Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ADRIAN LIPSKI"

Analiza zmian mikrostruktury odkuwki ze stopu Ti-6Al-4V wywołanych lokalnym nagrzaniem do temperatury występowania fazy β

Czytaj za darmo! »

Morfologię składników fazowych mikrostruktury dwufazowego stopu Ti-6Al-4V determinują warunki przeróbki plastycznej na gorąco - temperatura, prędkość i wielkość odkształcenia oraz szybkość chłodzenia. Dwufazowe stopy α + β cechują się dużą zależnością morfologii składników fazowych mikrostruktury od szybkości chłodzenia po przeróbce plastycznej zarówno od temperatury występowania fazy β, jak i temperatury zakresu dwufazowego α + β. Podczas odkształcenia plastycznego w temperaturze występowania fazy β wyróżnia się dwa podstawowe stadia - kształtowanie morfologii ziaren pierwotnej fazy β oraz składników fazowych mikrostruktury wewnątrz ziaren fazy β [1]. W ziarnach fazy β podczas odkształcania plastycznego na gorąco zachodzą procesy rekrystalizacji powodujące rozdrobnienie ziaren. Mikrostruktura wewnątrz ziaren fazy β kształtuje się podczas chłodzenia i zależy od kinetyki przemian fazowych. W procesie kształtowania się mikrostruktury dwufazowych stopów tytanu podczas przeróbki plastycznej wyróżnia się dwa etapy zmiany morfologii mikrostruktury [1÷6]: -- spowodowane odkształcaniem, -- zachodzące w czasie chłodzenia po odkształcaniu. Zmiany morfologii mikrostruktury półwyrobów po przeróbce plastycznej w zakresie dwufazowym α + β lub rozpoczynającej się w zakresie jednofazowym β i kończącej się w zakresie dwufazowym α + β są efektem przemiany fazowej β → α + β. W procesie odkształcania plastycznego następuje obniżanie temperatury stopu od temperatury z zakresu jednofazowego β do zakresu α + β. W temperaturze początku przemiany fazowej β → α + &#[...]

Jednozabiegowe kucie korby wału składanego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z procesem kucia półswobodnego korby wału korbowego składanego silnika średniej mocy. Analizowano kinematykę płynięcia metalu podczas jednozabiegowego kucia ramion korby z przedkuwki w postaci walca lub uprzednio profilowanego o zmiennym przekroju poprzecznym. Stwierdzono, że jest możliwe uzyskanie dokładnego kształtu ramion korby w przyrządzie ograniczaj[...]

Analiza przyczyn występowania wad kuźniczych w wyrobach ze stopu tytanu

Czytaj za darmo! »

Narzędzia chirurgiczne, ze względu na ich styczność ze środowiskiem tkankowym organizmów żywych jak i płynami fizjologicznymi, powinny wykazywać się biotolerancją oraz odpornością na korozję naprężeniową i szczelinową [1, 2]. Jednymi z materiałów stosowanych na narzędzia chirurgiczne są stopy tytanu, charakteryzujące się między innymi małą gęstością oraz zdolnością do samopasywacji w środowisku soli fizjologicznych [2, 3]. W przypadku narzędzi chirurgicznych jest to bardzo przydana cecha, ponieważ podczas operacji oraz innych zabiegów wysoce prawdopodobne jest uszkodzenie warstwy pasywnej tlenków na narzędziu. Typowym przedstawicielem stopów tytanu stosowanych w medycynie jest dwufazowy martenzytyczny stop Ti-6Al-4V, którego mikrostrukturę i właściwości mechaniczne można kształtować w szerokim zakresie metodami przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej [4÷7]. charakterystyka procesu kucia Do analizy przyczyn występowania wad kuźniczych typu zakuć i podłamów przyjęto odkuwkę rozwieracza do ran, wykonywanego z dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V, w której występują obszary materiału charakteryzujące się bardzo zróżnicowanym odkształceniem. Wybór odkuwki wynikał z wysokiej wadliwości wyrobów uzyskiwanych w próbnym/pilotażowym procesie produkcyjnym. Próby przemysłowe zostały przeprowadzone dla dwóch wariantów kucia: bez smaru i ze smarowaniem. Przed operacją kucia matryce pokrywano smarem grafitowym o na[...]

 Strona 1