Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Ślączka"

Thermoplastic composites made of polypropylene and ethylene/octene elastomer. Kompozyty termoplastyczne z polipropylenu i kauczuku etylenowo-oktenowego


  Three com. ethene/n-octene copolymers (I) were blended with a com. isotactic polypropylene (II), grafted/crosslinked with mixts. of unsatd. silanes and (PhCMe2O)2O under conditions of reactive extrusion at 170-1900C and studied for mech. properties, thermal stability and microstructure. The composite materials consisted of a semicryst. II matrix and dispersed small particles of crosslinked I. The best mech. properties were achieved when the II/I mass ratio was 55/45. Badano strukturę i właściwości fizyczne termoplastycznych wulkanizatów (TPE-V) wytworzonych w procesie reaktywnego przetwórstwa polipropylenu (PP) i elastomeru etylenowo-oktenowego (EOE) w stopie, z zastosowaniem układu sieciującego. Metodami DMTA, SEM i DSC wykazano, że otrzymane dynamicznie wulkanizaty stanowią typowy układ dyspersyjny, w którym semikrystaliczny PP tworzy fazę ciągłą, a fazę zdyspergowaną tworzą cząsteczki usieciowanego elastomeru etylen-okten, które pełnią rolę modyfikatora właściwości i stabilizatora dwufazowej struktury. Stwierdzono, że zarówno właściwości mechaniczne, jak i termiczne zależą � od udziału elastomeruw kompozycjach, poddanych działaniu naprężeń mechanicznych i temperatury. Najlepsze wyniki uzyskano dla szczepionych/usieciowanych kompozycji o składzie iPP/EOE-55/45%. Elastomery termoplastyczne (TPE) stanowią nową klasę materiałów polimerowych, łączących cechy usieciowanych chemicznie kauczuków z łatwością przetwarzania i recyklingu termoplastów1-8). Charakterystyczne cechy TPE to mikroniejednorodność fazowa i specyficzna morfologia domenowa. Ich właściwości są pośrednie i zawierają się pomiędzy tymi, jakimi charakteryzują się polimery tworzące fazę sztywną i elastyczną. Właściwości TPE, niezależnie od ich typu i budowy, są zatem funkcją rodzaju, struktury i udziału obu faz, charakteru i wartości oddziaływań międzyfazowych oraz sposobu połączenia faz w układzie. Postęp w dziedzinie TPE wiąże się z badaniami ukierunkowanymi[...]

 Strona 1