Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GERARD RYCHLICKI"

Wpływ składu warstwy powierzchniowej węgla aktywnego na jego aktywność katalityczną w procesie rozkładu izopropanolu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ tlenowych grup funkcyjnych oraz kationów Na+, Cr3', Ni2+ i Cu2+, obecnych w warstwie powierzchniowej węgla aktywnego, na jego aktywność w rozkładzie izopropanolu. Stwierdzono, że węgiel katalizuje proces odwadniania i odwodorniania alkoholu. Aktywne w reakcji odwadniania są te węgle, które na swej powierżchni zawierają centra kwasowe. Centrami tymi mogą być protogenne tlenowe grupy kwasowe (centra Bronsteda) i elektronoakceptorowe jony metali (centra Lewisa), Odwodornianie izopropanolu, towarzyszące prqcesowi odwadniania, jest związane z właściwościami elektronowymi szkieletu węglowego. Szczególne elektrofizyczne właściwości węgli aktywnych sprawiają, że znajdują one zastosowanie jako katalizatory lub nośniki katalizatorów’ i-HO. Niezależnie od cech elektrofizycznych właściwości katalityczne węgla aktywnego są ściśle związane ze składem chemicznym jego warstwy powierzchniowej. Wbudowanie atomów tlenu w powierzchnię węgli aktywnych decyduje o tym, że nabierają one cech kationitów i mogą wówczas być efektywnymi katalizatorami reakcji kwasowo-zasadowych zarówno w fazie ciekłej, jak i gazowej 7'^9>. Duża odporność chemiczna i termiczna węgla, silnie rozwinięta stru k tu ra porowata oraz znacznie większa niż w kationitach ruchliwość protonów protonogennych tlenowych powierzchniowych grup funkcyjnych utlenionego węgla predysponują go do roli efektywnego katalizatora. Wydaje się, że w wielu wypadkach utleniony węgiel 10> może być konkurencyjny w stosunku do k atalizatorów opartych na zeolitach i syntetycznych kationitach. Niniejsza praca jest poświęcona aktywności katalitycznej węgli aktywnych —- zawierających w warstwie powierzchniowej atomy tlenu (w postaci grup funkcyjnych) oraz k a tiony metali (Na+, Cu2+, Ni2+ i Cr8+) — w reakcji rozkładu alkoholu izopropylowego. Część doświadczalna Badano serię bezpopiołowych węgli aktywnych, otrzymanych[...]

Węgiel aktywny jako katalizator w katalizie kwasowo-zasadowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kwasowo-zasadowe reakcje katalizowane przez węgle aktywne oraz omówiono prawdopodobne mechanizmy ich przebiegu. Szczególną uwagę zwrócono na chemiczną modyfikację powierzchni węgli aktywnych (utlenianie) i na jej wpływ na aktywność katalityczną tych węgli. Zalety katalizy wielofazowej, takie jak: łatwość oddzielania katalizatora od produktów, małe jego zużycie, możliwość prowadzenia procesu metodą ciągłą, duża selektywność procesu, ograniczona korozja aparatury, doprowadziły do rozwoju badań nad katalizatorami stałymi w katalizie kwasowo-zasadowej. Badania te obejmują poszukiwania nowych katalizatorów i optymalizację właściwości katalizatorów już istniejących14 6). Katalizatorem może być ciało stałe wykazujące właściwości kwasowo- zasadowe - zarówno w sensie definicji Brónsteda, jak i Lewisa. Specyficzną grupą są żywice jonowymienne. Możliwość łatwej regulacji stężenia i rodzaju grup jonowymiennych sprawia, że jonity są wysoko efektywnymi katalizatorami wielu procesów, w których w tej roli występują kwasy bądź zasady. Podstawową wadą żywic jonowymiennych jest ich nie zawsze zadowalająca odporność mechaniczna i termiczna, a także ograniczona bierność chemiczna. Katalizatorem o cechach zbliżonych do żywic jonowymiennych, a jednocześnie pozbawionych ich wad, może być węgiel aktywny o odpowiednio zmodyfikowanych właściwościach fizykochemicznych7 4 10). Wiadomo, że heteroatomy wprowadzone na powierzchnię węgla tworzą różnego rodzaju grupy funkcyjne, podobne do grup występujących w typowych aromatycznych związkach organicznych i reagujące w zbliżony sposób z wieloma reagentami. Szczególne znaczenie mają kwasowe grupy funkcyjne zawierające tlen11" 16*. Liczbę tych grup można zmieniać poprzez utlenianie powierzchni węgla utleniaczami w fazie gazowej17 “ 23) lub ciekłej24 T 27). Utleniony powierzchniowo węgiel aktywny można traktować jako polifunkcyjny jonit charakteryzujący się silnie rozwiniętą powierzchnią, odpo[...]

 Strona 1