Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna SKOCZYLAS"

KOSZTY STANOWISKOWE W OPERACJACH MONTAŻU DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia różnorodność kosztów występujących w obliczeniach kosztu realizacji operacji technologicznych. Omówienie to zawiera spojrzenie z perspektywy układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów. Z uwagi na aktualną tendencję automatyzacji produkcji zwraca uwagę na różnice w podziale kosztów, odnoszące się do operacji montażu realizowanych manualnie oraz w sposób automatyczny. Przedstawione omówienie kosztów jest wstępem do przygotowania matematycznego modelu kosztów stanowiskowych procesu wytwarzania.Wstęp Każda działalność gospodarcza przedsiębiorstwa związana jest z ponoszeniem kosztów. Koszty defi niowane są jako wyrażone w pieniądzu zużycie środków i przedmiotów pracy, usług obcych oraz samej pracy, jak również niektóre wydatki, które nie są wynikiem zużycia, np. podatki od nieruchomości [1]. Koszty powstają wyłącznie na skutek zużycia związanego z działalnością przedsiębiorstwa w określonej jednostce czasu, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Wyrażenie zużycia różnych czynników produkcji w postaci kosztów daje m.in. możliwość oceny opłacalności zastosowania różnych form i metod działania, możliwość porównania wielkości zużycia i osiągniętych efektów, ocenę opłacalności zamiany jednych materiałów na inne, zastąpienia pracy ręcznej automatyczną, czy też porównania zużycia wielkości ponoszonych kosztów na tle konkurencji [6]. W każdym z wymienionych przypadków zachodzi potrzeba odpowiedniej identyfi kacji ponoszonych kosztów oraz właściwego ich rozdziału i zakwalifi kowania. Tego typu podejście pozwala na wiarygodne ustalenie wielkości kosztów, odnoszących się do wybranych obszarów i na tej podstawie podejmowanie dalszych działań. Klasyfikacja kosztów oraz kalkulacja kosztów własnych produkcji Koszty produkcji związane są przede wszystkim z zastosowanymi materiałami, technologicznością produktu, skalą produkcji, kosztami pracy, skutecznością i efektywnością fi rmy [4]. Ze względu na różnorodność ponoszonyc[...]

AUTOMATYZACJA OBLICZEŃ ISTOTNOŚCI WPŁYWU PARAMETRÓW W PROCESACH WYTWARZANIA DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł zwraca uwagę na pracochłonność obliczeń występujących w badaniach istotności wpływu parametrów w procesach wytwarzania. Prezentuje autorskie oprogramowanie, służące do szybkiego i dokładnego przeprowadzenia obliczeń wg procedur dla programów statycznych randomizowanych - kompletnego, blokowego oraz kwadratu łacińskiego. Układ grafi czny oprogramowania odpowiada bezpośrednio schematowi postępowania zawartemu w literaturze. Tego typu podejście nie wymaga dodatkowej nauki obsługi komercyjnego oprogramowania oraz ułatwia prowadzenie analiz.Badanie istotności wpływu parametrów na proces wytwarzania jest ważnym elementem w pracach optymalizacyjnych procesów obróbki. Poprzedza etap przygotowania modelu procesu i bazując na obliczeniach wariancji, ukazuje najistotniejsze parametry z punktu widzenia statystyki matematycznej. Dostępna literatura [1-6] szczegółowo omawia tok obliczeń istotności wpływu parametrów procesu, który jest wykorzystywany w wielu pracach badawczych. Obliczenia wariancji mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania [7]. Metodyka postępowania odbiega jednak od prezentowanej w literaturze. Dodatkowo, oprócz posiadania licencji zachodzi konieczność opanowania specyfi ki obsługi danej aplikacji. Obliczenia można przeprowadzić również w sposób ręczny, bazując na literaturze. Należy jednak zaznaczyć, że przy tak dużej ilości obliczeń trudno ustrzec się pomyłek, a ponadto, stosowanie zaokrągleń dla uzyskiwanych wartości pośrednich sprawia, że końcowe wyniki obarczone są błędami [8]. Z tego też względu opracowano autorskie oprogramowanie do obliczeń istotności wpływu, zachowując literaturowe schematy postępowania. Pre[...]

KATALOGOWA WYDAJNOŚĆ WĘGLIKOWYCH FREZÓW TRZPIENIOWYCH DO OBRÓBKI ZGRUBNEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

Jednym z elementów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych oprócz kosztu wytwarzania wyrobu jest czas jego wykonania, który zależy od szeregu czynników wśród których wyróżnić można organizację produkcji, realizowaną technologię wytwarzania oraz posiadane zaplecze produkcyjne w postaci obrabiarek i oprzyrządowania. Aktualna oferta rynkowa w obszarze środków produkcji jest bardzo szeroka. Odnosi się do wszystkich metod wytwarzania. Prezentowane opracowanie odnosi się do jednej z metod obróbki tj. obróbki skrawaniem. W obszarze tym można zaobserwować dynamiczny rozwój materiałów narzędziowych, narzędzi, przyrządów, uchwytów, obrabiarek jak i samych metod obróbki. W odniesieniu do obróbki zgrubnej frezowaniem, obok metod konwencjonalnych można spotkać się z metodami wysokowydajnymi HPC (High Performance Cutting) czy też szybkościowymi HSM (High Speed Machining) [1, 20-23]. Realizacja wymienionych metod wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań w stosunku do wykorzystywanych środków. Stąd też w ofercie wielu producentów znajdują się wyroby dedykowane pod określony sposób obróbki [2]. W grupie frezów można wyróżnić narzędzia do zastosowań uniwersalnych, obróbki określonej grupy materiałów, obróbki wysokowydajnej, szybkościowej itp. Każdy z wymienionych sposobów obróbki charakteryzuje się określoną specyfi ką. Prezentowane opracowanie ogranicza się do trzpieniowych frezów pełnowęglikowych uniwersalnych oraz HPC przeznaczonych do obróbki zgrubnej. Podejmuje zagadnienia różnorodności zalecanych w katalogach producentów parametrów skrawania dla narzędzi tego samego typu o podobnym przeznaczeniu oraz ich wpływie na wydajność obróbki. Odmiany obróbki zgrubnej frezowaniem Istota obróbki zgrubnej skrawaniem polega na szybkim usunięciu dużych ilości materiału przy zachowaniu stosunkowo niskiej dokładności wymiarowej przedmiotu oraz jakości uzyskiwanej powierzchni. Małe wymagania w odniesieniu do dokładności (przeważn[...]

Matematyczny opis zwoju ślimaka globoidalnego kształtowanego stożkowym narzędziem trzpieniowym DOI:10.15199/148.2019.2.3


  Przekładnie ślimakowe globoidalne, pomimo niewątpliwych zalet eksploatacyjnych w porównaniu z przekładniami ślimakowymi walcowymi, cechują trudności technologiczne. Z tego też względu na rynku dominują przekładnie ze ślimakami walcowymi o zarysach ewolwentowych lub stożkopochodnych ZK1. Nie są to zarysy zapewniające maksymalne parametry eksploatacyjne walcowych przekładni ślimakowych, jednak są łatwe w wykonaniu. Analizując literaturę dotyczącą przekładni globoidalnych, można znaleźć opracowania dotyczące głównie geometrii uzębienia kół [1 - 3] oraz styku zębów przekładni [4 - 7]. Brak możliwości bezpośredniego zamodelowania powierzchni globoidalnej w środowisku CAD owocuje opracowaniami prezentującymi sposób zamodelowania takiej powierzchni oraz analizami wykorzystującymi przygotowane modele kół przekładni globoidalnej w zakresie geometrii ich uzębienia i zazębienia [8]. Bardzo skromnie poruszana jest technologia obróbki kół przekładni globoidalnych. Istniejące opracowania przedstawiają tradycyjne sposoby obróbki uzwojenia ślimaka oraz uzębienia ślimacznicy wykorzystujące specjalne obrabiarki i narzędzia [9, 10]. Można spotkać się z próbami obróbki uzwojenia ślimaka globoidalnego na uniwersalnej odpowiednio doposażonej tokarce CNC [11, 12]. Współczesne rozwiązania w obrabiarkach wieloosiowych pozwalają na obróbkę ślimaków walcowych i globoidalnych narzędziami trzpieniowymi. Przeprowadzone badania na ślimakach walcowych [13, 14] pokazują, że obróbka tym sposobem pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie dokładności zarysu i chropowatości powierzchni. W podobny sposób można kształtować również uzwojenie globoidalne. Wymagane jest jednak opracowanie modelu matematycznego kształtowania uzwojenia ślimaka, który pozwoli n[...]

 Strona 1