Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW CYGANEK"

Walcowanie materiałów trudno odkształcalnych w warunkach wymuszonej drogi odkształcenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie wyników procesu walcowania z wymuszoną drogą odkształcenia dla różnych materiałów. Badania były prowadzone dla dwóch materiałów o różnym charakterze płynięcia plastycznego. Głównym celem tych badań było uzyskanie maksymalnej wartości całkowitego odkształcenia zastępczego w materiale. Efekt ten uzyskano poprzez obniżenie prędkości walcowania, zastosowanie maksymalnej częstotliwości ruchu poosiowego i możliwie dużej wartości przemieszczenia osiowego walców. Na skutek wymuszenia drogi odkształcenia zaobserwowano zmniejszenie względnej pracy odkształcenia w trakcie procesu. Comparison of rolling process with induced strain path research for different metals are presented in this paper. Research was conducted for copper and austenitic steel, which are very different materials in view of plastic flow. The main aim of this research was to obtain maximum value of total equivalent strain during the process. This aim can be achieved when the process is conducted with low value of rolling velocity, maximum value of transverse rolls movement frequency and the biggest possible displacement of working rolls. Lowering of relative deformation work was observed as effect of induced strain path during the process. Słowa kluczowe: walcowanie, Duże Odkształcenie Plastyczne, wymuszona droga odkształcenia, materiały trudno odkształcalne, praca odkształcenia Key words: rolling process, Severe Plastic Deformation, induced strain path, hard-to-form materials, deformation work Wprowadzenie. Stosowane dotychczas możliwości wpływu na właściwości metali i stopów w procesach przeróbki plastycznej metali poprzez dobór parametrów procesu, takich jak: wskaźnik stanu naprężenia, temperatura, prędkość odkształcenia, wartość odkształcenia, zostały praktycznie wyczerpane. Konieczne jest zatem poszukiwanie alternatywy w nowych metodach kształtowania plastycznego meta[...]

EFEKTY ENERGETYCZNE I STRUKTURALNE W PROCESIE WALCOWANIE Z CYKLICZNĄ ZMIANĄ DROGI ODKSZTAŁCENIA

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w wielu gałęziach przemysłu zastosowanie najdują nowoczesne materiały, jednak ciągle dominującą rolę odgrywają metale i ich stopy. Wymagane są jednak od tych materiałów coraz lepsze właściwości wytrzymałościowe i użytkowe. Za rozwojem materiałów musi nadążać rozwój technologii ich wytwarzania. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują, że jedną z możliwości dla konwencjo[...]

Proces walcowania MEFASS dla małych amplitud wychylenia walców

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu walcowania z cykliczną zmianą drogi odkształcenia, prowadzonych dla małych amplitud przemieszczenia osiowego walców. Wyniki badań potwierdzają, że efekty zmiany drogi odkształcenia można uzyskać przy niewielkim wychyleniu walców roboczych, a w połączeniu z małymi prędkościami walcowania wpływa ona korzystnie na kształt pasma oraz wielkość i rozkład [...]

Modelowanie numeryczne procesu wyciskania stopów magnezu AZ31 i WE43


  Badania metali lekkich, takich jak stopy aluminium i magnezu, są obecnie jednym z wiodących kierunków działań w zakresie kształ- towania plastycznego metali. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacji numerycznych procesu wyciskania współbieżnego dla stopów magnezu AZ31 i WE43, znajdujących zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym. Model numeryczny dla materiału po- wstał na podstawie wyników badań plastometrycznych przeprowadzonych na symulatorze GLEEBLE. Wyniki symulacji numerycz- nych zostały następnie zweryfikowane na laboratoryjnej prasie hydraulicznej wyposażonej w narzędzia do wyciskania współbieżne- go. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały dobrą zgodność z wynikami symulacji numerycznych. Proponowane modele zostaną w dalszym etapie prac zastosowane do symulacji numerycznej procesu wyciskania na prasie przemysłowej oraz modelowania innych procesów przeróbki plastycznej. The research of light metals such as aluminum and magnesium alloys are currently one of the leading courses of action in the field of metals forming. The article presents the results of forward extrusion numerical simulations for magnesium alloys AZ31 and WE43. These alloys are used i.a. in the aerospace industry. Material numerical model is based on the results of plastometric tests conducted on the GLEEBLE simulator. Verification of the numerical simulation results was conducted on a [...]

Parametry energetyczne procesu walcowania MEFASS w zakresie dużych odkształceń plastycznych


  W artykule przedstawiono analizę parametrów energetycznych procesu walcowania wspomaganego naprężeniami ścinającymi (tzw. walco- walco-(wanie MEFASS) z uwzględnieniem wartości odkształcenia, jaką można uzyskać w trakcie tego procesu. Badania przeprowadzono dla pasm z miedzi elektrolitycznej, walcowanych w siedmiu przepustach, co pozwoliło na uzyskanie odkształcenia zastępczego równego około 50. Na podstawie zarejestrowanych parametrów procesu walcowania obliczono parametry energetyczne procesu. Uzyskane wartości porównano z procesem walcowania konwencjonalnego. Wykazano, że w procesie walcowania MEFASS można uzyskać większe wartości odkształcenia przy mniejszym względnym zużyciu energii niż w procesie walcowania konwencjonalnego. Analysis of the energy parameters of the rolling process aided by shear stress (MEFASS rolling) with respect to the strain valuethat can be achieved during this process. The study was conducted for the copper strips, which was rolled in seven passes, which allowed to obtain value of total equivalent strainequal 50. Based on the measured parameters of rolling process deformation work was calculated. Obtained values were compared with the conventional rolling process. It was shown that during the MEFASS rolling process higher values of strain can be obtained, while using less power than in conventional rolling process. Słowa kluczowe: walcowanie, bardzo duże odkształcenie plastyczne, wymuszona droga odkształcenia, praca odkształcenia Key words: rolling process, Severe plastic deformation, induced strain path, deformation work.Wprowadzenie. Wiele gałęzi przemysłu poszuku- je obecnie nowych rozwiązań w zakresie stosowanych technologii i materiałów konstrukcyjnych. Pomimo że od wielu lat wprowadza się rozwiązania oparte na materiałach niemetalicznych, to metale i ich stopy od- grywają ciągle dominującą rolę. Wymaga się jednak od nich coraz lepszych właściwości użytkowych, których uzyskanie metodami stosowanymi do tej[...]

Mikrostruktura miedzi po procesie walcowania z wymuszoną drogą odkształcenia


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury miedzi kształtowanej plastycznie w procesie walcowania wspomaganego naprę- żeniami ścinającymi (tzw. walcowanie MEFASS). W celu uzyskania dużego odkształcenia plastycznego materiał walcowano w siedmiu przepustach. Obliczona wartość skumulowanego odkształcenia zastępczego dla tak prowadzonego procesu wynosiła ok. 50. Obserwacje mikro- oraz substruktury były wykonane po wybranych przepustach procesu walcowania. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość uzyskania struktury ultradrobnoziarnistej w odkształcanym materiale. Zastosowane parametry procesu walcowania oraz liczba przepustów zapewniły ujednorodnienie struktury w objętości materiału. The microstructure research results of rolled copper during the rolling process aided by shear stress - MEFASS rolling - are presented in this paper. In the aim to obtain severe plastic deformation seven passes of rolling were conducted. Total equivalent strain calculated for the last pass was ca. 50. Observations of micro-and substructure were made after selectedpasses of rolling. The possibility of ultragrained structure in the deformed material was confirmed during a research. Homogenization of the material structure after MEFASS rolling was provided by proper settings of the rolling process as well as the number of passes. Słowa kluczowe: proces walcowania, duże odkształcenie plastyczne, miedź, naprężenia ścinające, struktura Key words: rolling process, severe plastic deformation, copper, shear stress, structure.Wprowadzenie. Właściwości materiałów meta- licznych są ściśle zależne od ich struktury, m.in. od kształtu i wielkości ziaren czy gęstości dyslokacji. Pra- ce w wielu ośrodkach naukowych na świecie są skie- rowane na uzyskanie metali o ultradrobnoziarnistej strukturze, gdzie wielkość ziarna oscyluje na granicy mikro- i nanometrów. Jedną z podstawowych dróg wytworzenia tego typu struktury są procesy przeró- bki plastycznej pozwalające n[...]

Zmiany stanów termomechanicznych w pobliżu pęknięć w strefach przypowierzchniowej i środkowej ciągłego wlewka płaskiego w procesie walcowania na gorąco blach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych walcowania na gorąco wlewków ciągłych płaskich z modelowymi pęknięciami rozmieszczonymi w typowych miejscach ich występowania po procesie ciągłego odlewania. Zaobserwowane zróżnicowanie zmian stanu naprężenia i temperatury w obszarach występowania pęknięć może mieć wpływ na skuteczność ich zgrzewania. In the paper, the results of numerical simulations of plate hot rolling was presented. Flat CC-ingots with model cracks located in typical areas after continuous casting was used as a stock. Observed diversification of stress state and temperature change in the areas of cracks occurrence can exert influence on cracks welding efficiency. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, wlewki ciągłe, pęknięcia, stan termomechaniczny, symulacja [...]

 Strona 1