Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Cichocki"

Ocena przydatności systemu AIS w doborze tras rutingowych w sieciach bezprzewodowych o architekturze mesh na obszarze Bałtyku DOI:10.15199/59.2016.8-9.6


  Celem artykułu jest przybliżenie wyników jednego z kierunków prac prowadzonych w Katedrze Teleinformatyki Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej w ramach projektu NetBaltic. Zaprezentowano w nim wstępne wyniki dotyczące systemu akwizycji danych oraz oceny przydatności systemu AIS do dynamicznego modelowania grafów powiązań między statkami, z uwzględnieniem zasięgów zapewnianych przez wybrane technologie sieciowe, a także określania na tej podstawie parametrów wejściowych symulacji pracy takiej sieci, a wreszcie do stworzenia modelu i metryk rutingowych wzbogaconych danymi geolokalizacyjnymi, pochodzącymi z komunikatów AIS. Słowa kluczowe: AIS, NetBaltic, ruting, sieć mesh.Dostęp do aktualnej informacji i potrzeba ciągłej wymiany danych ze światem zewnętrznym na wysokim poziomie jakości (QoS) i szybkościami megabitowymi, znanymi z bezprzewodowych sieci lądowych, są coraz bardziej istotne na pokładach statków. Nie ulega wątpliwości, że kwestie efektywnej nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi muszą być priorytetem na morzu - dotyczy to np. uaktualniania map nawigacyjnych oraz bieżącego przesyłu i okresowych modyfikacji map pogodowych. Wykorzystywane aktualnie do tego celu systemy, takie jak: Iridium, Inmarsat, SES (Astra2Connect Maritime Broadband) opiera się głównie na rozwiązaniach satelitarnych. Ich globalna dostępność umożliwia co prawda uzyskanie połączenia w dowolnym miejscu akwenu, ale są to rozwiązania wciąż zbyt drogie do masowego przesyłu danych i często wręcz niedostępne cenowo dla armatorów mniejszych jednostek. Na relatywnie niewielkich morzach otoczonych lądem, do których niewątpliwie należy i Bałtyk, gdzie maksymalne odległości jednostek pływających od brzegu nie przekraczają 80 Mm, rozsądne wydaje się podjęcie próby zastosowania środków komunikacji i technik, w szczególności retransmisji, znanych z łączności lądowej do przesyłu danych, w tym połączenia z globalną siecią Internet. Przeprowadzone w tym zakresie badania p[...]

Systemy akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych AIS na potrzeby projektu netBaltic DOI:10.15199/59.2016.12.6


  System AIS (Automatic Identification System), zaprojektowany dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, służy do przekazywania w swoich komunikatach, wymienianych między jednostkami pływającymi, istotnych informacji geolokalizacyjnych. Znaczenie tych informacji wydaje się duże w kontekście planów budowy testowej instalacji, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej netBaltic na morzu. W artykule przedstawiono wyniki dotyczące budowy systemu akwizycji danych oraz oceny przydatności komunikatów systemu AIS do wizualizacji i dynamicznego modelowania grafów powiązań między statkami, w tym z uwzględnieniem zasięgów zapewnianych przez wybrane technologie sieciowe. Słowa kluczowe: netBaltic, AIS, akwizycja i przetwarzanie danych Realizacja sieci kratowej na obszarze morskim, gdzie odbywa się ruch jednostek (uczestników systemu), a ich spotkania są po części zdarzeniami sporadycznymi i losowymi, jest zadaniem złożonym. W zależności od odległości od linii brzegowej, która może być większa od zasięgu określonych systemów łączności, wyszczególnia się trzy strefy: A (mającą bezpośrednią komunikację z lądem), B (gdzie możliwe jest utworzenie komunikacji pomiędzy grupą jednostek, z których co najmniej jedna ma połączenie ze strefą A) oraz C (gdzie komunikacja między jednostkami ma charakter sporadyczny), a morze dzieli się na stosowne obszary, gdzie należy zastosować inne techniki komunikacyjne i metody współpracy pomiędzy statkami - stacjami ruchomymi a docelowo lądem. Z prostych analiz wynika, że szczególnie w strefach B oraz C istotne stanie się uwzględnienie danych geolokalizacyjnych węzłów pośrednich, w tym predykcja zmian jakości łącza, którą można określić, znając prędkości i wektory kierunku wzajemnego przemieszczania się statków. W strefie B będzie to pomocne w wyborze najkorzystniejszego sąsiedniego węzła, który zapewni dobrej jakości połączenie przez wymagany do nadania komunikatu czas, zaś w strefie C umożliwi wybranie jednostki, [...]

 Strona 1