Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Kudlek"

Usuwanie mykoestrogenów w oczyszczaniu wody


  Coraz więcej uwagi w technologii oczyszczania wód poświęca się teraz obecności mikrozanieczyszczeń organicznych, stanowiących szereg związków rozpuszczonych wykazujących różnego rodzaju oddziaływania na organizmy żywe, w tym również szkodliwe na zdrowie człowieka. Na szczególną uwagę zasługują mikrozanieczyszczenia organiczne należące do grupy związków o aktywności estrogenicznej (z ang. Endocrine Disrupting Compounds), wśród których wymieniane są pestycydy, ftalany, ksenoestrogeny fenolowe, fi toestrogeny, mykoestrogeny oraz żeńskie hormony płciowe [1-2]. Mykoestrogeny, fi toestrogeny i związki syntetyczne wytwarzane przez człowieka, tzw. ksenoestrogeny, zaliczane są do estrogenów środowiskowych. Najczęściej opisywanym w literaturze związkiem z grupy mykoestrogenów jest zearalenon wytwarzany przez grzyby z rodzaju Fusarium. Ten rodzaj grzybów infekuje rośliny uprawne, takie jak kukurydza, pszenica czy też[...]

Application of Microtox biotest for controlling quality of xenobiotics-containing water during its UV irradiation with or without addition of H2O2 Zastosowanie biotestu Microtox do kontroli jakości wody zawierającej wybrane ksenobiotyki w trakcie jej napromieniowania UV bez i z dodatkiem H2O2 DOI:10.15199/62.2015.11.2


  Bisphenol A and diclofenac-contg. aq. solns. were subjected to UV irradn. (150 W) with or without addn. of H2O2 (6-12 mg/dm3) to control the quality of water with Microtox ® biotest (bioluminescent bacteria Vibrio fisheri). The biotest was found efficient as a tool in the assessment of the new water purifn. technols. Przedstawiono wyniki analizy jakości wody zawierającej wybrane ksenobiotyki w trakcie jej napromieniowania UV bez i z dodatkiem H2O2. W badaniach zastosowano biotest Microtox® wykazujący dużą wrażliwość na szerokie spektrum toksycznych substancji. Ważnym elementem bioanalityki i biomonitoringu środowiskowego są obecnie biotesty stanowiące użyteczne narzędzie wykorzystywane do oceny jakości wód, osadów i gleb1, 2). Wskaźnikami w biotestach są zarówno rośliny, bakterie, jak i inne organizmy żywe. Biotesty bakteryjne są najszybsze do wykonania. Wykorzystują one naturalną luminescencję np. morskich bakterii Vibrio fisheri wykazujących dużą wrażliwość na szerokie spektrum toksycznych substancji organicznych i nieorganicznych3). Na przykład, w trakcie ekspozycji bakterii na działanie substancji toksycznych dochodzi do przemian metabolicznych lub zmniejszenia populacji mikroorganizmów, co w konsekwencji powoduje zmianę natężenia światła emitowanego przez bakterie (inhibicja bioluminescencji)4). Na podstawie wielkości obserwowanego efektu dokonuje się klasyfikacji toksyczności badanych próbek5). Wśród najczęściej wykorzystywanych biotestów bakteryjnych dostępnych handlowo w Polsce wymienia się: ToxAlert®10 oraz ToxAlert®100 (firmy Merck), Microtox® (Azur Environmental) i LUMIStox® (Dr. Bruno Lange). Prezentowane badania miały na celu określenie przydatności wybranego biotestu bakteryjnego Microtox® w ocenie nowych technologii oczyszczania wody w aspekcie występowania niebezpiecznych zja[...]

Effect of process conditions on the photocatalytic decomposition of diclofenac in the aquatic environment Wpływ warunków procesowych na fotokatalityczny rozkład diklofenaku w środowisku wodnym DOI:10.15199/62.2017.4.28


  Diclofenac-contg. aq. solns. were subjected to photocatalytic decompn. by using UV lamps 15 or 150 W in the presence of TiO2 as an air-oxidn. catalyst. The effect of reactor vol., pH of the reaction medium and the presence of inorg. micropollutants on the diclofenac degradn. was studied. The effectiveness of diclofenac oxidn. decreased with the increase in pH of aq. solns. The presence of NaCl, NaHCO3 and Na2SO4 resulted in a decrease in the decompn. effectiveness. Furthermore, the diclofenac oxidn. by-products were formed, which could have a negative impact on living organisms. Przedstawiono wyniki badania wpływu warunków procesowych heterogenicznej fotokatalizy (moc naświetlania, objętość reaktora, odczyn środowiska reakcji, obecność związków nieorganicznych) na rozkład diklofenaku, niesteroidowego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania występującą w środowisku wodnym nową grupą mikrozanieczyszczeń określanych terminem ksenoestrogenów, obejmującą m.in. farmaceutyki oraz środki higieny osobistej PPCP (pharmaceutical and personal care products). Głównym źródłem tych związków i ich metabolitów w środowisku wodnym są odpływy z oczyszczalni ścieków oczyszczonych1). Do jednego z najpowszechniej identyfikowanych związków farmaceutycznych zaliczyć można diklofenak, charakteryzujący się znaczną odpornością na biodegradację. Zaawansowane procesy utleniania,wśród których wymieniono m.in. proces heterogenicznej fotokatalizy pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów jego usunięcia ze środowiska wodnego, pomimo że nie wszystkie mechanizmy rozkładu mikrozanieczyszczeń zostały dokładnie rozpoznane. Fotokataliza heterogeniczna jest procesem zachodzącym na granicy dwóch faz, pomiędzy fotokatalizatorem w stanie stałym a fazą ciekłą lub gazową. W procesie tym jako katalizator najczęściej zastosowanie znajduje ditlenek tytanu, który jest mieszaniną anatazu i rutylu. Pierwszym etape[...]

Nowe metody usuwania bisfenolu A z wód i ścieków DOI:10.15199/3.2018.6.2


  Wwodach powierzchniowych coraz częściej identyfikowane są substancje antropogeniczne. Wśród nich wymienia się mikrozanieczyszczenia, do których w znacznej większości należą związki potencjalnie zagrażające organizmom żywym lub stanowiące dla nich poważne ryzyko zdrowotne. W tej grupie wyróżnia się m.in. substancje aktywne hormonalnie (z ang. EDCs, Endocrine Disrupting Chemicals) [1]. Przykładem związku zaliczanego do makrogrupy EDCs jest bisfenol A. Bisfenol A (BPA) jest związkiem organicznym z grupy fenoli [2], co determinuje jego zdolność do interakcji z receptorami estrogenowymi, występującymi w niektórych komórkach organizmów żywych. Efektem powyższego są zmiany m.in. w układzie dokrewnym. BPA rozpatrywany jest również pod względem możliwego działania embriotoksycznego i teratogennego, a także zaburzającego układ rozrodczy u dojrzewających osobników [3]. Do występowania tego mikrozanieczyszczenia w środowisku przyczyniają się m.in. procesy związane z produkcją (np. tworzyw sztucznych, żywic epoksydowych) i przetwarzaniem tego związku, efektem czego jest on uwalniany zarówno do ekosystemów wodnych ze ściekami przemysłowymi, jak i bezpośrednio do żywności i wody przeznaczonej do picia z opakowań, w których są one przechowywane. Stężenia bisfenolu A w wodach powierzchniowych wahają się od tysięcznych do dziesiętnych części miligrama w 1 m3 wody. Na obszarach bardzo rozwiniętych stężenia te mogą osiągać poziom nawet 4 mg/m3 [2]. Rys. 1. Rozkład bisfenolu A (stężenie 1 mg/dm3) oraz zmiana inhibicji bioluminescencji w roztworze poddanym naświetlaniu UV (fotoliza) [10] Rys. 2. Wpływ stężenia bisfenolu A na toksyczność roztworów modelowych [9] Przeprowadzono ocenę skuteczności rozkładu bisfenolu A za pomocą UV bez dodatku katalizato[...]

Zastosowanie biotestów we wstępnej ocenie jakości wody basenu szkolnego DOI:10.15199/17.2016.9.3

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono oddziaływanie związków chemicznych, w tym ubocznych produktów dezynfekcji (DBP) występujących w wodach basenowych na wybrane organizmy wskaźnikowe. Ocenę toksykologiczną poprzedzono krótką analizą podstawowych parametrów fi zykochemicznych. Wykonane biotesty obejmowały zróżnicowaną grupę organizmów, tj. bakterie Aliivibrio fi scheri, skorupiaki Daphnia magna, larwy owadów Chaoborus falvicans oraz rośliny naczyniowe Lemna minor. Analizowano korelację pomiędzy wynikami testów, co w przyszłości umożliwi wybór organizmów wskaźnikowych przydatnych w ocenie jakości wód basenowych.1. Wprowadzenie Obecność ubocznych produktów dezynfekcji (DBP) w wodach basenowych stanowi szeroko opisany w literaturze problem dezynfekcji tych wód [4,6,9]. Prekursorami DBP w wodach basenowych są zarówno naturalna materia organiczna, jaki i substancje pochodzące od osób kąpiących się (mocz i pot) [17]. Wysoki poziom związków organicznych zawierających azot przyczynia się do powstawania m.in. haloacetonitryli, nitrozoamin, czy chloramin. Ponadto wprowadzany w sposób ciągły, w wyniku aktywności metabolicznej kwas cytrynowy wykazuje wysoki potencjał do tworzenia kwasów halogenooctowych, szczególnie dichloroctowego oraz trihalomentanów, w tym trichlorometanu [4,14]. Wymienione związki zaliczane są do grup substancji genotoksycznych, mutagennych lub rakotwórczych [5,6]. Szczególnie niepokojące są wyniki badań nad wpływem ubocznych produktów dezynfekcji na osoby, które od najmłodszych lat regularnie w korzystały z basenu. Najnowsze wyniki badań wskazują na rosnące ryzyko infekcji dróg oddechowych, przewlekłych zapaleń ucha, a także podwyższonego ryzyka raka pęcherza moczowego u młodych pływaków [12,21]. Biorąc pod uwagę ryzyko zdrowotne osób korzystających z kąpieli, niezbędne jest poszerzenie dostępnych narzędzi oceny jakości wód basenowych o metody opierające się na wykorzystaniu żywych organizmów. Biotesty stanowią zróżnicowaną grup[...]

 Strona 1