Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław SUL"

Field computational method as a tool for modification of lightning protective zones

Czytaj za darmo! »

The paper presents one of the most important question relating to the protection of buildings against the effects of lightning namely the efficiency of air terminals used for lightning discharge interception. Considerations based on studies of model and simulation of electric field distribution.Results of examinations presented in this paper rely on many case studies, depends on various geometry of earth placed objects, step leader charge or it’s placement in space. All of the calculations where made with computer PC with installed software called Comsol Multiphysics, based on electrostatic method (3D). Streszczenie. W referacie przedstawiono jedną z najważniejszych kwestii dotyczących ochrony obiektów budowlanych przed oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych, a mianowicie skuteczność wybiórczości tych wyładowań przez stosowane w tym celu zwody. Rozważania oparto na badaniach modelowych i symulacyjnych rozkładu natężenia pola elektrycznego. W badaniach rozpatrzono wiele przypadków uwzględniając między innymi geometrię obiektów naziemnych, ładunek lidera skokowego oraz jego położenie w rozpatrywanej przestrzeni. Obliczenia zostały wykonane przy użyciu komputera PC i programu do obliczeń polowych Comsol Multiphysics. (Metoda obliczania pola jako narzędzie do modyfikacji piorunowych stref ochronnych) Keywords: lightning discharge, downward step leader, electric field, rolling sphere method. Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, lider skokowy odgórny, pole elektryczne, metoda toczącej się kuli. Introduction The efficiency of air terminals used for lightning discharge interception belongs to the present-day and most important questions to structure protection against these discharges [1], [2]. There are different methods for dimensioning of protection zones created by air terminals but only none of them can be considered as most reliable. The mesh method is more intuitive one than based on a credible theory. It was based on the Far[...]

Concept of a modern method of determining lightning protection zones based on the field computational method DOI:10.15199/48.2015.07.09

Czytaj za darmo! »

The paper presents a vision of a modern lightning protection system based on the method of calculation of the electric field in the lightning protection zones. Considerations are based on the studies of model and simulation of electric field distribution. The results of the research presented in this paper rely on many case studies dependent on various geometry of earth placed objects, step leader charge or its placement in space. All calculations were made with a PC computer and the software called Comsol Multiphysics and were based on electrostatic method (3D). Streszczenie. W artykule przedstawiono wizję nowoczesnego systemu ochrony odgromowej opartego na metodzie obliczania pola elektrycznego w piorunowych strefach ochronnych. Rozważania oparto na badaniach modelowych i symulacjach rozkładu pola elektrycznego. W badaniach rozpatrzono wiele przypadków uwzględniając między innymi geometrię obiektów naziemnych, ładunek lidera skokowego oraz jego położenie w rozpatrywanej przestrzeni. Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu komputera PC i programu do obliczeń polowych Comsol Multiphysics (Koncepcja nowoczesnej metody wyznaczania piorunowych stref ochronnych opartej na metodzie obliczania pola) Keywords: lightning protection system, lightning discharge, downward step leader, electric field. Słowa kluczowe: system ochrony odgromowej, wyładowanie piorunowe, lider skokowy odgórny, pole elektryczne Introduction The most important role of a lightning protection system is to determine the lightning protection zones and strike points. There are different methods destined for dimensioning of protection zones, but none of them can be recognized as a reliable one [1]. Because these methods do not respect the phenomenon of mutual screening among grounded conductive structures as well as the influence of their geometry on the electrical field distribution around the screening and screened structures [2], [3]. The knowledge of the distr[...]

Modelowanie i analiza dynamiki ruchu styków na przykładzie styku tulipanowego DOI:10.15199/48.2015.04.18

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę dynamiki ruchu styków. Dokonano optymalizacji konstrukcji układu stykowego na przykładzie zestyku tulipanowego. Przedstawiono możliwości wykorzystania program SolidWorks do analizy dynamiki ruchu styków. Abstract. This work presents an analysis of dynamics process for electric contacts, along with means to optimize constructions of this type (through an appropriate selection of their sizes and shape). Formulated are the final conclusions from the research carried out with the help of Solid- Works software. (The modelling and analysis of dynamics of contact system on example of tulip contact). Słowa kluczowe: szynoprzewody, tory wielkoprądowe, zestyki Keywords: current guages, contact system, electric apparatus Wprowadzenie Parametry procesu łączeniowego aparatu elektrycznego ściśle zależą od parametrów i właściwości kinematycznych, dynamicznych i strukturalnych mechanizmu, który odpowiada za ruch styku ruchomego. Do zadań tego mechanizmu należy niezawodne przesuwanie w zamierzony sposób zestawu styków ruchomych oraz podtrzymanie docisku styków w stanie ich styczności. Od części mechanicznej zestyków łączeniowych wymaga się niezawodnego utrzymywania stanu styczności niezależnie od parametrów znamionowych aparatu. Temperatura całej konstrukcji musi być utrzymana na poziomie umożliwiającym stabilne warunki pracy, co określają również odpowiednie normy. Mechanizm powinien być odporny na zjawisko sczepiania się styków podczas łączenia prądów roboczych i zakłóceniowych oraz podczas przewodzenia prądów zwarciowych. Ma to bezpośredni związek z temperaturą pracy styków oraz zjawiska odskoku styków. Ważna jest również minimalizacja zużycia styków podczas łączenia prądów. W procesie łączenia na zestyki działa szereg sił. Można je podzielić ze względu na źródło, z którego pochodzą. Gdyby między układem zestykowym nie było różnicy potencjałów, wraz z zetknięciem się styków nie popłynąłby prąd, a zatem nie poja[...]

Analiza rozkładu pola elektrycznego w termokurczliwej głowicy kablowej z wadą montażu DOI:10.15199/13.2016.11.13


  Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozkładu pola elektrycznego termokurczliwej głowicy kablowej SN z zaimplementowanymi błędami montażu. Błędy takie powodują powstanie obszarów o dużej niejednorodności pola mogących znacząco skrócić żywotność osprzętu kablowego, czego przyczyną może być, np.: niedokładne okorowanie kabla, nierównomierne obkurczenie czy brak taśmy sterującej. Słowa kluczowe: głowica kablowa, błąd montażu, rozkład pola.Linie kablowe są i będą nieodłącznym elementem systemów energetycznych, a ich znaczenie rośnie głównie przez rozrost aglomeracji miejskich, w których pozwalają one zaoszczędzić przestrzeń oraz zapobiegają szpeceniu krajobrazu liniami napowietrznymi. Każdy odcinek linii kablowej jest zakończony głowicami kablowymi, będącymi jej newralgicznym punktem. Głowica powinna być tak skonstruowana, by jak najlepiej odtworzyć izolację kabla, wyrównać rozkład pola elektrycznego oraz zabezpieczyć kabel przed penetracją jego struktury przez czynniki zewnętrzne, np. wilgoć. Obecny szybki rozwój rynku urządzeń elektroenergetycznych powoduje wzrost ilości firm oferujących swoim odbiorcom coraz nowsze produkty w możliwie niskich cenach. Przetargi organizowane w oparciu o kryterium najniższej ceny przyczyniają się do wprowadzenia na rynek produktów, przy produkcji, których zastosowano kompromis dla parametrów cena i jakość. Obniżenie ceny wiąże się najczęściej z obniżeniem jakości samych produktów. Wymusza to konieczność kontroli jakości i niezawodności wdrażanych do eksploatacji urządzeń. Ich badania wykonywane w niezależnych jednostkach badawczych w oparciu o wymagania odpowiednich norm przedmiotowych pozwalają dokonać obiektywnej oceny omawianych produktów. W przypadku badania osprzętu kablowego znormalizowane[...]

Fast electronically triggered spark gap for HV applications DOI:10.15199/48.2019.02.18

Czytaj za darmo! »

In the high-voltage technology during high-voltage tests it is very often necessary to trigger systems that is at a high potential, at least several kilovolts. A fairly common solution is the use of a three-electrode spark gap construction triggered by the command system, among others due to low construction costs and the possibility of brake-down voltage regulation in a wide range. However, always the problem of the triggering system ocures, due to the fact that it may operate at high potential. That causes the problem of galvanic isolation between the testing system and the control system. Construction The overriding goal in design process of the highvoltage triggering system was to develop a construction characterized by repeatability and a short self-time. The next step was to achieve as small dimensions as possible of the designing device and good energy efficiency. Very important, from the controlling device point of view, was also to ensure the maintenance of galvanic isolation between the control system and the trigger. The assumed goals were achieved by building an electronic triggering system based on the basic topology of flyback converters [1]. However, in this case, instead of the rectifier the ends of the secondary winding (L2) are connected to the auxiliary electrode and one of the main electrodes (Fig. 2). This solution was chosen due to the small number of necessary elements, which is associated with small dimensions of the entire device. The galvanic isolation between the control system and the trigger was implemented [...]

Badanie rozkładu temperatury w zestyku płaskim DOI:10.15199/74.2015.6.3


  Ze względu na brak szczegółowej analizy rozkładu temperatury niezbędnej przy projektowaniu torów wielkoprądowych i zestyków, projektanci zmuszeni są do stosowania dużych poprawek inżynierskich. W artykule przedstawiono sposób podejścia do wyznaczenia rozkładu temperatury w torze prądowym z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wyniki rozważań teoretycznych potwierdzono badaniami eksperymentalnymi. Możliwości oprogramowania pozwalają na opracowywanie wytycznych dotyczących projektowania i budowy torów wielkoprądowych - w tym zestyków o skomplikowanych kształtach i wymiarach oraz wykorzystania innych materiałów niż miedź. Przykładem może być typoszereg torów miedzianych na napięcie do 400 V, gdzie prądy znamionowe w zakresie od 1 kA do 6,3 kA wynoszą: 1, 1,25, 1,6, 2,0, 2,25, 2,50, 3,0, 3,6, 4,25, 4,4, 5,3 i 6,3 kA. Nasuwa się pytanie, jak należy dobierać tory wielkoprądowe i zestyki w przypadkach nie sklasyfikowania w typoszergu? Nie zawsze wytyczna 1 A/mm2 jest wystarczająca. Jest wiele czynników wpływających na ostateczny przekrój toru prądowego oraz kształt i rodzaj zestyku. Przytoczone rozważania umożliwiają wykorzystanie zaproponowanego modelu jako instrukcji postępowania w takich właśnie sytuacjach. Przedmiotem przeprowadzonej analizy teoretycznej i eksperymentalnej przepływu ciepła, rozkładu temperatury i gęstości prądu w zestyku toru wielkoprądowego było wyznaczenie optymalnej konstrukcji takiego zestyku. Celem badań zarówno symulacyjnych jak i eksperymentalnych był odpowiedni dobór optymalnych parametrów zestyku, dla których transport energii odbywałby się przy jak największej sprawności. Analizowano także zjawiska fizyczne zachodzące w torach wielkoprądowych i zestykach podczas przepływu prądu znamionowego ciągłego. Dokonano weryfikacji cech konstrukcyjnych zestyku wielkoprądowego szczególnie istotnych z punktu widzenia wymagań stawianych tego rodzaju układom. Celem było również opracowanie pewnego, [...]

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals DOI:10.15199/48.2016.02.29

Czytaj za darmo! »

The factors affecting the selectivity of lightning discharges by air terminations are analyzed in the paper. For this aim the simulations of electric field distribution around the surface of conductive structures have been performed. The need for correction of normative methods for air termination dimensioning has been confirmed and the way for this correction depending on the lightning polarity has been proposed. Streszczenie. W artykule analizowane są czynniki mogące mieć wpływ na wybiórczość wyładowań piorunowych przez zwody. Dokonano symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego wokół przewodzących struktur naziemnych. Stwierdzono potrzebę i zaproponowano sposób korekty normatywnych metod wymiarowana stref chronionych w zależności od biegunowości piorunów. (Czynniki wpływające na ocenę selektywności uderzenia pioruna przy wymiarowaniu przestrzeni chronionych przez zwody) Keywords: lightning discharge, electrical field intensity, rolling sphere method, protected zone, spark-gap coefficient Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, natężenie pola elektrycznego, metoda toczącej się kuli, strefa chroniona, współczynnik przerwy iskrowej Introduction A most important role of air terminations, as a part of lightning protection system (LPS), is to provide effective interception of lightning discharges [1], [2]. Such interception depends on the air termination positioning, which - according to the normative requirements [5], [6] - may be carried out using three methods. One of them, namely Rolling Sphere Method (RSM) has been suggested normatively as a most reliable one [6], but this suggestion arouses significant controversies [1]. A main objection is related to its basic criterial parameter, namely with the average value of electrical field distributed between lightning leader head and the prospective point to be struck regardless of its local conditions. However, these conditions in a number of cases appears to be essential [2], [3], [...]

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego DOI:10.15199/48.2016.10.43

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na personel zatrudniony w Laboratorium Wielkoprądowym. Podano rozmieszczenie stref występujących w sąsiedztwie źródeł zasilania oraz badanych obiektów. Wykazano, że w celu minimalizacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na obsługę konieczne jest właściwe przygotowanie urządzeń pomiarowych i probierczych oraz lokalizacja stałych stanowisk pracy. Abstract. In this article issues related to electromagnetic field's influence on personnel of the High Current Laboratory were described. Arrangement of zones occurring near the power supplies and test objects was given. It has been shown that in order to minimize the impact of electromagnetic field on laboratory's personnel it is required to have a correct configuration of test and measurement accessories and location of work places. (Exposure to electromagnetic field of personnel of High Current Laboratory). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, strefy ochronne, Laboratorium Wielkoprądowe. Keywords: electromagnetic field, EMF, safety zones, High Current Laboratory. Wstęp Tematyka narażenia na działanie pola elektromagnetycznego różnych grup pracowników jest bardzo szeroka. W ostatnim czasie można również zaobserwować wzrost ilości literatury opisującej omawiane zagadnienie. Istnieje grupa pracowników zajmująca się badaniami laboratoryjnymi urządzeń wdrażanych do eksploatacji, w przypadku której określenie narażeń na pole elektromagnetyczne (PEM) jest znacząco utrudnione. Laboratoriów zajmujących się, między innymi, próbami nagrzewania urządzeń za pomocą prądów AC lub DC o wartościach dochodzących nawet do 20 kA jest stosunkowo niewiele. Stąd informacje o narażeniu na PEM dla tej grupy zawodowej są praktycznie nieobecne w literaturze i nieosiągalne do dalszych analiz. Z uwagi na różnorodność konfiguracji stanowisk probierczych nie jest łatwym zadaniem określenie stałych narażeń wys[...]

Voltage withstand tests and PD measurements on cable accessories with assembly mistakes DOI:10.15199/48.2020.01.05

Czytaj za darmo! »

The main problem with cable accessories is that its assembly process is made by a human. It is not important if someone made a good product if it is not assembled in a way that guarantees its work without failures. Proper knowledge and skills of the personnel are extremely important when assembling the cable accessories. Quality of the cable system is very important because of the possibility of causing human life threat, power system failures, and huge financial problems. Laboratory tests of cable accessories are based on standard requirements [4, 5]. It does not allow for their indepth analysis and drawing of larger conclusions. Evaluation of the research very often depends only on whether the result will be positive or negative based on the standardized criteria. However, it should be remembered that the cable accessories themselves are a specific test object, because they are installed by the electrician in the place of use and therefore susceptible to errors. Therefore, this article attempts to describe possible problems that may go unnoticed in the process of normative tests. The purpose of the research was to check the impact of the process of preparing test specimens and the testing methodology on obtained results. That is why the number of tested samples was limited and some of them were prepared with the same error in the assembly process. The tested samples had the same design solutions but were produced by different manufacturers. This was to check the similarities of the obtained results for theoretically identical solutions available on the market. The basic assumption of the work was to perform a series of voltage tests with normalized alternating voltage. Then, on samples with a defect, AC tests were carried out with a value far exceeding the normative requirements in order to check whether, despite the errors, they would be able to withstand such a voltage level. Two methods were used to check the insula[...]

 Strona 1