Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Karcz"

Modelowanie numeryczne przepływu płynu w układzie ciecz-ciało stałe w bioreaktorze zbiornikowym z mieszadłem turbinowym


  Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu zawiesiny reakcyjnej w bioreaktorze zbiornikowym bez przegród, wyposażonym w mieszadło turbinowe o łopatkach pochylonych. Zawiesinę stanowił wodny roztwór sacharozy oraz cząstki pumeksu lub szkła CPG, będące nośnikiem unieruchomionego enzymu (inwertazy), katalizującego reakcję hydrolizy sacharozy. Obliczenia numeryczne przeprowadzono za pomocą komercyjnego pakietu Ansys Fluent 12.1 dla trzech różnych średnic zastępczych cząstek biokatalizatora. Uzyskane wyniki opracowano graficznie w postaci rozkładów prędkości płynu oraz stężenia cząstek ciała stałego. Flow velocity of reacting suspension of pumice or controlled pore glass particles in aq. soln. of sucrose in an unbaffled bioreactor with a pitched blade turbine was numerically modelled to det. the effect of solid particle size on the velocity field and distribution of the solid phase in the suspension. The results were presented graphically. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Agnieszka Raducka, Joanna Karcz* Modelowanie numeryczne przepływu płynu w układzie ciecz-ciało stałe w bioreaktorze zbiornikowym z mieszadłem turbinowym Numerical modeling of the fluid flow in a solid-liquid system produced in a bioreactor with a turbine impeller Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: (91) 449-41-77, fax: (91) 449-46-42, e-mail: Joanna.Karcz@zut.edu.pl Mgr inż. Agnieszka Raducka w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Jest doktorantką IV roku na kierunku inżynierii chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Specjalność - inżynieria chemiczna, procesy biochemiczne, modelowanie numeryczne. Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numer[...]

Use of CFD method for analysis of hydrodynamics in a baffled agitated vessel with CD 6 impeller Zastosowanie metody CFD do analizy hydrodynamiki w mieszalniku z przegrodami i mieszadłem CD 6 DOI:10.12916/przemchem.2014.1599


  Hydrodynamics in an agitated vessel equipped with turbine impeller with curved blades was analyzed by computational fluid dynamics method. Numerical simulations for a liq. of low viscosity (water) and for gas-liq. system (airwater) agitated in a baffled vessel of inner diameter 0.288 m were performed by using a com. solver. The impeller region was explicitly included by using the multiple ref. frames method, to account for the relative movement between impeller and baffles. The k-epsilon model of turbulence was used for predicting the fluid turbulence flow for the steady-state simulations. The results were presented as axial and radial contours and radial distributions of the fluid velocity as well as kinetic energy of turbulence and its dissipation rate in the agitated vessel. Do analizy hydrodynamiki w mieszalniku wyposażonym w mieszadło turbinowe z zakrzywionymi łopatkami została wykorzystana metoda numerycznej mechaniki płynów. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla cieczy o niskiej wartości współczynnika lepkości (wody) oraz układu dwufazowego ciecz-gaz (woda-powietrze). Średnica wewnętrzna oprzegrodowanego mieszalnika wynosiła 0,288 m. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu solwera ANSYS CFX 13. W badaniach zasto- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Monika Musiał, Joanna Karcz*, Madgalena Cudak Use of CFD method for analysis of hydrodynamics in a baffled agitated vessel with CD 6 impeller Zastosowanie metody CFD do analizy hydrodynamiki w mieszalniku z przegrodami i mieszadłem CD 6 DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1599 Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: (91) 449-43-35, fax: (91) 449-46-42, e-mail: Joanna.Karcz@zut.edu.pl Mgr inż. Monika MUSIAŁ w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwers[...]

Zastosowanie metody numerycznej mechaniki płynów do zlokalizowania stref o różnej intensywności mieszania w lekkiej zawiesinie wytwarzanej w mieszalniku


  Analizowano pola prędkości płynu w zawiesinie lekkiej wytwarzanej w zbiorniku z mieszadłem turbinowym PBT6 pompującym płyn w kierunku powierzchni swobodnej. Oszacowano również wpływ gęstości siatki obliczeniowej na wyniki modelowania numerycznego. Do symulacji komputerowych zastosowano oprogramowanie Ansys Fluent 6.3.26. Wyniki badań opracowano graficznie w postaci konturów, wektorów oraz rozkładów lokalnych parametrów hydrodynamicznych dla stałej częstości obrotów mieszadła oraz dwóch stężeń ciała stałego w układzie. Velocity fields for the drawdown of floating solids (polyethylene particles in distd. H2O) in an agitated vessel equipped with a pumping-up pitched blade turbine were computer-simulated by using a com. program. Contours, vectors and distributions of the local hydrodynamic parameters for const. agitator speed and 2 various concns. of solid particles in the system were detd. W praktyce przemysłowej często zdarza się, że wytwarzana zawiesina składa się z cząstek ciała stałego o gęstości mniejszej niż gęstość cieczy. Unoszenie się cząstek ciała stałego na powierzchni swobodnej może być też skutkiem oddziaływania sił napięcia powierzchniowego na granicy faz. Zawiesinami lekkimi są m.in. niektóre mieszanki stosowane w odlewnictwie1, 2), oczyszczane granulaty tworzyw sztucznych podczas recyklingu2, 3) lub koncentraty z pylistych ciał stałych o dużym stężeniu, np. drobno mielona kawa lub przyprawy2, 4, 5). Operacje wytwarzania zawiesin lekkich odgrywają istotną rolę w wielu przemysłach (spożywczy, fermentacyjny) w oczyszczaniu ścieków oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Dobór urządzenia oraz warunków wytwarzania zawiesiny lekkiej o wymaganej jakości w określonej aplikacji przemysłowej podyktowany jest względami praktycznymi i ekonomicznymi. W literaturze Praca dedykowana Panu Profesorowi Fryderykowi Strękowi z okazji Jubileuszu 85 Urodzin 1648 90/9(2011) Mgr inż. Łukasz KACPERSKI w roku 2008 ukończył studia [...]

Numeryczne modelowanie hydrodynamiki dla mieszalnika z niecentrycznym mieszadłem śmigłowym


  Przedstawiono wyniki numerycznych badań warunków hydrodynamicznych w zbiorniku z niecentrycznie zainstalowanym mieszadłem śmigłowym o skoku S = d. Do obliczeń zastosowano komercyjny pakiet Ansys-CFX 12.1. Siatkę numeryczną wygenerowano w środowisku Ansys Workbench 2. Zastosowano podejście do modelowania SAS (scale adaptive simulation) z zaimplementowanym modelem burzliwości SST (shear stress transport). Symulacje przeprowadzono dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,3 m z mieszadłem zabudowanym w pozycji e = 0,53R. Wyniki symulacji opracowano graficznie w postaci rozkładów składowych prędkości cieczy, kinetycznej energii burzliwości i szybkości jej dyssypacji. Hydrodynamics of distd. H2O in a vessel agitated with eccentric propeller was computer-simulated by using scale adaptive simulation approach with implemented shear stress transport model of turbulence. Simulations were carried out for the vessel with inner diam. 0.3 m and impeller radial eccentricity 0.53. Distributions of velocity components and kinetic energy of turbulence and energy dissipation were detd. W praktyce przemysłowej niecentryczna zabudowa mieszadła w aparatach zbiornikowych stanowi m.in. alternatywę do zasto- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Joanna Karcz*, Marek Domański, Marcelina Bitenc, Łukasz Kacperski Numeryczne modelowanie hydrodynamiki dla mieszalnika z niecentrycznym mieszadłem śmigłowym Numerical modeling of the hydrodynamics in an agitated vessel with an eccentrically located propeller Mgr inż. Marek DOMAŃSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1647. Mgr inż. Marcelina BITENC - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1648. Mgr inż. Łukasz KACPERSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1647. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Techno[...]

 Strona 1