Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARIA HEPNER"

Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stopie Ti-6Al-4V bez i po natlenianiu

Czytaj za darmo! »

Tytan należy do grupy metali lekkich i ma szerokie zastosowanie w przemyśle medycznym, zbrojeniowym, lotniczym, samochodowym i chemicznym. Jest to wynikiem zarówno dużej wytrzymałość względnej stopów tytanu, jak i bardzo dobrej odporności na działanie wielu środowisk korozyjnych. Badaniami stopów tytanu zajmuje się wiele ośrodków naukowych na świecie. Niektóre z tych badań dotyczą rozwoju pę[...]

Rozwój pęknięć zmęczeniowych w stopach Ti-2,5Cu i Ti-6Al-4V w warunkach zginania DOI:10.15199/28.2015.1.10


  Praca zawiera wyniki badań rozwoju pęknięć zmęczeniowych w próbkach z karbem wykonanych z dwóch stopów tytanu o zróżnicowanej mikrostrukturze. Do badań wybrano stop Ti-6Al-4V (IMI 318) jako typowy stop dwufazowy alfa + beta oraz stop Ti-2,5Cu (IMI 230) zaliczany do stopów o mikrostrukturze alfa, zawierający fazę międzymetaliczną Ti2Cu. Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz propagacji pęknięć zmęczeniowych w próbkach płaskich z zewnętrznym karbem jednostronnym poddanych zginaniu. Obserwowano wpływ mikrostruktury na ścieżki pękania. Słowa kluczowe: pekanie zmęczeniowe, stopy tytanu, karb, zginanie.1. WPROWADZENIE Stopy tytanu odznaczają się wśród materiałów konstrukcyjnych dużą wytrzymałością względną, dobrą odpornością na pełzanie (w temperaturze do około 600°C) oraz bardzo dobrą odpornością korozyjną w wielu agresywnych środowiskach. Podstawą klasyfikacji stopów tytanu jest ich mikrostruktura w stanie normalizowanym, co pozwala wyodrębnić stopy jednofazowe o osnowie fazy alfa lub beta, stopy dwufazowe alfa + beta oraz stopy o osnowie faz międzymetalicznych (przy dużej zawartości pierwiastków stopowych). Stop Ti-2,5Cu jest zaliczany do jednofazowych stopów tytanu α [1]. Oprócz roztworu stałego alfa w mikrostrukturze występuje faza międzymetaliczna Ti2Cu mogąca tworzyć eutektoid. Charakteryzuje się on dobrymi właściwościami plastycznymi przy zadowalającej wytrzymałości na rozciąganie Rm. W stopie tym przez utwardzanie wydzieleniowe można uzyskać Rm o wartości 750 MPa (dla porównania ze stopem w stanie wyżarzonym Rm = 500÷600 MPa) oraz moduł Younga E = 120 GPa. Możliwe jest również umocnienie stopu przez przemianę martenzytyczną, ale wiąże się to ze znaczną utratą plastyczności. Stop Ti-2,5Cu wykazuje dobrą wytrzymałość na pełzanie w temperaturze do 350°C oraz bardzo dobrą odpornością korozyjną w wielu środowiskach, takich jak: woda morska, płyny ustrojowe, słabe zasady i kwasy. Jest on stosowany do prod[...]

Influence of microstructure on fatigue fracture of Ti-2.5Cu alloy DOI:10.15199/28.2018.2.6


  1. INTRODUCTION Ti-2.5Cu is the most common alloy of titanium and copper. It is characterised by very high plasticity, and is used to manufacture of products complex shape using cold and hot plastic working. Important properties that influence its application are also good weldability and possibility to work at temperature up to 350°C. It has primarily found applications in chemical apparatus and parts of automobile and aircraft structures (e.g. in jet airliner Concorde, combat aircraft Tornado and Jaguar) [1÷5]. As it can be seen in the Ti-Cu phase diagram, titanium and copper may form solid solutions and a number of intermetallics: Ti2Cu, TiCu, Ti2Cu3, TiCu3. The maximum solubility of copper in a crystalline lattice of α titanium at the eutectic temperature (798°C) is 2.1 wt % , whereas at the peritectic temperature 17 wt % [6]. The structure of the alloy at equilibrium (after a very slow cooling from 810°C) is formed by α phase grains and a fine lamellar eutectoid mixture (α + Ti2Cu), whose volume fraction in the structure is approx. 10% (Fig. 1). On the other hand, a metastable martensitic phase may be formed in the structure during a fast cooling from the range of β phase. Due to rather high solubility of copper in a solid solution at the eutectic temperature and its considerable reduction along with the decrease of temperature, alloys of titanium and copper may be strengthened by precipitation hardening. It involves the dissolving of Ti2Cu intermetallic at a temperature above the eutectic temperature and then its solution heat treatment and ageing. In this respect, titanium-copper alloys are an exception among titanium alloys because the solubility of intermetallics in α-Ti in case of other alloying elements is very low [7]. Recommended heat treatment for this alloy (that gives the best combination of strength and plasticity properties) is supersaturation in air from a temperature of slightly abov[...]

 Strona 1