Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW MAGDZIARZ"

Pomiary szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla metodą bezgradientową DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla przeprowadzonych w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem i w reaktorze różniczkowym w szerokim zakresie parametrów procesu przebiegającego w obecności katalizatorów o dowolnej formie i różnym stopniu rozdrobnienia. Uzyskano zgodność wyników pomiarów wykonanych obiema metodami. Określono wypływ stężenia CO, temperatury i wielkości ziarna na szybkość reakcji w warunkach procesu przemysłowego prowadzonego w obecności katalizatora Cu-Zn-Cr. Zasadniczy wpływ na wiarygodność wyników oceny aktywności katalizatorów ma zastosowana metodyka badań. Doświadczenia Instytutu Nawozów Sztucznych (INS) w tej dziedzinie przedstawiono w pracy1}. W ostatnim czasie opublikowano szereg prac na temat kinetycznych badań katalizatorów niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla (NTKCO) w warunkach laboratoryjnych. Położono w nich nacisk na metody bezgradientowe, szczególnie przydatne w badaniach prowadzonych w celach projektowych, poznawczych oraz w celu oceny katalizatorów. Pomiary wykonywano w reaktorach całkowych2^5), cyrkulacyjnych6^9), różniczkowychI0) oraz z idealnym mieszaniem 11,12). Szczegółowy i krytyczny przegląd literatury dotyczącej różnych typów reaktorów stosowanych do pomiaru szybkości reakcji NTKCO znajduje się w pracy13). Najszersze zastosowanie mają reaktory cyrkulacyjne, różniące się między sobą sposobem wymuszania przepływu gazu. W Polsce badania takie przeprowadzono w Politechnice Warszawskiej w aparaturze, w której do cyrkulacji gazu zastosowano - wentylator odśrodkowy zamontowany w korpusie reaktora7*. W INS wykonywane są od kilku lat prace nad metodyką bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji NTKCO, umożliwiających prowadzenie badań kinetycznych w całym zakresie parametrów procesu przemysłowego, z zastosowaniem katalizatorów o różnej formie i granulacji. Opisanej poniżej aparatury używa się do pomiarów szybkości reakcji[...]

Kinetyczne badania katalizatorów w warunkach laboratoryjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono laboratoryjne metody badania kinetyki reakcji przebiegających na katalizatorach stałych z udziałem gazowych reagentów. Przedstawiono własne doświadczenia autorów dotyczące badań kinetyki takich przemysłowych procesów kontaktowych, jak: przygotowywanie gazu syntezowego, synteza amoniaku, synteza metanolu i niektóre procesy uwodornienia. W dziedzinie analizy eksperyment ma zasadnicze znaczenie. Mimo ciągłego rozwoju teorii katalizy, informacje dotyczące kinetyki reakcji katalitycznych są zdobywane wyłącznie w drodze doświadczenia. Badania kinetyki procesów kontaktowych leżą u podstaw wszystkich dziedzin katalizy i są niezbędne: - do projektowania, optymalizacji i określania parametrów pracy reaktorów chemicznych, gdzie istotne znaczenie ma informacja o zależności szybkości reakcji biegnącej na przemysłowym ziarnie katalizatora od parametrów procesu oraz ocena zmian aktywności kontaktu w wyniku starzenia się i zatrucia; - w badaniach nad wytwarzaniem nowych typów katalizatorów. W tym wypadku pomiar kinetyczny stanowi podstawę określenia kierunku poszukiwań i decyduje o końcowym wyniku pracy; - w badaniach podstawowych, podczas których wyniki pomiaru kinetycznego wykorzystuje się do stawiania hipotez dotyczących mechanizmu reakcji katalitycznych oraz do ich ostatecznej weryfikacji. Szybkość reakcji na wewnętrznej powierzchni katalizatora zależy od temperatury i stężeń reagentów przy tej powierzchni. Katalizatory przemysłowe mają na ogół postać porowatych kształtek o silnie rozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Występowanie dyfuzji przez pory powoduje zmniejszenie stopnia wykorzystania wewnętrznej powierzchni kontaktu. Do oceny handlowych i nowo opracowanych katalizatorów oraz do projektowania reaktorów są wykorzystywane przede wszystkim wyniki pomiarów rzeczywistej szybkości reakcji w zakresie parametrów pracy złoża przemysłowego. Pomiary kinetyczne z użyciem bardzo drobnego ziarna, prowadzone w obszarze kinetycznym, mają[...]

Nowy typ katalizatora niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla (NTKCO)

Czytaj za darmo! »

Opracowano i wdrożono w ZAT nowy typ katalizatora NTKCO TMC-3/1A o dużej wytrzymałości, aktywności, stabilności termicznej i odporności na zatrucie. Wprowadzenie go do produkcji przemysłowej w miejsce powszechnie dotychczas stosowanego katalizatora TMC-3/1 pozwala wydłużyć czas pracy katalizatora. Przedstawiono wyniki badań katalizatorów w porównaniu z dwoma katalizatorami firm zagraniczn[...]

 Strona 1