Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Sawicki"

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Czytaj za darmo! »

Działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) mają na celu ochronę interesów konsumentów oraz producentów. Kontrole produktów mają zapewnić konsumentom bezpieczeństwo, sprawdzać, czy żywność wprowadzana do obrotu odpowiada wymaganiom jakościowym. IJHARS została powołana ustawą z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która została właśnie znowelizowana w celu nadzorowania jakości handlowej artykułów rolno- -spożywczych. Znowelizowane przepisy obowiązują od 18 grudnia 2008 r. Główne cele nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw - DzU 2008 r., nr 214 poz. 1346) dotyczą[...]

Identyfikacja zafałszowań żywności z zastosowaniem metod PCR

Czytaj za darmo! »

Analiza i identyfikacja substytutów poszczególnych składników żywności w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nabrały znaczenia nie tylko poznawczego, ale przede wszystkim praktycznego. Obecnie zarówno instytucje naukowo-badawcze, jak i służby nadzoru sanitarnego stają przed problemem określania składników żywności. Jest to spowodowane przede wszystkim aspektem zdrowotnym - coraz częstszymi alergiami i nietolerancjami pokarmowymi na różne składniki żywności oraz występowaniem chorób odzwierzęcych (Creutzfeldta-Jacoba, ptasia grypa); stratami ekonomicznymi - zastępowaniem droższych składników żywności tańszymi substytutami oraz względami religijnymi. Większość populacji ludzkiej wykazuje dużą tolerancję pokarmową. W pewnych jednak przypadkach organizm ludzki może reagować na sp[...]

Nowelizacja ustawy o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych, spożywczych i tradycyjnych

Czytaj za darmo! »

5 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r. nr 216 poz. 1368). Nowela wynika z konieczności dostosowania dotychczas obowiązującej ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2005 r. nr 10, poz. 68) do prawa wspólnotowego oraz wprowadzenie zmian aktualizujących i usprawniających funkcjonowanie prawa w tej dziedzinie. Obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej przepisy dotyczące podanych wcześniej zagadnień są zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych[...]

Fałszowanie żywności od czasów starożytnych do dziś

Czytaj za darmo! »

Nikt nie lubi być oszukiwany, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o rzecz podstawową, jaką jest żywność. Uczucie zmartwienia, upokorzenia w połączeniu z furią jest bardzo nieprzyjemne, ale jakże znajome. Jednym z ludzkich doświadczeń jest bycie oszukanym konsumentem. Czyż nie byliśmy zaskoczeni żądaniem zbyt wygórowanej ceny za litr mleka lub nie kupiliśmy bochenka chleba, który udawał "naturalny" bądź "domowy"? A jak zareagowaliśmy na bekon, który podczas smażenia na patelni "uwalniał" wodę? Zfałszowaniem żywności ludzkość boryka się od zarania dziejów. Jakość i bezpieczeństwo żywności były zawsze niesłychanie istotne. Żywność fałszowano na wiele sposobów. Podrabiano wszelkie możliwe produkty na każdym etapie wytwarzania i dystrybucji. Stałym elementem w tym układzie był tylko konsu[...]

Zagrożenia mikrobiologiczne a system HACCP


  System zarządzania, jakość, HACCP, mikrobiologia management system, quality, microbiology.Wprowadzenie Podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i jakością wg Global Standard for Food Safety stanowią zasady HACCP Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, uzupełnione odnośnikami do przepisów prawa i kodeksów dobrych praktyk . System Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny stworzony został by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w sektorze żywnościowym. System ten posiadający międzynarodową akceptację, został specjalnie opracowany w celu prewencyjnym aby zapobiegać, minimalizować lub eliminować zagrożenia. W systemie HACCP identyfikuje, ocenia, i kontroluje się zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne, istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W niniejszej pracy przedstawione zostaną czynniki, których parametry wpływają na rozwój mikroorganizmów, a brak ich kontroli może doprowadzić do pogorszenia się jakości produktu finalnego. HACCP Koncepcja systemu HACCP zrodziła się na przełomie lat 60-70. w Stanach Zjednoczonych. Była to wspólna praca NASA (Państwowej Agencji ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) oraz laboratoriów wojskowych w celu wprowadzenia tzw. programów "zero-defects" przy produkcji żywności. Celem, który przyświecał tym pracom, miało być skuteczne zagwarantowanie bezpieczeństwa produkcji żywności W 1975 roku system HACCP został oficjalnie zaaprobowany przez Światową Dzwolak W., Bezpieczeństwo żywności wg nowej wersji standardu BRC, Problemy Jakosci, 2008, s. 17-20 Organizację Zdrowia (WHO). Na początku lat 80. XX w WHO wspólnie z FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) przedstawiły jego ogólne zasady i definicje. W roku 1993 przyjęty został przez komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius). W tym samym roku na mocy dyrektywy ds. higieny Unii Europejskiej zobowiązano kraje członkowskie do sukcesywnego wprowadzania systemu HACCP w całym obszar[...]

Oszustwa i nadzór w łańcuchu dostaw żywności


  Parlament Europejski 14 stycznia 2014 r. przegłosował (659 parlamentarzystów za przyjęciem, 24 przeciw, 8 wstrzymało się) rezolucję w sprawie kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru nad nimi (2013/2091(INI). Przyjęta rezolucja jest pokłosiem prac nad przyjętym w marcu 2013 r. przez Komisję Europejską pięciopunktowym planem działań1 przedstawionym po ujawnieniu oszustwa związanego dodawaniem niedeklarowanego mięsa końskiego do produktów z wołowiny. Pracom nad rezolucją przewodziła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Rezolucja ta jest bardzo istotna z punktu widzenia unijnego prawodawstwa żywnościowego, ponieważ po raz pierwszy na wspólnym rynku europejskim artykułuje potrzebę pilnego opracowania definicji oszustwa w branży spożywczej. Taką potrzebę dostrzeżono również na rynku amerykańskim, gdzie na początku stycznia 2011 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności (Food Safety Modernization Act2). Jej zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa żywności w USA i sprawniejsze zapobieganie umyślnemu fałszowaniu żywności. W ustawie tej Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) wprowadziła po raz pierwszy obszerną, ale precyzyjną definicję oszustwa żywności. Jednakże najważniejszym aspektem przyjętego w USA prawa wydaje się przesunięcie akcentu z reagowania na nieprawidłowości na zapobieganie im. Oszustwa żywności - lub węższe zdefiniowanie pojęcia fałszerstw motywowanych względami ekonomicznymi (Economically Motivated Adulteration - EMA) są obecnie jednymi z najgorętszych tematów w branży spożywczej, szczególnie po coraz częstszych doniesieniach medialnych dotyczących kolejnych "afer" z jakością żywności. Parlament Europejski w rezolucji z 14 stycznia 2014 r. w sprawie kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru nad nimi wyraził ubolewanie, że zwalczanie oszustw w branży spożyw[...]

Oszustwa żywności - fałszowanie marek DOI:


  W następstwie przemian gospodarczych zachodzących na całym świecie, rośnie zainteresowanie produktami markowymi, które - w opinii konsumentów - mają wyższą jakość. Coraz większy popyt sprzyja, niestety, rozwojowi sektora produktów podrabianych. Dotychczas podróbki kojarzyły się zazwyczaj z ubraniami, kosmetykami, czy sprzętem AGD, tymczasem okazuje się, że równie często są podrabiane produkty spożywcze. Najgorsze jest to, że podróbki łudząco przypominają oryginalne produkty i wielu konsumentów nie jest w stanie odróżnić ich od oryginałów. Jednocześnie produkty podrabiane mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. W artykule omówiono proceder oszustw w branży spożywczej podając najbardziej spektakularne przypadki wykrytych nieprawidłowości.Według Komisji Europejskiej przemysł rolno-spożywczy jest drugim co do wielkości sektorem gospodarki we Wspólnocie Europejskiej, o wartości ok. 750 mld euro rocznie. Jest to bardzo dynamiczny rynek, generujący znaczny wzrost gospodarczy i zatrudniający ponad 48 mln osób. W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski zatwierdził propozycję utworzenia wspólnych ram finansowych na lata 2014-2020, z budżetem w wysokości 1,9 mld euro, który ma wspierać wysiłki państw członkowskich w zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności, w tym również w walce z oszukańczymi praktykami, które mają miejsce na wspólnym europejskim rynku. Niedawny skandal z nieprawidłowym etykietowaniem produktów mięsnych pokazał zarówno złożoność łańcucha żywnościowego, jak i ograniczenia narzędzi dostępnych dla organów urzędowej kontroli żywności. Jednocześnie doprowadził do powołania w lipcu 2013 r. na szczeblu UE europejskiej sieci grup ekspertów (EU - Food Fraud Network), którzy mają przeciwdziałać przypadkom oszustw żywności i szybko reagować na nie. Oszustwa w branży spożywczej to termin po raz pierwszy szczegółowo i wieloaspektowo opisany przez Spinka i Moyera [11]. Zgodnie z przyjętą przez nich def[...]

WPŁYW ODDZIAŁYWANIA WSTRZĄSÓW SEJSMICZNYCH NA OBCIĄŻENIA KOTEW ROZPRĘŻNYCH

Czytaj za darmo! »

Obudowa kotwowa rozprężna i wklejana stosowana jest powszechnie w polskich kopalniach miedzi jako obudowa podsta-wowa wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych. W praktyce kotwy pracują w warunkach zmiennych obciążeń, wynikają-cych z występowania wstrząsów górotworu. Przedstawiono wyniki kompleksowych badań wpływu wstrząsów sejsmicznych na stateczność stropu zabezpieczonego obudową kotwową rozpręż[...]

Badanie drgań dużej konstrukcji przemysłowej

Czytaj za darmo! »

Obiektem badań była konstrukcja nośna kotła pieca zawiesinowego i odzysknicowego (szczególnie część radiacyjna) oraz hala metalurgiczna huty ze szczególnym uwzględnieniem nawy kotła odzysknicowego oraz nawy pieców elektrycznego i zawiesinowego. Konstrukcja hali i urządzeń procesu technologicznego była bardzo duża, ciężka i skomplikowana. Hala ma konstrukcję stalową i wymiary w planie ok. 300 x 90 m, natomiast nawy kotła odzysknicowego oraz nawy pieców elektrycznego i zawiesinowego wymiary ok. 90 x 70 m i wysokość ok. 40 m. Kocioł miał stalową konstrukcję nośną o wymiarach ok. 50 x 8 x 26 m i masie ok. 200 t, a z wyposażeniem ok. 400 t. Cel i zakres badań Podstawowym celem badań było określenie warunków bezpiecznej eksploatacji konstrukcji halimetalurgicznej oraz kotła odzys[...]

 Strona 1