Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ BOCHNIAK"

Rola temperatury w procesie wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą w świetle testu teksturowego

Czytaj za darmo! »

Od czasu przedstawienia koncepcji wyciskania metali na prasie z rewersyjnie skręcaną matrycą, wykonania badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i w końcu opracowania technologii wytwarzania, stawiane jest pytanie o rolę temperatury w realizacji procesu. Nie chodzi przy tym o temperaturę, w której następuje wyciskanie (temperaturę nagrzania wsadu), ale temperaturę, jaka może pojawić się [...]

WPŁYW WARUNKÓW WYŻARZANIA NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE DRUTÓW MOLIBDENOWYCH


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków ciągłego wyżarzania oporowego (napięcia żarzenia i prędkości przemieszczania przez piec) na strukturę oraz własności mechaniczne i technologiczne drutu molibdenowego. Wykazano, że wynik testu skręcania z rozciąganiem (SR) lepiej reprezentuje technologiczne zachowania drutów molibdenowych (w procesie formowania skrętek żarnikowych), niż parametry mechaniczne tego drutu wyznaczone z próby rozciągania. W konsekwencji, na podstawie testu SR możliwa jest zarówno preselekcja wyżarzonych drutów, jak i optymalizacja warunków żarzenia oporowego. Słowa kluczowe: drut molibdenowy, wyżarzanie oporowe, własności mechaniczne, własności technologiczne, test skręcania z rozciąganiem EFFECT OF ANNEALING CONDITIONS ON MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MOLYBDENUM WIRES The influence of continuous resistance heating / annealing condition (i.e. power voltage and velocity of the wire passing through the annealing stand) on the structure and mechanical and technological properties of molybdenum wires was investigated. It has been found, that applied method of combined torsion / tension test (ST) allows to determine technological usability of the wires much better than commonly used tension test. SR test enables both the preselection of annealed wires for the filaments production as well as the accurate selection of the best annealing conditions to reduce the fraction of defected filaments. Keywords: molybdenum wire, resistance annealing, mechanical properties, technological properties, torsion and tension test Wstęp Druty z molibdenu w szerokim spektrum średnic od kilkudziesięciu do kilkuset mikrometrów stosowane są m. in. na rdzenie i elementy nośne dla skrętek wolframowych w żarzeniowych i wyładowczych źródłach światła. W drugim z wymienionych przypadków — formowania dwui trójskrętek — rdzenie molibdenowe są trwałym elementem konstrukcyjnym dla skrętek wolframowych i z powodu w[...]

WPŁYW SPOSOBU ODKSZTAŁCANIA NA STRUKTURĘ, WŁASNOŚCI MECHANICZNE STABILNOŚĆ CIEPLNĄ CYNKU

Czytaj za darmo! »

Produkowane na linii ciągłego odlewania i walcowania a następnie ciągnione druty z cynku o czystości 99,995 % charakteryzują się niskimi własnościami mechanicznymi. Wytrzymałość na rozciąganie zazwyczaj nie przekracza wartości 140 MPa. W odróżnieniu od tego wyrobu, druty wyciskane współbieżnie metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100 bez uprzedniego podgrzania wsadu, charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, bliską 180 MPa. Ponadto, własności mechaniczne nie ulegają zmianie wskutek wyżarzania w zakresie temperatur wyżarzania do ok. 250 °C i mogą być dodatkowo zwiększone poprzez zgniot, do wartości przewyższającej 300 MPa (granica plastyczności Rm ≈ 250 MPa). Wraz ze wzrostem własności wytrzymałościowych stwierdzono równocześnie wzrost wydłużenia z 7 % do ponad[...]

ZJAWISKO LÜDERSA W ALUMINIUM WYCIŚNIĘTYM METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

Druty z technicznie czystego aluminium otrzymane "na zimno" w procesie wyciskania KOBO, podczas rozciągania charakteryzują się trzema rodzajami zachowań: 1 — szybką lokalizacją odkształcenia pogłębiającą się do postaci szyjki, 2 — odkształceniem typu Lüdersa, 3 — monotonicznym przebiegiem. Odpowiadają one początkowi, środkowi i końcowi wyrobu. Pytania o powody wystąpienia oraz mechanizm ujawnionego zjawiska Lüdersa, stały się inspiracją niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KOBO, deformacja Lüdersa, defekty punktowe LÜDERS PHENOMENON IN ALUMINUM EXTRUDED WITH KOBO METHOD Wires made of technically pure aluminum obtained on the way of extrusion in “cold" conditions with KOBO method are characterized during tensile test by three typ[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE DRUTÓW ALUMINIOWYCH OTRZYMANYCH METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

Spośród kilku sposobów umożliwiających dużą deformację plastyczną (SPD) i ukierunkowanych na polepszenie własności użytkowych materiałów metalicznych, proces wyciskania z cyklicznym skręcaniem (metoda KOBO) posiada, obok walorów testu doświadczalnego, cechy procesu przemysłowego. W związku z tym, że wyroby wyciskane metodą KOBO mogą osiągać znaczne długości, rodzi się pytanie o ewentualne zróżnicowanie ich własności mechanicznych na początku i końcu, spowodowane odmiennymi warunkami odkształcania (malejąca siła wyciskania, zmieniająca się temperatura). Problem ten stanowił przedmiot badań przeprowadzonych na drutach z aluminium o technicznej czystości (99,7 %), otrzymanych "na zimno" czyli bez wstępnego nagrzewania, w procesie wyciskania metodą KOBO ze stopniem przerobu λ = 100.[...]

EFEKT CIEPLNY W PROCESIE WYCISKANIA ALUMINIUM METODĄ KOBO

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy niska siła wyciskania rejestrowana w procesie KOBO nie jest spowodowana silnym wzrostem temperatury wyciskanego materiału. Z tego powodu, przeprowadzono proces wyciskania aluminium o technicznej czystości (99,7 %) zarówno metodą KOBO, jak i konwencjonalnie, "na zimno" i "na gorąco", wykorzystując do pomiaru rzeczywistej temperatury metalu, zespołu termopar umieszczonych w wyciskanym wsadzie. Umożliwiło to znalezienie zależności pomiędzy mechanicznymi parametrami procesu wyciskania oraz własnościami mechanicznymi wytworzonych wyrobów a rzeczywistą temperaturą panującą w momencie plastycznego płynięcia w strefie odkształcenia (ścinania). Badania pozwoliły na stwierdzenie, że temperatura nie jest czynnikiem decydującym o zainicjowaniu [...]

Al/SiC composites produced by direct extrusion using the KOBO method

Czytaj za darmo! »

The constantly increasing interest in metal-ceramic composites has been inspired by the unique properties of these materials. Their high strength properties, good wear resistance, ability to work at elevated temperatures, and low density make them very attractive for the automobile, spacecraft, aircraft and electronic industries. The amount of these composites used in the industry increased from 3.6×103 tons in 2005 to 4.9×103 tons in 2010 [1, 2]. The Al/SiC composites are increasingly used in the automobile industry for manufacturing the components of car engines. Thanks to their advantageous properties, the Al/SiC composites supersede aluminum and its alloys. They are used for the manufacture of pistons, connecting-rods, and brake plates. The methods, most often reported in the literature, employed for producing rods of Al/SiC composites are the extrusion techniques. In these methods, the material prepared for the extrusion process is a mixture of appropriate powders, which is consolidated or capsuled. The consolidation is performed using various techniques such as e.g. hot-pressing or melt-pressing [3÷5]. A method which permits avoiding the hot-pressing or sintering operations is the KOBO method, in which a solid material or a powder mixture is extruded in a press with a reversely rotating die. Thanks to the rotation of the die, the deformation path of the material varies during the process. The KOBO method is particularly advantageous since it permits reducing the extrusion forces necessary for the composite material to be fully consolidated [6, 7]. Experimental The matrix material for the Al/SiC was prepared from a commercial Al powder with a purity of 99.7% and an average particle size of 6.74 μm (delivered by the Bend-Lutz Co). The reinforcing phase was made of a SiC powder with a purity of 99.8% and an average particle size of 0.42 μm (Alfa Aesar Co). The size of the particles of the powders was selected so[...]

CHARAKTERYSTYKI MECHANICZNE I STRUKTURA DRUTU AL 99,7 % WYCISKANEGO METODĄ KOBO


  W artykule badano wpływ parametrów procesu wyciskania metodą KoBo (początkowej temperatury wsadu, prędkości wyciskania i częstotliwości rotacji matrycy) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe wyciśniętego drutu Al 99,7 %. Stwierdzono, że własności wytrzymałościowe prasówki KoBo maleją wraz ze wzrostem temperatury początkowej wsadu, a przy stałej jej wartości — także ze wzrostem prędkości wyciskania, częstotliwości rotacji matrycy oraz stopnia zaawansowania procesu wyciskania (tzn. na długości wyrobu). Druty Al wyciskane z małą prędkością (0,1 mm/s) i z najmniejszą z zastosowanych częstotliwości rotacji matrycy (3 Hz), ze wsadów o początkowej temperaturze z zakresu od 20 do 220 °C wykazują strukturę włóknistą, wysokie własności wytrzymałościowe i niskie umocnienie odkształceniowe. W przypadku wyciskania "na zimno" drut osiąga Rm = 200 MPa i umacnia się do ok. 230 MPa po walcowaniu ze zgniotem 90 %. Wzrost temperatury początkowej wsadu i/lub częstotliwości rotacji matrycy powoduje stopniową zmianę struktury prasówki (rośnie udział objętościowy ziaren zrekrystalizowanych), co skutkuje spadkiem własności wytrzymałościowych i wzrostem plastyczności. Drut taki wprawdzie wykazuje zdecydowanie większe umocnienie odkształceniowe, lecz mimo to Rm po dużym zgniocie sięga co najwyżej 150 MPa (w przypadku drutu wyciskanego metodą KoBo w 400 °C), co upodabnia go do prasówki wyciskanej konwencjonalnie. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KoBo, struktura, własności mechaniczne, umocnienie odkształceniowe MECHANICAL CHARACTERISTICS AND STRUCTURE OF AL 99.7 % WIRE EXTRUDED BY KOBO METHOD The work presents a study on the influence of process parameters of extrusion by KoBo method (initial billet temperature, extrusion rate and frequency of the die rotation) on the structure, mechanical properties and work‐hardening characteristics of extruded Al 99.7 % wire. It was found that the strength properties of KoBo [...]

Ocena mikrostruktury i właściwości wytrzymałościowe kompozytów Al7,9Mg/SiC otrzymywanych metodą KoBo

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium z układu Al-Mg należą do grupy stopów przeznaczonych do umocnienia odkształceniowego. Dodatek magnezu do aluminium powoduje zwiększenie właściwości wytrzymałościowych, ale z drugiej strony obniżenie plastyczności stopu. Ponadto stopy z tej grupy charakteryzują się dobrą odpornością korozyjną, nawet w wodzie morskiej, oraz spawalnością [1]. Pomimo wielu zalet stopy te charakteryzują się niską temperaturą eksploatacji (<180°C), po przekroczeniu której właściwości wytrzymałościowe ulegają obniżeniu. Wymusza to poszukiwanie metod poprawy właściwości tych stopów w wyższej temperaturze. Podwyższenie temperatury eksploatacji i właściwości wytrzymałościowych można uzyskać przez wytwarzanie kompozytów umacnianych cząstkami ceramicznymi, np. Al2O3, SiC. Wysokie właściwości wytrzymałościowe oraz mała gęstość pozwalają wykorzystywać kompozyty na osnowie stopów aluminium do produkcji części maszyn oraz elementów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i maszynowym [2, 3]. Najczęściej stosowanymi metodami wytwarzania kompozytów są odlewanie i metalurgia proszków. Jedną z głównych zalet obu metod jest możliwość uzyskiwania elementów o kształcie zbliżonym do założonego. Jednakże w sytuacji gdy są wymagane wysokie właściwości wytrzymałościowe jest niezbędne zastosowanie dodatkowej obróbki plastycznej. W przypadku metalurgii proszków proces technologiczny wytwarzania kompozytów składa się z kilku etapów. Ostatnim z nich jest spiekanie uprzednio zagęszczonej mieszaniny proszków. Wysoka temperatura stosowana podczas spiekania powoduje, że proces ten jest energochłonny, co zwiększa koszt technologii. W celu obniżenia kosztów technologicznych jest konieczne wyeliminowanie etapu spiekania z procesu wytwórczego. Jest to możliwe przez konsolidację mieszanin proszkowych z wykorzystaniem współbieżnego wyciskania metodą KoBo [4, 5]. W literaturze dostępny jest szereg publikacji opisujących założenia technologic[...]

 Strona 1  Następna strona »