Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ KŁONICA"

BADANIA SKUTECZNOŚCI KLEJENIA KOMPOZYTU WĘGLOWEGO DOI:

Czytaj za darmo! »

Połączenia adhezyjne (zwłaszcza klejenie) są coraz częściej stosowane w przemyśle. Jest to związane z wieloma zaletami klejów i połączeń klejowych [9, 11, 12]. Technika wykonywania połączeń klejowych, dzięki postępowi w dziedzinie chemii materiałów adhezyjnych ciągle się rozwija, a jej znaczenie w przemyśle nieustannie wzrasta. Połączenia klejowe w technologii montażu maszyn i urządzeń zyskują coraz większe zainteresowanie spośród różnych rodzajów wykonywanych w przemyśle połączeń materiałów konstrukcyjnych [10, 14]. Jest to spowodowane szybkim rozwojem materiałów adhezyjnych stosowanych w przemyśle. W nowoczesnych konstrukcjach często projektuje się elementy maszyn z kompozytów, m.in. z kompozytu węglowego. Skuteczność wykonywania połączeń klejowych w dużym stopniu zależy od doboru odpowiedniego kleju oraz od uzyskanych parametrów powierzchni łączonych elementów [1, 2, 5]. Celem pracy było określenie skuteczności łączenia kompozytu węglowego z wykorzystaniem klejów. W pracy analizie poddano konstrukcje klejone różnymi klejami, istotnie różniącymi się sztywnością. Metodyka badań Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z kompozytu węglowego o wymiarach 3,4×25×100 mm. Złącze klejowe wykonano z użyciem trzech klejów: Loctite EA 9484, Loctite 4090 oraz Loctite EA 9466. Wszystkie próbki oczyszczono i odtłuszczono trzykrotnie środkiem odtłuszczającym Loctite 7063, a następnie sklejono. Proces sieciowania kleju przebiegał w temperaturze otoczenia wynoszącej 21-24°C, przy wilgotności względnej 45-55%. Wartość ciśnienia jednostkowego wywieranego na powierzchnię próbek w procesie klejenia wynosiła 0,2 MPa. Czas utwardzania ustalono na stałym poziomie 168 godz. W tab. I przedstawiono wybrane właściwości użytych klejów w stanie utwardz[...]

Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

W nauce i technice występuje wiele metod wyznaczania wartości swobodnej energii powierzchniowej. Dla cieczy są to metody bezpośrednie, natomiast dla ciał stałych są to metody pośrednie, bazujące przede wszystkim na pomiarze wartości kąta zwilżania cieczami pomiarowymi. Jedną z najczęściej stosowanych metod do wyznaczenia swobodnej energii powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych jest metoda pośrednia wykorzystująca pomiar kąta zwilżania. Istotę oddziaływania pomiędzy ciałem stałym i cieczą opisuje równanie Younga (rys. 1) [1÷11]. σ SV =σ SL +σ LV cosΘV (1) gdzie: σSV - napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-gaz, σSL - napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-ciecz, σLV - napięcie powierzchniowe na granicy faz ciecz-gaz, ΘV - równowagowy kąt zwilżania. Z bilansu energetycznego dla punktu równowagi trzech faz równanie to jest zapisane w postaci: γ SV =γ SL +γ LV cosΘV (2) gdzie γ oznacza swobodną energię powierzchniową, natomiast pozostałe symbole zachowują takie samo znaczenie jak w równaniu (1). Metodą najczęściej stosowaną do wyznaczenia wartości swobodnej energii powierzchniowej na potrzeby technologii, w których znaczenie adhezji jest dominujące lub znaczące jest metoda Owensa-Wendta [6÷8]. Przyjmuje się, że wartość swobodnej energii powierzchniowej jest sumą dwóch składowych: polarnej i dyspersyjnej, oraz że istnieje zależność addytywna między tymi wielkościami: γ s γ s γ d s = + p (3) Do obliczenia polarnej i dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej jest konieczna znajomość wartości kątów zwilżania powierzchni badanych materiałów. Do ich wyznaczenia stosuje się ciecze pomiarowe o znanych wartościach swobodnej energii powierzchniowej oraz składowych: polarnej i dyspersyjnej. W badaniach najczęściej jako cieczy polarnej używa się wody destylowanej oraz jako cieczy apolarnej dijodometanu. Swobodną energię pow[...]

Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym DOI:10.15199/148.2016.11.8


  W pracy poddano analizie wybrane wyniki badań dotyczących przecinania próbek klejonych klejami epoksydowymi (Epidian 5/PAC w ilości 80% masowo w stosunku do żywicy oraz klej Hysol 9484). Materiałami klejonymi były: stal 316L oraz stop tytanu Ti6Al4V. Badane materiały klejono w układzie klasycznej zakładki oraz w układzie sandwich, w różnych wariantach. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii waterjet ze zmiennymi parametrami pracy (zmieniano prędkość posuwu vf). W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące chropowatości powierzchni (2D oraz 3D), powstałej w wyniku przecięcia łączonych materiałów. Pracę zakończono wnioskami. Słowa kluczowe: cięcie hydroabrazywne, połączenia klejowe, warstwa wierzchnia, chropowatość powierzchni.W wielu nowoczesnych maszynach i urządzeniach wykorzystuje się konstrukcje przekładkowe, uzyskując w ten sposób specyficzne właściwości. Są to konstrukcje, zarówno przekładkowe metalowe, jak i konstrukcje metal-tworzywo polimerowe czy kompozyt, a także inne, na przykład metal i ceramika, wypełniacz ulowy czy tworzywa spienione. W niektórych przypadkach z takich złożonych materiałowo struktur wycina się elementy o złożonych kształtach. Korzystne jest w takich przypadkach uzyskanie takich cech jakościowych powierzchni po wycinaniu, aby możliwy był montaż bez konieczności stosowania operacji wykończeniowych. Konstrukcje przekładkowe najczęściej wytwarzane są z wykorzystaniem techniki klejenia [1, 2]. To jeszcze bardziej czyni anizotropowym przekrój takiej konstrukcji, pojawia się bowiem warstwa kleju, często zasadniczo różniąca się cechami fizycznymi od łączonych materiałów. Technologią aktualnie najczęściej wykorzystywaną do przecinania takich złożonych struktur przekładkowych jest technologia cięcia hydroabrazywnego. Dobór parametrów procesu cięcia, w tym ciśnienia strugi i prędkości ruchu posuwowego dla takich zróżnicowanych struktur jest interesującym problemem naukowym i prak[...]

Ocena porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej stopu tytanu

Czytaj za darmo! »

Swobodną energię powierzchniową materiałów konstrukcyjnych najczęściej określa się metodą pośrednią przez pomiar kąta zwilżania. Istotę oddziaływania pomiędzy ciałem stałym i cieczą opisuje charakterystyczne równanie Younga (rys. 1) [1, 10, 11]. (1) gdzie: σSV- napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-gaz, σSL ‒ napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-ciecz, σLV ‒ napięcie powierzchniowe na granicy faz ciecz-gaz, ΘV- równowagowy kąt zwilżania. Z bilansu energetycznego dla punktu równowagi trzech faz równanie to jest zapisane w postaci: (2) gdzie: symbol γ oznacza swobodną energię powierzchniową, a pozostałe symbole zachowują znaczenie jak w równaniu (1). Miarą swobodnej energii powierzchniowej jest mJ/m2. Metoda Owens[...]

ANALIZA STANU POWIERZCHNI PO CIĘCIU HYDROABRAZYWNYM METALOWYCH KOSTRUKCJI PRZEKŁADKOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań jakości powierzchni po cięciu próbek klejonych różnymi klejami epoksydowymi. Z punktu widzenia efektywności procesów montażowych ważne jest, aby powierzchnie te nie wymagały dodatkowych operacji, takich jak usuwanie zadziorów czy operacji o charakterze wykończeniowym. Materiałami klejonymi była stal 316L oraz stop tytanu Ti6Al4V. Badane materiały klejono w układzie klasycznej zakładki oraz w układzie "sandwich" w różnych wariantach. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii "waterjet" ze zmiennym parametrem pracy vf. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wartości swobodnej energii powierzchniowej oraz wybranych parametrów chropowatości powierzchni klejonych materiałów. Przedstawiono także topografi ę powierzchni powstałej w wyniku przecięcia łączonych materiałów oraz kąt ukosowania powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną. Pracę zakończono wnioskami. S ł o w a k l u c z o w e: technologia "waterjet", połączenia klejowe, warstwa wierzchnia A b s t r a c t: The paper presents selected results of the surface quality measurements after cutting the samples bonded using different epoxy adhesives. From the point of view of effi ciency of assembly processes, it is important that these surfaces do not require additional operations such as deburring or fi nishing operations. Materials were adhesive disc: 316L steel and Ti6Al4V titanium alloy. The test materials were bonded in conventional lap joint and in a “sandwich" in the different variants. The cutting process was realized with the use of “waterjet" technology under variable speed vf. The article presents the results of research on the value of surface free energy and selected parameters of surface roughness of bonded materials, shows the topography of the surface created by the intersection of the materials to be joined, and the angle of the bevel surface after cutting by jet of water and abrasive. Conclusions from the test[...]

Comparative analysis of riveted and adhesive joints of GFRP laminates in the aspect of aerostructure applications DOI:10.15199/28.2018.2.4


  1. INTRODUCTION There are several types of joints that are currently applied in aerostructures. One type is the adhesive joint, where the bonding medium is an adhesive of special properties. Other widely applied joints include mechanical joints, predominantly riveted [1÷3] or bolted joints [4]. Riveted joints have been extensively used in the aircraft industry since the emergence of first metal structures [5]. A modern aircraft will be assembled with anywhere from several thousand to several million rivets (e.g. Lockheed C-5 Galaxy), which are primarily used to join thin-walled elements of lift-generating aerostructures, whose thickness may range between several tenths to several millimeters [6]. Despite the immense evolution of materials used in aerostructures, commenced by the introduction of steel, through light alloys to structural composites (laminates [7]), riveted joints still appear to remain the most widespread joining technique [8]. The other major joining alternative present in aircraft structures is adhesive joining. In recent years the method has been attracting considerable attention [9÷12], particularly in the aircraft industry. What has been long known about adhesive joining is that proper surface treatment is critical to preparing the surface of adherends for joining [9]. Moreover, adhesive joint formation also depends on the suitability of a selected adhesive composition for purpose requirements. Adhesive joining technology is undergoing a constant and rapid development as a result of advances in the chemistry of adhesives. Recent trends show that formerly metal elements are often replaced with composite materials, which are lighter and yet offer equal or even higher strength. Not only do modern composite materials produce individual components of aircrafts, but the whole flying objects as well (e.g. passenger planes) where the total mass of structural composite elements exceeds 50% [12, 13]. Despite the num[...]

Study of dynamics and efficiency of hybrid power harvesting system from mechanical vibrations DOI:10.15199/48.2018.07.35

Czytaj za darmo! »

The energy harvesting phenomena is based on the concept of gaining energy from a surrounding vibrations. The main goal is to power small sensors or actuators [1,2,3]. In many applications the piezoelectric or the magnetostrictive materials are integrated in simply dynamical systems (like beams) and are used successfully [4,5]. These simple harvesters work optimally in a resonant frequency region that is not easy to tune in real conditions. Because of their complexity, nonlinear dynamic systems have the ability to overcome these drawbacks by widening the resonant frequency spectrum (so called broadband effect) [6,7]. In this work we examined this effect and nonlinear effects in hybrid multi degrees of freedom system based on two layer beam (magnetostrictiveGalfenol and aluminum). Experimental stand The basic element of the hybrid system studied consists of two glued beams: longer - aluminum and shorter - magnetostrictive. Tip-mass in the form of a tube is attached to the end of the aluminum beam. The tube is closed with caps each sticked with 10 mm long elastic bumpers. The piezoelectric patch and the coil located near the clamped end of the hybrid cantilever help to compare the measured voltage efficiency of both subsystems and investigate influence of nonlinear effects involved by moving additional masses. These bouncing balls inside the tube can increase the number of degrees of freedom and reinforce the nonlinear effects occurring in the beam itself. The design of the hybrid system is shown on the right in Fig. 1. The crosssection of the tip-mass tube is shown on the left of this figure. In order to avoid the impact of the shaker magnetic field on the test r[...]

 Strona 1