Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Szymon BERSKI"

Analiza odkształceń i naprężeń podczas wyciskania bimetalu Al/Cu w procesie ECAE


  W artykule przedstawiono analizę procesu wyciskania wsadu bimetalowego Al-Cu bez wstępnego połączenia warstw, dopasowano jedynie średnicę zewnętrzną pręta aluminiowego i średnicę wewnętrzną miedzianej rury. Zaprezentowano wyniki badań teoretycz- nych przy użyciu programu komputerowego Forge®, który umożliwia przeprowadzenie symulacji komputerowej w przestrzennym stanie odkształcenia. Analizie poddano proces wyciskania wsadu bimetalowego o kompozycji: warstwa zewnętrzna miedź i warstwa wewnętrzna aluminium o określonym udziale warstwy platerującej. W pracy przedstawiono charakterystyczne etapy procesu para- metry siłowe procesu w pierwszym i drugi cyklu odkształcenia. In the article the analysis of extrusion process of bimetallic charge without initially joining with matched components was presented. The results of theoretical research with using FEM software Forge®, which enables to make computer simulations in 3D state of deformation were showed. The analysis concerns bimetallic rods with following composition: copper as a cladded layer and aluminum as a core layer with precise volume fraction of cladded layer. In the paper characteristic stages of the process and force parameters of the process in first and second cycles were done. 􀀶łowa kluczowe: bimetal, ECAE Key words: bimetal, ECAE Rys. 1. 􀀲znaczenia wymiarów matrycy oraz geometria bimetalowego wsadu: 1 - stempel, 2 - przekładka, 3 - warstwa platerująca, 4 - rdzeń, 5 - matryca z kanałami Fig. 1. Description of characteristic dimensions of the die and bimetallic ingot geometry: 1 - punch, 2 - distance element, 3 - cladded layer, 4 - core, 5 - die with channels 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 361 W artykule przedstawiono analizę procesu wy- ciskania wsadu bimetalowego o przekroju kołowym z warstwami rozmie[...]

ANALIZA WYCISKANIA PRĘTÓW BIMETALOWYCH Al-Cu O PRZEKROJU OKRĄGŁYM I KWADRATOWYM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę procesu wyciskania wsadu bimetalowego Al‐Cu wstępnie połączonego wybuchem. Zaprezentowano wyniki badań teoretycznych przy użyciu programu komputerowego Forge?, który umożliwia przeprowadzenie symulacji komputerowej w przestrzennym stanie odkształcenia. Analizie poddano pręt bimetalowy o kompozycji: warstwa zewnętrzna miedź i warstwa wewnętrzna aluminium o określonym udziale warstwy platerującej. Wymiary początkowe wsadu: średnica zewnętrzna 22 mm oraz wysokość 40 mm. Proces wyciskania prowadzono w temperaturze otoczenia dla dwóch schematów wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego. Dla obu schematów wyciskania w celu uzyskania kształtu wyrobu gotowego, zastosowano matryce stożkowe o kącie nachylenia 45°. Analizowano dwa przekroje końcowe: standardowy okrągły oraz kwadratowy. W pracy przedstawiono charakterystyczne etapy procesu oraz poddano analizie charakter płynięcia poszczególnych warstw bimetalu oraz parametry siłowe procesu. Słowa kluczowe: wyciskanie, bimetal ANALYSIS OF EXTRUSION PROCESS OF ROUND AND SQUARE Al-Cu BIMETALLIC RODS In the article the analysis of extrusion process of bimetallic charge initially joined by explosive cladding was presented. The results of theoretical research with using FEM software Forge?, which enables to make computer simulations in 3D state of deformation were showed. The analysis concerns bimetallic rods with following composition: copper as a cladded layer and aluminum as a core layer with precise volume fraction of cladded layer. Initial dimensions of charge: outer diameter 22 mm and height 40 mm. The extrusion process was simulated for ambient temperature and for two different schemes of extrusion: direct and indirect. To obtain a shape of final product for both schemes of extrusion the conical matrix with inclination angle 45 degrees were used. Two final shapes of crossection were analyzed: round one and square one. In the paper characteristic stages of th[...]

Modelowanie numeryczne procesu zamykania wad metalurgicznych podczas kucia swobodnego na gorąco w kowadłach rombowych


  W pracy przeprowadzono modelowanie komputerowe za pomocą programu opartego na metodzie elementów skończonych Forge 2008®. Modelowano operacje wydłużania w kowadłach rombowych w celu doprowadzenia do zamknięcia się wad pochodzenia metalurgicznego w odkształcanych wlewkach kuźniczych. Wyniki otrzymane z symulacji opracowano przy użyciu komercyjnego programu statystycznego Statistica 6.0® PL. Badano wpływ kształtu narzędzi i głównych parametrów technologicznych kucia na zamykanie się wad materiałowych pochodzenia metalurgicznego. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej metodą planowania doświadczeń ustalono opty- malne wartości głównych parametrów technologicznych kucia oraz zaproponowano stosowanie odpowiedniej grupy kowadeł w poszczegól- nych etapach operacji kucia w celu likwidacji wad metalurgicznych w wykonywanych odkuwkach. Computer modelling based of FEM program Forge 2008® was done in the work. Numerical modelling of free hot forging process in rhombic anvils was conducted to close up metallurgical defects.The results obtained from simulation were elaborated with help of commercial statistic packet Staistica 6.0Ò PL. An influence of die convex and main parameters of forging process on closing up metallurgical defects was investigated. As a result of carried out investigation the optimal values of main technological parameters of forging were proposed and also suitable group of anvils in particular stages of forging to eliminate metallurgical defects in forging products was proposed. Słowa kluczowe: kowadła rombowe, wady metalurgiczne, kucie swobodne, funkcja celu Key words: rhombic anvils, metallurgical defects, free forging, objective function 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 304 dla wybranego gatunku stali w postaci tabelarycznej. Krzywe umocnienia zostały wykonane na próbkach ze stali S355J2G3 na symulatorze fizycznym procesów metalurgicznych Gleeble 3800®, a potrzebne do wykonania symula[...]

ANALIZA SIŁY WYCISKANIA WSADU BIMETALOWEGO Al/Cu O WYBRANEJ GEOMETRII W PROCESIE ECAE


  W artykule przedstawiono analizę obciążeń stempli w procesie ECAE. Obliczeń numerycznych dokonano w oparciu o przestrzenny model odkształcenia, dla wsadu o różnych temperaturach początkowych i różnej geometrii komponentów wsadu bimetalowego przy użyciu programu komputerowego Forge2008. Analiza numeryczna pozwoliła na uzyskanie zależności obciążenia stempla w funkcji jego przemieszczenia oraz pozwoliła na identyfikacje maksymalnych wartości sił działających na stempel podczas jednego cyklu procesu. Wymiary początkowe wsadu: średnica zewnętrzna 22 mm oraz wysokość 100 mm. Proces ECAE modelowano dla dwu różnych matryc kątowych. Pierwsza matryca to typowa matryca o równych kanałach (standardowy proces ECAE), natomiast druga matryca, z dodatkową redukcją przekroju w kanale wyjściowym, umożliwia prowadzenie zmodyfikowanego procesu ECAE, w którym występują większe siły wyciskania. Badania miały na celu sprawdzenie wytrzymałości stempla zaprojektowanego do standardowego procesu ECAE prowadzonego w podwyższonej temperaturze i ocenę przydatności tego stempla do prowadzenia procesu "na zimno" oraz w zmodyfikowanej matrycy. Słowa kluczowe: wyciskanie, bimetal, ECAE, siła wyciskania ANALYSIS OF EXTRUSION FORCE OF Al/Cu BIMETAL BILLET WITH VARIOUS GEOMETRY DURING ECAE PROCESS In the work the analysis of punch load during ECAE process was presented. The numerical analysis was conducted on the base of 3-dimmensional model of deformation for billets with various temperatures and various bimetal components geometry with help of computer programme Forge2008 based on FEM. The numerical analysis enabled to obtain the dependence between the punch load and punch road and also enabled the identification of the maximum extrusion force imposed on punch during one pass of ECAE process. Dimensions of the billet were: outer diameter 22 mm and height 100 mm. Process ECAE was simulated for two different “angle" dies. The first one is a standard tool with two equa[...]

Analiza wyciskania prętów bimetalowych Al/Cu w matrycach kształtowych


  W pracy określono wpływ kształtu matrycy na siłę kształtowania oraz uzysk podczas procesu wyciskania bimetalowego wsadu Al-Cu o określonym udziale warstwy platerującej. Modelowany proces prowadzony był dla wybranych kształtów zarysu roboczej części matrycy w temperaturze otoczenia i tą samą prędkością posuwu stempla. Badania modelowe wybranych wariantów procesu pozwoliły na dobór opty- malnego kształtu matrycy do procesu wyciskania bimetalowego wsadu Al-Cu. In the work the influence of die shape on differences in unit pressure, extrusion force and charge yield during extrusion process of Al-Cu bimetallic charge with constant percentage fraction of cladded layer. The modeling was conducted at room temperature and with constant ram speed. Theoretical investigations of chosen variants of the process have contributed to establish the optimal shape of the die for extrusion process of Al-Cu bimetallic rod. Słowa kluczowe: bimetal, ECAE, matryce kształtowe, MES Key words: bimetal, ECAE, shape dies, FEM.Wstęp. W pracy przeprowadzono symulacje nu- meryczne procesu wyciskania pręta bimetalowego Al/ Cu o długości 40 mm i średnicy 22 mm oraz o stałym udziale procentowym warstwy miedzi na przekroju po- przecznym wsadu. Zaprojektowano cztery komplety stempli i matryc wraz z pojemnikami o odpowiedniej geometrii przy wykorzystaniu programu AutoCad 2009. Wpływ geo- metrii strefy odkształcenia plastycznego (kształtu ma- tryc) na wielkość nacisków podczas wyciskania prętów i rur dla materiałów monometalicznych był analizowa- ny w pracach Gubkina i Zacharowa [1]. W niniejszej pracy do analizy zaproponowano cztery kształty robo- czego zarysu otworu matrycy. Pierwszy kształt repre- zentuje tradycyjna matryca płaska, dla której podczas wyciskania materiałów monometalicznych osiągane są największe uzyski (rys.1a). Aby zróżnicować prędkość płynięcia warstwy plateru zastosowano matrycę stożkową oraz matryce wklęsłą i wypukłą, których charakterystyczne wy[...]

Porównanie operacji wydłużania z równoczesnym skręcaniem w kowadłach asymetrycznych z operacją wydłużania w kowadłach kombinowanych

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy wyników modelowania numerycznego operacji wydłużania ze skręcaniem w kowadłach asymetrycznych z wynikami otrzymanymi podczas modelowania operacji wydłużania w kowadłach kombinowanych. Analiza wyników miała na celu wykazanie, że prowadzenie operacji wydłużania asymetrycznego ze skręcaniem doprowadza do uzyskania odkuwek o lepszej jakości niż kucie konwencjonalne w kow[...]

 Strona 1