Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Zawada"

Decision support in the production of packaging films by cost-quality analysis Wspomaganie podejmowania decyzji w produkcji folii opakowaniowej z wykorzystaniem analizy kosztowo-jakościowej DOI:10.15199/62.2016.5.31


  Five various material streams in prodn. of polyethylene stretch films were compared in respect both of prodn. costs and of product quality (tack, puncture resistance, extensibility, retention). The applicability of of the assessment methodol. was confirmed. Analizowano proces produkcji folii stretch płaskiej (standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego) metodą wylewu cast z wykorzystaniem regranulatu. Do wspomagania decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu produkcyjnego dla producenta wykorzystano analizę kosztowo-jakościową (AKJ), której celem było obiektywne wskazanie najkorzystniejszego wariantu produkcji z punktu widzenia kosztów i jakości produkowanej folii. Jakość wyliczano metodą punktacji uproszczonej bez ważnościowania kryteriów. Jako kryteria oceny jakości przyjęto rozciągliwość, kleistość i odporność na przebicie wyrobu finalnego. Stwierdzono praktyczną przydatność zastosowanej metodyki wykazującej, że ani nie najniższy koszt, ani nie najwyższa jakość muszą być rozwiązaniami najkorzystniejszymi dla producenta. Współczesna gospodarka zmusza przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań, które pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną. Skuteczność tych działań zależy w dużej mierze od kompetencji pracowników, rodzaju technologii, umiejętności zarządzania oraz stosowanych technik. Dzięki wdrożeniu stosowanych coraz powszechniej, nawet w małych przedsiębiorstwach, metod i narzędzi organizatorskich możliwe jest obniżenie kosztów produkcji i podnies[...]

Wspomaganie decyzji w procesie doboru penetrantów fluorescencyjnych do przemysłowych badań nieniszczących DOI:10.15199/62.2019.10.12

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój techniki powoduje, że konieczne jest potwierdzanie jakości produktów w sposób liczbowy, gdyż określenie atrybutowe jest często niewystarczające1, 2). Podnoszenie jakości wyrobów jest możliwe poprzez sterowanie, zarządzanie, ale także poprzez kontrole jakości, które umożliwiają zidentyfikowanie niezgodności wyrobu. Często stosowane w diagnostyce wyrobów są badania nieniszczące (NDT), które umożliwiają przeprowadzenie kontroli wyrobu bez jego zniszczenia3-5). Ma to szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia tzw. procesów specjalnych6-8). W badaniach nieniszczących wykorzystywane są przeznaczone do tego celu substancje chemiczne. W przypadku metody fluorescencyjnej wykorzystuje się substancje chemiczne zwane penetrantami fluorescencyjnymi. Ich liczba jest stosunkowo duża i rośnie. Charakteryzują się one różnymi cechami, co sprawia, że pewnego rodzaju problemem dla przedsiębiorstw staje się wybranie takiej substancji, która byłaby adekwatna dla konkretnego wyrobu z uwzględnieniem aspektów jakościowych i kosztowych9-11). Dlatego też celowe staje się poszukiwanie odpowiednich metod umożliwiających podjęcie właściwych decyzji przy wyborze penetrantów. W przedsiębiorstwie MB Aerospace zlokalizowanym w Polsce południowo-wschodniej podczas realizacji badań nieniszczących metodą fluorescencyjną wykorzystywano penetranty z tzw. "niskim" oraz "wysokim" poziomem czułości. Przedsiębiorstwo ze względu na wymagania klienta potrzebowało poszerzyć swoją ofertę usługową o dodatkowy penetrant ze średnim poziomem czułości. W tym celu konieczne było przeanalizowanie różnych typów penetrantów. Przedsiębiorstwo, oprócz zapewnienia zadowolenia klienta co do wykonywania badań nieniszczących metodą fluorescencyjną penetrantem o średnim poziomie czułości, chciało uwzględnić inne istotne dla przedsiębiorstwa kryteria. Tymi kryteriami, określonymi w trakcie przeprowadzonej burzy mózgów, były czas zmywania, palność, reaktywność, dostępne poje[...]

 Strona 1