Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej ŁASICA"

Analiza rozkładu pola elektrycznego w komorze elektrofiltru dla różnych układów elektrod

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki symulacji rozkładu pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. Zaproponowano optymalizację układu pod względem ilości zastosowanych elektrod ulotowych oraz kształtu elektrod osadczych. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów uzyskanych na modelu komory elektrofiltru. Abstract. The article presents the results of a simulation of electric field dis[...]

Modelowanie rozkładu pola elektrycznego w komorze elektrofiltru w stanie przed rozwojem wyładowania ulotowego

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki trójwymiarowej symulacji rozkładu pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. Zaproponowano optymalizację układu pod względem rozkładu natężenia pola elektrycznego. Rozkład natężenia pola sterowany był za pomocą różnego rozmieszczenia elektrod ulotowych w komorze elektrofiltru. Abstract. The article presents the results of a three-dimensional simulation of electric field distributions inside the ESP chamber. Optimization of electric field distributions has been proposed. Distribution of electric field strength has been controlled using different deployment of discharge electrodes in an ESP chamber. (Simulation of electric field distributions inside an ESP chamber before a corona discharge). Słowa kluczowe: elektrofiltracja, ulot, rozkład natężenia pola. Keywords: electrofiltration, corona effect, electric field intensity distribution. Wstęp Elektrofiltry są urządzeniami elektrycznymi służącymi głównie do odpylania spalin z kotłów opalanych pyłem węglowym oraz gazów piecowych w cementowniach i hutach. Skuteczność elektrofiltru jest jego podstawowym parametrem z punktu widzenia eksploatacji. Teoretyczną wartość sprawności elektrofiltru można wyznaczyć z formuły Deutscha, która dla elektrofiltru płaskiego ma postać: (1)           h u  1 exp L w gdzie: L - długość elektrody osadczej (dystans od wlotu do wylotu z komory elektrofiltru), h - odległość między elektrodą zbiorczą i ulotową, w - prędkość wędrowania ziarna pyłu, u - prędkość spalin w przekroju poprzecznym. Jednak na sprawność rzeczywistą elektrofiltru wpływa wiele innych czynników, nie ujętych bezpośrednio we wzorze (1). Są to przede wszystkim: rodzaj i moc źródła pyłu, jego własności fizyko-chemiczne, a w szczególności jego rezystywność, średnica i kształt ziaren oraz parametry pola elektrycznego, ta[...]

Numerical method for determining low intensity electrification areas in the ESP chamber

Czytaj za darmo! »

In this paper the method of numerical analysis of the electric field distribution on ESP chamber have been presented. This method allows us to determinate the best possible distance between the discharge electrodes, providing the potentially highest.efficiency of ESP. This method is based on identifying the areas where the intensity of dust particles electrification is not enough fast, and finding the maximum value of the electric field inside an ESP chamber. Streszczenie. W pracy zaprezentowano metodę cyfrowej analizy rozkładów pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. Metoda pozwala na wyznaczenie najkorzystniejszego odstępu między elektrodami ulotowymi, przy którym sprawność elektrofiltru powinna być możliwie największa. Metoda bazuje na wyznaczaniu stref o niewielkiej efektywności elektryzowania cząsteczek pyłu oraz na wyznaczaniu maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. (Metoda cyfrowego wyznaczania stref o niewielkiej intensywności elektryzowania w komorze elektrofiltru). Keywords: electrostatic precipitation, electric field distribution, intensity of charging. Słowa kluczowe: elektrofiltr, rozkład pola elektrycznego, szybkość elektryzacji. Introduction Electrostatic precipitators are currently the most popular devices used in industry to remove dust particles contained in exhaust and other industrial gases. Its popularity is due to many advantages, such as: very high efficiency of dust removal and working in a wide range of sizes of dust particles and their concentration in the precipitated gases. The main direction of development of electrostatic precipitators is finding a new ge[...]

Analiza wpływu transformatora SN/nN na kształt przenoszonych fal napięciowych


  Przepięcia w sieci elektroenergetycznej mogą się pojawić wskutek operacji łączeniowych, zwarć doziemnych lub międzyfazowych. Jednak najgroźniejsze dla izolacji aparatów i urządzeń elektrycznych są przepięcia piorunowe - bezpośrednie lub indukowane. Szczególne zagrożenie ze strony tych przepięć wynika zarówno z ich znacznych stromości, jak i wysokich amplitud. Współczynnik przepięć piorunowych kp liczony zgodnie ze wzorem (1) najczęściej jest większy niż 5 [1] (1) gdzie: Upm - amplituda przepięcia, Urm - najwyższe napięcie robocze urządzenia (sieci). Fale przepięciowe rozprzestrzeniają się wzdłuż przewodów liniowych i mogą stwarzać zagrożenie dla izolacji urządzeń stacyjnych. Dodatkowo najczęściej linie niskiego napięcia łączone są z odbiornikami odbiorców końcowych energii elektrycznej. Zatem to tymi liniami docierają do nich przepięcia przewodzone. Długość linii średniego napięcia w Polsce szacuje się na ponad 300 tys. km, z czego 235 tys. km to linie napowietrzne. Z kolei długość linii niskiego napięcia, nie licząc długości przyłączy, szacuje się na 430 tys. km z czego 290 tys. km to linie napowietrzne. Transformację ze średniego na niskie napięcie realizuje prawie 250 tys. stacji transformatorowo- rozdzielczych, o łącznej mocy 44 GVA [2]. Są to najbardziej rozległe elementy systemu elektroenergetycznego. Liczbą uderzeń pioruna w linię można obliczyć ze wzorów empirycznych (2) i (3), znając średnią liczbę wyładowań piorunowych przypadających na 1 km2 powierzchni w ciągu roku oraz wymiary geometryczne słupów i samej linii [3] (2) gdzie: Nr - roczna liczba wyładowań piorunowych przypadających na 1 km2 powierzchni, A = ab + 2(a+b) mh + pm2 h2 - powierzchnia zbierania wyładowań, a i b - poziome wymiary obiektu [[...]

Electromagnetic compatibility of electronic scales DOI:10.15199/48.2015.07.10

Czytaj za darmo! »

This paper describes problem of electromagnetic compatibility of electronic scales. This kind of electronic device is used for very precise weight measurements, e.g. in pharmacy or human weight measurement. Due to existing electromagnetic stresses it is strongly recommended to proof if its immunity is enough for operation in desired electromagnetic environment. This task is based on normative regulations and often device need to be equipped with some kind of protection measures. Streszczenie. Poniższy artykuł opisuje problematykę kompatybilności elektromagnetycznej elektronicznych wag pomiarowych. Tego typu urządzenia elektroniczne służą dokładnym pomiarom masy, np. w zastosowaniach aptecznych lub wagach osobowych. Ponieważ środowisko elektromagnetyczne zawiera różnego rodzaju narażenia stąd zalecane jest przeprowadzenie badań weryfikujących poziom odporności takiej wagi. Badania te oparte są o regulacje normatywne, a często kończą się one koniecznością wyposażenia urządzenia w dodatkowe środki ochrony. (Kompatybilność elektromagnetyczna wag elektronicznych). Keywords: electromagnetic compatibility, electronic scales, normative investigations, electromagnetic protection measures Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, waga elektroniczna, badania normatywne, środki ochrony elektromagnetycznej Introduction Along with the technological advances decisions made by humans are increasingly dependent on information’s provided by surrounded electronic equipment. This concern not always the very complex devices, such as computers, but sometimes they may be much simpler, such as the electronic scales. Their contemporary structures are significantly different from those we know from the past, and their range of use is very wide due to the easy adaptation in automated production and high importance in everyday applications. Mechanical spr[...]

Measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory DOI:10.15199/48.2016.02.28

Czytaj za darmo! »

The paper is aimed to measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory during its work. The high voltage laboratory is a part of Faculty of Electrical Engineering Warsaw University of Technology building and is placed close to other rooms, like library, classrooms or another laboratories. During measurements has been carried out a study to establish connection between the observed interference and high voltage laboratory work. Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawione zostały pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w otoczeniu laboratorium wysokonapięciowego. Laboratorium to jest częścią Gmachu Elektrotechniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W jego otoczeniu znajdują się pomieszczenia takie jak biblioteka, sale wykładowe oraz inne laboratoria. W trakcie pomiarów przeprowadzona została analiza związku pomiędzy laboratoryjnymi pracami wysokonapięciowymi a obserwowanymi zaburzeniami. (Pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach w pobliżu laboratorium wysokich napięć). Keywords: electromagnetic compatibility, induced voltages, high voltages, electromagnetic disturbances. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, napięcia indukowane, wysokie napięcia, zaburzenia elektromagnetyczne. Introduction With advances in technology, we can observe in the environment increasing number of electromagnetic disturbances, sometimes with new amplitude-frequency characteristics. These disorders come to various electronic equipment, causing sometimes their wrong operation and, in extreme cases, even destruction. About this, what will be the effect of the influence of disturbances on the device determine the parameters of disturbances and immunity level the device on the type of disturbances. This fact especially concerns sensitive telecommunication devices [1].[...]

Determination of insulation gaps in electrostatic precipitators – laboratory testing DOI:10.15199/48.2017.06.08

Czytaj za darmo! »

Introduction Thanks to the simplicity of design, low cost of operation and high-efficiency of dust removal electrostatic precipitators have become the principal equipment applied for dust removal from gases originating from industrial processes. Despite the fact that the efficiency of dust removal in electrostatic precipitators exceeds 99%, more and more stringent environmental standards trigger even further increase of dust removal efficiency. This may be achieved, inter alia, via increase of the dust deposition area of collecting electrodes in the electrostatic precipitator, which is associated with the increase of mass of the equipment resulting in obvious price increase. Other method of achieving the highest possible efficiency of dust removal is the application of increasingly higher discharge voltage values in the process of electrostatic dust removal from gases. The first electrostatic precipitators The phenomenon of electrostatic dust removal from gases has been observed already in 1771 by the Italian scholar G. Beccaria, but more detailed studies on this phenomenon were conducted several decades, in the first half of the 19th century. The precursor to this research was the German mathematician M. Hohlfeld. He made a simple electrostatic precipitator consisting of a pipe and the electrode installed inside the pipe, along the axis thereof. This device, upon initiation of the corona discharge between the electrodes, has precipitated the smoke contained in the pipe. Similar examination with precipitation of the tobacco smoke was performed by Guitard in 1850. In 1884, a British Olivier-Lodge conducted further research on electrostatic precipitation of solid particles. He applied the electrostatic machine as a source of high voltage. The electrostatic precipitator constructed on the basis of his ideas proved successful in cleaning of flue gases from lead smelter. Lodge presented the results of his research at a confe[...]

Badanie parametrów dynamicznych nowych konstrukcji udarowych dzielników napięć DOI:10.15199/48.2017.10.16

Czytaj za darmo! »

Pomiar przebiegów napięć impulsowych o amplitudach rzędu kilkudziesięciu, do kilkuset kilowoltów, przy jednoczesnych czasach narastania rzędu nanosekund wymaga zastosowania zupełnie nowych rozwiązań udarowych dzielników napięć. Wielkości, które są istotne jeśli chodzi o odpowiedź układu pomiarowego wysokiego napięcia, to czas odpowiedzi, czas ustalenia odpowiedzi (czas od momentu początkowego, do momentu aż wartość chwilowa przebiegu różni się od przebiegu referencyjnego o mniej niż 1%), maksymalna wartość przepięcia i czas narastania odpowiedzi. Najistotniejszym parametrem dynamicznym wydaje się być właśnie czas odpowiedzi, który możemy zdefiniować jako sumę algebraiczną obszarów zawartych między impulsem jednostkowym a odpowiedzią układu pomiarowego na ten impuls (rys. 1), a więc: (1)     0 T [1 h(t)]dt Rys.1. Typowe odpowiedzi na skok jednostkowy układu pomiarowego a) aperiodyczna; b) oscylacyjna [1] Wyznaczanie parametrów dynamicznych projektowanego układu do pomiaru impulsów napięciowych lub prądowych może być prowadzone zarówno w dziedzinie czasu (odpowiedź na impuls jednostkowy) [2] oraz w dziedzinie częstotliwości (pasmo przenoszenia) [3]. Szczegółowe wymagania stawiane wysokonapięciowym układom pomiarowym, w tym również ich własnościom dynamicznym, zawarte są w normie PN-EN 60060-2 [4]. Układ pomiarowy Badania własności dynamicznych dzielników napięć wykonano w Hali Wysokich Napięć PW. Źródłem przebiegu prostokątnego był generator fali prostokątnej japońskiej firmy NOISE, model INS-420. Generator pozwala na regulację amplitudy przebiegu prostokątnego od 0 do 2 kV. Katalogowo czas narastania impulsu z tego generatora wynosi 0,4 ns, jednak czas ten zmierzony oscyloskopem Lecroy WaveRunner 640 Zi połączonym bezpośrednio z wyjściem generatora, przy amplitudzie 30 V, wynosił 1,7 ns. Przy napięciu przekraczającym 60 V sygnał referencyjny z generatora był dodatkowo tłumiony przez [...]

Voltage withstand tests and PD measurements on cable accessories with assembly mistakes DOI:10.15199/48.2020.01.05

Czytaj za darmo! »

The main problem with cable accessories is that its assembly process is made by a human. It is not important if someone made a good product if it is not assembled in a way that guarantees its work without failures. Proper knowledge and skills of the personnel are extremely important when assembling the cable accessories. Quality of the cable system is very important because of the possibility of causing human life threat, power system failures, and huge financial problems. Laboratory tests of cable accessories are based on standard requirements [4, 5]. It does not allow for their indepth analysis and drawing of larger conclusions. Evaluation of the research very often depends only on whether the result will be positive or negative based on the standardized criteria. However, it should be remembered that the cable accessories themselves are a specific test object, because they are installed by the electrician in the place of use and therefore susceptible to errors. Therefore, this article attempts to describe possible problems that may go unnoticed in the process of normative tests. The purpose of the research was to check the impact of the process of preparing test specimens and the testing methodology on obtained results. That is why the number of tested samples was limited and some of them were prepared with the same error in the assembly process. The tested samples had the same design solutions but were produced by different manufacturers. This was to check the similarities of the obtained results for theoretically identical solutions available on the market. The basic assumption of the work was to perform a series of voltage tests with normalized alternating voltage. Then, on samples with a defect, AC tests were carried out with a value far exceeding the normative requirements in order to check whether, despite the errors, they would be able to withstand such a voltage level. Two methods were used to check the insula[...]

 Strona 1