Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Kamiński"

Modelowanie procesu rozdzielania kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie dostępnych danych fizykochemicznych zaproponowano metodę rozdzielania kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego, polegającą na kolejnym wytrącaniu kwasem solnym kryształów czystych kwasów chlorobenzoesowych z wodnych roztworów ich soli sodowych. Opracowano matematyczny model i określono optymalne parametry procesu rozdzielania mieszaniny zawierającej 60% kwasu 2-chlorobenzoesowego i 40% kwasu 4-chlorobenzoesowego. W pracach1,21 opisano metodę syntezy kwasów 2-chlorobenzoesowego i 4-chlorobenzoesowego (2-ClBz i 4-ClBz). W wyniku kolejnych chlorowań toluenu (jonowego i wolnorodnikowego) i hydrolizy otrzymanych chlorków 2-chlorobenzylidynu i 4-chlorobenzylidynu powstaje mieszanina 2-ClBz i 4-ClBz w stosunku równym 60:40. Porównanie fizykochemicznych właściwości kwasów 2-ClBz i 4-ClBz wskazuje na to, że otrzymaną mieszaninę można rozdzielić w wyniku wytrącania kwasem (kolejno) każdego z tych izomerów z wodnych roztworów ich soli. W niniejszej pracy omówiono matematyczny model rozdzielania takiej mieszaniny, umożliwiający określenie optymalnych warunków tego procesu. Do opisu właściwości układu wykorzystano teorię Debye’a i Huckela31 dotyczącą roztworów elektrolitów, rozwiniętą w późniejszych pracach i opisaną w literaturze monograficznej4" 8». Podstawy teoretyczne Stałą dysocjacji (kwasową) jednozasadowego kwasu w roztworze elektrolitu wyraża następujący wzór: aH + aA [H +] - [A“ ] Ун + Уа - K = - Qxj (/) “ ha [HA] yHA w którym a i у oznaczają aktywność i współczynnik aktywności, a znak " [ ] " stężenie wyrażone w mol/dm3. W zakresie wartości mocy jonowej I = (0,52cf) ^ 3 wielkość współczynnika aktywności jonów dobrze opisuje półempiryczne równanie: A ■ I 0'5 ~10ёУ = П а 0 - В - ^ + Ь' 1 (2) W równaniu tym uwzględnia się pozorną średnicę jonów oraz zjawisko solwatacji, у oznacza średni współczynnik jonowy[...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

Uruchomienie produkcji azeotropu boranu trimetylu z metanolem jako topnika lotnego do twardego lutowania

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania stali, miedzi, mosiądzu i brązu cynkowego palnikami gazowymi. Substancją aktywną topnika jest boran trimetylu, który otrzymuje się w postaci azeotropu z metanolem, zawierającego 70-proc. estru. A H3BO3 + MeOH reaction was run at ~60oC/1 bar in a 100, 320 or 1250-l. still equipped with a Raschig or Sulzer?s BX or Białe[...]

Chlorowodorek (2R,3S)-fenyloizoseryny jako półprodukt do otrzymywania Paclitaxelu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod otrzymywania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny oraz wyniki badań własnych prowadzonych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Opracowano jednoetapowy i wieloetapowy proces wytwarzania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny. W procesie wieloetapowym uzyskiwano produkt o dużej czystości (98%) ale z małą wydajnością (27%). Wydajność produktu w procesie jed[...]

Studies on the selection of the optimum catalytic system for the selective oxidation of acrolein prepared by dehydration of glycerol Badania nad doborem optymalnego układu katalitycznego do selektywnego utleniania akroleiny otrzymywanej w procesie dehydratacji glicerolu


  Several Mo-V based oxide systems were used as catalysts in prodn. of acrylic acid by vapor-phase selective oxidn. of acrolein from gas-phase dehydration of glycerol. The most active and selective was the α-Al2O3-supported (Mo-V-W-Cu)Ox catalyst (sp. surface of support below 2 m2/g). Badano aktywność i selektywność heterogenicznych układów tlenkowych molibdenowowanadowych w procesie otrzymywania kwasu akrylowego w fazie gazowej poprzez selektywne utlenianie akroleiny, powstającej w reakcji dehydratacji glicerolu w fazie gazowej. W preparatyce katalizatorów stosowano różne nośniki, zmieniano stężenie fazy aktywnej na nośniku oraz jej skład, wprowadzając do niej różne promotory. Najwyższą aktywność i selektywność w procesie utleniania akroleiny do kwasu akrylowego posiadał układ (Mo-V-W-Cu)Ox/α-Al2O3 o powierzchni właściwej nośnika poniżej 2 m2/g. Dynamiczny rozwój gospodarczy wielu państw świata, wzrastające zapotrzebowanie na energię, coraz większe zanieczyszczenie środowiska i malejące zasoby paliw kopalnych są przyczyną podjęcia przez rządy wielu krajów działań mających na celu wykorzystanie alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy1). Efektem takich działań w sektorze transportu jest wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/28/WE, nakazującej krajom członkowskim stopniowe wprowadzanie biopaliw płynnych jako dodatku do paliw tradycyjnych w ilości do 10% do 2020 r. Biopaliwa do wysokoprężnych silników diesla (biodiesel) to estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych, które są produkowane przez transestryfikację triglicerydów kwasów tłuszczowych pozyskiwanych z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Produktem ubocznym tego procesu jest frakcja glicerolowa, której podaż na rynkach światowych systematycznie się zwiększa wraz ze wzrostem produkcji biopaliw. Zagospodarowanie frakcji glicerolowej, stanowiącej ok. 13% masy biodiesla2) jest tematem prac badawczy[...]

 Strona 1