Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Jeliński"

Use of alizarin dye in spectrophotometric detection of residual amine in cured epoxy polymer Zastosowanie alizaryny do spektrofotometrycznego oznaczania niezwiązanej ilości aminy w utwardzonym polimerze epoksydowym DOI:10.12916/przemchem.2014.326


  A com. epoxy resin was cured with triethylenetetramine (I) (8-16 parts for 100 parts of the resin) and then leached with MeOH, Me2CO or H2O for 3 h to remove unconverted I and det. it by spectrophotometry at 430 nm and 527 nm in presence of alizarin. The highest recovery of I was achieved after leaching with H2O (6.5% by mass) also after 6 mo. long storage of the resin. Opracowano prostą i skuteczną metodę oznaczania zawartości niezwiązanej aminy w utwardzonym polimerze epoksydowym. Nadmiarowa ilość trietylenotetraaminy była ekstrahowana z polimeru epoksydowego, a jej ilość była oznaczana spektrofotometrycznie przy użyciu chromometrycznego układu utworzonego przez alizarynę. Uwolniona amina wywołuje zmiany w widmie absorpcyjnym alizaryny, proporcjonalnie do zawartości aminy w badanych próbkach. Największa ilość wolnej aminy została wyekstrahowana przy użyciu wody i wyniosła ok. 6,5% masy aminy obecnej w próbce. Ilość wolnej aminy wyekstrahowanej przy użyciu metanolu i acetonu wynosiła nie więcej niż 1,5%. Próbki pozostawione na 6 miesięcy wykazały ok. dwukrotnie mniejsze uwalnianie aminy niż próbki badane bezpośrednio po zalecanym czasie utwardzania w przypadku acetonu i metanolu, zaś w przypadku wody było ono niemal identyczne. Zaproponowana metoda charakteryzuje się niewielkim kosztem i prostotą pomiarów, a także wysoką czułością, odpowiednią dla oznaczeń typowych polimerów epoksydowych. Żywice epoksydowe są szeroko stosowane m.in. jako powłoki, spoiwa i kompozyty konstrukcyjne1-3). Rola struktury żywicy stanowiącej nośnik powłok ochronnych jest bardzo ważna4) i zależna nie tylko od zawartości pigmentów, napełniaczy, plastyfikatorów lub modyfikatorów, ale również od stopnia usieciowania samego polimeru. Do utwardzania żywic epoksydowych wykorzystuje się m.in. poliaminy alifatyczne i aromatyczne2, 3, 5). Jednakże reakcja grup aminowych z pierścieniem oksiranowym nie zachodzi całkowicie, gdyż stopień przemiany jest og[...]

Study on properties of amine-cured glycidylsiloxane coatings Badanie właściwości utwardzanych aminami powłok z żywic glicydylosiloksanowych DOI:10.15199/62.2015.2.5


  Four glycidylsiloxane resins were synthesized, cured in coatings with com. triethylenetetramine and isophoronediamine hardeners and studied for structure, thermal properties, surface topography, hardness and drewability. The coatings were heat resistant up to 150-180°C. The coating made of a partly cryst. resin showed the highest quality. Przedstawiono wyniki utwardzania różnego typu żywic glicydylosiloksanowych za pomocą trietylenotetraaminy oraz amin cykloalifatycznych IDA i PF. Metodą termograwimetrii wyznaczono początkową, maksymalną i końcową temperaturę reakcji utwardzania oraz obliczono efekt cieplny. Za pomocą mikroskopu sił atomowych wyznaczono profil topograficzny powierzchni powłoki. Z dyfraktogramów rentgenowskich obliczono stopień krystaliczności powłoki. Metodami fizykomechanicznymi wykonano pomiary twardości względnej oraz tłoczności. Oceniono właściwości powłok w zależności od rodzaju żywicy glicydylosiloksanowej, aminy i warunków utwardzania. Ustalono optymalny skład kompozycji powłokowej. Od rodzaju zabezpieczeń antykorozyjnych gotowych wyrobów lub instalacji przemysłowych zależy postęp technologiczny w wielu dziedzinach gospodarki. Szczegółowe wymagania dotyczą odporności powłok na długotrwałe działanie wysokich temperatur oraz oddziaływanie różnych agresywnych czynników chemicznych. Z tego względu aktualnym kierunkiem badań jest synteza żywic i polimerów wykazujących odporność na czynniki występujące w środowisku eksploatacji wyrobów lub obiektów. Najczęściej są to materiały, do których należą żywice i polimery krzemoorganiczne. Spośród nich największe zastosowanie znalazły poliorganosiloksany1-4). Do ich modyfikacji używa się m.in. żywic ftalowych, mocznikowych, melaminowych, epoksydowych, akrylowych i kumaronowych oraz estrów celulozy i kalafonii. Z kolei wprowadzenie do żywicy błonotwórczej 5,0-10,0% mas. poliorganosiloksanu znacznie zwiększa termoodporność, atmosferoodporność i hydrofobowość otrzym[...]

 Strona 1