Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Marszałkowska"

Badanie szybkości ekstrakcji cynku(II) i żelaza(III) czwartorzędową solą fosfoniową Cyphos®IL 101 z układów chlorkowych


  Przedstawiono wyniki badań równowagi i kinetyki ekstrakcji cynku(II) i żelaza(III) z kwaśnych układów chlorkowych przy użyciu czwartorzędowej soli fosfoniowej chlorku triheksylo(tetradecylo) fosfoniowego (Cyphos®IL 101). Do badania kinetyki zastosowano dwie techniki eksperymentalne: mieszalnik ze stałą powierzchnią kontaktu faz i metodę pojedynczej kropli. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że ekstrakcja Zn(II) i Fe(III) zachodzi wg mechanizmu wymiany anionowej, a skład kompleksu ekstrahent-anion ZnCl2- 4 lub FeCl - 4 wynosi odpowiednio 2:1 i 1:1. Na podstawie teorii warstewek granicznych wyznaczono strumienie oraz współczynniki transportu masy. W przypadku ekstrakcji Zn(II) ekstrahentem Cyphos®IL 101 oszacowano, że rzędowość reakcji w stosunku do metalu oraz ekstrahenta jest równa 1, a średnia wartość stałej szybkości ekstrakcji wynosi kśr.= 3745 ± 77 dm3/(mol·s). W przypadku ekstrakcji Fe(III) stała szybkości wynosi 74900 ±7300 dm3/(mol·s). Zn(II) and Fe(III) extn. equil. and extn. rate were examd. in systems contg. trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride by using Lewis cell and single drop method. The Zn and Fe complexes were transferred into the org. phase. Mass fluxes and mass-transfer coeffs. were detd. by using the boundary layer theory. The reactions were first order with respect to the metals. The extn. rate consts. were 3745 and 74900 L/(mol·s), resp. Ścieki potrawienne z ocynkowni ogniowych, mimo stosunkowo małego udziału w ogólnej objętości odpadów przemysłowych, zajmują czołowe miejsce wśród zanieczyszczeń niebezpiecznych dla zbiorników wodnych. Kwaśne kąpiele potrawienne zawierają duże ilości cynku i żelaza, a ze względu na ich wysoką toksyczność podlegają procedurom kontrolnym i wymagają stosowania specjalnych technologii oczyszczania lub regeneracji1, 2). Rozpowszechniona obecnie neutralizacja ścieków potrawiennych mlekiem wapiennym jest nieekologiczna, przy[...]

 Strona 1