Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Borowski"

Problemy z redukcją emisji CO2 biopaliw transportowych w Polsce Cz. 1. Uwarunkowania prawne a atrakcyjność sektora biopaliw transportowych Problems with Redution of CO2 Emission of Transport Biofuels in Poland Part I. Legal Conditions and the Attractiveness of Transport Biofuels Sector

Czytaj za darmo! »

Issues of transport biofuels sector in Poland in the period 2006-2012 were presented, in particular volume and capacity of production. The current status and proposed regulations in Poland and the EU on biofuels were discussed. Sustainability criteria for biofuels were described. Analysis and assessment of the attractiveness of the biofuel sector in Poland in the period 2007-2013 were conducted. Przedstawiono problematykę sektora biopaliw transportowych 1. generacji, w Polsce w latach 2006-2012, w szczególności wielkość produkcji oraz zdolności produkcyjne. Omówiono stan obecny oraz projektowane regulacje prawne w Polsce i UE dotyczące biopaliw. Opisano kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do tych biopaliw. Przeprowadzono analizę i ocenę atrakcyjności sektora biopaliw w Polsce w okresie 2007-2013. Aktualnie zdaniem wielu ekspertów głównym problemem sektora biopaliw transportowych w Polsce są uwarunkowania prawno-środowiskowe [8]. Po wejściu do UE Polska miała stać się potentatem europejskim w wielkości produkcji i dostarczaniu na rynek wspólnotowy bioetanolu. Rozpoczął się szybki rozwój zakładów wytwarzających biokomponenty, ich zdolności produkcyjne wynoszą obecnie do 2 mld l łącznie bioetanolu i estrów, jednak potencjał ten wykorzystywany jest w niewielkim stopniu. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się zwłaszcza sektor bioetanolu, którego zdolności produkcyjne wykorzystane są od wielu lat zaledwie w ok. 20-28%. Lepiej wygląda sytuacja estrów, których wykorzystanie dochodzi do 60% (tab. 1) [9, 12]. Aspekty prawne Otoczenie prawne jest jednym z kluczowych składników makrootoczenia [4] kształtujących funkcjonowanie firm wszystkich sektorów, również biopaliw transportowych. Może być ono jednocześnie narzędziem stymulującym i hamującym rozwój nowych technologii, popytu i podaży, czy też postrzegania społecznego. We współczesn[...]

Problemy z redukcją emisji CO2 biopaliw transportowych w Polsce Cz. III. Badania redukcji emisji CO2 bioetanolu


  Omówiono kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące biopaliw transportowych. Przedstawiono metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw na podstawie Dyrektywy 2009/28/EC. Opisano kalkulator Biograce jako narzędzie służące do kalkulacji emisji GHG. Przedstawiono wyniki obliczeń własnych redukcji emisji CO2 dla bioetanolu. Jednym z głównych wymagań Dyrektywy 2009/28/EC [1] jest wprowadzenie tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw oraz minimalnych wymaganych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki ich wykorzystaniu (art. 17). Przyjęcie oraz wprowadzenie w życie niniejszych zapisów służyć ma ograniczeniu niekontrolowanej eksploatacji środowiska naturalnego i ograniczyć destrukcyjny wpływ przemysłu paliwowego na środowisko [4]. Kryteria zrównoważonego rozwoju można podzielić na dwa obszary: pozyskiwanie surowców do produkcji biopaliw przy zz jednoczesnym zachowaniu ochrony obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym, zz osiągnięcie minimalnych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających podczas produkcji biopaliw w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw i biopłynów zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/28/EC wynieść ma obecnie co najmniej 35%; począwszy od 1 stycznia 2017 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z wykorzystania biopaliw i biopłynów ma wynieść co najmniej 50%. Od 1 stycznia 2018 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosić ma co najmniej 60% dla biopaliw i biopłynów wytworzonych w instalacjach, które rozpoczęły produkcję 1 stycznia 2017 r. lub później. W tabeli 1 przedstawiono typowe i standardowe wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla etanolu produkowanego z różnych źródeł wg dyrektywy PE [1]. Emisję gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw oblicza się zgodnie z metodyką określoną w Załączniku V do Dyrektywy 2009/28/EC ze wzoru: E = eec + el + ep + etd +[...]

Warunki funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych 1. i 2. generacji w Polsce DOI:10.15199/64.2016.10.3


  Operating Conditions of the Sectors of Transport Biofuels 1st and 2nd Generation in Poland Słowa kluczowe: biopaliwa transportowe, warunki funkcjonowania, wartość sektora Keywords: transport biofuels, operating conditions, the value of the sector Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  10/2016 BIOPALIWA 26 DOI 10.15199/64.2016.10.3 zzbiopaliwa 2. generacji w Polsce to sektor rozproszony, zidentyfikowano ok. 10 inwestorów, inwestujących w zakłady co najwyżej średniej wielkości, które rozpoczną produkować biokomponenty w ciągu kilku lat. Sektor ten poszukuje intensywnie efektywnych technologii, zgodnych z zasadami zrównoważoności. Bariery wejścia do sektora: zzgłównie kapitałowe (inwestycje w dojrzałe technologie, bez większego ryzyka) w przypadku 1. generacji biopaliw były bardzo wysokie, zależne od zdolności produkcyjnych, z możliwością pozyskania środków pomocowych. Przyjęto, że w biopaliwach 1. generacji 1 mln l/rok inwestycji to koszt ok. 1 mln zł; zzbariera technologiczna stoi na przeszkodzie rozwojowi sektora biopaliw 2. generacji, brak efektywnych rozwiązań z cechami zrównoważoności; zznowe obiekty 2. generacji, o wysokim ryzyku inwestycyjnym, często w fazie wdrażania koncepcji naukowych są bardzo kosztowne, z możliwością pozyskania środków pomocowych czy środków z funduszy przeznaczonych na naukę (NCN, NCBIR, lokalne); zztechniczno-technologiczne - wysokie koszty i bariery prawne, problemy z utrzymaniem jakości. Zmienność technologii: zzsektory biopaliw 1. generacji czekają czasy zmienności technologii albo głębokich, kosztownych modernizacji technologicznych w ciągu najbliższych 10 lat; zzprzewiduje się zmianę generacji, do głosu dojdzie 2. generacja bazująca na surowcach odpadowych, ubocznych oraz zaawansowanych technologiach konwersji biomasy; zzskracają się cykle życia prod[...]

 Strona 1