Wyniki 1-10 spośród 82 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Borowy"

"XV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Poznań 2012"


  W dniach 26 i 27 kwietnia 2012 roku po raz kolejny zorganizowany został przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą "XV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki", który jak co roku zgromadził najlepszych uczniów ze szkół zawodowych z całej Polski. W tym roku Turniej Piekarski cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co daje nadzieję, że młodzi ludzie ponownie zaczęli interesować się pięknym, choć trudnym zawodem piekarza. Konkurs przebiegał w trzech etapach, a wzięli w nim udział uczniowie kształcący się w zawodzie piekarz. W etapie szkolnym brali udział wszyscy chętni. W etapie okręgowym (wojewódzkim) startowali laureaci etapów szkolnych zakwalifikowani przez komisje okręgowe, a w finałowym etapie ogólnopolskim - najlepsi z województw. Celem konkursu, jak podkreślają organizatorzy jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności. [...]

Mistrzowie wędliniarstwa

Czytaj za darmo! »

W kwietniu 2012 r. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza zorganizowały po raz kolejny Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa, który jak co roku zgromadził najlepszych uczniów z całej Polski.Organizatorom bardzo zależało na przeprowadzeniu Turnieju, aby oprócz młodych piekarzy i cukierników (takie konkursy również odbywają się w poznańskiej szkole) wyróżnieni zostali też młodzi rzeźnicy-wędliniarze. W całym kraju szkoły i zakłady przetwórcze mają problem z naborem uczniów do klas mięsnych, w których młodzież poznaje zawód: rzeźnik-wędliniarz. Poznański Turniej jest sposob[...]

Perspektywy rozwoju przemysłu paszowego


  Mieszanki paszowe są wytwarzane w gospodarstwach rolnych oraz w wytwórniach pasz (zakładach paszowych). Obecnie mieszanki paszowe są produkowane (poza gospodarstwami rolnymi) przez różne związki, firmy typu jeden właściciel i spółki. Nadzór nad produkcją i obrotem pasz sprawują służby weterynaryjne. Produkcja pasz przemysłowych jest determinowana zapotrzebowaniem, a to jest związane z popytem na produkty zwierzęce. Wzrost popytu na produkty zwierzęce zachęca producentów rolnych do intensyfikacji produkcji, a ta wymaga stosowania w żywieniu zwierząt większej ilości pasz treściwych, w tym przemysłowych. Rozwój chowu zwierząt gospodarskich powoduje wzrost zapotrzebowania na pasze, a dążność do wzrostu efektywności chowu wymusza stosowanie pasz odpowiednich dla danego gatunku zwierząt i ich grupy technologicznej. Wszystko to powoduje konieczność rozwoju przemysłu paszowego, który przechodzi głębokie przeobrażenia technologiczne i organizacyjne. Mając na uwadze troskę o jakość wytwarzanej żywności zachodzi potrzeba przestrzegania odpowiednich reżimów w wytwarzaniu pasz. W zakresie wdrożonych i obowiązujących w naszym kraju aktów prawa UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa pasz należy wymienić Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r., ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, które określa: ogólne zasady higieny pasz, warunki i ustalenia zapewniające identyfikowalność pasz, warunki i ustalenia dotyczące rejestracji i zatwierdzania zakładów. Wskazane rozporządzenie ma zastosowanie do: działalności podmiotów na rynku pasz na wszystkich etapach, począwszy od produkcji pierwotnej pasz aż do wprowadzenia pasz do obrotu włącznie, żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, przywozu pasz z krajów trzecich oraz ich wywozu do krajów trzecich. Głównym zadaniem przepisów dotyczących higieny pasz, zawartych w tym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ko[...]

Sektor zbożowo-młynarski Unii Europejskiej


  Polska jest trzecim po Francji i Niemczech producentem zbóż w UE i należy też do głównych unijnych producentów sera, wieprzowiny i drobiu. Z trzech podstawowych rodzajów zbóż zbieranych w Europie (pszenica, jęczmień i kukurydza w ziarnach) w Polsce zdecydowanie przeważała produkcja pszenicy i jęczmienia. Zbiory kukurydzy wyniosły niecałe 3 % unijnej średniej. Krajowy sektor zbożowo-paszowy ma znaczny potencjał produkcyjny oraz wykazuje się wysokim poziomem konsumpcji przetworów zbożowych. Dynamicznie i stabilnie rośnie produkcja wyrobów wtórnego przetwórstwa zbóż, w tym zwłaszcza produktów bardziej przetworzonych. Wzbogacanie asortymentu produkcji, idące w parze z poprawą jakości wyrobów, skutkuje poszerzaniem się rynków zbytu, w tym również zagranicznych, na których poza tradycyjnymi wyrobami (trwałe pieczywo cukiernicze) lokowane są w coraz większym zakresie również makarony, mąki, kasze i płatki i inne przetworzone produkty zbożowe. W szybkim tempie rośnie także produkcja wyrobów częściowo lub całkowicie przygotowanych do spożycia oraz żywności typu fast food, co stwarza w dalszym ciągu wiele możliwości zagospodarowania surowca zbożowego. W U nii Europejskiej uprawą zbóż objęte jest ok. 50-52 mln ha powierzchni ziemi rolniczych. Największą powierzchnią upraw dysponują: Francja, Polska, Niemcy oraz Hiszpania, gdzie obszar zasiewów wynosi 6,4-9,1 mln ha. Polska charakteryzuje się najwyższym udziałem zasiewu zbóż w uprawie gruntów ornych (ok. 67%). Zbliżony poziom prezentuje jedynie Dania, która pod uprawę zbóż wykorzystuje 65% gruntów ornych. Unia Europejska z produkcją ok. 260 mln t rocznie należy do czołówki producentów zbóż na świecie. W strukturze tej produkcji dominują: pszenica (47%), jęczmień (22%) oraz kukurydza (18%). Największym unijnym producentem zbóż jest Francja, gdzie zbiory sięgają wysokości 60-69 mln t rocznie. Kolejne miejsca zajmują Niemcy (43-50 mln t), Polska (24-29 mln t), Wielka Brytania (21-22 mln t)[...]

Nietolerancja pokarmowa glutenu


  Celiakia (coeliac disease; gluten sensitive enteropathy) jest chorobą trzewną polegającą na występowaniu zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego, związanych z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach. Nieprawidłowa reakcja immunologiczna wywoływana jest nadmierną odpowiedzią immunologiczną na grupę białek zbożowych zwanych prolaminami, a dokładniej przez pochodzące z nich frakcje: gliadynę w pszenicy, sekalinę w jęczmieniu, hordeinę w życie oraz aweninę w owsie.Bezpieczna żywność oraz prawidłowe żywienie należą do najważniejszych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Niewłaściwa dieta może być przyczyną dysfunkcji organizmu lub nawet poważnych schorzeń. Szacuje się, że czwarte miejsce pod względem zagrożenia dla zdrowia, po nowotworach, chorobach układu krążenia i AIDS , zajmują nietolerancje i alergie pokarmowe. Konkurowanie na rynku wyrobów piekarskich nie jest łatwe. Dlatego też producenci powinni uwzględniać potrzeby klientów, znać aktualne tendencje związane z zachowaniami konsumentów oraz informować konsumentów o wartościach oferowanego produktu. Takie postępowanie zwiększa zadowolenie oraz lojalność konsumentów, jest też właściwsze niż konkurowanie ceną, które niszczy rynek i odwraca uwagę od wartości produktu. Istotnym zadaniem jest budowanie pozycji rynkowej marki zakładu. Duże znaczenie ma profesjonalizm pracowników oraz ich zaangażowanie w tworzenie relacji z klientami. Poszukiwanie nowych możliwości wzbogacenia diety bezglutenowej daje możliwość urozmaicenia asortymentu przeznaczonego dla chorych oraz uzupełnienia ich jadłospisu w substancje deficytowe. Poza tym tego typu produkty o unikalnych walorach zdrowotnych znakomicie wpisują się w definicję żywności funkcjonalnej. Mogą zatem zyskać znacznie szerszą grupę odbiorców, która poza osobami cierpiącymi na konkretne schorzenia obejmować będzie także osoby, które chcą odżywiać się w sposób świadomy. Kluczowa pozycja pieczywa w codziennym [...]

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć konsument


  Dla konsumentów znakowanie produktów spożywczych na opakowaniu jest ważnym źródłem informacji o wartości odżywczej produktu i jego wpływie na zdrowie. Informacje podane na etykiecie mogą przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji o sposobie żywienia. W celu zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym stosuje się różnorodne systemy rejestracji i znakowania żywności o szczególnych walorach zdrowotnych. Chroni to konsumentów przed możliwością popełnienia pomyłki i ułatwia dokonanie wyboru podczas zakupów. Wysoka podaż żywności i jej szeroki asortyment powodują, że wybór produktu staje się bardziej świadomy i uwzględnia wiele jego cech, zarówno żywieniowych, sensorycznych, jak i estetycznych. Często nie bez znaczenia jest także sposób prezentacji danego wyrobu przez producenta. Zainteresowanie konsumentów zależnością, jaka zachodzi pomiędzy dietą a zdrowiem prowadzi do tego, że informacje na etykiecie coraz częściej odwołują się do wartości odżywczej produktu, jego roli w zaspokajaniu potrzeb organizmu i zachowaniu zdrowia. Etykieta na produkcie żywnościowym jest często jedynym źródłem informacji o produkcie, dlatego jest niezwykle ważne, aby w sposób prosty i zrozumiały dla przeciętnego klienta informowała o istotnych składnikach odżywczych, przeznaczeniu czy o szczególnych walorach prozdrowotnych. Ma też znaczenie edukacyjne. Zapisy i znaki umieszczone na produkcie pozwalają na: - porównanie produktu i jego ceny z innymi produktami tego samego rodzaju w celu ułatwienia decyzji o zakupie; - poznanie składu produktu w celu uniknięcia składników, które mogą wywołać negatywne skutki dla organizmu człowieka (np. alergeny, GMO); - zakup produktów spożywczych korzystnych z punktu widzenia efektów zdrowotnych. Wobec dużej konkurencji producenci żywności niejednokrotnie prześcigają się w reklamowaniu swojego produktu, nie zawsze w sposób w pełni wiarygodny i rzetelny. Dlatego znakowanie środków spożywczych o[...]

Jakość i trwałość pieczywa pakowanego w MAP


  Najskuteczniejszym sposobem zachowania świeżości i zwiększenia trwałości przechowalniczej pieczywa jest jego przechowywanie w modyfikowanej atmosferze. Głównym składnikiem stosowanych atmosfer gazowych jest dwutlenek węgla, który działa hamująco na rozwój pleśni. Zalecane mieszaniny do pakowania chleba zwykle zawierają 60-80% CO2 i 20-40% N2. We współczesnym piekarstwie ważnym etapem procesu produkcyjnego jest pakowanie pieczywa. Odpowiedni dobór materiałów opakowaniowych wpływa na zwiększenie higieny sprzedaży, ponadto daje pewność, że spożywane pieczywo nie było wcześniej dotykane przez niepowołane osoby, jak również wydłuża jego przydatność konsumpcyjną. Głównym celem pakowania pieczywa jest zapobieganie skażeniu mikrobiologicznemu oraz utrzymanie cech organoleptycznych. Opakowanie powinno chronić przed nadmiernym wysuszeniem. Nie może też ograniczać ulatniania się pary wodnej, która mogłaby spowodować rozwój pleśni na wilgotnej skórce. Zmiany organoleptyczne pieczywa, spowodowane w głównej mierze retrogradacją skrobi, są trudne do zahamowania. Dlatego też tradycyjne pieczywo należy do produktów, których największe walory uwydatniają się w stanie świeżym. Pieczywo wysychając wykazuje większą twardość miękiszu niż pieczywo o stałej wilgotności. Podstawowym zadaniem opakowania jest zabezpieczenie zawartości przez cały okres jego użytkowania, tj. od momentu zapakowania w nie produktu, aż do jego wypakowania lub zużycia przez odbiorcę finalnego, w tym przypadku konsumenta. Rodzaj opakowania określa jego funkcję ochronną, np.: opakowanie jednostkowe zabezpieczać powinno głównie produk[...]

System HACCP w piekarstwie


  Jednym z głównych systemów, który jest gwarancją na wyprodukowanie pieczywa bezpiecznego i o odpowiedniej jakości jest system HACCP. Jego zadaniem jest weryfikacja procesu produkcyjnego (od przyjęcia surowca do wydania gotowego produktu) pod kątem występowania potencjalnych zagrożeń, a następnie ocena ryzyka, po czym stworzenie skutecznego programu ich eliminacji i monitorowanie miejsc na linii produkcyjnej, gdzie zagrożenia te zlokalizowano. Wdrażanie zasad systemu HACCP w produkcji piekarskiej zapewnia bezpieczną i bardziej przyjazną metodę produkcji i technologię, a tym samym zdrowszy produkt końcowy. W trakcie pozyskiwania surowca (ziarna zbożowego, mąki), produkcji wyrobu (chleba, bułek, bagietek, rogali), magazynowania i dystrybucji, pieczywo narażone jest na działanie czynników, które mogą doprowadzić do pogorszenia jego jakości zdrowotnej i w efekcie spowodować jego nieprzydatność do spożycia. Powyższe czynniki określane są mianem zagrożeń, a efektem ich zaistnienia np. poprzez kontakt (np. magazynowanie surowców o różnych właściwościach zapachowych) lub wniknięcie do surowca lub wyrobu jest to, że stają się one niebezpieczne dla zdrowia konsumenta. Dlatego w produkcji żywności należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie czynniki mające podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanego i spożywanego pieczywa. Istnieje zatem konieczność stosowania bardzo efektywnych systemów działania, zwiększających szansę wytwarzania pieczywa o gwarantowanej jakości zdrowotnej i całkowicie bezpiecznego. Takim sprawdzonym systemem jest Hazard Analysis and Critical Control Point (HACC P). HACC P jest skrótem od angielskich słów: "Hazard Analysis and Cristical Control Point System", czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Już w nazwie zawarte są dwa zasadnicze założenia, na których oparty jest zakres sytemu. Tak więc jest to przeprowadzenie analizy wszystkich możliwych zagrożeń wpł[...]

Pieczywo - forma walki z chorobami cywilizacyjnymi


  Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania konsumentów produktami spożywczymi, w tym oczywiście także pieczywem o wysokiej jakości zdrowotnej nie jest sprawą przejściowej mody. A za takie produkty, wg opinii dietetyków, uważa się obecnie wyroby "naturalne" (nie zawierające konserwantów i innych chemicznych dodatków), produkty o obniżonej kaloryczności, czyli o jak najniższej zawartości cukrów i tłuszczów, a także produkty niewywołujące gwałtownych wahań poziomu cukru we krwi. Jak również wygodne i stwarzające poczucie pewnego rodzaju bezpieczeństwa dostarczania wszystkich składników, które są wymagane w pożywieniu w ciągu dnia.W ciągu ostatnich lat można zauważyć szybki rozwój rynku żywnościowego. Należy zauważyć, że ciągle wzrastające zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi (dietozależnymi) wpływa na zmianę stylu życia współczesnego człowieka i powoduje zapotrzebowanie na żywność dietetyczną. Czyli takie produkty, które ze względu na skład i sposób przygotowania są przeznaczone do żywienia ludzi w przypadkach określonych chorób lub określonych stanów fizjologicznych. Jakość produktów spożywczych w ujęciu kompleksowym można traktować jako zespół cech jakościowych. Cechy te albo kryteria jakości można zestawić w następujące grupy, zależnie od metod ich określenia lub zespołu potrzeb zaspokajanych przez żywność: cechy organoleptyczne, wartość odżywcza i zdrowotna, dyspozycyjność. Z szeregu cech składających się na jakość żywności niewątpliwie najważniejsza z konsumenckiego punktu widzenia jest jej zdrowotność, która warunkuje prawidłowe funkcjonowanie w intensywnym życiu człowieka. Stopień zdrowotności żywności warunkują m.in.:  bezpieczeństwo - brak zagrożeń natury chemicznej, mikrobiologicznej, pasożytniczej, radiacyjnej czy mechanicznej;  wartość odżywcza - zdolność dostarczenia organizmowi ludzkiemu materiału budulcowego i szeregu bioregulatorów (pełnowartościowe białko, sole mineralne, witami[...]

Surowce roślinne o właściwościach alergennych


  Alergie pokarmowe stanowią coraz większy problem zdrowotny. Aktualnie przyjmuje się, że ok. 10-35% populacji ludzi cierpi na schorzenia alergiczne, których 1-8% wywoływanych jest przez spożywane pokarmy. Alergie pokarmowe jest to rodzaj nietoksycznych, niepożądanych reakcji organizmu na pokarm z udziałem układu immunologicznego. Stanowią one 30-40% ogółu niepożądanych nietoksycznych reakcji pokarmowych.Obecnie szacuje się, że ok. 5-6% dzieci oraz 2-4% dorosłych jest nadwrażliwych na białka pokarmowe. W większości osoby te mają podwyższony poziom immunoglobuliny klasy E (IgE), co niejednokrotnie prowadzi do reakcji anafilaktycznej, bezpośrednio zagrażającej życiu (49%), reakcji ogólnosystemowych (33%), obrzęków w obrębie układu oddechowego, głównie krtani (13%) czy ostrych ataków astmy (5%). Pocieszający jest fakt, że większość dzieci wyrasta z alergii występujących podczas wieku niemowlęcego. Warto pamiętać, że wszystkie produkty spożywcze mogą, ale nie muszą wywoływać uczulenia pokarmowe. Alergeny mogą być składnikiem określonego pokarmu, mogą także pochodzić z przypadkowych źródeł. Takie przypadkowe alergeny mogą pochodzić z kurzu, nieodpowiedniego mycia owoców czy warzyw bądź przypadkowych zanieczyszczeń. Do wystąpienia objawów wystarczy znikoma ilość alergenu występującego często w przypadkowych zanieczyszczeniach. Typowym przykładem jest wykorzystywanie jednej linii produkcyjnej, na której najpierw wytwarza się produkt zawierający alergen, a następnie inny, bez alergenu. Nawet znikome resztki wcześniej wytwarzanego produktu przedostające się do nowego produktu mogą spowodować wystąpienie objawów. W zależności od mechanizmu i czynnika wywołującego reakcje uczuleniowe wyróżniono cztery główne typy reakcji na żywność:  Reakcja o podłożu immunologicznym, to alergia związana z wytwarzaniem zwiększonej ilości specyficznych przeciwciał klasy IgE (immunoglobuliny E). W wyniku powstawania kompleksów immunologicznych mogą uj[...]

 Strona 1  Następna strona »