Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Krupa"

Formalno-techniczne aspekty projektowania dwukondygnacyjnych biur w wielkokubaturowych halach magazynowych DOI:10.15199/33.2017.06.20


  Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.wsprawiewarunkówtechnicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4] ma charakter opisowy. Przepisy nie definiują celu, jakiemu ma służyć dane rozwiązanie techniczne (z nielicznymi wyjątkami, wprowadzonymi głównie w ramach ostatnich nowelizacji), a jedynie wskazują na obowiązek ich stosowania, co zostało już zauważone we wcześniejszych publikacjach z tego cyklu [1, 3, 6, 7]. Większość przepisów zawartych w dziale VI rozporządzenia [4] dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, sformułowanowodniesieniu do konkretnego typu budynku. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [8], przez pojęcie budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych orazma fundamenty i dach. Natomiast zgodnie z par. 210 rozporządzenia [4] części obiektu wydzielone w pionie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, od fundamentu aż do przekrycia dachu, mogą być traktowane jako odrębne budynki. Wybudowanie biura w hali a bezpieczeństwo pożarowe W artykule rozważymy przypadek typowej hali magazynowej o konstrukcji stalowejwklasie E odporności pożarowej.Wysokość hali jest większa niż 12 m, dlatego klasyfikuje się ją jako obiekt średniowysoki (SW). Wybudowanie dwukondygnacyjnej części biurowej, w już istniejącej bryle budynku, jest technologicznie skomplikowane. Wkonsekwencji wydzielenie jej, w sposób pozwalający na odrębne rozpatrywanie wymagań przepisów w myśl par. 210 rozporządzenia [4], staje się szczególnie trud[...]

Ewakuacja od klatki schodowej do wyjścia z budynku DOI:


  Rozporządzenie [6], w tym jego nowelizacja z 14 listopada 2017 r. [7] ma charakter opisowy. Przepisy nie definiują celu, jakiemu ma służyć dane rozwiązanie techniczne (z nielicznymi wyjątkami), a jedynie wskazują na obowiązek jego stosowania, co zostało już zauważone we wcześniejszych publikacjach z tego cyklu [1, 2, 5, 8, 9, 10]. W budynkach, klasyfikowanych ze względu na wysokość jako niskie (N) bądź średniowysokie (SW), z uwagi na wymagania dotyczące dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, często projektuje się klatki schodowe obudowane, zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu.Obowiązujące rozporządzenia [6, 7] dopuszczają trzy możliwe przypadki prowadzenia ewakuacji z opisanej klatki schodowej dowyjścia na zewnątrz budynku.Wartykule rozważono każdy z tych przypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonalność urządzeń do usuwania dymu. Przypadek A - ewakuacja bezpośrednio na zewnątrz budynku Rozwiązaniem najbardziej korzystnym z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest prowadzenie ewakuacji z klatki schodowej bezpośrednio na zewnątrz budynku, zgodnie z § 256 ust. 5 [6, 7]. Szerokość w świetle drzwi wyjściowych z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku, zgodnie z § 239 ust. 4 [1, 2], nie może być mniejsza niż wymagana szerokość biegu schodów (najczęściej 1,2 m). Dopuszcza się drzwi dwuskrzydłowe, przy czym szerokość w świetle skrzydła nieblokowanego nie może być mniejsza niż 0,9 m.Wprzypadku drzwi nie stawia się wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej. Omawiany układ jest szczególnie korzystny w kontekście funkcjonalności urządzenia służącego do grawitacyjnego usuwania dymu, projektowanego np. zgodnie z normą PN-B 02877-4 [4]. Drzwi wyjśc[...]

Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1 DOI:10.15199/33.2018.07.01


  Przepisy ochrony przeciwpożarowej w Polsce podlegają okresowym zmianom wynikającym przede wszystkim z rozwoju wiedzy technicznej oraz wniosków z dotychczasowych doświadczeń w ich stosowaniu. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4]. W tym artykule oraz kolejnych częściach przedstawimy analizę zmian, jakie zaszły w dziale VI rozporządzenia [5], dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa pożarowego, w kontekście ich wpływu na proces budowlany. Analiza obejmuje: porównanie brzmienia przepisu przed i po zmianie; ogólne wskazanie kierunku zmiany (przyjęto trzy opcje: złagodzenie wymagań, zaostrzenie wymagań, doprecyzowanie wymagań); ocenę wpływu zmian na proces budowlany; wątpliwości interpretacyjne. Używane w artykule sformułowanie w poprzednim brzmieniu oznacza treść przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2017 r., a sformułowanie w obecnym brzmieniu obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Rozdział 1. Zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków. § 207 ust. 1 rozporządzenia [5] w poprzednim brzmieniu stanowił: 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: 1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia; 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku; 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki; 4) możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Obecnie [4] przepis ten otrzymał brzmienie: 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający: 1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas; 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się[...]

Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 2 DOI:10.15199/33.2018.10.42


  W artykule [1] omówiono zmiany zawarte w rozdziałach 1 (Zasady ogólne) i 2 (Odporność pożarowa budynków) działuVI rozporządzenia [3].Wczęści 2 artykułu skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych w rozdziałach 3 (Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe) oraz 4 (Drogi ewakuacyjne). Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe Powierzchnia strefy pożarowej ZL. § 227 rozporządzenia [2, 3] określa dopuszczalną powierzchnię stref pożarowych w budynkach ZL. Ustęp 4 cytowanego przepisu dopuszcza, pod pewnymi warunkami, powiększenie dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych, z wyjątkiembudynków wysokich i wysokościowych. W dotychczasowym brzmieniu przepisu [2] powiększenie strefy pożarowej o 100%byłomożliwem.in. pod warunkiem zastosowania: stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych. W obecnym brzmieniu [3] w przepisie wymagane jest zastosowanie: stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych. Oznacza to złagodzenie wymagań. Analiza wpływu na proces budowlany: zmiana wynika z rozwoju wiedzy technicznej i coraz bardziej powszechnego stosowania urządzeń gaśniczych, wykorzystujących mgłę wodną. Obecne brzmienie przepisu jest również zgodne z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych iAdministracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) [4], gdzie również wskazuje się stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne w kontekście obowiązku stosowania w niektórych rodzajach obiektów. Urządzenia wykorzystujące mgłę wodną pozwalają na skuteczne gaszenie pożaru przy znaczniemniejszymzużyciu wody w porównaniu z instalacją tryskaczową. Argument ten jest szczególnie istotny w kontekście obiektów hotelowych, biurowych, itp. gdzie straty związane z zalaniem kondygnacji poniżej miejsca pożaru mogą przewyższać straty związane z bezpośrednim oddziaływaniem płomieni i gazów pożarowych. Analiza wątpliwości interpretacyjnych: zarówno w[...]

Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 3 DOI:10.15199/33.2018.11.13


  W pierwszej części artykułu [1] omówiono zmiany zawarte w rozdziałach 1 (Zasady ogólne) i 2 (Odporność pożarowa budynków) działuVI rozporządzenia [4]. W części drugiej skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych w rozdziałach 3 (Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe) oraz 4 (Drogi ewakuacyjne). Ostatnia, trzecia część artykułu dotyczy zmian wprowadzonych w rozdziale 6 (Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego), rozdziale 7 (Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe) oraz rozdziale 8 (Wymagania przeciwpożarowe dla garaży). NowelizacjaWarunkówTechnicznych [4] niewprowadziła zmianwrozdziale 5 (Wymagania przeciwpożarowe dla elementówwykończeniawnętrz iwyposażenia stałego), rozdziale 9 (Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich) oraz rozdziale 10 (Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych).[...]

 Strona 1