Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Kaczor"

Ocena działania wybranych przydomowych oczyszczalni ścieków w warunkach zimowych i letnich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono porównanie efektywności usuwania zanieczyszczeń w trzech przydomowych oczyszczalniach ścieków w okresie letnim i zimowym. Badaniami objęto cztery wskaźniki zanieczyszczeń, których wartości są zależne od temperatury. Przeprowadzone badania wykazały, że w analizowanych oczyszczalniach ścieków usuwanie zanieczyszczeń w okresie zimowym było mniej skuteczne niż w okresie letnim w[...]

Wpływ wód przypadkowych na ładunki zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni i odprowadzanych do odbiornika

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny wpływu wód przypadkowych, występujących okresowo w kanalizacji wiejskiej, na ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz odprowadzanych do odbiornika po procesie oczyszczania. Próbki ścieków pobierano przy pogodzie bezdeszczowej oraz w dniach z opadem deszczu. Dopływ do kanalizacji wód przypadkowych powodował w ściekach surowych zwiększenie średnich[...]

Charakterystyka zużycia wody w domu jednorodzinnym Charakterystyka zużycia wody w domu jednorodzinnym

Czytaj za darmo! »

Wysokie ceny nowych mieszkań w osiedlach miejskich spowodowały duże zainteresowanie budownictwem jednorodzinnym poza granicami miasta. Na terenach wiejskich, zlokalizowanych w pobliżu większych aglomeracji miejskich, następuje rozwój budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb ludności nie związanej bezpośrednio z rolnictwem. Zużycie wody w takich osiedlach ma zupełnie inny rozkład niż w gospodar[...]

Analiza uszkodzeń kanałów sanitarnych z różnych materiałów w aspekcie potencjalnego zanieczyszczenia wód gruntowych

Czytaj za darmo! »

W Polsce od 2000 r. przybywa rocznie ok. 5700 km sieci kanalizacyjnej. W roku 2007, siecią kanalizacyjną o długości 89506 km, odprowadzane było 2151 hm3 ścieków wymagających oczyszczania [1]. Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, wzrasta także liczba oczyszczalni ścieków. W ostatnich 8 latach w Polsce, średnio co roku, oddawano do użytku 92 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych. Wymienione liczby wskazują na sukcesywny rozwój systemów do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków i w pewnym sensie uspokajają, że niebezpieczne dla środowiska przyrodniczego zanieczyszczenia są systematycznie eliminowane. Należy jednak być świadomym tego, że przesył ścieków przewodami kanalizacyjnymi nie zawsze jest dla tego środowiska bezpieczny. Kolektory ściekowe, zwłaszcza kanalizacji grawitac[...]

Zmienność temperatury ścieków w otwartym bioreaktorze przepływowym


  Temperatura jest jednym z podstawowych czynników wpływających na przebieg procesów usuwania zanieczyszczeń zachodzących w oczyszczalniach ścieków. Dotyczy to zarówno małych indywidualnych, systemów oczyszczania, jak i większych zbiorczych oczyszczalni ścieków [1,2,3,4]. Temperatura ścieków ma wpływ na procesy zachodzące już w urządzeniach do oczyszczania mechanicznego, ponieważ wpływa na procesy sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Natomiast największy wpływ wywiera ona na procesy zachodzące w urządzeniach do biologicznego unieszkodliwiania zanieczyszczeń, tzw. bioreaktorach. Wyższa temperatura ścieków w okresie letnim wpływa na wzrost efektywności oczyszczania, natomiast niższa w okresie zimowym (wynikająca z wychłodzenia ścieków w bioreaktorach) wpływa na spowolnienie procesów biologicznych [5,6,7]. Dotyczy to wskaźników zanieczyszczeń tlenowych, takich jak BZT5, ChZT, jak również biogennych (związków azotu i fosforu). Przyjmuje się, że temperatura ścieków w bioreaktorach poniżej 12ºC powoduje niedostateczną skuteczność usuwania związków azotu i fosforu. W aktualnie obowiązującym w Polsce Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r., dotyczącym jakości ścieków odprowadzanych do środowiska, właśnie temperatura ścieków poniżej 12ºC w bioreaktorach pozwala nie uwzględniać wartości azotu ogólnego w ocenie pracy oczyszczalni ścieków [8]. W warunkach klimatycznych Polski, okres kiedy temperatura ścieków jest niższa od 12ºC może wynosić od 3 do nawet 5 miesięcy w ciągu roku, w zależności od regionu kraju. Szczególnie na południu kraju (w regionach górskich i podgórskich) okres zimowy jest znacznie dłuższy w porównaniu do zachodnich, czy północnych regionów kraju. Wiele systemów oczyszczania ścieków stosowanych w Polsce jest "zapożyczonych" z innych krajów. Technologia oczyszczania ścieków, która sprawdza się w warunkach cieplejszego klimatu, może nie osiągać wymaganych [...]

Wybrane cechy jakościowe ścieków odprowadzanych z osiedli domów jednorodzinnych w Krakowie


  W terenach wiejskich, zlokalizowanych w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, następuje w ostatnich latach intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb ludności niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem. W osiedlach takich, w granicach posesji, lokalizowane są budynki mieszkalne, często dwukondygnacyjne, garaże, sadzone są drzewa owocowe, rabaty kwiatowe, trawniki oraz uprawiane są małe poletka warzywne [4]. Podobne przeobrażenia społeczno-gospodarcze, infrastrukturalne oraz związane z zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu, zachodzą w gminach wiejskich zlokalizowanych w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich [1, 2, 3]. W osiedlach podmiejskich można wyodrębnić dwa szczyty poboru wody; poranny, kiedy mieszkańcy myją się, spożywają śniadanie i wyjeżdżają do miejsc zatrudnienia oraz popołudniowo-wieczorny, kiedy wracają do domów po pracy. Mieszkańcy osiedli podmiejskich znajdują zatrudnienie najczęściej w samym mieście, co wiąże się z posiadaniem jednego lub coraz częściej dwóch i więcej samochodów dla potrzeb dojazdu do pracy. Wiąże się to ze wzrostem zużycia wody na tzw. cele dodatkowe, związane z myciem pojazdów [1, 4, 5]. W związku z zachodzącymi zmianami infrastrukturalnymi osiedli z typowo wiejskich na podmiejskie, można spodziewać się także zmian w charakterystyce poboru wody, jak również składzie i ilości powstających ścieków. Przykładem osiedli wiejskich, które obecnie funkcjonują w obrębie aglomeracji miejskiej krakowskiej, są osiedla w Bielanach, Skotnikach, Sidzinie oraz w Wadowie. Osiedla te w przeszłości były wioskami sąsiadującymi z miastem, obecnie wchodzą w skład Dzielnic Krakowa. Najwcześniej, bo w 1941 roku, do Krakowa włączone zostały Bielany oraz Skotniki. W 1949 r. do Nowej Huty została włączona wieś Wadów, by w 1951 r. wraz z nią stać się częścią Krakowa. Ostatecznie od 1991 r. osiedle Wadów jest[...]

Przebieg wybranych epizodów opadowych na obszarze aglomeracji krakowskiej w aspekcie modelowania sieci kanalizacji deszczowej


  Obecnie powszechną praktyką, przy wymiarowaniu i sprawdzaniu pracy sieci kanalizacji deszczowej, jest stosowanie zaawansowanych technik modelowania hydrologicznego i hydrodynamicznego [5]. Podejście to wymaga jednak szczegółowej informacji o przebiegu zjawisk opadowych, nie tylko w aspekcie znajomości natężenia i czasu trwania deszczy, ale także najbardziej prawdopodobnego rozkładu opadu w postaci tzw. syntetycznego hietogramu. Wykorzystywane są w tym celu hietogramy opadu w postaci krzywych bezwymiarowych, opracowane przez NRCS (National Resources Conservation Services) [6], DVWK (Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau) [2], deszczy Eulera [5] lub hietogramów syntetycznych [1]. Celem badań była ocena możliwości opisu rozkładu opadu, o czasie trwania 24 godzin, za pomocą bezwymiarowych krzywych opracowanych przez DVWK oraz uzyskanych z rozkładu beta. Analizę przeprowadzono na danych opadowych z 2010 r., uzyskanych ze stacji opadowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji krakowskiej. Materiał i metody Materiałem wyjściowym, wykorzystanym w analizie, były największe epizody opadowe, zanotowane w 2010 r. na wybranych posterunkach opadowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji krakowskiej. Analizowano opady o czasie trwania 24 godzin z krokiem czasowym wynoszącym 1 godzinę. Dane pomiarowe uzyskano za pomocą deszczomierzy elektronicznych typu OP2, zainstalowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielanach, Sidzinie, Skotnikach i Wadowie (rys. 1) w ramach badań własnych Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do analizy wybierano[...]

Wstępne badania nad wpływem wód przypadkowych na aktywność osadu czynnego oraz podatność ścieków na biodegradację


  Jednym z negatywnych czynników wpływających na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków jest dopływ do kanalizacji wód przypadkowych. Oddziaływanie to jest szczególnie uciążliwe w przypadku małych obiektów, charakteryzujących się przepustowością hydrauliczną nie przekraczającą 1000 m3·d-1. Takie oczyszczalnie stosowane są zwykle do unieszkodliwiania ścieków bytowych z osieli wiejskich lub podmiejskich. Wody przypadkowe w kanalizacji rozdzielczej to głównie wody opadowe lub roztopowe, które docierają do wnętrza studzienek kanalizacyjnych poprzez otwory włazowe, przewietrzniki lub nielegalne podłączenia rynien dachowych, wpustów podwórzowych lub systemów drenażowych odwodnienia budynków [1, 3, 10]. Wody przypadkowe podwyższają, niekiedy wielokrotnie, przepływy w kanalizacji powodując przeciążenie hydrauliczne kolektorów, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków [5, 7]. Wody roztopowe, docierające do kanalizacji, w znacznym stopniu obniżają temperaturę ścieków surowych oraz powodują rozcieńczenie zanieczyszczeń w nich zawartych, co wpływa hamująco na procesy biologiczne związane z usuwaniem związków biogennych. Należy zaznaczyć, że dopływ do kanalizacji, po intensywnych opadach deszczu, wód przypadkowych nie jest zjawiskiem krótkotrwałym. Podwyższone dopływy do oczyszczalni mieszaniny ścieków i wód przypadkowych mogą utrzymywać się w przypadku niektórych obiektów nawet powyżej tygodnia. Jest to związane ze spiętrzeniem ścieków w kanalizacji a zarazem zamierzonym i świadomym ograniczeniem dopływu do oczyszczalni, chroniącym przed wypłukaniem osadu czynnego z komór bioreaktora, co mogłoby nastąpić przy przepływach ekstremalnych. Przy dopływie do oczyszczalni mieszaniny ścieków i wód przypadkowych w ilości o 100% wyższej niż przy pogodzie bezdeszczowej - wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń mogą ulegać obniżeniu nawet o 50% [6]. Oprócz rozcieńczenia zanieczyszczeń w ściekach surowych wody przypadkowe mogą dostarczać [...]

 Strona 1  Następna strona »