Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH LIBURA"

KSZTAŁCENIE NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

Czytaj za darmo! »

Wydział Metali Nieżelaznych powstał 47 lat temu jako dziewiąty z kolei Wydział w Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednak kształcenie hutników w Akademii Górniczej odbywało się niemal od początku jej istnienia, chociaż Wydział Hutniczy utworzono dopiero w roku 1921. Pierwszym dziekanem Wydziału Hutniczego został prof. inż. A. Rodziewicz- Bielewicz, który równocześnie był kierownikiem Katedry Mechaniki Hutniczej. Wcześniej istniała już Katedra Chemii Metali i Chemii Analitycznej Ilościowej, którą kierował prof. W. Staronka. W roku 1922 utworzono Katedrę Innych Poza Żelazem Metali, którą objął inż. S. Sowiński. Można zaryzykować twierdzenie, że w tym momencie rozpoczął się długi proces tworzenia na Uczelni specjalności hutniczej w zakresie metali nieżelaznych. W roku akademickim 192[...]

KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA METALI NIEŻELAZNYCH

Czytaj za darmo! »

Historia Katedry bierze swój początek w roku akademickim 1953/1954, gdy na ówczesnym Wydziale Metalurgicznym utworzono Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych, którego kierownikiem został prof. E. Iwanciw. Po utworzeniu Wydziału Metali Nieżelaznych w roku 1962 postaje Katedra Przeróbki Metali Nieżelaznych pod kierunkiem prof. J. Bazana. W skład Katedry wchodziły dwa zakłady: Zakład Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (kier. prof. J. Bazan) oraz Zakład Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (kier. prof. J. Wantuchowski). Taka struktura istniała do roku 1969, gdy na Wydziale utworzono dwa instytuty: Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych oraz Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa. W ramach tego drugiego funkcjonowały 4 zakłady[...]

JUBILEUSZ 75-LECIA URODZIN I 50 LAT DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PROFESORA JÓZEFA ZASADZIŃSKIEGO


  Profesor Józef Zasadziński urodził się 17 listopada 1937 roku w Krakowie. Całe życie naukowe Profesora Zasadzińskiego jest związane z Akademią Górniczo‐Hutniczą oraz z Wydziałem Metali Nieżelaznych, w którego powstawaniu uczestniczył osobiście. W tym samym bowiem roku 1962, gdy utworzono w AGH Wydział Metali Nieżelaznych, Jubilat — absolwent Wydziału Metalurgicznego, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych pod kierunkiem profesora Jerzego Wantuchowskiego. Doktory[...]

PROCESY PRZETWÓRSTWA METALI NIEŻELAZNYCH W PUBLIKACJACH RUD I METALI NIEŻELAZNYCH W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU DOI:10.15199/67.2015.10.4


  W artykule dokonano przeglądu publikacji w czasopiśmie Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling w okresie ostatnich dziesięciu lat w zakresie przetwórstwa metali nieżelaznych. Omówiono udział poszczególnych procesów przetwórczych w artykułach z jednoczesnym zwróceniem uwagi na charakter prac badawczych i przyjętą metodologie badań. Dokonano także krótkiej analizy dotyczącej ilości publikacji pochodzących z różnych ośrodków badawczych. W podsumowaniu przedstawiono główne tendencje badawcze reprezentowane w ośrodkach naukowych a także wskazano na nowe trendy badawcze, których rozwoju należy się spodziewać w najbliższym czasie. Słowa kluczowe: kluczowe: procesy przetwórstwa metali, metodologia badań, ośrodki naukowe PROCESSING OF NON-FERROUS METALS IN PUBLICATIONS OF RUDY I METALE NIEŻELAZNE IN THE LAST DECADE The paper presents the review of articles in the journal Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling during the last decade, concerning processing of non-ferrous metals. The participation of particular processes in publications was reported with a special attention to character of investigations and research methodology. The affiliation of the authors was also analysed. In the summary the main trends in research of domestic scientific institutions was presented and the new areas, expected in the near future were also submitted. Keywords: processing of metals, methodology of investigations, research institutions Wstęp Mija właśnie 10 lat od chwili opublikowania w roku 2005 przez prof. J. Zasadzińskiego (RiMN nr 9, 2005) diagnozy stanu przetwórstwa metali nieżelaznych ze szczególnym uwzględnieniem jego rozwoju w Polsce w okresie minionego półwiecza. Zasadniczą konkluzję opracowania można zawrzeć w następujących stwierdzeniach:  przetwórstwo metali nieżelaznych w Polsce jest dość zróżnicowane w zakresie poziomu jego rozwoju i reprezentuje średni poziom w stosunku do osiągnięć przetwórstwa światowego,  wyższy poziom reprezentuje[...]

STREFY NIEJEDNORODNOŚCI STRUKTURY W RURACH ZE STOPU 6082 WYCISKANYCH PRZEZ MATRYCE KOMOROWE

Czytaj za darmo! »

W procesie wyciskania rur na matrycach mostkowo-komorowych stosuje się metodę wyciskania "wlewka za wlewkiem". Powoduje to występowanie w rurze tzw. stref mieszania, w których w przekroju poprzecznym rury widoczne są obszary pochodzące od dwóch wlewków. W pracy przeprowadzono wyciskanie czterech rodzajów rur ze stopu aluminium 6082 i analizowano niejednorodność struktury w strefie mieszania ora[...]

WYCISKANIE PROFILI PEŁNYCH Z ALUMINIUM W ZAKRESIE MAŁYCH WSPÓŁCZYNIKÓW WYDŁUŻENIA

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) oraz badania eksperymentalne procesu wyciskania współbieżnego prętów okrągłych o różnym przekroju poprzecznym. Materiałem przyjętym do badań było aluminium gatunku 1050A, które poddano wyciskaniu w zakresie małych współczynników wydłużenia. Celem pracy była analiza sposobu płynięcia materiału w przekroju poprzecznym wyrobów wyciskanych z małym stopniem odkształcenia. Przeprowadzone wcześniej badania dla aluminium gatunku 1050A dotyczyły w głównej mierze obserwacji strukturalnych. W celu poszerzenia spektrum wyników dotyczących oddziaływania charakteru płynięcia metalu na budowę strukturalną dokonano analizy numerycznej wyciskania prętów w szerokim zakresie współczynników wydłużenia. Skorelowanie obrazu płynięcia [...]

OBRÓBKA CIEPLNA WYCISKANYCH STOPÓW AlMg DOI:10.15 199/67.2015.12.25


  W artykule zaprezentowano badania stopów serii 5XXX o różnych zawartościach magnezu uzyskanych w procesie wyciskania na gorąco. Materiały te są szeroko stosowane do budowy okrętów oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Podjęto próbę poprawy własności wytrzymałościowych badanych stopów na drodze obróbki cieplnej oraz odkształcania na zimno. Uzyskane wyniki pokazują, że odpowiednio przeprowadzona obróbka cieplna oraz odkształcanie na zimno może powodować wzrost własności wytrzymałościowych min. 10 % w stosunku do własności materiału po wyciskaniu. Słowa kluczowe: wyciskanie, obróbka cieplna, stopy aluminium serii 5XXX THERMAL TREATMENT OF Al-Mg EXTRUDED ALLOYS Because of excellent corrosion resistance and good weldability the Al - Mg alloys extruded profiles are widely used in marine and automotive applications. The present work reports the possibility of improvement the mechanical properties of Al-Mg alloys by thermo-mechanical treatment. Experiments were performed on extruded rods with Mg addition in the range of 3.5÷5,5 wt.%. It was found that cold deformation combined with heat treatment results in increase of mechanical properties of alloys by minimum 10 % with comparison to non-treated materials. Keywords: extrusion, heat treatment, 5XXX aluminum alloys Wprowadzenie Stopy aluminium-magnez serii 5XXX ze względu na znakomitą odporność na korozję szczególnie w środowisku morskim, dobre własności mechaniczne, przewodność cieplną oraz spawalność znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Najpowszechniej stopy te wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym (elementy nadwozi pojazdów, przewody hydrauliczne ciężarówek, karoserie autobusów oraz samochodów ciężarowych); przemyśle lotniczym (przewody lotnicze, elementy konstrukcji lotniczych) oraz na konstrukcję elementów okrętów (części konstrukcji okrętowych, elementy nadbudówek okrętowych, wyposażenie okrętowe). Ponadto dwuskładnikowe stopy Al-Mg cechuje duża podatność do przeróbki[...]

JAKOŚĆ PRĘTÓW ZE STOPÓW AL WYCISKANYCH Z MAŁYM STOPNIEM ODKSZTAŁCENIA

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano własności mechaniczne i strukturę prętów o dużych przekrojach ze stopów aluminium wyciskanych z małymi współczynnikami wydłużenia. Podstawowym celem badań była próba określenia wpływu stopnia odkształcenia na strukturę materiału oraz rozkład i poziom własności mechanicznych w wyciskanych wyrobach. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych materiałów, wyciskanych współbieżnie [...]

ANALIZA NUMERYCZNA I BADANIA STRUKTURY PRĘTÓW AlCu4Mg WYCISKANYCH Z MAŁYM WSPÓŁCZYNNIKIEM WYDŁUŻENIA

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) procesu wyciskania prętów o przekroju kwadratowym dla trudno odkształcalnego stopu aluminium AlCu4Mg (2017A) w zakresie małych współczynników wydłu-żenia. Dokonano analizy makrostrukturalnej prętów wyciskanych w warunkach przemysłowych. Celem artykułu była anali-za sposobu płynięcia materiału w przekroju poprzecznym wyrobu. Uz[...]

ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W KOMORZE ZGRZEWANIA PODCZAS WYCISKANIA NA GORĄCO STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

W pracy określono rozkład naprężeń i odkształceń w komorze zgrzewania matrycy mostkowej dla zmiennej wysokości komory zgrzewania. Analizę stanu naprężenia i odkształcenia przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując program DEFORM 3D. Rozważaniami objęto wyciskanie współbieżne na gorąco wlewka ze stopu gatunku 2024 z zastosowaniem matryc mostkowych o różnej wysokości komory zgrzewania. Szczególnie cenną informacją, która może być wykorzystana przy projektowaniu matryc mostkowych dla tego typu stopów jest wiedza, że naprężenie zgrzewania zależy od wysokości komory zgrzewania. Obliczenia wykazały, że najlepsze warunki sprzyjające zgrzewaniu strug metalu w komorze zgrzewania występują w przypadku optymalnej wysokości komory zgrzewania, którą oszaco[...]

 Strona 1  Następna strona »