Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Ferdynand Gacki"

Dlaczego ceny podobnych płytek są różne?

Czytaj za darmo! »

Niejednokrotnie spotykamy się z pytaniami potencjalnych nabywców płytek ceramicznych - co sprawia, że ceny płytek, pomimo ich wizualnych podobieństw, różnią się między sobą? W artykule postaram się wyjaśnić ten problem. Cena płytek ceramicznych uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od ich rodzaju i przeznaczenia, systemu dystrybucji, ale w dużej mierze także od kosztu wytworzenia. Składają się na niego: ilość i jakość wykorzystanych surowców mineralnyc[...]

Oznaczanie antypoślizgowości i klasy ścieralności płytek ceramicznych DOI:


  Wydawać by się mogło, że dobrze są znane podstawowe pojęcia dotyczące płytek ceramicznych. Na ten temat także na łamach kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych" pojawiło się wiele publikacji. Okazuje się jednak, że wiele osób tej wiedzy nie ma. Otrzymujemy też sygnały od Czytelników, m.in. projektantów i architektów, żeby do tych tematów powrócić. Odpowiadając na te prośby, rozpoczynamy nowy cykl publikacji "ABC ceramiki" od omówienia antypoślizgowości oraz ścieralności - bardzo ważnych parametrów określających właściwości płytek ceramicznych. Dobra znajomość tych pojęć oraz wymagań podanych w normach pozwoli na właściwe wybranie płytek podłogowych.Antypoślizgowość - to parametr bardzo istotny w przypadku wyboru płytek ceramicznych, zwłaszcza gdy mają być zastosowane na podłodze w pomieszczeniach narażonych na działanie wody i wilgoci oraz w obiektach użyteczności publicznej. Określa się go na podstawie kąta akceptacji - czyli kąta nachylenia powierzchni ukośnej, przy którym osoba kontrolująca osiąga granicę bezpiecznego chodzenia. Wyróżniamy dwa rodzaje oznaczenia antypoślizgowości - badaną obutą lub bosą stopą. Parametr określany literą R i liczbą od 9 do 13 powinien być uwzględniany w tych miejscach, gdzie z założenia użytkownicy poruszają się w butach. Jest on powiązany z niemiecką normą DIN 51130. W celu oznaczania tego parametru osoba zakłada znormalizowane obuwie, następnie zostaje zapięta w specjalną uprząż, która ma uchronić ją przed wypadkiem i staje na pochylni, pokrytej płytkami ceramicznymi poddawanymi testowi. Dodatkowo napłytkach rozlany jest olej ułatwiający poślizgnięcie. Pochylnie, wraz z testującą osobą, stopniowo ustawia się pod coraz większym kątem. Badanie jest prowadzone do momentu, gdy testująca osoba zaczyna się ześlizgiwać z płytek. W ten sposób ustalany jest krytyczny kąt poślizgu, od którego zależy oznaczenie antypoślizgowości [...]

Odporność płytek ceramicznych na plamienie oraz działanie środków chemicznych DOI:


  Wybierając płytki ceramiczne, należy kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale też ich parametrami technicznymi. W zależności od miejsca ich zastosowania muszą one mieć określone właściwości. Do ważnych cech charakteryzujących płytki ceramiczne zaliczamy odporność na plamienie oraz odporność na działanie środków chemicznych. Są one szczególnie istotne, gdy płytki będą narażone na kontakt z produktami spożywczymi lub różnymi związkami chemicznymi. Dlaczego istnieje ryzyko zaplamienia powierzchni płytek szkliwionych lub nieszkliwionych? Odpowiedź na to pytanie jest ściśle związana z mikrostrukturą powierzchni licowej płytek. ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE Porowatość płytek ceramicznych jest wynikiem przemian termicznych zachodzących w składnikach ilastych podczas wypalania. Znaczenie ma także zagęszczanie masy podczas formowania. Wszystko to wpływa na mikrostrukturę powierzchni lica, w tym istnienie otwartych porów, ich rozkład, kształt oraz wielkość i bezpośrednio przekłada się na odporność płytek na plamienie. Im większa jest porowatość powierzchni licowej, tym większe ryzyko, że zabrudzenia przenikną w głąb płytki i pojawiają się plamy. Nale[...]

Nasiąkliwość i mrozoodporność płytek ceramicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Do bardzo ważnych cech charakteryzujących płytki ceramiczne należy zaliczyć nasiąkliwość wodną i mrozoodporność. Nasiąkliwość wodną producenci oznaczają zgodnie z PN-EN ISO 10545-3. Określa ona wyrażony w procentach stosunek masy wchłoniętej przez próbkę wody przy całkowitym nasyceniu do masy próbki w stanie surowym. Wybierając płytki ceramiczne do danego pomieszczenia, zwróćmy uwagę na ich nasiąkliwość wodną, co wiąże się z ich mrozoodpornością. Jest to szczególnie ważne przy wyborze płytek na balkon i taras, a także na elewacje. Oznaczeniu mrozoodporności (zgodnie z PN-EN ISO 10545-12) poddaje się wszystk[...]

Wymiary i jakość płytek ceramicznych DOI:


  WPN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni określono metody oznaczania charakterystycznych wymiarów płytek, jak: długość, szerokość, grubość, krzywiznę boków, odchylenie kątów od kąta prostego oraz płaskość powierzchni. Tych parametrów nie określa się w przypadku płytek o powierzchni mniejszej niż 4 cm2. Natomiast jakość powierzchni ocenia się bez względu na wielkość produktu. OZNACZANIE WYMIARÓW Wymagania dotyczące wymiarów (długości i szerokości, grubości, krzywizny boków, odchylenia od kąta prostego, płaskości powierzchni czy oceny jakości) płytek ceramicznych formowanych przez ciągnienie (Grupa A) i przez prasowanie (Grupa B) są identyczne, choć dopuszcza się różne tolerancje. Należy jednak zaznaczyć, że we wszystkich przypadkach tolerancje odnoszą się do wymiaru roboczego (czyli ustalonego dla produkcji), z którym wymiar rzeczywisty (uzyskany w wyniku pomiaru powierzchni licowej gotowej płytki) powinien być zgodny w granicach dopuszczalnych odchyłek. W zależności od technologii produkcji (sposobu formowania i nasiąkliwości wodnej po wypaleniu), długość i szerokość płytek nie powinna różnić się o więcej niż ±0,5÷±2% w stosunku do wymiaru roboczeg[...]

Roszerzalność cieplna oraz odporność na szok termiczny i pęknięcia włoskowate płytek ceramicznych DOI:


  Niektóre parametry płytek ceramicznych decydują o ich specyficznych właściwościach, a w konsekwencji o zastosowaniu. Jednym z ważniejszych jest cieplna rozszerzalność liniowa. Określa ona zmiany wymiarów i kształtu płytek ceramicznych na skutek działania temperatury zewnętrznej. Zależność ta wydaje się oczywista, gdyż materiał wydłuża się, kiedy temperatura rośnie, natomiast kurczy się przy jej spadku. Parametrem opisującym tę właściwość jest współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej. Sposób postępowania w przypadku badania płytek oraz wyznaczania współczynnika i interpretację otrzymanych wyników wytycza PN-EN ISO 10545-8. Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej określa się przy wzroście temperatury, począwszy od temperatury otoczenia do 100°C. Do badania wykorzystywany jest wzorcowany aparat do pomiaru rozszerzalności cieplnej, zapewniający wzrost temperatury badanej próbki z szybkością ± 5°C/min oraz równomierny rozkład cieplny w badanej próbce. Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej należy obliczyć ze wzoru i wraz z opisem oraz metodą pr[...]

Wytrzymałość na zginanie i siła łamiąca zależą od grubości płytek ceramicznych DOI:


  Płytki ceramiczne są powszechnie stosowane nie tylko ze względu na ich walory estetyczne i bogate wzornictwo, ale przede wszystkim na ich właściwości użytkowe. Jednym z wielu obszarów zastosowania są obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe oraz przemysłowe. Wykładziny ceramiczne (posadzka, podłoga), szczególnie w obiektach przemysłowych, poddawane są różnego typu obciążeniom, dlatego też muszą stanowić zespoloną całość z konstrukcją nośną podłogi. Nie mniejszą rolę odgrywa wykonawstwo posadzki, polegające na zapewnieniu rozłożenia zaprawy klejącej na całej powierzchni pod stosowanymi płytkami ceramicznymi w taki sposób, aby zapewnić brak wolnych przestrzeni. Jedną z właściwości płytek c[...]

Czas na czwartą rewolucję przemysłową w branży płytek ceramicznych DOI:


  Sektor produkcji przemysłowej był i nadal pozostaje jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki. Szczególnie ważny był dla niej 1990 r., czyli rok transformacji gospodarczej, polegającej na przejściu na drogę rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Od tego czasu branża przemysłowa, a przede wszystkim branża produkcji płytek ceramicznych - zaraz po branży farmaceutycznej - rozpoczęła swój szybki rozwój w innej rzeczywistości. Obecnie zajmuje ona trzecią pozycję - po Hiszpanii i Włoszech - pod względem wielkości produkcji płytek ceramicznych w Unii Europejskiej. Branża ta, podobnie jak pozostałe branże przemysłowe w kraju, żyje pod presją czwartej rewolucji przemysłowej, czyli przemysłu 4.0. CO OZNACZA PRZEMYSŁ 4.0? Przemysł 4.0 to w uproszczeniu (Industry 4.0) czwarta rewolucja przemysłowa, polegająca na transformacji firmy w kierunku korzystania z najnowszych technologii, które wpływają na poprawę wyniku finansowego i konkurencyjności. Jednym z kluczowych elementów tej transformacji jest korzystanie ze zbiorów danych pozyskiwanych z procesów produkcyjnych, a konkretnie z systemów automatyki przemysłowej [1]. W dotychczasowej historii rozwoju przemysłu nowe technologie zawsze odgrywały kluczową rolę. Obecnie można wydzielić okresy, które były wyznacznikiem rozwoju różnych specjalizacji (rysunek 1): P mechanizacja (przemysł 1.0) - wynalezienie i wdrożenie silnika parowego wprowadziło produkcję przemysłową w erę industrializacji; P elektryfikacja (przemysł 2.0) - elektryczność wyparła silniki parowe, zaś linie produkcyjne mogły wytwarzać towary w dużych seriach; P cyfryzacja (przemysł 3.0) - coraz bardziej wydajne komputery i ukła[...]

Płytki ceramiczne o grubości 20 mm DOI:


  Płytki ceramiczne mają wyjątkowo duży obszar zastosowania nie tylko ze względu na walory estetyczne i bogate wzornictwo, ale przede wszystkim na ich właściwości użytkowe. Od pewnego czasu w sprzedaży dostępne są płytki ceramiczne typu gres porcellanato o grubości 20 mm, a nawet 30 mm, które zostały zaprojektowane z myślą o tworzeniu trwałych nawierzchni na balkonach, tarasach (fotografia 1), przejściach w ogrodzie, strefach basenowych, placach, parkingach, podjazdach itp. Są nowym materiałem wykończeniowym na polskim rynku i zyskują coraz większą popularność. Obecnie są bardzo chętnie wybierane przez architektów oraz projektantów wnętrz i przestrzeni ze względu na trwałość, parametry techniczne i użytko[...]

 Strona 1