Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech DĄBROWSKI"

Ocena wielkości ładunków zrzucanych przez przelewy burzowe

Czytaj za darmo! »

Przelewy burzowe kanalizacji ogólnospławnej w istotny sposób przyczyniają się do pogorszenia stanu sanitarnego i czystości rzek, zbiorników przepływowych i wód przybrzeżnych. Istnieje wiele sposobów zmniejszania ładunków zanieczyszczeń zrzucanych przez te przelewy. Najpierw należy jednak rozpoznać skalę zagrożenia i zrozumieć od czego ono zależy. Te zagadnienia zostały omówione w artykule. C[...]

Strategia postępowania z przelewami burzowymi

Czytaj za darmo! »

Wostatnich dwóch dekadach przeważała w Polsce tendencja do budowy kanalizacji rozdzielczej, ale centra miast są niemal wyłącznie obsługiwane przez kanalizację ogólnospławną. WPolsce od 30% do 40% obszarów miejskich jest zdominowanych przez ten rodzaj kanalizacji [5]. W niemal wszystkich krajach Europy sieci kanalizacyjne budowane były wcześniej niż w Polsce i stąd wyższy jest tam udział kanal[...]

Przewidywanie, obliczanie i pomiar krotności działania przelewów burzowych

Czytaj za darmo! »

Jak wynika z historycznego przeglądu przepisów krajowych [5],[6] dotyczących wymagań stawianych przelewom burzowym, docelowo przewiduje się ograniczenie krotności ich działania jako podstawowy wymóg prawny. Jednakże w warunkach krajowych brakuje danych do obliczeń krotności działania przelewów i nie jest ona również mierzona. Tak więc istotne jest omówienie metod jej oszacowania. Obliczenia [...]

Rola retencji terenowej w ograniczaniu spływów powierzchniowych na przykładzie pola golfowego

Czytaj za darmo! »

Ogólnie powszechne w świecie stało się dążenie do zmniejszania negatywnych skutków uszczelnienia powierzchni zurbanizowanej. Należą do nich częste zjawiska powodziowe, erozja brzegów i dna cieków wodnych oraz pogorszenie jakości wód powierzchniowych. Pomimo powszechnej świadomości potrzeby wykorzystania retencji terenowej dla zmniejszenia i opóźnienia ekstremalnych spływów powierzchniowych, [...]

Czy stężenie siarczanów ma istotny wpływ na korozję siarczanową? Część I. Podstawy prognozowania

Czytaj za darmo! »

Kanalizowanie coraz to większych obszarów na terenach nizinnych prowadzi nieuchronnie do konieczności budowy ciśnieniowych rurociągów przerzutowych. Ponieważ w Polsce krótka jest tradycja budowy i eksploatowania takich rurociągów, a klimat jest umiarkowany, więc projektanci mało uwagi poświęcają zagrożeniom związanym z korozją siarczanową, która wynika z redukcji siarki ze stopnia utlenienia +6 do -2 w rurociągu ciśnieniowym, a głównie w biofilmie pokrywającym ściany wewnętrzne rurociągu. Tymczasem straty spowodowane korozją siarczanową betonowych przewodów kanalizacyjnych są dotkliwe, a sposoby przeciwdziałania im kosztowne. W Polsce znanych jest już kilka przypadków kilkudziesięciotysięcznych miast, w których w okresie 5-15 lat kanalizacja została całkowicie zniszczona przez korozję siarczanową. Literatura omawiająca badania i prognozowanie wydzielania się siarkowodoru w ciśnieniowych, jak również niektórych grawitacyjnych, kanałach ściekowych jest obszerna i podaje często sprzeczne ze sobą równania empiryczne. Aby przeprowadzić obliczenia należy dokonać wyboru odpowiednich równań, co nie jest zadaniem prostym i stanowi przedmiot przedstawionych dalej rozważań. Problem do rozwiązania Zagadnienie prognozowania korozji siarczanowej, a w szczególności oceny wpływu na to zjawisko stężenia występujących w ściekach siarczanów zostanie omówione na przykładzie istniejącego 70. tysięcznego polskiego miasta, którego ścieki przerzucane są do oczyszczalni oddalonej o dziesięć kilometrów, a transport prawie w połowie odbywa się rurociągiem ciśnieniowym, a następnie ścieki przepływały w przybliżeniu sześć kilometrów betonowym kanałem grawitacyjnym zbudowanym z rur Betras. Pomimo wysokiej jakości tych rur po sześciu latach doszło do pierwszych zawaleń, a po dziesięciu został on wymieniony na przewód samonośny z tworzyw kompozytowych z uwagi na utratę nośności kanału pierwotnego. W części wykonano te prace jako renowację metodą bezwykopową, w[...]

Czy stężenie siarczanów ma istotny wpływ na korozję siarczanową? Część II. Rzeczywisty przykład obliczeniowy

Czytaj za darmo! »

W pierwszej cz..ci artyku.u przedstawiono argumenty za tym i. st..enie siarczanow w .ciekach transportowanych przewodem ci.nieniowym w wi.kszo.ci przypadkow nie ma istotnego wp.ywu na przebieg korozji siarczanowej kana.ow i studni betonowych zbudowanych na odp.ywie grawitacyjnym z takiego ruroci.gu. Bazuj.c na tej informacji obecnie pokazano przyk.ad prognozowania szybko.ci redukcji siarki w przep.ywaj.cych kana.em ci.nieniowym .ciekach bytowo-gospodarczych. W przypadku rzeczywistym, ktory stanowi. impuls do napisania tego artyku.u .cieki mia.y charakter silnie st..onych .ciekow bytowo-gospodarczych z domieszk. przemys.owych. Jednak.e prognozowanie ilo.ci redukowanej siarki zosta.o przeprowadzone najpierw wy..cznie dla przeci.tnych, st..onych i rozcie.czonych .ciekow bytowo-gospodarczych. Pozwala to okre.li. jak du.ych st..e. siarczkow i jakiego .adunku siarki w odp.ywie z istniej.cego ruroci.gu t.ocznego nale.a.oby si. spodziewa., gdyby p.yn..y nim ro.ne .cieki bytowo-gospodarcze. Nast.pnie na podstawie analogii przeprowadzono obliczenia dla rzeczywistej mieszaniny .ciekow z przemys.owymi i na tej podstawie oceniono wp.yw garbarni na korozj. siarczanow.. Ta druga cz... oblicze. ma ju. jednak znaczenie hipotetyczne, gdy. stosowany wzor zosta. wielokrotnie sprawdzony w praktyce dla ro.nych .ciekow bytowogospodarczych, bez znacz.cego udzia.u .ciekow przemys.owych. W szczegolno.ci w obliczeniach skupiono si. na dwoch zagadnieniach, a mianowicie na tym, czy zmniejszaj.c .rednic. ruroci.gu mo.na ograniczy. emisj. siarkowodoru i czy niedu.a garbarnia zrzucaj.ca spory .adunek siarczanow do kanalizacji miejskiej mia.a Czy st..enie siarczanow ma istotny wp.yw na korozj. siarczanow.? Cz... II. Rzeczywisty przyk.ad obliczeniowy Wojciech D.browski *) *) Wojciech D.browski . Politechnika Krakowska Pi.miennictwo [1] Dojlido J.R.: Chemia wod powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i .rodowisko, Bia.ystok, 1995. [2] Kocwowa E.: .wiczenia z[...]

RECENZJE

Czytaj za darmo! »

Pod koniec 2011 r. pojawiła się książka Andrzeja Kotowskiego, która m.in. porządkuje informacje o wyznaczaniu deszczy miarodajnych do wymiarowania kanalizacji metodami racjonalnymi. Jest to pierwsze, tak obszerne dzieło, dotyczące odwodnień terenu. Ukazało się ono na rynku akurat w okresie, w którym dysponujemy już wystarczającymi dowodami na potwierdzenie ocieplenia klimatu i nasilenia się ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym zwiększenia intensywności deszczy ulewnych, wydłużenia okresów bezdeszczowych w lecie i zwiększenia sumarycznych opadów w zimie. Pomimo znacznej objętości dzieła, liczącego 528 stron, tekst jest zwarty, komunikatywny i bogato ilustrowany rysunkami. Książka w dużej mierze oparta jest na dokonaniach własnych[...]

Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich na przykładzie S.M. Bielmlek w Bielsku Podlaskim


  W artykule przedstawiono doświadczenia z modernizacji oczyszczalni ścieków mleczarskich, polegającej na zmianie systemu przepływowego opartego o komory cyrkulacyjne z lat 70-tych na nowoczesne reaktory typu S.B.R. Doświadczenia eksploatatora z rozruchu oraz wyniki badań autora dotyczące efektywności zmodernizowanej oczyszczalni mogą być wykorzystane przy projektowaniu modernizacji podobnych obiektów w całym kraju.Ze względu na rozwój branży mleczarskiej w kraju niezbędne są inwestycje związane z modernizacją oczyszczalni, które w większości projektowano i budowano w latach 70-tych i 80- tych ubiegłego wieku. Według danych Urzędu Statystycznego w Białymstoku w 2010 roku w województwie podlaskim skupiono i przerobiono 1766,5 mln litrów mleka, przy globalnym skupie na poziomie 8989,4 mln litrów na terenie całego kraju według danych Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Na jego terenie działa jeden z największych zakładów mleczarskich w Polsce i Europie należący do S.M. Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem o zdolności przerobowej ponad 3 mln litrów mleka na dobę. Obsługująca zakład oczyszczalnia odbiera ładunek zanieczyszczeń zawarty w ściekach mleczarskich przekraczający 240000 RLM. W 2012 roku zostanie rozpoczęta modernizacja tego obiektu, docelowo ładunek wzrośnie do 370000 RLM. Spośród piętnastu zakładów mleczarskich w województwie podlaskim, dziewięć korzysta z własnych oczyszczalni, pozostałe odprowadzają ścieki do oczyszczalni komunalnych. Szacunkowa ilość ścieków mleczarskich odprowadzanych do indywidualnych oczyszczalni w województwie podlaskim wynosi około 14000 m3/d. Ładunek zanieczyszczeń zawarty w 1 m3 ścieków mleczarskich odpowiada ładunkowi zanieczyszczeń zawartych w około 6-7 m3 ścieków komunalnych [1]. W chwili obecnej jedynie oczyszczalnia firmy S.M. Bielmlek może być uznana za obiekt w pełni nowoczesny i dostosowany do wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki BAT (Best Available Techniques) dla branży mleczar[...]

Infiltracja.Część I.Efekty uzdatniania


  Przedstawiono przegląd literatury dotyczący aspektów wykorzystania infiltracji jako jednego z procesów uzdatniania wody. Opisano różnice pomiędzy ujęciami brzegowymi, sztuczną infiltracją i poddenną. Podano przykłady uzyskanych efektów w różnych warunkach. Ujęcia infiltracyjne są stosowane w Polsce od pierwszej połowy XX wieku. W latach 1902-1903 wybudowano w Bielanach jedyne wówczas ujęcie infiltracyjne wody dla Krakowa z rzek Wisły i Sanki. W XX wieku powstały też ujęcia infiltracyjne dla Poznania w Dębinie i w Mosinie, dla Wrocławia z Oławy i Nysy Kłodzkiej, dla Bielska Białej w Kobiernicach, dla Warszawy z Wisły i wiele innych. Ujęcia infiltracyjne są w dalszym ciągu budowane i rozbudowywane, jak chociażby rozbudowa ujęć infiltracyjnych dla Warszawy [38], ujęć Soła I, Soła II, Soła III dla Bielska Białej w Kobiernicach i ostatnio ujęcia Czyżkówko z rzeki Brdy dla Bydgoszczy [11, 34]. Zarówno przed podjęciem badań poprzedzających dokumentację projektową, jak i na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji należy podejmować różne decyzje, rozpoczynając od podstawowego pytania czy budować ujęcie infiltracyjne, a kończąc na tym jak je etapować. Usystematyzowanie i przemyślenie zagadnień, które należy rozważyć, może być pomocne w podejmowaniu decyzji. ■ Klasy wody a jej uzdatnianie Rozporządzenie ministra środowiska z 2002 r. o klasyfikacji wód wraz z późniejszymi zmianami [31] ustaliło pięć klas wód, z czego trzy pierwsze podlegały podziałowi na podstawie kategorii uzdatniania. Należy zwrócić uwagę, że niektóre późniejsze rozporządzenia zostały uchylone; to jednak nadal obowiązuje. Pierwsza kategoria A1 wymaga wyłącznie uzdatniania fizycznego, w tym filtracji i dezynfekcji; druga kategoria typowego uzdatniania chemicznego i fizycznego, w tym zgodnie z zapisem ustawodawcy utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, sedymentacji, filtracji oraz dezynfekcji. Trzecia kategoria wymaga wys[...]

Infiltracja Część II Budowa i odbiór ujęć


  Wydajność ujęć sztucznej infiltracji obniża się w czasie w wyniku kolmatacji dna stawów infiltracyjnych; z czasem może to doprowadzić do wytworzenia przepływu nienasyconego pod ich dnami. Wystąpienie przepływu nienasyconego jest pożądane ze względu na efektywność oczyszczania wody i nie powoduje zwiększenia jej strat. Jednakże drugim powodem obniżania się wydajności jest kolmatacja studni ujmujących wodę. Ten niekorzystny proces powoduje podniesienie zwierciadła wody podziemnej i przyczynia się do jej ucieczek z terenu ujęcia. Z uwagi na to zalecono budowę ujęć infiltracyjnych etapami i dostosowanie ich wydajności do aktualnego zapotrzebowania na wodę. Uzdatnianie wody przez infiltrację jest związane z koniecznością poniesienia kosztów porównywalnych z tymi, które występują przy zastosowaniu konwencjonalnych metod uzdatniania wód powierzchniowych [7]. W stabilnych warunkach jakości wody surowej jej uzdatnianie, przy wykorzystaniu koagulacji, flokulacji, sedymentacji, filtracji, ozonowania, sorpcji na granulowanym węglu aktywnym, może pozwolić na uzyskanie parametrów jakości wody porównywalnych - niektórych lepszych, a niektórych gorszych - niż po infiltracji. Sama koagulacja i filtracja pospieszna pozwala usuwać z wody głównie niebiodegradowalne hydrofobowe związki organiczne [8]. Natomiast biodegradowalny rozpuszczony węgiel organiczny (BRWO), jak i frakcje węgla bezpośrednio przyswajalne przez mikroorganizmy (PWO), są usuwane w istotny sposób dopiero przez sorpcję na węglu aktywnym, poprzedzoną ozonowaniem, które przyczynia się do zwiększenia biodegradowalności zanieczyszczeń organicznych. Po infiltracji często konieczne jest odżelazianie, a niekiedy i odmanganianie wody, co może przyczynić się do zwiększenia kosztów uzdatniania. W wypadku silnie zanieczyszczonych wód i infiltracji poddennej o krótkim czasie przetrzymania koagulacja i tak jest niezbędna przed lub po infiltracji; w tym drugim wypadku zaż[...]

 Strona 1  Następna strona »