Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Sobczak"

Uwierzytelnienia ciąg dalszy DOI:


  Ouwierzytelnieniu dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych dla Zamawiającego wielokrotnie swoje wystąpienia mieli i wykonawcy i administracja. Niemniej jednak chciałbym zasygnalizować problem z tym postępowaniem, gdyż sam nie wiem jak się do tego ustosunkować. W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne z 18 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pgik w art. 12b ust. 5 zapisano: "Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2". W art. 12d ust. 2 zapisano delegację ustawową mającą na celu powołanie rozporządzenia: "Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na[...]

Co mogę weryfikować, a czego nie? DOI:


  Weryfikacja operatu technicznego wielokrotnie budziła kontrowersje - czy powinna być i przez kogo wykonywana? Pojawiały się też liczne głosy, że "skoro mam uprawnienia, to za to odpowiadam". Znając lokalny rynek wykonawców geodezyjnych, zawsze byłem jednak zwolennikiem weryfikacji, chociażby pod kątem niedopatrzenia przy kompletowaniu czy omyłek pisarskich. Są również wykonawcy wychodzący z założenia, że jeśli ośrodek sprawdzi, to przejmuje odpowiedzialność za dokumentację. Inni wychodzą z założenia "byleby się udało" przejść weryfikację. Z drugiej strony, znam ośrodki, które weryfikują dokumentację z przesadną starannością. Byleby tylko udowodnić wykonawcy, że źle wykonał swoją pracę, a często są to przypadki, które nie kwalifikują operatu do odmowy przyjęcia do zasobu. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, podczas rozmowy z twórcą operatu dotyczącego podziału nieruchomości, doszliśmy do pata, który nie został rozwiązany, a każda ze stron miała "słuszną rację". Sprawa dotyczyła opracowania projektu podziału nieruchomości po przyjęciu granic nieruchomości, pomiarze i skompletowaniu operatu. W operacie technicznym znajdowało się postanowienie właściwego organu o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, co dawało możliwość kontynuowania prac związanych z opracowaniem projektu podziału nieruchomości. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że kształt działki na mapie ze wstępnym projektem podziału - załącznik do postanowienia - różnił się od kształtu działek na mapie z projektem podziału. Fakt ten wynikł z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Z tego względu, granica projektowana we wstępnym projekcie podziału przebiegała w linii prostej pomiędzy granicami, a w projekcie podziału z dodatkowym pasem gruntu. Jak widać wyżej, istnieje istotna różnica pomiędzy kształtem wydzielanych działek, na co wydano postanowienie, a kształtem działek w projekcie podziału, jaki przedłożono do uwierzyte[...]

Co z tymi analogowymi mapami zasadniczymi DOI:


  Problem dotyczący funkcjonowania jeszcze analogowych map zasadniczych w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) rozbrzmiewa na spotkaniach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK), jakie odbywają się w całej Polsce. Ostatnio miałem możliwość opisania tego problemu na Kaliskiej Konferencji Katastralnej, która odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim. Przytoczę kilka swoich spostrzeżeń. Stawiałem pytania czy mapa zasadnicza prowadzona w postaci analogowej ma rację bytu oraz czy jej prowadzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia na XXIV INFO-OŚRODEK sformułowano szereg pytań do Głównego Geodety Kraju. Pismem z dnia 21 marca 2014 r. Główny Geodeta Kraju na zadane pytania udzielił odpowiedzi Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Przytoczyć należałoby dwa pytania i udzielone na nie odpowiedzi. "Pytanie 14. Zasady kartowania na mapach zasadniczych od 1 stycznia 2014 r., czy jeżeli mapa dalej będzie prowadzona analogowo, to kartowanie wciąż spoczywa na wykonawcy? Wnioskowano, aby powyższy obowiązek (do czasu wprowadzenia mapy cyfrowej) ze względu na braki kadrowe, dalej spoczywał na wykonawcy pracy? ". Udzielona odpowiedź brzmi: "W przypadku prowadzenia przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mapy zasadniczej w postaci analogowej, zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 937) jej aktualizacja powinna być dokonywana przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych. Jednakże mając na uwadze art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), od dnia 1 stycznia 2014r. organ adm[...]

Co z tymi użytkami? DOI:


  Temat oznaczania użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków, będzie powracał zapewne jak bumerang na konferencjach, seminariach i w czasopismach branżowych. Nic dziwnego - wszak możliwości jest bez liku. Bez względu jednak na dużą liczbę możliwych przypadków, różni autorzy pokazują słabość niektórych definicji, jak i niespójności przepisów uregulowanych w różnych aktach normatywnych. Geodeci powiatowi biją na alarm i nic w tym dziwnego! Są często obarczani odpowiedzialnością za prawidłowe oznaczenie użytków w tej ewidencji, co z kolei przekłada się na wysokość pobieranych podatków. W poniższym artykule Krzysztof Sobczak pokazuje kilka takich słabości. A może to zaciekawi decydentów: prawidłowe, jednoznaczne uregulowanie niektórych kwestii w tym zakresie zapewni znacznie większe wpływy z tytułu opodatkowania i zwiększy poczucie sprawiedliwości podatkowej obywateli. Z istniejącej sytuacji korzystają bowiem nieuprawnieni cwaniacy. Dariusz Pręgowski.Kontynuując temat podjęty na ubiegłorocznej konferencji katastralnej w Ostrowie Wielkopolskim, pod tytułem "Określenie użytków gruntowych niby proste, ale czy na pewno? ", jeszcze raz chciałbym pochylić się nad rozpoczętymi tam rozważaniami. Podczas konferencji swoje spostrzeżenia rozpocząłem od przypomnienia treści rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów w zakresie definicji tam określonych. Każdy z nas, czytając określenia, z którymi spotyka się na co dzień, będzie twierdził - "no przecież to znamy, nawet na pamięć, więc po co to jeszcze raz powtarzać i wałkować". Zawsze z pozoru najprostsze rzeczy, w konsekwencji stają się najtrudniejsze, gdy rozważymy każdy element, który ma ogromne znaczenie. Ale od początku. Zacznę od rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem - kanonu co do prowadzenia rejestru publicznego, jakim jest ewidencja [...]

Sterowanie przepływem jako narzędzie dla zwiększenia efektywności sorbera przepływowego DOI:10.15199/62.2017.7.31


  Zanieczyszczenia rtęcią, początkowo traktowane jako problemy lokalne, stały się ostatnio problemem globalnym. Pomimo faktu, że rtęć jest obecna w środowisku w ilościach śladowych, ze względu na jej toksyczność i zdolność do włączania się w różne cykle środowiskowe, tworzy ona poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Pojawiły się i pojawiają nowe koncepcje ochrony środowiska przed emitowanymi z procesów technologicznych składnikami gazów spalinowych. Dla energetyki istotnymi stały się badania nad technologiami pozwalającymi na redukcję tlenków azotu, usuwanie związków siarki, wychwytywanie ditlenku węgla ze spalin. Najnowsza koncepcja ochrony środowiska dotyczy zmniejszenia emisji rtęci. W Polsce procesy spalania węgli dla potrzeb energetycznych stanowią jedno ze źródeł emisji rtęci1-14). Wiele procesów technologicznych wymaga ciągłego procesu sorpcji. Mają wtedy zastosowanie systemy, w których medium przepływa przez przestrzeń wypełnioną sorbentem w dowolnym układzie. Stanowi to układ przepływowy, dla którego parametry przepływu mogą mieć istotne znaczenie dla procesu sorpcji. Wychwyt substancji jest efektywny tylko wtedy, gdy prędkość przepływu pozwala na dyfuzję substancji do powierzchni sorbującej lub gdy prędkość jest na tyle duża, że zachodzi przepływ turbulentny. W takim przypadku wirowość przepływu wymusza ciągłe mieszanie się strug i umożliwia transport substancji w pobliże powierzchni sorbującej. Na przykładzie przepływowego sorbera rtęci zaprezentowana zostanie możliwość wykorzystania metod numerycznej mechaniki płynów w celu zwiększenia efektywności jego działania15-17). Analiza parametrów przepływu pozwala na odpowiednie kształtowane geometrii elementów (nośników sorbentu) sorbera, turbulizację przepływu i tym samym na intensyfikację procesu sorpcji. Celem prezentowanych badań była ewaluacja sprawności sorpcji przez azotonasiarczaną blachę stalową w procesie wychwytu rtęci gazowej ze strumienia gazu. Sprawn[...]

 Strona 1