Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANNA DMOCHOWSKA"

Analiza chromatograficzna związków chemicznych obecnych w ekstraktach surowych odcieków ze składowiska odpadów komunalnych Łubna oraz po wytypowanych czasach ich oczyszczania elektrochemicznego

Czytaj za darmo! »

Jedną z rozwijających się metod oczyszczania odcieków jest ich anodowe elektroutlenianie. W efekcie procesu powstaje wiele związków chloropochodnych, ale również takich, które chloru w cząsteczce nie zawierają. W pierwszym etapie chlor zostaje podstawiony w cząsteczce związku, po czym prawdopodobnie następuje oderwanie chloru i rozerwanie wiązań w wyniku czego powstają związki prostsze. W czasie procesu zostaje usunięty całkowicie azot amonowy co pozwala wyeliminować w oczyszczaniu odcieków etap nitryfikacji i denitryfikacji. Zostaje również osiągnięty bardzo znaczny spadek stężenia zanieczyszczeń organicznych, mierzony spadkiem wartości ChZT , co w sumie powoduje, że elektroutlenianie można zaliczyć do wysokoefektywnych metod oczyszczania odcieków.Wstęp Gromadzone na składowiskach komunalnych odpady są potencjalnym źródłem długotrwałego zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, głównie szkodliwymi odciekami. Na większych składowiskach coraz częściej odcieki kierowane są do lokalnych oczyszczalni, w których poddawane są oczyszczaniu: mechanicznemu, chemicznemu i biologicznemu [4,12,14]. W praktyce, po przewiezieniu przez wozy asenizacyjne do oczyszczalni miejskich, odcieki mieszane są ze ściekami komunalnymi i razem oczyszczane. Dobór metody oczyszczania biologicznego zależy od wieku składowiska i składu odcieków oraz wymaganej redukcji BZT5. W celu zwiększenia efektywności oczyszczania odcieków stosuje się; połączone z biologicznymi metody chemiczne i fizykochemiczne np. koagulację, flotację. Do oczyszczania odcieków stosuje się również naświetlanie promieniowaniem UV, ozonowanie lub połączenie obu procesów [1,6,8]. Biologiczne oczyszczanie odcieków oznacza głównie zmniejszenie zawartości stosunkowo łatwo biodegradowalnych zanieczyszczeń organicznych, natomiast nie są usuwane zanieczyszczenia nieorganiczne oraz inertne związki chlorowcopochodne. W związku z tym zalecane są kombinowane metody oczyszczania odcieków, np.[...]

Combustion products of crude oil as a hazard for environment Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez produkty spalania ropy naftowej DOI:10.12916/przemchem.2014.686


  Dispersion of smoke and gaseous products of combustion from fires in oil storage tanks (particulate matter below 10 μm, CO, CO2, SO2) was computer simulated to show the potential hazard for environment. Omówiono tworzenie się produktów spalania ropy naftowej podczas pożarów zbiorników magazynowych oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Zaprezentowano katalog substancji niebezpiecznych będących produktami spalania ropy, a także dokonano symulacji wielkości zasięgu dyspersji cząstek dymu i gazowych produktów spalania (PM10, CO, CO2, SO2), stosując program komputerowy ALOFT-FT. Na podstawie wyników tej symulacji sformułowano wnioski dotyczące wpływu czynników zewnętrznych na wielkość zagrożenia środowiska. Przebieg pożarów surowej ropy naftowej w otwartych zbiornikach magazynowych zależy od wielu czynników, w tym od gęstości ropy, jej lepkości, szybkości nagrzewania oraz tworzenia warstwy przegrzanej. Skutki środowiskowe dużych pożarów ropy naftowej są bardzo poważne ze względu na przemieszczanie przez wiatr produktów spalania. Opis wpływu na środowisko naturalne takich pożarów zapomocą ogólnych zależności ilościowych jest bardzo trudny. Wynika to zarówno z braku wystarczającej liczby danych eksperymentalnych wyznaczonych w pełnej skali pożaru, jak też danych ilustrujących wpływ warunków atmosferycznych na oddziaływanie palącego się rozlewiska. Obecnie do rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska naturalnego powodowanych przez pożary paliw ropopochodnych wykorzystuje się wyniki przeprowadzanych doświadczeń z wykorzystaniem różnych modeli numerycznych, takich jak ALOFT-FT (a large outdoor fire plume trajectory model; flat terrain)1). Spalanie ropy naftowej w zbiornikach, w przeważającej liczbie przypadków (> 99%), ma miejsce na otwartej przestrzeni, tzn. w przestrzeni nieograniczonej przegrodami budowlanymi, w której jest zapewniony duży dostęp powietrza do obszaru objętego spalaniem. Wpływ na środowisko toksycznych s[...]

 Strona 1