Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Michniewicz"

WYBÓR MODELU PROPAGACJI DO KONSTRUKCJI MAP ŚRODOWISKA RADIOWEGO DOI:10.15199/59.2018.6.17


  1. WSTĘP Mapa środowiska radiowego (ang. Radio Environment Map - REM) jest jednym z podstawowych źródeł informacji wspomagającej procedury zarządzania widmem i to zarówno w aspekcie gospodarki widmowej, która ma charakter statyczny, jak i dynamicznego zarządzania zasobami widmowymi (ang. Dynamic Spectrum Management - DSM), którego podstawowym celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania widma w stale wzrastającym strumieniu danych przesyłanych drogą bezprzewodową. Dane REM wykorzystywane są tak w systemie scentralizowanego zarządzania, wykorzystującego broker częstotliwości, jak i zdecentralizowanego, oportunistycznego dostępu do medium (ang. Opportunistic Spectrum Access - OSA), w którym decyzje podejmowane są indywidualnie przez węzły realizujące funkcje radia kognitywnego (ang. Cognitive Radio - CR) [1], [2]. REM może być używany w procedurach zasobami radiowymi, alokacji widma, minimalizacji interferencji oraz planowania i optymalizacji sieci radiowych. W rzeczywistości REM jest scentralizowanym lub rozproszonym procesem informacyjnym łączącym 4 podstawowe elementy [3]: źródła danych - MCD (ang. Measurement Capable Device), procesy akwizycji i pamięci - REM SA (ang. storage and acquisition), zarządcy REM i użytkownika REM. Baza danych REM (Rys. 1) zawiera powiązanie różnych informacji o elementach radiowych: odbiornikach sensingu, nadajnikach i odbiornikach radiowych, ich parametrach, lokalizacji, mobilności, sposobów działania, o elementach tworzących scenę radiową takich jak: sieci, operatorzy, użytkownicy, usługi i aplikacje, ale też polityki i uwarunkowania ekonomiczne, reguły dostępu i bezpieczeństwa, o środowisku: informacje geograficzne (mapy cyfrowe, cyfrowe modele wysokościowe terenu, pokrycie, zabudowa, interferencje radiowe, oraz modele propagacyjne. Te ostatnie są wykorzystywane przy konstruowaniu tzw. map radiowych - RF-REM. Rys. 1 Dane REM [3] Problem konstruowania map radiowych jest złożony zar[...]

Analiza możliwości uruchomienia kolejnych multipleksów dvb -t w polsce DOI:10.15199/59.2015.4.5


  Trwające obecnie na świecie działania regulacyjne i dyskusje na temat przyszłej polityki zagospodarowania widma radiowego, odbywające się na forum ITU (International Telecommunication Union), CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i grup doradczych Komisji Europejskiej (RSPG) wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany przeznaczenia tzw. pasma 700 MHz (zakres 694 - 790 MHz) i przekazania go na wyłączność dla systemów komórkowych zarówno na forum europejskim, jak i krajowym. Taka decyzja oznaczałaby istotne konsekwencje dla emisji multipleksów telewizji naziemnej DVB-T (lub DVB-T2) w Polsce, włącznie z koniecznością zmiany przydziałów kanałowych oraz uzgadnianiem międzynarodowym dodatkowych kanałów dostępnych dla telewizji naziemnej [1]. W artykule, uwzględniając ryzyko wejścia w życie decyzji o rezygnacji z przeznaczenia pasma 700 MHz dla DVB-T w Polsce, wykonano analizy umożliwiające ocenę możliwości uruchomienia kolejnego multipleksu telewizji cyfrowej DVB-T w paśmie UHF. Dokonano także oceny możliwości uruchomienia dodatkowego multipleksu telewizyjnego DVB-T (MUX8) w paśmie VHF. AKTUALNA SYTUACJA Zgodnie z Planem GE06 [2], na potrzeby emisji naziemnej telewizji cyfrowej dla Polski zatwierdzono 6 ogólnopolskich multipleksów cyfrowych (MUX1 - MUX6) w zakresie częstotliwości UHF 470 - 790 MHz oraz jeden multipleks (MUX8) w zakresie VHF 174 - 230 MHz. Obecnie emisje DVB-T są realizowane w multipleksach MUX1-4 (MUX1-3 z programami niekodowanymi oraz MUX4 z programami kodowanymi), natomiast częstotliwości multipleksów MUX5 i MUX6 są niewykorzystywane i mogłyby posłużyć do uruchomienia kolejnych emisji. W przypadku MUX8 częstotliwości są dostępne i aktualnie prowadzi się konsultacje na temat jego przyszłego wykorzystania, planowane jest niedługo wyłonienie operatora tego multipleksu. O ile w[...]

PLANOWANIE LOKALNEJ SIECI JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2017.6.83


  W ramach niniejszego referatu przedstawiono wyniki prac związanych z planowaniem sieci radiofonii cyfrowej w systemie DAB+ (Digital Audio Broadcasting+) we Wrocławiu na potrzeby projektu lokalnej sieci jednoczęstotliwościowej (Single Frequency Network - SFN) o nazwie LokalDAB. Zaprezentowane zostały wyniki uzyskane podczas prac przeprowadzonych w Pracowni Gospodarki i Inżynierii Widma Instytutu Łączności PIB w ramach wspólnego projektu realizowanego z pozostałymi partnerami konsorcjum projektu: Politechniką Wrocławską i Radiem Wrocław SA. Referat zawiera praktyczne aspekty zawiązane z uruchomieniem emisji zarówno od strony planistycznej, samego procesu doboru kanału, jak i optymalizacji parametrów sieci a także analizę i ocenę wpływu zjawiska utraty synchronizacji planowanej sieci. 2. LOKALNA SIEĆ DAB+ LOKALDAB Celem projektu LokalDAB jest opracowanie demonstratora sieci jednoczęstotliwościowej SFN pracującej w standardzie DAB+, z wykorzystaniem uniwersalnych układów programowalnych (USRP SDR) oraz bazującej na oprogramowaniu open source. Zaproponowane rozwiązanie jest kierowane do lokalnych nadawców, których możliwości finansowe nie pozwalają na rozpoczęcie emisji w sposób tradycyjny w multipleksie ogólnopolskim. Dzięki relatywnie niedrogiej platformie nadawczej, realizowanej w projekcie, będą oni mieli możliwość uruchomienia lokalnej emisji cyfrowego radia w systemie DAB+, co przyczyni się do wzrostu popularności nowego standardu transmisji, umożliwi odbiór znacznie lepszego dźwięku i nowych programów radiofonicznych, co wpłynie na zwiększenie pluralizmu medialnego i ciekawej oferty programowej w lokalnych społecznościach. 3. PROJEKTOWANIE SIECI Dobór częstotliwości radiowych został wykonany zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi i międzynarodowymi. W celu [...]

 Strona 1