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania


  Mixts. of (NH2)2CO, (NH4)2SO4 and optionaly kieserite were compacted by using a roll press and disintegrated to resp. fertilizer granulates. The optimum quality was achieved when (NH2)2CO/(NH4)2SO4 mass ratio was 25:75. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad kompaktowaniem nawozów azotowo siarkowych typu NS na bazie mocznika, siarczanu amonu i kizerytu. Stwierdzono, że możliwe jest otrzymywanie tego typu nawozów za pomocą prasy walcowej, jednak zbyt duży udział mocznika jako składnika nawozu uniemożliwia wytworzenie granulatu o zadowalających właściwościach. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano warunki dla procesu kompaktowania nawozów typu NS.W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie nawozami azotowosiarkowymi (NS), które są przedmiotem badań zarówno w obszarze technologii ich otrzymywania, jak również w ocenie ich wpływu na wzrost i plonowanie roślin1-6). Produkowany w ZA Puławy SA siarczan amonowy z wytwórni kaprolaktamu charakteryzuje się stosunkowo drobnym uziarnieniem i dużym udziałem drobnej frakcji (pyłów) co utrudnia aplikację. Ogranicza to popyt na ten produkt, chociaż w ostatnich latach wzrósł on wyraźnie. W krajowych warunkach klimatycznych mocznik samodzielnie nie jest dobrym nawozem doglebowym ze względu na duże straty azotu do atmosfery przekraczające 50%4). Są one wynikiem jego przemian w glebie prowadzących do powstawania lotnych produktów gazowych, takich jak amoniak, azot cząsteczkowy, podtlenek azotu. Można oczekiwać, że w obecności siarczanu amonowego, który obniża pH w roztworze glebowym, stratyazotu do atmosfery w postaci gazowego amoniaku będą mniejsze. W pracy podjęto badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS z mocznika i siarczanu amonu metodą kompaktowania. Granulacja metodą sprasowania lub kompaktowania jest jedną [...]

Azotowe nawozy granulowane - stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce

Czytaj za darmo! »

W okresie ostatnich kilkunastu lat nastąpił duży postęp w krajowym przemyśle nawozów azotowych. Udoskonalono wiele technologicznych procesów wytwarzania półproduktów oraz wprowadzono wiele nowych rozwiązań technologicznych, których celem było uzyskanie bardziej atrakcyjnego składu nawozów, a także nadanie im korzystniejszej - granulowanej formy fizycznej. W pracach tych dużą rolę odegrały takie jednostki badawczo-rozwojowe, jak Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie. A comprehensive review, with 21 refs., of nitrogen fertilizers produced in Poland and methods for their granulation used in particular factories. Przemysł nawozowy jest ważną cz[...]

Technologia otrzymywania nawozów płynnych typu NS oraz ocena ich wpływu na plony nasion rzepaku ozimego


  Omówiono technologię otrzymywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych z roztworów mocznika i odpadowych roztworów siarczanu amonu z produkcji kaprolaktamu. Przedstawiono wyniki badań efektywności tych nawozów w ścisłych doświadczeniach polowych w ramach projektu badawczego Mega- Projekt, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Kapitałowej Puławy. Dokonano porównania efektywności nawożenia stałymi i płynnymi nawozami azotowo-siarkowymi, a także oceniono ich wpływ na wielkość i jakość nasion rzepaku ozimego. Stwierdzono, że największe przyrosty plonów nasion rzepaku ozimego oraz przyrost ilości tłuszczu w nasionach uzyskano po zastosowaniu roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) z dodatkiem siarki. Liq. N-S fertilizers were prepd. by using urea and waste (NH4)2SO4 solns. from caprolactam prodn. and studied for effectiveness in winter rape culture in field expts. The crop of seeds was substantially increased after the fertilizing. The fat content in the seeds decreased but the final yield of the fat was also increased (up to 164.8 kg/ha). W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapotrzebowania rolnictwa na nawozy zawierające zarówno azot, jak i siarkę. Wynika to w dużej mierze z obniżenia się salda bilansu siarki na skutek ograniczenia jej emisji do atmosfery. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w siarkę jest istotnym czynnikiem plonotwórczym oraz warunkiem uzyskania produktów roślinnych o pożądanej jakości. Nawozy z siarką należą do grupy nawozów zalecanych do stosowania pod większość roślin uprawnych, zwłaszcza pod rośliny siarkolubne, takie jak rzepak. Należą one do nawozów poszukiwanych na rynku i są bezpieczne w użytkowaniu. W latach 2010-2013 Grupa Kapitałowa Puławy realizuje inwestycję Nowy Kompleks Nawozowy, przygotowując się do uruchomienia produkcji nowych nawozów typu Pulgran® S i Pulaska®. Te innowacyjne dwuskładnikowe nawozy mineralne dostarczają roślinom zarówno azot, jak i siarkę przy jednorazowej aplikacji.[...]

Technology for production of NS fertilizers by compacting method and their impact on the grain crop and quality of winter wheat cereals. Technologia otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania oraz ocena wpływu tych nawozów na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej


  NH4)2SO4 and urea 1:1 mixts. (grain size fractions up to 4 mm) were compacted under 5-15 kN/cm2 (50-150 MPa), studied for d. and compression strength (after grinding), and then used for fertilizing fields (N dose 120 or 200 kg/ ha) where winter wheat was cultivated. For comparison, solid urea and optionally S-contg. solns. of NaNO3 and urea were used as fertilizers. The grain crop of winter wheat and gluten content in the cereal grains were detd. Use of the new (NH4)2SO4-urea fertilizer did result neither in higher wheat grain crop nor in a significantly higher gluten content in the cereals when compared to other fertilizers used except for the high N dose (200 kg/ha) of the new fertilizer. Podjęto badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS1, 2) z mocznika i siarczanu amonu metodą kompaktowania, a następnie próbne partie nawozów poddano ocenie rolniczej. [...]

 Strona 1  Następna strona »