Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"IRENA NOWOTYŃSKA"

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WYZNACZANIA WARTOŚCI SIŁY WYCISKANIA KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób wyznaczania wartości siły wyciskania kompozytów warstwowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych na podstawie danych eksperymentalnych. Głównym celem badań było zbudowanie i przeprowadzenie analizy modelu regresyjnego oraz modelu prognostycznego sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem programu Statistica Neural Networks. Wyniki modeli neuronowych zostały zwe[...]

DEAD ZONES IN THE EXTRUSION OF LAYERED COMPOSITES WITH THE USE OF DIFFERENT DIES GEOMETRY

Czytaj za darmo! »

Force parameters of the process and properties of the extruded products are closely connected with the nature of flow of the extruded composite material. An essential element in the description of flow of the extruded metal is the determination of dead zones within the volume of an extruded composite. In this work experimental studies of a metal flow during co‐extrusion of two different materials under the core‐sleeve system have been presented. An effect of different parameters of the extrusion process on the formation of dead zone has been analysed. The influence of the initial billet geometry (components arrangement and volume fractions) on the formation of dead zones during extrusion of layered composites was investigated using soft lead and hard lead alloy as starting materials and different dies geometry. Keywords: extrusion, dead zone, layered composites STREFY MARTWE W WYCISKANIU KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH PRZEZ MATRYCE O RÓŻNEJ GEOMETRII Parametry siłowe realizacji procesu, a także właściwości wyrobów kompozytowych są ściśle powiązane z charakterem płynięcia wyciskanego kompozytu. Ważnym elementem opisu płynięcia wyciskanego metalu jest określenie stref martwych w objętości wyciskanego kompozytu. W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących plastycznego płynięcia dwóch różnych materiałów o układzie rdzeń-powłoka w procesie wyciskania. Dokonano analizy wpływu różnych Dr inż. Irena Nowotyńska — Politechnika Rzeszowska, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, Rzeszów. Rudy Metale R55 2010 nr 12 UKD 669.018.9:669-126:539.374 851 parametrów procesu wyciskania kompozytów warstwowych na tworzenie się strefy martwej. Badano wpływ konfiguracji wlewka (udział objętościowy i aranżacja składników w materiale wsadowym) na kształtowanie się strefy martwej materiałów kompozytowych stosując metaliczne materiały wsadowe: ołów miękki, twardy stop ołowiu z wykorzystaniem matryc o różnej geometrii. Słowa kluczowe: wy[...]

ANALIZA WPŁYWU UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO SKŁADNIKÓW NA PLASTYCZNE PŁYNIĘCIE WYCISKANYCH KOMPOZYTÓW Z WYKORZYSTANIEM EKSPERYMENTU I WŁASNEGO OPROGRAMOWANIA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących badania wpływu udziału objętościowego komponentów na plastyczne płynięcie materiału złożonego typu rdzeń‐powłoka w procesie wyciskania. W badaniach użyto ołowiu miękkiego oraz twardego stopu ołowiu. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu matryc wypukłych oraz matrycy płaskiej. Poprzez określenie m.in. objętości stref plastycznych oraz rozkładu względnych prędkości cząstek w obszarze otworu matrycy (zastosowanie metody wizjoplastyczności) pokazano różnice w charakterze płynięcia metalu podczas wyciskania kompozytów warstwowych o różnym udziale objętościowym składników. Do obliczeń objętości stref odkształcenia napisano własne oprogramowanie. Słowa kluczowe: wyciskanie, plastyczne płynięcie, materiały kompozytowe INFLUENCE ANALYSIS OF VOLUME FRACTION OF THE COMPONENTS ON THE PLASTIC FLOW OF EXTRUDED COMPOSITES WITH USE OF EXPERIMENT AND IN-HOUSE DEVELOPED SOFTWARE Experimental studies of metal flow in the co‐extrusion of two different materials of core‐sleeve system have been presented. Impact of volume fraction of the components of layered composite material on the flow pattern in extrusion process with use soft lead and hard lead alloy as model materials and set of the dies has been analyzed. By determining among other things volume of deformation zone) and relative velocity distribution in the plastic zone with orifice region (visioplasticity method) the difference in character of metal flow during extrusion of layered composite with different volume fraction of components has been demonstrated. For calculation of volume deformation zones using special software. Keywords: extrusion, plastic flow, composite materials Wprowadzenie We współczesnej technice światowej obserwuje się ustawiczny wzrost wymagań stawianych materiałom konstrukcyjnym czy częściom maszyn wytwarzanych z tych materiałów. Dzieje się to między innymi za sprawą zwiększenia funkcj[...]

EFEKT ZASTOSOWANIA MATRYC WYPUKŁYCH W WYCISKANIU MATERIAŁÓW ZŁOŻONYCH O UKŁADZIE RDZEŃ-POWŁOKA

Czytaj za darmo! »

Zasadnicze cechy procesu wyciskania: możliwość uzyskania wyrobu gotowego w jednej operacji, co jest związane z dużym odkształceniem (zmiana kształtu), oraz możliwość wpływania na strefę plastyczną poprzez odpowiedni kształt matrycy uzasadniają zastosowanie tego procesu do bardziej złożonych przypadków odkształcenia, np.: wyciskanie materiałów złożonych. W artykule zaprezentowano wyniki badań ek[...]

NUMERYCZNA I EKSPERYMENTALNA ANALIZA WPŁYWU GEOMETRII MATRYCY NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ PODCZAS WYCISKANIA MATERIAŁÓW ZŁOŻONYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano analizę rozkładu odkształceń oraz naprężeń w procesie wyciskania kompozytów warstwowych z zastosowaniem matryc o różnej geometrii. Przedstawiono rozwiązanie opierające się na metodzie elementów skończonych. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań obejmujących rozkład odkształceń oraz naprężeń w kształtowanym materiale. Dokonano oceny efektywności zastosowania matryc o różnych kątach pochylenia powierzchni czołowej podczas wyciskania materiałów złożonych. Słowa kluczowe: wyciskanie, materiały kompozytowe, metoda elementów skończonych, analiza naprężeń i odkształceń NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF EFFECT OF DIE GEOMETRY ON THE STRESS AND STRAIN DISTRIBUTION DURING EXTRUSION OF COMPOSITE MATERIALS In this paper the analysis of the stress and strain an[...]

NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU KĄTA MATRYCY NA DEFORMACJĘ NARZĘDZIA PODCZAS WYCISKANIA

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano numeryczną symulację deformacji narzędzia (matrycy o różnym kącie stożka roboczego) podczas wyciskania współbieżnego. Podano warunki pracy, geometrię oraz materiał, z którego wykonano badane narzędzia. Symulację przemieszczenia narzędzia w procesie wyciskania współbieżnego przeprowadzono przy użyciu programu MARC/Mentat, bazującego na Metodzie Elementów Skończonych. Słowa kluczowe: wyciskanie, MES, matryce NUMERICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF DIE ANGLE ON TOOL DEFORMATION DURING EXTRUSION PROCESS In this paper numerical simulation of deformation tool (different die geometry) during extrusion was presented. Description of working condition, geometry and material of tools has been presented. Simulation of displacement tool during extrusion with using MARC/Mentat program based Finite Element Method has been carried out. Keywords: extrusion, FEM, die Dr inż. Irena Nowotyńska — Politechnika Rzeszowska, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, Rzeszów, dr inż. Stanisław Kut — Politechnika Rzeszowska, Katedra Przeróbki Plastycznej, Rzeszów. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 519.6:621.777:519.8: :539.388.24:621.979.07 338 Wprowadzenie Dla procesów wyciskania istnieją zupełnie inne ograniczenia możliwości kształtowania wyrobu w jednej operacji niż dla pozostałych procesów przeróbki plastycznej. W procesach wyciskania, dzięki trójosiowemu ściskaniu z dużymi wartościami naprężeń, większość metali ma nieograniczoną zdolność do odkształceń plastycznych. Wszelkie ograniczenia zastosowania wycisk[...]

Zastosowanie komputerowego interfejsu graficznego do monitorowania pracy impulsowej ładowarki akumulatorowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiony został moduł oprogramowania napisany w Builder C++ monitorujący stan pracy ładowarki poprzez port COM. Abstract. The software written in Builder C++ that monitors the process of processor impulse charger in the article are presented. In the paper protocol, interface, components used are presented. (Application of the development of pcgraph for increasing reliability and improving the process of accumulator charging) Słowa kluczowe: ładowarka akumulatorowa, oprogramowanie, C++ Keywords: battery charger, developing software, C++Builder Wstęp Gwałtowny rozwój technologiczny w ostatnich latach spowodował wzrost popytu na urządzenia do ładowania różnego rodzaju akumulatorów [1-2]. Produkowane urządzenia powinny gwarantować wysoki poziom technologiczny oraz zapewniać dobór właściwej metody ładowania akumulatora w zależności od wymagań użytkownika [3-4]. Produkowane urządzenia można podzielić m.in. według następujących kryteriów: -transformatorowe i impulsowe; -uformowane jako wtyczka lub stacjonarne; -wg typu akumulatora (Ni-Mh, Ni-Cd, Li+ i PBSO4); -wg metod ładowania (prądowa, napięciowa lub mieszana); W zależności od typu akumulatora i czasu ładowania, przyjmuje się różne metody kontroli stanu akumulatora podczas cyklu ładowania [5]. Im szybciej akumulator ma być naładowany, tym bardziej jest narażony na uszkodzenia wywołane przepływem zbyt dużego prądu w czasie oraz nadmiernym nagrzaniem. Stąd podczas szybkiego ładowania prądem dla różnych typów ogniw istnieją dedykowane metody kontroli ładowania. Wśród znacznych ilości wyrobów elektronicznych tego typu na uwagę zasługuje rodzimy produkt a mianowicie ładowarka Pulsar. Jest ona profesjonalną szybką ładowarką impulsową umożliwiającą ładowanie wszystkich rodzajów ogniw obecnym na rynku. Rys. 1. Widok wybranych formatek wraz z użytymi komponentami Do jej zalet należy szybkość ładowania, wysoka pewność nieuszkodzenia akumulatorów jak i również możliwość reg[...]

Numeryczna analiza porównawcza zużycia matrycy podczas wyciskania metali o różnych właściwościach


  W pracy zaprezentowano numeryczną analizę porównawczą zużycia matrycy podczas wyciskania współbieżnego różnych metali (Pb1, OT3, Al1, M1E). Podano warunki pracy, geometrię oraz materiał, z którego wykonano badane narzędzie. Symulację zużycia narzędzia w procesie wyciskania współbieżnego przeprowadzono przy użyciu programu MARC/Mentat, bazującego na Metodzie Elementów Skończonych. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono m.in. głębokości zużycia matrycy podczas wyciskania różnych metali. In this paper comparative numerical simulation of wear die during extrusion of metals with different properties was presented. Description of working condition, geometry and material of tools has been given. Simulation of tool wear during extrusion with using MSC MARC program based Finite Element Method has been carried out. As a result of such studies was determined dies at the depth of their wear of various metals. Słowa kluczowe: wyciskanie, metoda elementów skończonych, matryca, zużycie Key words: extrusion, finite element method, die, wear S. 926 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 11 Wprowadzenie. Na trwałość narzędzi stosowanych w procesach wyciskania ma wpływ wiele czynników, mających niekiedy przeciwstawny charakter. Żywotność matryc zależy od poprawnego ich zaprojektowania i wykonania, z uwzględnieniem odpowiedniej obróbki cieplno-chemicznej oraz mechanicznej, adekwatnej do wybranego materiału, kolejności przeprowadzania poszczególnych zabiegów obróbki cieplnej, a także od warunków, w jakich przebiega sam proces wyciskania (temperatura narzędzi, geometria materiału wsadowego, prędkość procesu, rodzaj i ilość środka smarnego zapewniającego optymalne warunki trybologiczne). Innym istotnym parametrem jest rodzaj zastosowanego materiału na narzędzia. Należy wziąć pod uwagę, że producenci stali stosują swoje procedury, a skład chemiczny dla tego samego materiału może się znacznie różnić. To wszystko ma znaczący wpływ na wielkość kosztów produk[...]

NUMERYCZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA NARZĘDZIA PODCZAS WYCISKANIA PRZEZ MATRYCE O RÓŻNEJ GEOMETRII


  W artykule zaprezentowano numeryczną analizę porównawczą zużycia narzędzia (matrycy o różnym kącie stożka robocze‐go) podczas wyciskania współbieżnego. Podano warunki pracy, geometrię oraz materiał, z którego wykonano badane na‐rzędzia. Symulację zużycia narzędzia w procesie wyciskania współbieżnego przeprowadzono przy użyciu programu MARC/Mentat, bazującego na Metodzie Elementów Skończonych. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono m.in. głębokości zużycia matryc przy ich różnych geometriach (kątach). Słowa kluczowe: wyciskanie, metoda elementów skończonych, kąt matrycy, zużycie COMPARATIVE NUMERICAL ANALYSIS OF TOOL WEAR DURING EXTRUSION PROCESS WITH USING DIFFERENT DIES In this paper comparative numerical simulation of wear tool (different die geometry) during extrusion was presented. De‐scription of working condition, geometry and material of tools has been give. Simulation of tool wear during extrusion with using MSC MARC program based Finite Element Method has been carried out. As a result of such studies was determined dies at the depth of their wear of various geometries (angles). Keywords: extrusion, finite element method, die angle, wear Wprowadzenie Informacja dotycząca żywotności narzędzi nabiera szcze‐gólnego znaczenia, gdy rozpatruje się zagadnienia związane ze zwiększeniem efektywności procesu wyciskania. Trwa‐łość matryc do wyciskania ma znaczący wpływ na wielkość kosztów produkcji wyrobów wyciskanych oraz na ich jakość. W praktyce ważne jest podjęcie decyzji, po ilu cyklach i przy jakiej liczbie wytworzonych elementów pojawia się niedo‐puszczalne zużycie krawędzi narzędzi, a także wiedza, czy to zjawisko ma charakter powtarzalny. W ocenie trwałości na‐rzędzi bierze się pod uwagę zużycie trybologiczne, powodu‐jące zmiany struktury i własności warstw wierzchnich ob‐szarów styku. Ponadto tarcie jest przyczyną niejednorod‐nego stanu naprężenia i nierównomiernego odkształcenia [...]

Prognozowanie wielkości zużycia ciągadła w zależności od przeciwciągu podczas ciągnienia drutu okrągłego w ujęciu MES


  W pracy przedstawiono analizę zużycia narzędzia w procesie ciągnienia drutu bez i z przeciwciągiem, stosując metodę elementów skoń- czonych. Badania przeprowadzono dla przypadku ciągnienia drutu miedzianego przez ciągadło stożkowe wykonane z węglika spiekanego o średnicy oczka równej 3 mm. Założono stałą wartość gniotu wynoszącą 30% względnego ubytku przekroju oraz kąt ciągnienia wynoszący 9o. Osiowosymetryczny model numeryczny procesu ciągnienia zbudowano i modelowano w komercyjnym programie do zagadnień nielinio- wych i kontaktowych MARC/Mentat. Analizy numeryczne przeprowadzono dla przypadku ciągnienia bez zastosowania przeciwciągu, jak również z zastosowaniem przeciwciągu o różnych wartościach siły. W wyniku przeprowadzonych badań określono przebieg siły ciągnienia oraz osiowej siły nacisku metalu na ciągadło w zależności od wielkości siły przeciwciągu oraz wpływ zastosowania przeciwciągu na wiel- kość zużycia ciągadła. The paper presents a comparative analysis of the numerical tool wear in wire drawing process without and with back-pull. The study was conducted for the case of copper wire drawing cone by drawing die made of sintered carbide diameter of 3 mm mesh. Draft assumed constant value of 30% relative loss ratio and the angle of pull of at 9o. Axially-symmetric numerical model of drawing process was built and modelled in a commercial program for nonlinear problems and contact MARC / Mentat. Numerical analysis was performed for the case of drawing without back-pull, as well as application back-pull with different strength. Following this study, the influence of the size back-pull dies of consumption. Słowa kluczowe: zużycie ciągadła, ciągnienie z przeciwciągiem, modelowanie procesu ciągnienia Keywords: wear of drawing die, drawing with back-pull, drawing process modelling.Wprowadzenie. Proces ciągnienia prętów i drutów to jeden z najbardziej wydajnych procesów pozwala- jących otrzymać wyrób końcowy o bardzo dobrych właściwościac[...]

 Strona 1  Następna strona »