Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz WYCZAŁEK"

Mój głos w sprawie przyszłej działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 30.06‒2.07.2017 r. miał miejsce w Olsztynie XXXIX Zjazd Delegatów SGP, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia, a także sformułowano szereg wniosków wskazujących drogę, jaką Stowarzyszenie powinno podążać w rozpoczynającej się czteroletniej kadencji. Stosowna uchwała Zjazdu nakreślająca te zadania powstała na podstawie wniosków sformułowanych przez oddziały lokalne i inne struktury organizacyjne SGP. Po opracowaniu przez Komisję Wnioskową i dyskusji podczas obrad, zbiór takich wskazań został zatwierdzony i przekazany nowym władzom do realizacji. Zebrane wnioski odzwierciedlają troskę szerokich gremiów geodetów skupionych w SGP nie tylko w odniesieniu do sprawnego działania naszej Organizacji, ale w ogóle - względem problemów nurtujących całą geodezję polską. Można je podzielić na trzy grupy: ??usprawnienie i ułatwienie pracy wykonawców robót geodezyjnych, a także całego Stowarzyszenia, w kontaktach z administracją, ??prowadzenie Stowarzyszenia tak, aby utrzymać dobre relacje wśród swoich członków oraz pozyskać nowych, ??bieżące sprawy organi[...]

Plan uczestnictwa delegacji SGP w Komisji 6 FIG - Engineering Surveying DOI:


  Wpierwszych dniach maja bieżącego roku odbył się w Istambule (Turcja) Kongres FIG - Międzynarodowej Federacji Geodetów. Oprócz licznych sesji naukowych, głównym celem Kongresu było podsumowanie działalności Federacji w ostatniej czteroletniej kadencji, wybór nowych władz i nakreślenie planów na przyszłość. Delegacje krajowe wskazały też swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji tematycznych. Na nową kadencję 2018-2022 zostałem wskazany jako delegat SGP do Komisji 6, która zajmuje się tematyką geodezji inżynieryjnej. Dotychczasowym przedstawicielem SGP w tej Komisji był kolega Marek Woźniak, obecnie profesor Politechniki Warszawskiej. Jako reprezentant środowiska geodezyjnego postanowiłem się dzielić na łamach Przeglądu Geodezyjnego swoimi doświadczeniami w FIG. Postaram się też przeprowadzić wywiady z delegatami do innych Komisji, aby przybliżać szerokiemu gronu geodetów naszą działalność na niwie FIG. 1. Czym się zajmuje Komisja 6 FIG? FIG jest dobrowolnym stowarzyszeniem geodetów i licznych organizacji narodowych zajmujących się tematyką geodezyjną. Międzynarodowa Federacja Geodetów realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez popularyzowanie dobrych praktyk w zawodzie geodety, nakreślanie trendów rozwojowych geodezji, rozwiązywanie aktualnych problemów i wyzwań stających przed geodezją, promowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów. Ma także na celu promowanie na zewnątrz zawodu geodety i geodezji jako dziedziny działalności gospodarczej i naukowej, jak również poszukiwanie ścieżek współpracy z organizacjami reprezentującymi zawody pokrewne, takie jak geologia, badania i przemysł kosmiczny, a przede wszystkim szeroko rozumiana inżynieria. Działalność ta jest realizowana w drodze organizacji lub współorganizacji wydarzeń naukowych, popularno- -naukowych i towarzyskich, a także poprzez kontakty indywidualne. FIG jest zarządzany przez Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się co roku podcza[...]

Seminarium szkoleniowe "Technika satelitarna GPS/RTK w praktyce geodezyjnej" DOI:

Czytaj za darmo! »

Kwiejce - niewielka miejscowość ulokowana w Puszczy Noteckiej, ostoja spokoju i baza dla grzybiarzy - stała się w dniach 27-28.10.2017 r. centrum wymiany wiedzy i doświadczeń dla geodetów wykorzystujących w swej pracy technikę pomiarów satelitarnych. Impreza, określona jako seminarium szkoleniowe, zgrupowała 50 słuchaczy pracujących zarówno w wykonawstwie jak i administracji geodezyjnej, głównie w powiatach północno-zachodniej Wielkopolski. Pod okiem naukowców tj.: dr. hab. inż. Ireneusza Wyczałka, dr. inż. Zbigniewa Siejki, dr. inż. Krzysztofa Karszni, dr. inż. Zbigniewa Muszyńskiego, dr. inż. Jerzego Saczuka, pracownika GUGiK Do[...]

Monitorowanie kolejowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym DOI:10.15199/50.2019.8.2


  1. Wprowadzenie Monitoring konstrukcji zyskuje coraz większe znaczenie w praktyce inżynierskiej na całym świecie, w związku z koniecznością oceny stanu technicznego obiektów narażonych na wpływ czynników zewnętrznych takich jak trzęsienia ziemi [21] lub ekstremalne opady [2] albo na działalność człowieka, głównie w związku z realizacją nowych inwestycji [1]. Główną zaletą monitoringu jest szybka reakcja na zachodzące procesy destrukcyjne, dzięki czemu można w porę podjąć działania ostrzegawcze, zapobiegawcze lub ochronne. W badaniach konstrukcji mostowych jedną z najważniejszych mierzonych wielkości są przemieszczenia. We wczesnym stadium rozwoju monitoringu bazowano na geodezyjnych technikach pomiarowych, które od dawna były stosowane do badania przemieszczeń. Do pomiaru przemieszczeń pionowych stosowano głównie niwelację geometryczną, a do poziomych - techniki kątowe. Z czasem do monitoringu zaczęto stosować pomiary odległości [18], a obecnie również technikę pomiarów satelitarnych GNSS [26]. Coraz powszechniej stosowana jest też technika fotogrametryczna, która dzięki coraz większym możliwościom fotografii cyfrowej bywa stosowana tam, gdzie jednocześnie trzeba monitorować procesy dynamiczne [11] obejmujące większą liczbę punktów kontrolnych rozlokowanych w różnych miejscach badanego obiektu [3, 19]. W ostatnich latach nastąpił rozwój czujników inercyjnych takich jak inklinometry [10, 24] i akcelerometry [27], które z powodzeniem zastępują geodezyjne techniki pomiarów. W odróżnieniu od metod geodezyjnych, czujniki te nie wymagają zewnętrznych punktów odniesienia. W przypadku konstrukcji kolejowych szczególnie istotna jest analiza przemieszczeń i przyspieszeń drgań dźwigarów pod obciążeniem dynamicznym, na co wskazuje wielu badaczy, a między innymi Frýba w [4], Yang w [25] oraz Klasztorny [8]. O ile pomiary przyspieszeń są stosunkowo proste w realizacji, to pomiary przemieszczeń w trybie automatycznym i bez dozoru operatora s[...]

 Strona 1