Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Robert Stachniewicz"

Wskaźniki energetyczne i ekologiczne wybranych budynków szkolnych

Czytaj za darmo! »

Główną pozycję w opłatach eksploatacyjnych obiektów szkolnych stanowią koszty energii cieplnej do ogrzewania budynków (często ponad 40% kosztów zarządzania). Spowodowane jest to m.in. wzrostem kosztów nośników energii oraz brakiem świadomości ograniczania zużycia ciepła do ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej, złym stanem technicznym budynków szkolnych, a w szczególności ich n[...]

Metody oceny efektywnej grubości izolacji termicznej

Czytaj za darmo! »

Gospodarka komunalno-bytowa w Polsce jest dużymodbiorcą energii, przed przemysłem, transportem i rolnictwem. Wielkość konsumpcji energii w sektorze komunalno-bytowym zależy m.in. od standardu energetycznego zasobów budowlanych. W związku z tym bardzo często, chcąc polepszyć standard energetyczny, konieczna jest termomodernizacja budynków. Wiąże się ona z poniesieniem znacznych kosztów, które dopiero w przyszłości będą przynosić efekty w postaci oszczędności eksploatacyjnych, dlatego też powinna być prawidłowo zaplanowana i wykonana. Temu celowi służyć może audyt energetyczny budynku, w którymoprócz analizy energetycznej stanu istniejącego wykonywana jest szczegółowa analiza efektywności możliwych do wykonania zabiegów termomodernizacyjnych. Obecnie do wykonywania analizy efe[...]

Uwzględnienie efektu ekologicznego przy ocenie efektywności docieplenia ścian zewnętrznych budynku jednorodzinnego


  Wymagania ochrony cieplnej budynków przyczyniają się bezpośrednio do zmniejszenia zużycia nieodnawialnych surowców energetycznych i ochrony środowiska naturalnego. Ważnym krokiem na drodze do ograniczenia zużycia energii w krajach Unii Europejskiej wymaganego przez Protokół z Kioto jest Dyrektywa Europejska dotycząca charakterystyki energetycznej budynków, która została włączona na początku 2009 r. do polskiego ustawodawstwa. Protokół zobowiązuje również do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 8%do 2012 r. Polska, będąc stroną Protokołu, przyjęła zobowiązanie do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6% do 2012 r. w stosunku do 1988 r. określonego jako rok bazowy. Jednym z ważnych sposobów redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest ograniczenie zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania budynków w wyniku termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Metody obliczania efektywności termomodernizacji z uwzględnieniem efektu ekologicznego Ocena efektywności termomodernizacji. Inwestor oczekuje, że zyski osiągnięte w wynikumodernizacji wystarczą na pokrycie nakładówponiesionych na jej realizację.Efekt zmniejszenia kosztów eksploatacji jest rozłożony w czasie, podczas gdy nakłady inwestycyjne są ponoszonewcześniej.Wcelu określenia relacji pomiędzy osiągniętymi zyskami a poniesionymi nakładami należy przeprowadzić analizę opłacalności przedsięwzięcia modernizacyjnego. W artykule wykorzystano metodę statyczną określającą prosty okres zwrotu nakładówSPBT(Simple PaybackTime). Jest onawykorzystywana przy ocenie opłacalności usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na ciep ło budynku,wrozporządzeniachwykonawczych doUstawy termomodernizacyjnej. Niewątpliwą zaletą tej metody jest prosta interpretacja i sposób obliczania. SPBT określa okres niezbędny do odzyskania poniesionych nakładów z tytułu realizacji przedsięwzięcia.Wartość SPBT wyznacza się z wzoru: [lat] (1) gdzie: N - ponies[...]

Ocena termomodernizacji budynków mieszkalnych za pomocą termografii DOI:10.15199/33.2018.12.12


  Jakość wykonanych zabiegów termomodernizacyjnych w dużej mierze zależy od sposobu kontroli robót dociepleniowych i odpowiedniego przeszkolenia pracowników wykonujących prace budowlane. Kontrola prac powinna być wykonywana na etapie ich prowadzenia (kierownik budowy, projektant lub audytor energetyczny) oraz po zakończeniu - podczas odbioru robót (inspektor nadzoru). Po zgłoszeniu przez kierownika budowy ukończenia danego etapu robót, inspektor najczęściej ocenia efekt finalny, widoczny gołym okiem.Wpewnych przypadkach ocena przeprowadzonych prac nie jest możliwa, gdyż część z nich jest niewidoczna. Wówczas pomocna może być termografia, która pozwala oszacować jakośćwykonania prac po ich zrealizowaniu. Ocenę prawidłowości wykonanych zabiegów termomodernizacyjnych przeprowadzono, wykorzystując metodę termografii jakościowej [1, 2], w 53 budynkach mieszkalnych położonych w województwie podlaskim, w większości wzniesionych w technologii OWT-67N i OWT-75. Analizowane budynki miały prefabrykowane ściany trójwarstwowe z izolacją ze styropianu, prefabrykowane stropy żelbetowe oraz stropodach z przestrzenią wentylowaną przekrytą płytami panwiowymi. Docieplenie ścian Oceniano prawidłowość docieplenia ścian zewnętrznych, zwracając szczególną uwagę na docieplenie newralgicznych miejsc, tj. mostki termiczne. Najczęściej stosowaną metodą docieplenia ścian zewnętrznych jest ETICS. Została ona zastosowana przy docieplaniu przegród [7] przedstawionych na rysunkach 1 - 2 i 5 - 6. Badania wykazały, że najczęściej nieprawidłowo ocieplone były płyty wspornikowe balkonó[...]

Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji DOI:10.15199/33.2019.01.06


  Prawidłowo działająca wentylacja w budynkach mieszkalnych usuwa zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, w tym CO2, wilgoć powstałą w trakcie eksploatacji mieszkań, a także szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne emitowane zmateriałówmeblowych i budowlanych wewnątrz budynku. Ze względu na sposób działania, wentylacjęmożemy podzielić na grawitacyjną, mechaniczną i hybrydową. Wentylacja grawitacyjna, zwana także naturalną, jest najczęściej stosowana w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, a także użyteczności publicznej. Do zalet wentylacji grawitacyjnej należy jej samoczynne, ciągłe działanie, które nie jest zależne od urządzeń mechanicznych. Polega ono na usuwaniu powietrza z pomieszczeń na skutek różnicy ciśnień, zależnej od jego temperatury. Wydajność tego rodzaju wentylacji zależy także od siły wiatru oraz rozmieszczenia i budowy kanałów wentylacyjnych [11 [. Wadą tego rozwiązania jest to, że działanie i wydajność wentylacji jest zależna od warunkówwewnętrznych i niekontrolowanych warunków zewnętrznych. Przy małej różnicy temperatur powietrza wewnątrz i na zewnętrz budynku, ten sposób wentylowania praktycznie ustaje, a w okresie letnim w ogóle nie działa. Wentylacja grawitacyjna nie będzie działać także wtedy, gdy nie zapewnimy dopływu zimniejszego powietrza zewnętrznego do wnętrza wentylowanych pomieszczeń przez przewidziane do tego celu otwory w obudowie budynku, tzw. nawiewniki w oknach, drzwiach czy w ścianach zewnętrznych, których konieczność montażu przewidują odpowiednie akty prawne [7]. W przypadkach gdy wentylacja w mieszkaniu nie działa prawidłowo, zwiększa się wilgotność powietrza, co przyczynia się do kondensacji pary wodnej na powierzchniach przegród, a w konsekwencji sprzyja rozwojowi pleśni [8, 9]. Sytuacja taka mamiejsce wbudynkach poddanych termomodernizacji, gdzie stare okna zostały wymienione na nowe - szczelne, a projektant lub audytor nie zalecił wstawienia nawiewników powietrza. [...]

Efekty energetyczne i ekologiczne termomodernizacji grupy budynków mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

Wzrost cen energii i jej nośników oraz dostęp do nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych spowodowały wzrost zainteresowania termomodernizacją istniejących budynków, których zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest na wysokim poziomie i znacznie przewyższa obecnie obowiązujące standardy. Termomodernizacja takich budynków stwarza szansę na duże oszczędności energetyczne, a w efekcie jes[...]

Praktyczna weryfikacja założeń projektowych budynku wzniesionego w standardzie niskoenergetycznym DOI:10.15199/9.2019.1.1


  1. Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju rosnące zainteresowanie budynkami energooszczędnymi. Jest to niewątpliwie wynik popularyzacji idei energooszczędności oraz zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego, ale również efekt kumulacji negatywnych skutków nadmiernego zużycia energii związanego z utrzymaniem budynków. Problem stanowi pozyskanie paliw kopalnych i ich transport z miejsca wydobycia do końcowego odbiorcy (węgla kamiennego, gazu i ropy naftowej, czyli nadal podstawowych źródeł energii w budynkach). Ich wykorzystanie obciąża środowisko naturalne emisją GHG (Green House Gas). To właśnie spalanie paliw stałych (przede wszystkim węgla) w kotłach budynków jedno- i wielorodzinnych oraz kotłowniach przemysłowych powoduje powstawanie klasycznego smogu (inaczej zwanego kwaśnym lub londyńskim) [15]. 4 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/1 (2019) Nie należy zapominać o kwestii ekonomicznej i kosztach eksploatacji budynków. Szacunkowe, sumaryczne koszty utrzymania mieszkania lub domu w 2016 r. to 19,6%, przy czym koszt nośników energii to 10,8% miesięcznych wydatków polskich rodzin [2]. W przypadku pewnej grupy budynków, np. użyteczności publicznej, czy też służących działalności gospodarczej, kwestia standardu energetycznego może mieć również aspekt prestiżowy. Dbałość o jakość energetyczną posiadanych zasobów budowlanych może być marketingowo postrzegana jako forma promocji ‒ świadcząca o tym, że środowisko naturalne i nasze zaangażowanie w jego ochronę wpisują się w kierunki prowadzonej działalności. Obecnie już nikt nie neguje sensu wznoszenia budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na energię, jednak dynamikę popularyzacji tego typu budynków można ciągle jeszcze uznawać za zbyt małą. W Polsce istotną przeszkodą rozwoju tej gałęzi budownictwa jest z pewnością brak precyzyjnie określonych wymagań, których spełnienie byłoby gwarancją osiągnięcia określonego, dobrego standardu energetyc[...]

 Strona 1