Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław Jaworski"

Z półki księgarskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

Krzysztof Schmidt-Szałowski, Krzysztof Krawczyk, Jan Petryk, Jan Sentek Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, ISBN 878-83-01-19906-7, 450 stron, cena 89 zł Recenzowana książka jest podręcznikiem przygotowanym przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej i zawierającym informacje na poziomie podstawowym, niezbędne dla studentów technologii i inżynierii chemicznej. Zamieszczono w niej krótkie opisy podstaw teoretycznych, które następnie rozwinięto za pomocą licznych zadań. Układ tych zadań jest przyjazny dla Czytelnika i obejmuje[...]

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ewa Giniewska*, Zdzisław Jaworski Dostępne technologie produkcji mocznika i nowe trendy w modernizacji istniejących instalacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony przegląd pokazuje postęp dokonujący się w technologiach produkcji mocznika i uwzględnia współczesne podejście do modernizacji pracujących aparatów, strat energetycznych i surowcowych oraz problemów związanych z korozją i utrzymaniem wysokiego stopnia konwersji ditlenku węgla. A review, with 41 refs. In particular, revamping of existing equipment, energy and raw material losses, corrosion control issues and maintaining of the CO2 conversion degree were taken into consideration. Innowatorskie podejście do zwiększania wydajności poszczególnych węzłów instalacji łączy się z modernizacją istniejących aparatów i skupianiem uwagi na pracy w warunkach zbliżających się do stanu równowagi termodynamicznej. Zwykle nowe rozwiązania mają niewielki udział w polepszaniu możliwości produkcyjnej stosowanych technologii (w granicach 3-10%), jednak zmiany te odnoszą się do setek ton produktu, co w ostatecznym rozrachunku przekłada się na duże kwoty finansowe. Obecnie cena mocznika na rynkach światowych waha się w granicach 253-304 USD/t1). W Polsce cena tego nawozu jest znacznie wyższa, a u pośredników można go nabyć w cenie 960 zł/t. W przypadku poprawy sprawności o 3% instalacji pracującej z wydajnością 1500 t/dobę i zakładając sprzedaż całej dobowej produkcji, można zyskać dodatkowe 14 tys. USD dziennie. W Polsce pracują obecnie 3 przemysłowe wytwórnie mocznika. Znajdują się one na terenie Zakładów Chemicznych Police SA, Zakładów Azotowych Puławy SA oraz ZAK w Kędzierzynie-Koźlu. Synteza mocznika z ditlenku węgla i amoniaku przebiega dwuetapowo. Pierwsza, silnie egzotermiczna reakcja (1) prowadzi do powstania karbaminianu amonu NH3 + CO2= NH2COONH4 ΔH1 = -117kJ/kg (1) który w warunkach normalnych rozpada się na ditlenek węgla i amoniak, a w warunkach procesowych ulega reakcji dehydratacji (2) do mocznika i wody; reakcja (2) wymaga dostarczania ciepła. NH2COONH4 = NH2CONH2 + H2O ΔH2 = 15kJ/kg (2) Karbaminian amonu [...]

Stan ochrony patentowej w technologii bieli tytanowej

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowych technologii, usprawnianie systemów produkcyjnych, postęp w medycynie i technice, czyli polepszanie standardów życia w społeczeństwie informacyjnym spowodowało, że znaczenie wiedzy znacznie wzrosło. Wiedza to nie tylko interpretacja surowych danych i informacji w celu nadania im znaczenia w procesie rozwiązywania danego problemu, ale przede wszystkim jeden z istotnych zasobów współczesnych przedsiębiorstw, cenniejszy czasami od liczby maszyn, urządzeń czy własności fizycznych firmy. Wszelkie instrukcje, systemy komputerowe, dokumenty chroniące własności intelektualne (np. patenty, ochrona znaków towarowych) czy ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa są efektami strategii zarządzania wiedzą. Przedsiębiorstwa, które poświęcają czas i środki na ochronę zasobów intelektualnych zwiększają swoją konkurencyjność na wiele sposobów, np. nie dopuszczają konkurentów do powielania własnych produktów, uzyskują dostęp do nowych rynków, unikają nieekonomicznych inwestycji badawczo-rozwojowych i marketingowych oraz kreują wizerunek firmy za pomocą znaku towarowego. Wymienione formy gromadzenia wiedzy stanowią wartość dodaną do zasobów przedsiębiorstwa. Uwagi te dotyczą również wytwarzania bieli tytanowej1). Biel tytanową produkuje się dwiema metodami: (i) metodą siarczanową, której podstawą są dwa etapy - czarny i biały, a jako surowców w procesie używa się ilmenitu w postaci koncentratów lub żużli tytanowych, oraz (ii) metodą chlorową wykorzystującą rutyl naturalny lub syntetyczny i żużle tytanowe, które w piecach elektrycznych poddaje się chlorowaniu. Metoda siarczanowa wymaga uważnej kontroli na etapach prażenia i hydrolizy, w chlorowej zaś należy zwrócić baczną uwagę na procesy utleniania oraz na agresywne środowisko spowodowane obecnością TiCl4. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma sposobami produkcji bieli tytanowej jest jakość otrzymywanego produktu - lepsza w metodzie chlorowej. Obie metody są procesami wielo[...]

Uproszczony opis równowagi krystalizacyjnej układu NaCl-NH3-CO2-H2O


  Zaprezentowano uproszczony opis równowagowych stężeń składników fazy ciekłej podczas krystalizacji w układzie sodowym Solvaya. Korelację za pomocą wielomianowego równania wiążącego stężenie i temperaturę uzyskano na podstawie wyników obliczeń numerycznych, przeprowadzonych za pomocą sprawdzonego wcześniej komercyjnego oprogramowania. Symulacje warunków równowagowych wykonano w szerokim zakresie stężeń i temperatur. Następnie dokonano aproksymacji wyników tych obliczeń dla warunków równowagowych w postaci zależności udziału wody od temperatury i stężeń bezwodnych składników. Uzyskano zadowalający poziom dokładności dopasowania oraz prostą formę matematyczną równań. Pozwala to na zastosowanie ich do szybkich i prostych obliczeń warunków równowagowych w kolumnie karbonizacyjnej. Literature data on chem. equil. in crystg. quaternary NaCl- NH3-CO2-H2O system were numerically correlated by a polynomial equation to describe the crystn. surfaces at 15-65oC and wide NH3, CO2 and H2O concn. ranges W bardzo wielu przypadkach procesów przemysłu chemicznego ma miejsce kontakt stężonych roztworów elektrolitów z fazą stałą i/lub gazową. Istotnym elementem analizy warunków realizacji takich procesów jest znajomość danych równowagowych w warunkach produkcyjnych. Również w przypadku modelowania numerycznego z użyciem kodów CFD (computational fluid dynamics) często zachodzi potrzeba stosowania przygotowanych przez użytkownika tablic zawierających warunki równowagowe. Dotychczas opisane w literaturze wyniki modelowania warunków pracy instalacji do produkcji sody metodą Solvaya opierały się na wykorzystaniu narzędzi numerycznych w postaci wspomaganej komputerowo inżynierii systemów procesowych PSE (process system engineering) 1). Mimo dużego stopnia zaawansowania takich programów, pozwalającego na symulację skomplikowanych procesów z udziałem wielu faz i reakcji chemicznych, stosuje się w nich zazwyczaj duże uproszczenia oraz zakładanie wie[...]

Przegląd metod modelowania numerycznego mikrorurowych stałotlenkowych stosów ogniw paliwowych


  Przedstawiono przegląd metod modelowania numerycznego mikrorurowych stałotlenkowych stosów ogniw paliwowych. Omówiono główne cechy stosowanych technik integracji różnych metod modelowania ogniw paliwowych. Stwierdzono, że modelowanie numeryczne pozwala na lepsze zrozumienie złożonych zjawisk transportu, jakie przebiegają w ogniwach paliwowych, a uzyskane wyniki badań numerycznych mogą stanowić wytyczne przy podejmowaniu decyzji o wyborze konstrukcji ogniwa i kontroli warunków pracy układów wyposażonych w stałotlenkowe mikrorurowe ogniwa paliwowe. A review with 34 refs. Mikrorurowe stałotlenkowe ogniwa paliwowe mSOFC (microtubular solid oxide fuel cell) są urządzeniami elektrochemicznymi, które przekształcają energię chemiczną paliwa bezpośrednio w energię elektryczną i ciepło z wysoką wydajnością. Gęstość mocy pojedynczego mSOFC wynosi ok. 1,1 W/cm2 w temp. 600°C1). Wysoka sprawność tych ogniw wykorzystywana jest w układach hybrydowych, gdzie ogniwo pracuje w połączeniu z turbiną gazową lub mikroturbiną, dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie energii paliwa i podwyższenie sprawności całego układu2). Podstawową zaletą mSOFC jest niewielki rozmiar3) (średnica 0,8-3 mm, grubość ścianki ok. 300 mm), dzięki czemu możliwy jest ich szybki rozruch zaledwie w ciągu kilku minut, w porównaniu do kilku godzin potrzebnych na uruchomienie standardowych SOFC4). Skrócenie czasu rozruchu wynika z zastosowania cieńszych warstw, dzięki czemu zmniejszono straty rezystancyjne, i ograniczenia dyfuzji w porowatym materiale elektrod, stanowiącej główną przyczynę obniżenia wydajności ogniw. Łatwość uszczelnienia (stały, gazoszczelny elektrolit zbudowany z tlenku metalu, najczęściej jest to tlenek cyrkonu ZrO2 stabilizowany tlenkiem itru Y2O3 oraz zamknięcie rur jednostronne) i niezawodność mechaniczna połączona z tańszymi katalizatorami oraz możliwością stosowania wielu paliw węglowodorowych (takich jak metan) ze względu na wysoką te[...]

Modelling of microtubular solid oxide fuel cells. Overview of the SUAV project.Modelowanie mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Wprowadzenie do projektu SUAV


  A common European project under development was characterized. Rozwój nowych, miniaturowych, przenośnych urządzeń wyposażonych w ogniwa paliwowe jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań podejmowanych przez instytucje badawcze, rządy i firmy komercyjne na całym świecie. Inicjowanie działań w celu rozwiązania tego problemu stało się priorytetem wspólnych inicjatyw technologicznych realizowanych w ramach projektów współpracy (FP7- -JTI) w 7. Programie Ramowym. Przedstawiono zarys projektu SUAV realizowanego jako jeden z projektów priorytetu FP7-JTI-2010-1. Omówiono cele projektu oraz metody modelowania numerycznego wykorzystywane do projektowania i optymalizacji mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych SET-Plan (European Strategic Energy Technology Plan) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Paulina Pianko-Oprych*, Zdzisław Jaworski Modelling of microtubular solid oxide fuel cells. Overview of the SUAV project Modelowanie mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Wprowadzenie do projektu SUAV Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 1, 51. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, tel.: (91) 449-47-31, fax: (91) 449-46-42, e-mail: paulina.pianko@zut.edu.pl Dr inż. Paulina PIANKO-OPRYCH w roku 2000 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2006 r. w specjalności inżynieria chemiczna i procesowa. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. [...]

Zastosowanie metody oscylacyjnej do badania właściwości lepkosprężystych roztworu soli sodowej karboksymetylocelulozy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reologicznych płynu nienewtonowskiego, jakim jest wodny roztwór karboksymetylocelulozy (CMC) o stężeniu 1-3%. Badania wykonano w temp. 20-50°C przy zastosowaniu metody oscylacyjnej (reometr MCR 301). Stwierdzono, że w analizowanym zakresie badane płyny wykazywały właściwości lepkosprężyste, w szczególności dla stężenia CMC 2-3%. Aq. solns. of CMC Na salt (CMC) were studied for storage and loss modules at 1-3% concn. of CMC at 20-50°C by oscillation method. The measurements were carried out by using the MCR 301 Rheometer. The examd. fluids showed viscoelastic properties esp. at CMC concns. 2-3%. The results of rheolog. studies on CMC solns. were also reviewed. Jednym z eterów celulozy najczęściej stosowanych w produktach rynkowych jest karboksymety[...]

Modelowanie CFD przepływu przejściowego płynu nienewtonowskiego w mieszalniku z turbiną Rushtona


  Przedstawiono wyniki modelowania CFD (computational fluid dynamics) w standardowym mieszalniku z turbiną Rushtona dla przepływu przejściowego 0,28-proc. roztworu karboksymetylocelulozy (CMC) (Re = 896). Zbadano wpływ gęstości siatki numerycznej, zastosowanych modeli burzliwości, w tym modeli dla niskich wartości liczby Reynoldsa, oraz modeli warstwy przyściennej na lepkość molekularną płynu oraz hydrodynamikę przepływu w mieszalniku. Uzyskane wyniki modelowania porównano z danymi doświadczalnymi. Transient flow (Reynolds no. 896) of non-Newtonian CM cellulose aq. soln. (concn. 0.28%) in a Rushton turbinestirred vessel was computer-simulated. Contours of flow velocity and mol. viscosity were established for varying turbulence (wall functions, enhanced wall treatment, Launder-Sharma model). A good agreement of the calcd. and exptl. data was achieved only close to vessel wall (10-20 mm) but large differences were obsd. inside the vessel. W praktyce przemysłowej inżynierowie często spotykają się z problematyką przepływów płynów nienewtonowskich w różnych aparatach, w tym w mieszalnikach cieczy. Badania eksperymentalne dla mieszalnika z mieszadłem obrotowym i turbiną Rushtona metodą termoanemometrii wykonali m.in. Ståhl Wernersson i Trägårdh1), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sylwia Peryt-Stawiarska*, Barbara Zakrzewska, Zdzisław Jaworski Modelowanie CFD przepływu przejściowego płynu nienewtonowskiego w mieszalniku z turbiną Rushtona The CFD modelling of transient non-Newtonian fluid flow in a Rushton turbine-stirred tank Dr inż. Barbara ZAKRZEWSKA w roku 1996 uk[...]

 Strona 1