Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kuczewski"

Przydomowe oczyszczalnie na terenach cennych krajobrazowo – proponowane rozwiązania, efekty pracy


  W pracy przedstawiono wybrane rozwiązania dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Kotliny Kłodzkiej. Oczyszczalnie pracowały w technologii constructed wetland. Ścieki bytowe po wstępnym mechanicznym oczyszczeniu w osadniku gnilnym wprowadzane były na powierzchnię złóż gruntowych o przepływie poziomym (zasilanie tłokowe). Powierzchnia każdej z oczyszczalni obsadzona została trzciną. Ścieki po biologicznym oczyszczeniu na złożach odprowadzane były do wód powierzchniowych. Analizie poddano podstawowe parametry fizykochemiczne ścieków doprowadzanych i odprowadzanych z obiektów w latach 2008 i 2010 ze szczególnym uwzględnieniem półrocza letniego i zimowego. Jakość odpływu porównano z maksymalnymi dopuszczalnymi stężeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi [8].W dalszym ciągu na terenie Polski znajdują się obszary, w których budowa kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków nie będzie realizowana. Są to w dużej mierze obszary górskie o cennych walorach krajobrazowych. Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Prawem Wodnym, właściciel działki, na której wytwarzane są ścieki w przypadku braku kanalizacji powinien ścieki oczyszczać we własnym zakresie [3, 7]. Sytuacja taka powinna powodować wzrost liczby przydomowych oczyszczalni budowanych na terenach bez centralnej kanalizacji, jednakże w dalszym ciągu zaobserwować można nielegalne zrzuty ścieków nieoczyszczonych do gruntu lub do wód powierzchniowych. Nadal popularną praktyką jest rozszczelnianie istniejących dołów gnilnych [6]. Przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie dla małych miejscowości (RLM < 2000) przed wprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika powinny zapewnić redukcje jedynie zanieczyszczeń tlenowych (BZT5, ChZT) oraz zawiesiny [8]. Dla związków biogennych redukcja ta nie jest wymagana, jeżeli na odbiorn[...]

Problemy montażowe i eksploatacyjne oczyszczalni gruntowo-roślinnych


  Potrzeba oczyszczania ścieków bytowych, nawet dla małych obiektów, staje się zasadniczym problemem wymagającym rozwiązania. Alternatywą dla lokalnych oczyszczalni ścieków są złoża roślinno-gruntowe. Według art. 42 ust. 4 Prawa Wodnego: w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska [1]. Oczyszczalnie roślinno-gruntowe stały się bardzo popularne w krajach Unii Europejskiej jak również zyskały sobie wielu zwolenników w Polsce. Badania prowadzone w kraju i zagranicą wykazały skuteczną pracę tych złóż związaną z redukcją takich wskaźników zanieczyszczeń jak zawiesina, BZT5 oraz ChZT. Znacznie niższe efekty oczyszczania uzyskuje się dla wskaźników biogennych. Oczyszczanie ścieków w gruncie jest efektem złożonych procesów biochemicznych, fizycznych i chemicznych, które zachodzą w strefie aeracji i saturacji. Procesy oczyszczania ścieków w środowisku glebowym są złożone i przebiegają w trzech etapach: zatrzymanie ścieków w procesie infiltracji, mineralizacja zanieczyszczeń organicznych i sorpcja biologiczna produktów rozkładu przez rośliny. W glebie i gruncie dochodzi do dynamicznych zmian dobowych i sezonowych: wilgotności, składu biologicznego i powietrza glebowego oraz zmian intensywności procesów biochemicznych, fizycznych, chemicznych i zawartości substancji biogennych i refrakcyjnych. Procesy zachodzące na złożach gruntoworoślinnych cechują się kompleksowością, wynikającą ze współdziałania środowisk gruntowego, wodnego jak i roślinnego [2, 3, 4]. Podstawowymi parametrami opisującymi prace złóż są: obciążenie hydrauliczne, obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń oraz rodzaj wypełnienia (uziarnienie). Natomiast wymiernie na efekt oczyszczania wpływa czas przepływu ścieków przez złoże, materiał wypełniający złoże oraz temperatura. Nierównomierne obciążenie hydrau[...]

Pitting corrosion of pickled and electropolished Cr-Ni stainless steel Odporność na korozję wżerową trawionej i elektropolerowanej stali chromowo-niklowej DOI:10.12916/przemchem.2014.762


  Cr-Ni stainless steel was examd. before and after pickling and electropolishing for corrosion resistance in 0.5 M NaCl soln. by detn. of open circuit potentials and potentiodynamic polarization curves. The steel was pickled in HF and HNO3-contg. bath and electropolished in a H2SO4, H3PO4 and N(CH2CH2OH)3-contg. soln. also under industrial process conditions. The steel pretreatment both under lab. and industrial conditions resulted in an increase in its resistance against the pitting corrosion. The pitting potential increased form 0.3 V for original steel to 0.4 V for pickled steel and up to 0.5 V for electropolished one (versus satd. calomel electrode) Badania dotyczyły oceny wpływu obróbki powierzchniowej stali typu 304 (X5CrNi18-10, 1.4301) na zmianę odporności tej stali na korozję wżerową w środowisku zawierającym 0,5 M NaCl. Przed badaniami korozyjnymi część próbek ze stali 304 była trawiona oraz elektropolerowana w warunkach laboratoryjnych w kąpielach na bazie czystych odczynników chemicznych. Pozostałe próbki były poddane procesom trawienia i elektroplerowania w skali technicznej w aktualnie eksploatowanych kąpielach przemysłowych. Kąpiel trawiąca zawierała kwas fluorowodorowy(I) oraz kwas azotowy(V), a kąpiel do elektropolerowania kwas fosforowy(V), kwas siarkowy(VI) oraz trietanoloaminę. Głównymi składnikami kąpieli przemysłowych były te same kwasy nieorganiczne. Wykazano, że w wyniku elektropolerowania stali 304 następuje znacząca poprawa [...]

Electrochemical oxidation of organic compounds on boron-doped diamond electrodes Wykorzystanie elektrod diamentowych domieszkowanych borem (BDD) do elektrochemicznego utlenienia związków organicznych DOI:10.15199/62.2015.12.38


  The com. and innovative B-doped diamond electrodes, based on Nb and SiC-graphite substrates, resp., were used sep. as anodes in lab. equipment for studying the degrdn. of dissolved org. C (DOC) contained in solns. of KH phthalate. The initial DOC concn. (DOC0) was 10-1000 mg/L. The degrdn. kinetics was of pseudo-first order. The DOC/DOC0 ratio was independent form DOC0. In addn., the electrochem. oxidn. of KH phthalate soln. at DOC0 100 mg/L and current 0.5 A was performed on B-doped diamond electrodes (grain size 0.12-2.16 micrometers). The replacement of Nb substrate with SiC-graphite one did not result in any decrease in the electrode efficiency. Wykazano, że istnieje możliwość zastąpienia drogiego materiału podłoża elektrod jakim jest niob (Nb), podłożem węglik krzemu-grafit (SiC-C). Naniesienie domieszkowanej borem warstwy diamentowej (BDD) na nowy materiał umożliwia zachowanie skuteczności anodowego utleniania związków organicznych. Kinetyka reakcji przebiega z zachowaniem pseudo- -pierwszego rzędu. W zakresie 10-1000 mg/L, zależność DOC/DOC0 jest niezależna od wartości początkowego stężenia węgla organicznego (DOC0). Struktura związku organicznego wpływa na szybkość reakcji. Reakcja całkowitej mineralizacji pirydyny trwała 30-40% dłużej niż kwasu mrówkowego. Zgodnie z prawem Faradaya zwiększenie natężenia prądu przyspiesza mineralizację. Badania wykazały, że kinetyka reakcji anodowego utleniania roztworu modelowego zawierającego wodoroftalan potasu (DOC0 = 100 mg/L) zależy od morfologii powierzchni warstwy BDD. Wskazane jest, aby stosowane do celów mineralizacji elektrody charakteryzowały się powierzchnią o możliwie dużej wielkości ziaren (> 1,2 μm). Metody elektrochemiczne z zastosowaniem elektrod BDD umożliwiają usuwanie materii organicznej z wód i ścieków oraz utlenianie związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji związków toksycznych i kancerogennych (fenoli i amin aromatycznych). [...]

 Strona 1