Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jan Fazlagić"

Zarządzanie wiedzą czas na refleksję

Czytaj za darmo! »

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych rozwój myśli na temat zarządzania wiedzą stracił wyraźnie impet. Kilku wizjonerów takich, jak Karl-Erik Sveiby czy Leif Edvinsson nie było w stanie zarazić swoim wizjonerstwem szerszego grona myślicieli. Zarządzanie wiedzą zbyt szybko stało się obszarem komercjalizacji myśli wizjonerskich. Kryptologia zanim została wykorzystana w telekomunikacji mia[...]

Rola oświaty w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wykształcenie zaczęło być traktowane jako warunek niezbędny dla zdobycia atrakcyjnej pracy.Oświata z historycznego punktu widzenia funkcjonowała w strukturach państw nowożytnych już u schyłku ery agrarnej a więc na przełomie XVIII i XIX wieku. Jednak jej rola, znaczenie dla rozwoju gospodarczego a także stopień skomplikowania systematycznie rósł aż do schyłku ery industrialnej. Wraz z rosnąc[...]

Wiedza "praktyczna" i "teoretyczna"

Czytaj za darmo! »

Inteligentne działanie przynosi efekty często później, niekiedy trzeba na nie cierpliwie czekać.Wiedza nie jest typowym zasobem ekonomicznym. Nie można jej nabyć w sklepie. Nie można także postawić znaku równości pomiędzy inwestycją w infrastrukturę materialną (np. budowa drogi) a inwestycją w wiedzę. Wiedza jest przechowywana przede wszystkim w umysłach ludzi. Mobilność rynkowa wiedzy (marketability) jest ograniczana przez dwie cechy, które odróżniają ją od innych, tradycyjnych zasobów. Po pierwsze, wykorzystanie wiedzy przez jednego użytkownika nie wyklucza dostępu do tej samej wiedzy przez innych użytkowników, konkurowanie o pozyskanie wiedzy nie przypomina konkurowania o pozyskanie dóbr materialnych. Po drugie, gdy wiedza staje się dostępna na rynku, jej twórca ma niewiel[...]

Innowacje społeczne

Czytaj za darmo! »

Powinniśmy podtrzymać potok idei napływających ze wszystkich dopływów, a szczególnie z dopływów dyletanckich. Trevor-Riopper.Rok 2009 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Kreatywności i Innowacyjności. Oznacza to, że Komisja Europejska przywiązuje wielka wagę do promowania kreatywności w społeczeństwie, co z kolei ma prowadzić do powstawania innowacji. Innowacje tradycyjnie kojarzone są z działaniami wynalazców, takich jak Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Nicola Tesla itd. Jednak w czasach, gdy 80% PKB krajów wysoko rozwiniętych powstaje w sektorze usług znaczenia nabierają innowacje dotyczące sposobów organizacji życia społecznego - innowacje społeczne. Gdy miasto Wiedeń ubiegało się o zaszczyt organizacji wystawy EXPO 19951, w roku 1989 powstał pomysł, aby wyst[...]

Uczenie się w organizacji z perspektywy zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Punk ciężkości w zarządzaniu w XXI wieku przenosi się z perfekcyjności wykonania w kierunku innowacyjności. Perfekcyjność rozumiana jako zdolność do spełnienia standardów była w połowie XX wieku zjawiskiem rzadkim, a mistrzami w tej dziedzinie stali się Japończycy. Obecnie jakość wykonania nadal jest ważnym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej, lecz jakość staje się czynnikiem "higienicznym", tzn. takim, którego spełnienie nie stanowi o wyjątkowości produktu lub usługi. Dzisiaj innowacyjność staje się czynnikiem wyróżniającym konkurencyjne przedsiębiorstwa (tab. 1). Przedstawione w tabeli 1 przeniesienie punktu ciężkości oznacza, że ambitne firmy powinny nauczyć się nie tylko "odpowiadać na zadane pytania" (tzn. spełniać wyznaczone wewnętrznie standardy), lecz[...]

Dzielenie się wiedzą wg psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej


  Wzorcowy pracownik dzielący się wiedzą, to ktoś o wysokiej inteligencji.Zarządzanie wiedzą odnosi się do zagadnień związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i dzieleniem się wiedzą w organizacjach. Każda z tych trzech form zarządzania wiedzą ma swoje odpowiedniki w innych koncepcjach zarządzania. Na przykład tworzenie wiedzy jest ściśle powiązane ze studiami nad innowacyjnością i psychologią twórczości. Dzielenie się wiedzą (knowledge sharing) jest prawdopodobnie najmniej kontrowersyjną koncepcją w ramach knowledge management. Dzielenie się wiedzą ma służyć zwiększeniu dostępności zasobów wiedzy, które znajdują się wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu. Skłonienie pracowników do tego, aby uczyli innych, przekazywali swoje doświadczenie itp. Niestety jak dotąd nie opracowano uniwersalnej teorii dzielenia się wiedzą w organizacji. Teoretycy i praktycy zarządzania wiedzą zalecają stosowanie różnego rodzaju bodźców w celu stymulowania tego procesu. Czasami dzielenie się wiedzą sprowadzane jest do procesu transmisji/komunikowania informacji. Jednak jest to proces znacznie bardziej złożony (tabela 1). Chodzi w nim o przekazywanie idei i wspólnego rozumienia informacji. Dlatego precyzyjniejsze określenie dla dzielenia się wiedzą jest "internalizacja/uwewnętrznienie" wiedzy (u odbiorcy) bądź też re-kreacja wiedzy (po stronie odbiorcy). O skłonności do dzielenia się wiedzą decydują następujące czynniki : 1. Przynależność do sieci - podmioty, które są członkami sieci, łańcuchów dostaw, organizacji gospodarczych, stowarzyszeń dzielą się chętniej J. Cummings, Knowledge Sharing: A Review of the Literature, The World Bank Operations Evaluation Department ,The World Bank, Washington, D.C. 2003, s. 10-20. "Połowa pracy wykonywanej na świecie ma na celu sprawić, żeby rzeczy robiły wrażenie czegoś, czym nie są." Elias Root Beadle (1812-1879), amerykański duchowny Tabela 1. Dzielenie się wiedzą a transfer informacji w organizacji. K[...]

Nowe spojrzenie na kwestie innowacyjności


  Innowacyjność jest obecnie bardzo modnym tematem debat polityków i ekonomistów. Z funduszy publicznych (między innymi z Funduszy Unii Europejskiej) i prywatnych (np. fundusze Venture Capital) finansuje się wiele projektów mających na celu wspieranie innowacyjności. Jednak sama koncepcja innowacyjności i poglądy na temat tego jak tę innowacyjność stymulować, zmieniają się. Szczególnie w ostatnich latach zauważalnych jest kilka nowych koncepcji dotyczących innowacyjności. Rozważania zawarte w niniejszym artykule powstały przy okazji prac autora nad raportem pt. "Go Globar! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki 2011" opracowanym przez Uczelnię VISTULA. Raport będzie dostępny na stronie www.madra-polska.pl. Jak rozumiana jest innowacyjność? Innowacja (łac. innovatio - odnowienie) - [definicja własna] robienie czegoś w sposób nowy lub inny (inaczej niż dotychczas, lub inaczej niż inni); myślenie w sposób otwarty bez uprzedzeń o możliwościach alternatywnych; otwartość na przyjmowanie i "testowanie" nowych możliwości; w końcu skłonność do kooperacji, rywalizacji i ryzyka - ostatni element wynika z faktu, iż innowacyjność jest uwarunkowana społecznie i kulturowo, a wręcz mentalnie. Innowacja staje się obecnie słowem, które traktowane jest często jako "wytrych pojęciowy". Oznacza Sebastian Christow, Czym jest dla mnie innowacyjność? Co intuicyjnie nazywamy innowacją? 16 stycznia 2011, tekst niepublikowany. to, że wykorzystywane jest jako definicja "bliżej niekreślonego stanu zwiększającego wartość przedmiotu, który ona opisuje" (definicja własna). Na przykład, jeśli chcemy żeby urząd funkcjonował lepiej, postulujemy aby był innowacyjny. Wszyscy w Polsce - i nie tylko w Polsce - chcą być innowacyjni, wspierać innowacyjność, tworzyć warunki dla innowacyjności itd. itd. Upowszechnienie się słowa "innowacyjność" w języku potocznym przynosi więcej szkód niż pożytku, ponieważ zmniejsza wrażliwość u wszystkich, którzy się nim[...]

Rozwój wiedzy kolektywnej jako cel zarządzania wiedzą


  Coraz bardziej popularne staje się przekonanie, że wiedza może istnieć nie tylko w umyśle człowieka, lecz także w formie rozproszonej.Istota wiedzy Sensowne i skuteczne zachowanie się człowieka w środowisku przyrodniczym oraz społecznym jest zawsze uzależnione od jego orientacji w tym środowisku, którą zapewnia wiedza. Wiek dwudziesty może być nazwany wiekiem wiedzy . Ilość tworzonej pod koniec dwudziestego wieku wiedzy nie miała sobie równych nigdy przedtem w dziejach świata. W związku z tym, wraz ze wzrostem "produkcji" wiedzy rośnie także zainteresowanie tym, w jakich warunkach powstaje, jak się przemieszcza i jak jest wykorzystywana. A.K. Koźmiński uważa, że wiedza jest zasobem informacji zorganizowanym w szczególny sposób: odpowiadając zamierzeniom swoich twórców i użytkowników. Jednak posiadanie wiedzy nie zawsze musi się wiązać z jej użytkowaniem, np. wiedza o tym, jak manipulować rozmówcą może pozostać niewykorzystana, jeśli jej posiadacz zastosuje się wobec norm moralnych. Z drugiej strony ta sama wiedza pozwoli jej posiadaczowi na identyfikację manipulacji ze strony innych ludzi i skuteczną przed nią obronę. Wiedza ma to do siebie, że może być "bezproduktywnie" przechowywana w umyśle dzięki pamięci. Nowa technologia, bądź inne okoliczności, spowodować mogą stworzenie szansy na wykorzystanie wiedzy. Jest to jedna z cech odróżniających gromadzenie informacji od gromadzenia wiedzy. Informacji raczej nie gromadzi się "na zapas" (z wyjątkiem być może informacji wywiadowczych). Zdobywa- P. Sammons, Buying Knowledge. Effective Acquisition of External Knowledge, Gower, Burlington 2005, s. 4. A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004, s. 94. nie wiedzy z kolei prawie zawsze wiążące się z jej gromadzeniem na poczet przyszłych zastosowań. Poszukując definicji wiedzy, należy zauważyć, że wiedza to "ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom, uczeniu się itp.[...]

Konkursy a popyt na innowacje


  Prizes as a tool for stimulating demand for innovation.Wprowadzenie Na całym świecie już od co najmniej kilkunastu lat trwają poszukiwania najbardziej optymalnych sposobów stymulowania i pobudzania innowacyjności wśród obywateli i firm. Jednym z największych tego typu programów była ogłoszona w marcu 2001 roku Strategia Lizbońska. Jej założenia opierały się na wydatkowaniu dużych (liczonych w miliardach euro) kwot na specjalne programy badawcze. Dzisiaj wiadomo, że efektywność tego typu rozwiązań pozostawia wiele do życzenia. Także sektor prywatny reprezentowany przez fundusze wysokiego ryzyka (venture capital) natrafia na przeszkody w rozwoju innowacyjnych nowych firm. W ostatnich latach rośnie w związku tym zainteresowanie konkursami, które w wielu zastosowaniach okazują się bardziej efektywnym instrumentem tworzenia innowacji niż klasyczne programy wspierania innowacyjności oparte na grantach i inwestycjach. Geneza zainteresowania konkursami Powstawanie innowacji jest procesem spontanicznym, który trudno jest uregulować za pomocą sztywnych zasad i wymagań. Jednym ze sposobów częściowego uregulowania rynku innowacji jest wprowadzenie reguł polegających na ustanowieniu parametrów innowacji. W takich warunkach "zamawiający" innowację (np. urząd państwowy, zamożny filantrop, fundusz wysokiego ryzyka i tym podobne podmioty) ustala parametry (cechy) innowacji natomiast nie wyznacza żadnych reguł, co do sposobów jej stworzenia. Klasycznym przykładem może być konkurs na zbudowanie statku powietrznego zasilanego energią elektryczną, który będzie w stanie przelecieć dookoła kulę ziemską. Podobnie producent samochodów, lub agencja rządowa zajmująca się ochroną środowiska, mogą ogłosić konkurs na zbudowanie samochodu, który przejedzie 100 km na jednym litrze benzyny. Już w roku 1714 Parlament Brytyjski ustanowił The Lengitude Prize, która dała motywacje zegarmistrzowi Johnowi Harissonowi do stworzenia morskiego chronometru, in[...]

Komercjalizacja odkryć naukowych - wyzwanie dla polskich uczelni


  Wiedza w systemie oświaty jest traktowana bardzo instrumentalnie.Komercjalizacja wiedzy a priorytety polskich uczelni Umiejętność komercjalizacji wiedzy jest w polskich uczelniach nadal czymś rzadkim, odstępstwem od reguły niż standardem. Oczywiście wiele polskich uczelni ma na swoim koncie spektakularne sukcesy w zakresie transferu wiedzy do gospodarki, ale wynikają one z korzystnego splotu pewnych okoliczności, takich jak: pojawienie się nabywcy dla danej wiedzy, korzystnych cech osobowościowych naukowców. Nie ma w polskich uczelniach rozwiązań systemowych opisanych i praktykowanych na takim poziomie szczegółowości, jak np. proces dydaktyczny. Obsługą procesu dydaktycznego zajmują się niemal wszyscy pracownicy administracyjni. Mamy więc dział rozliczenia pensum dydaktycznego, dział planowania zajęć dydaktycznych, dziekanaty (jeden wydział może posiadać kilka dziekanatów: studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich itp.). Polskie uczelnie są doskonale zorganizowanymi instytucjami świadczącymi usługi edukacyjne. Per analogiam możemy więc postawić hipotezę, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury organizacyjnej w polskich uczelniach służącej transferowi wiedzy do gospodarki mogłoby przynieść znaczące efekty. Jednak multiplikacja celów współczesnych uczelni oznacza: 1. Zapewnienie jakości zajęć dydaktycznych. 2. Zapewnienie jakości badań naukowych. 3. Zapewnienie efektywnego transferu i komercjalizacji wiedzy. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami powinna się odbywać na zasadach symbiozy. Obie strony powinny doświadczać pozytywnych efektów takiej współpracy. Istnieje jednak zagrożenie, że polskie uczelnie współpracę z przedsiębiorstwami będą traktować instrumentalnie i powstaną takie patologie, jakie są obserwowane na obszarze działalności publikacyjnej (np. publikacja miernych prac w języku angielskim na terenie Polski w celu zdobycia większej liczby punktów, dopisywanie się do prac osób, które nie [...]

 Strona 1  Następna strona »