Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Czopa"

Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej DOI:10.15199/62.2019.10.8

Czytaj za darmo! »

W obecnym systemie gospodarczym spalanie paliw jest najczęściej występującą formą pozyskiwania energii do celów produkcji energii cieplnej i elektrycznej, napędu silników, a nawet przekształcania odpa dów. W Polsce głównym surowcem energetycznym stosowanym do opalania w gospodarstwach zabudowy niskiej, zwłaszcza na południu kraju, jest węgiel kamienny. Ma on ogromne znaczenie w polskiej gospodarce, ponieważ stanowi główny surowiec cieplny i energetyczny kraju1-4) (rys. 1). W sortymencie handlowym węgla spotyka się różne jego postacie (orzech, groszek, ekogroszek lub słaby jakościowo miał). Szacuje się, że w Polsce liczba gospodarstw domowych ogrzewanych paliwem stałym przekracza 3 mln. W piecach stosowanych do ogrzewania tych gospodarstw spalanych jest ok. 13 Tg węgla kamiennego, miału, flotu czy mułu, niestety także odpadów. Według danych Ministerstwa Środowiska w skali roku powstaje ponad 2,5 Tg popiołów i żużli z gospodarstw zabudowy niskiej. Odpad paleniskowy z zabudowy niskiej, powstający w wyniku ogrzewania budynku lub podgrzewania wody, zaliczany jest do strumienia komunalnego1-4). W zależności od sposobu zbierania tego typu odpadu w gminie (selektywnie lub nieselektywnie) sklasyfikowany powinien być pod kodem 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny lub 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne3-7). Odpady paleniskowe (popioły), jako stały wtórny produkt procesu spalania, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska. Powodem jest powstawanie ich w dużych ilościach (w Polsce generowane przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, czyli od października do marca, w tzw. sezonie grzewczym) oraz ograniczone możliwości ich ponownego wykorzystania ze względu na obowiązujące normy. Zagrożeniem dla środowiska mogą być przekroczone stężenia jonów chlorkowych i siarczanowych w popiołach. Dodatkowo popioły paleniskowe z zabudowy niskiej charakteryzują się sezonowością, dużą zmiennością [...]

 Strona 1