Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Banach"

Nanomaterials with antimicrobial properties. Nanomateriały o właściwościach antymikrobiologicznych.


  A review, with 51 refs., of Ag, Au and Cu nanoparticles and their uses as biocides.Nanotechnologia zyskała miano "kluczowej technologii XXI w.". Nanocząstki odgrywają znaczącą rolę w różnorodnych dziedzinach nauki, co w następstwie przekłada się na jakość życia człowieka. Jednymi z materiałów, które w najbliższych latach mają szansę na wprowadzenie do produkcji masowej są nanocząstki metali (Ag, Au, Cu) stosowane jako środki biobójcze. Organizm ludzki jest narażony na działanie mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby. Mikroorganizmy, jak również ich pozostałości, mogą powodować zachwianie homeostazy enzymatycznej organizmu oraz wywierają działanie immunotoksyczne na układ odpornościowy1). Liczba środków chemicznych stosowanych do dezynfekcji jest ograniczona z powodu ich negatywnego oddziaływania na organizm oraz ze względu na trudności z rozpuszczalnością i możliwością bezpośredniego zastosowania. Poza tym proekologiczny styl życia konsumentów zmusza do zastosowania jedynie takich środków chemicznych, które naturalnie występują w przyrodzie lub takich, których stosowanie nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wśród preferowanych dodatków niszczących florę bakteryjną znaczną grupę stanowią kwasy organiczne i ich sole, chlorek heksadecylopirydyniowy, ortofosforan sodu, nadtlenek wodoru i diwęglan sodu. Ponieważ nie wszystkie z tych związków są w pełni skuteczne, ciągle poszukuje się nowych metod unieszkodliwiania mikroorganizmów. Alternatywą dla tych dezynfektantów mogą być nanocząstki metali, które wg danych literaturowych wykazują dobre właściwości biobójcze2-4). Nanotechnologia Nanotechnologia niewątpliwie niesie ze sobą wiele profitów. Wyjątkowe właściwości nanostruktur wpłynęły na skalę ich aplikacji w różnorodnych dziedzinach nauki, co spowodowało wzrost ich produkcji. Obecnie nanotechnologia jest wykorzystywana m.in. w elektronice, farmacji, katalizie, przemyśle kosmetycznym i optoelektronice. [...]

Synthesis of metal oxides nanoparticles under microwave radiation Synteza nanocząstek tlenków metali w polu promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.7.21


  Nanosize ZnO, Fe2O3, ZrO2 and CuO particles were prepd. by pptn. in a microwave reactor. Use of the microwave radiation resulted in an increase in dehydration efficiency and a decrease in reaction time. Przedstawiono sposoby otrzymywania tlenków metali w postaci nanometrycznej w dwuetapowej syntezie z zastosowaniem reaktora mikrofalowego. Omówiono wytwarzanie tlenków cynku (ZnO), żelaza(III) (Fe2O3), cyrkonu (ZrO2) oraz miedzi (CuO). Zaproponowana metodyka pozwala na otrzymanie stabilnych nanocząstek tlenków metali, których rozmiar (w przynajmniej jednym wymiarze) był mniejszy niż 100 nm. Zastosowanie pola promieniowania mikrofalowego umożliwia zwiększenie wydajności reakcji dehydratacji oraz skrócenie czasu procesu. Tlenki metali w postaci nanokrystalicznej charakteryzują się cenniejszymi właściwościami w porównaniu z charakterystyką tych samych materiałów w skali makro1). Dzięki większemu stosunkowi powierzchni nanocząstek do objętości wykazują one wyższą aktywność chemiczną. Cząstki nanometryczne posiadają znacznie więcej atomów zlokalizowanych na powierzchni niż materiały lite. Wraz ze zmniejszającym się rozmiarem pole powierzchni właściwej cząstek zwiększa się, co wzmaga ich aktywność2). W pracy przedstawiono sposób otrzymywania tlenku cynku, tlenku żelaza(III), tlenku cyrkonu(IV) oraz tlenku miedzi(II) w postaci nanokrystalicznej. Zbadano możliwość pozyskania tych materiałów w wyniku prowadzenia procesów hydrotermalnych w warunkach podwyższonego ciśnienia i wysokiej temperatury w układzie zamkniętym. Tlenek cynku jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak barwiarstwo, lakiernictwo, elektronika, farmacja i kosmetyka3). Stanowi przede wszystkim świetny materiał bielący4). Dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne i przyspieszające gojenie się ran5) oraz stanowi efektywną barierę dla promieniowania ultrafioletowego, dzięki czemu stosuje się go w produkcji powłok okularów przeciwsłonecznych6)[...]

Otrzymywanie tripolifosforanu sodu o podwyższonym ciężarze nasypowym metodą chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę zwiększania ciężaru nasypowego tripolifosforanu sodu (TPFS) metodą chemiczną. Jako surowców użyto wysuszonej rozpyłowo mieszanki orto- i pirofosforanów sodu otrzymanej w technologii produkcji tripolifosforanu sodu w Z.Ch. Alwernia. Ciężar nasypowy TPFS został zwiększony poprzez dodatek wody do mieszanki fosforanów sodu kierowanych do kalcynacji. Otrzymaną mieszaninę kalcynowano przez 1 h w temp. 550°C i 400°C w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Proponowana metoda pozwala otrzymać tripolifosforan sodu granulowany o ciężarze nasypowym ok. 0,85 kg/dm3. Na tripolyphosphate (I) was produced by calcination of a wetted com. mixt. of NaH2PO4 and Na2HPO4 at 400 and 550°C. Two cryst. I phases were identified by X-ray diffraction and characterized by sieve[...]

Zastosowanie płynów dezynfekcyjnych z dodatkami nanosrebra w przemyśle mięsnym w celu ograniczenia odorów

Czytaj za darmo! »

Opracowano receptury płynów dezynfekcyjnych i bakteriobójczych, zawierających nanocząstki srebra, w stężeniach, które nie są toksyczne dla człowieka i opłacalne ekonomiczne przy ich stosowaniu. Przedstawiono wyniki badań zastosowania tych płynów w przemyśle mięsnym. Stwierdzono, że można otrzymać płyny z dodatkiem nanocząstek srebra o doskonałych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych oraz środków odtłuszczających, zmniejszających napięcie powierzchniowe i spieniających. Four silver-contg. Cl-free disinfection agents for meat industry were developed and tested under industrial conditions to det. their bactericidal and fungicidal properties. The agents showed good d., foam-forming capacity and microbicidal efficiency. Od dawna w przemyśle spożywczym stosuje się pr[...]

Tripolifosforan sodu o dużym ciężarze nasypowym otrzymany metodą chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę otrzymywania tripolifosforanu sodu o dużym ciężarze nasypowym metodą chemiczną. Jako surowców użyto tripolifosforanu sodu o zwiększonym ciężarze nasypowym i dużej zawartości Fazy I lub Fazy II. Ciężar nasypowy TPFS został zwiększony poprzez dodatek wody do tripolifosforanu sodu kierowanego do ponownej kalcynacji. Otrzymaną mieszaninę kalcynowano przez 1 h w temp. 550°C i 400°C w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Proponowana metoda pozwala otrzymać tripolifosforan sodu granulowany o ciężarze nasypowym ok. 0,98 kg/dm3. High bulk d. Na tripolyphosphate (STPP) was produced by calcination of medium bulk d. STPP with high content of Form I or Form II and water at 550°C or 400°C, resp., for 1 h in a lab. chamber kiln. The final STPP showed the bulk d. [...]

Statystyczna analiza wyników badań otrzymywania tripolifosforanu sodu o podwyższonej gęstości nasypowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania tripolifosforanu sodu o gęstości nasypowej regulowanej w granicach 0,90-0,95 kg/dm3 oraz pożądanej zawartości fazy I i fazy II TPFS. Określenie profilu aproksymacji i funkcji użyteczności umożliwiło optymalizację parametrów procesu otrzymywania produktu o pożądanej gęstości nasypowej. Prepn. of Na tripolyphosphate (I) of low bulk d. by calcination of a mixt. of Na phosphates and H2O was assessed by using a quasi-optimum D Hartley exptl. design. The bulk d. of I was 0.90-0.95 kg/L under optimum conditions (H2O/phosphates mass ratio 25/100, H2O temp. 15°C, rubbing time 5 min, max. calcination temp. 350°C or 550°C. Wytwarzane obecnie 􀄞rodki czysto􀄞ci w postaci proszków kompaktowych i tabletek charakteryzuj􀄅 si􀄊 du􀄪􀄅 g􀄊sto􀄞ci􀄅 nasypow􀄅 i podwy􀄪szon􀄅 zawarto􀄞ci􀄅 sk􀃡adników powierzchniowo czynnych1-3). Tripolifosforan sodu (TPFS) o zwi􀄊kszonej g􀄊sto􀄞ci nasypowej jest szczególnie przydatny do stosowania w tego typu detergentach4, 5). TPFS produkowany jest g􀃡ównie metod􀄅 dwustopniowej dehydratacji w suszarce rozpy􀃡owej i kalcynatorze obrotowym6). Produkt kalcynacji ma g􀄊sto􀄞􀃼 nasypow􀄅 0,55-0,75 kg/dm3. Tak ma􀃡a warto 􀄞􀃼 jest wynikiem charakterystycznej struktury "wydmuszkowej" ziaren TPFS. Mo􀄪liwo􀄞􀃼 otrzymania TPFS o regulowanej g􀄊sto􀄞ci nasypowej metod􀄅 chemiczn􀄅, wp􀃡ynie na uproszczenie technologii produkcji oraz pozwali na otrzymanie doskonah[...]

Wpływ parametrów procesu wytwarzania tripolifosforanu sodu na jego gęstość nasypową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki serii doświadczeń, w trakcie których zbadano odpowiedź obiektu badań na określone wartości wielkości wejściowych. Zastosowanie planu doświadczeń Placketta i Burmana pozwoliło na dokonanie oceny istotności wpływu dziesięciu parametrów procesu na gęstość nasypową tripolifosforanu sodu i eliminację parametrów nieistotnych. Na tripolyphosphate (I) was prepd. by rubbing a mixt. of Na phosphates and H2O under varying conditions and its calcination to a product with a grain size mostly 0.25-0.60 mm. The I d. depended significantly on the H2O mass, H2O temp. and the rubbing time only. Rynek detergentów wprowadzi􀃡 surowe wymagania dotycz􀄅- ce jako􀄞ci surowców stosowanych do produkcji 􀄞rodków czysto 􀄞ci. Detergenty ewoluowa􀃡y pod wzgl􀄊dem sk􀃡adu, formy i dawkowania w procesach prania i czyszczenia. W produkcji nowoczesnych 􀄞rodków chemii gospodarczej, którymi s􀄅 proszki do prania typu kompakt i tabletki, szczególny nacisk po􀃡o􀄪ono na parametry surowców i procesów zmierzaj􀄅cych do wytworzenia koncentratów i produktów o du􀄪ej g􀄊sto􀄞ci nasypowej, które zapewniaj􀄅 odpowiednio wysok􀄅 wydajno􀄞􀃼 czyszczenia przy ma􀃡ej dawce stosowania1-5). Tripolifosforan sodu (TPFS) o podwy􀄪szonej g􀄊sto􀄞ci nasypowej jest szczególnie przydatny do stosowania w obu tych rodzajach detergentów. Jako cel bada􀄔 do􀄞wiadczalnych przyj􀄊to weryfikacj􀄊 istotno􀄞ci wp􀃡ywu parametrów procesu na g􀄊stoИ[...]

Wpływ składu chemicznego kwasu fosforowego na proces tworzenia się tripolifosforanu sodu


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu chemicznego składu kwasu fosforowego, zwłaszcza zawartości w nim pierwiastków metalicznych oraz siarczanów, na proces otrzymywania tripolifosforanu sodu (TPFS). W wyniku neutralizacji kwasów fosforowych ekstrakcyjnych i kwasu termicznego sodą amoniakalną otrzymano mieszanki, które kalcynowano w stacjonarnym piecu elektrycznym w temp. 300-550°C przez 60 min. Badania rentgenograficzne wykazały, że skład fazowy otrzymanego produktu jest w dużym stopniu uzależniony od zawartości zanieczyszczeń występujących w kwasie. Obecność zanieczyszczeń przyspiesza lub opóźnia proces tworzenie się TPFS, a w pewnych przypadkach całkowicie go hamuje. Com. H3PO4 samples were analyzed for metal ions and impurities and then neutralized with Na2CO3 to Na5P3O10. After calcination at 300-550°C and grinding, the product was analyzed for chem. and phase compn. Tripolifosforan sodu TPFS (Na5P3O10) ze względu na szeroki zakres właściwości fizykochemicznych znajduje zastosowanie w branży chemicznej oraz innych gałęziach przemysłu. Należy on do podstawowych aktywnych wypełniaczy nowoczesnych środków myjących i piorących (detergentów). Do tego celu wykorzystuje się ponad 70% produkowanego na świecie TPFS. Zdolności sekwestrujące, peptyzowanie zawiesin oraz działanie buforujące i antykorozyjne powodują, że TPFS jest także stosowany m.in. do zmiękczania wody, w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz w technologii wzbogacania rud i kaolinu1-5). Do produkcji TPFS może być stosowany kwas fosforowy termiczny lub ekstrakcyjny oczyszczony oraz węglan sodu lub wodorotlenek sodu. Parametry kalcynacji (temperatura i czas) odgrywają zasadniczą rolę w tym procesie, jednak nie są to jedyne czynniki mające decydujący wpływ na proces tworzenia się TPFS i jego przemiany fazowe. W przypadku mieszanek sporządzonych z kwasów fosforowych ekstrakcyjnych duży wpływ mają zanieczyszczenia, które przyśpieszają lub opóźniają proces [...]

Technologia produkcji małotonażowej fosforanów spożywczych


  Przedstawiono technologiczną koncepcję uniwersalnej instalacji małotonażowej o skali produkcji do 500 t fosforanów spożywczych na rok. W instalacji będą mogły być produkowane zamiennie krystaliczne ortofosforany jednoi dwusodowe oraz jedno- i dwuwapniowe. Omówiono parametry technologii, oszacowano koszty produkcji poszczególnych fosforanów. Uwzględniając ceny rynkowe fosforanów spożywczych stwierdzono, że wszystkie analizowane produkcje mogą się okazać atrakcyjne ekonomicznie. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych zyskiem brutto wynosi ok. 1 rok. Przedstawione rozwiązanie może stanowić interesującą alternatywę dla dużych zakładów mięsnych, w których zapotrzebowanie na sole fosforowe jest relatywnie duże. A technolog. process for versatile prodn. of NaH2PO4, Na2HPO4, Ca(H2PO4)2 and CaHPO4 by reaction of H3PO4 with Na2CO3 or CaCO3 in aq. dispersion was developed. Material balances and economic calcn. for a small prodn. plant (capacity 500 t/yr) were performed. We wcześniejszych pracach badano możliwości otrzymywania kwasu fosforowego z hydroksyapatytu pochodzącego z termicznej utylizacji półproduktów kostnych i mięsno-kostnych1-8). Uzyskano kwas fosforowy i fosforany wapnia oraz sodu o jakości spożywczej2, 9-11). W przemyśle mięsnym stosowane są duże ilości fosforanów spożywczych. Dodawane są one w postaci stałej do masy mięsnej i lodu, po czym całość jest mieszana w mieszalniku do odpowiedniej konsystencji. Ilość dodawanych fosforanów wynosi 0,5 kg/100 kg masy Prof. dr hab. Zygmunt KOWALSKI, profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Katedry Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska i dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ochrona środowiska. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskie[...]

Badania laboratoryjne i przemysłowe oczyszczania, zatężania i suszenia hydrolizatów białkowych


  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i przemysłowych, które wykazały, że proces hydrolizy miazgi mięsno-kostnej i otrzymywania na bazie uzyskanego hydrolizatu suszonych protein jest możliwy do zastosowania w warunkach przemysłowych. Badano możliwość zatężania roztworów białkowych za pomocą technik membranowych oraz stacji wyparnej. Techniki membranowe pozwalają zatężyć hydrolizat do ok. 20% suchej masy, a stacja wyparna do ok. 30%. Najkorzystniejszym rozwiązaniem na potrzeby technologii otrzymywania suszonych protein jest suszarka trójstopniowa z wbudowanym złożem fluidalnym. Produkt otrzymany w wyniku procesu suszenia w tym urządzeniu spełniał wszelkie parametry fizykochemiczne produktu rynkowego. Zadowalająca była również rozpuszczalność tak otrzymanych protein pylistych, dzięki funkcji aglomeracji, jaką ma ten typ suszarki. Pork meat-and-bone mince was hydrolyzed in presence of MeCH(OH)COOH at 100-120°C. The hydrolyzates were purified under lab. and industrial conditions by microfiltration through Al2O3/TiO2 membranes (3.1 bar) and treatment with H2O2 at pH 6.3, then concd. by evapn. or ultrafiltration and dried by spraying et 220°C in rotating drum system at 210°C or in a fluidized-bed drier. The concg. hydrolyzates by evapn. and drying in a fluidized-bed drier were the most efficient operations. The dusty product contained 93.5- 95.5% of proteins and 2-3% of fat and showed a good soly. in H2O, grain size about 300 μm and bulk d. 0.22-0.26 g/mL. Hydrolizaty białkowe otrzymuje się z surowców mięsnych w procesach hydrolizy chemicznej i enzymatycznej. Stosuje się zarówno kwasową, jak i zasadową metodę hydrolizy chemicznej. Jest to proces wysokotemperaturowy, który powinien przebiegać w środowisku silnie kwasowym (pH poniżej 1) lub silnie alkalicznym (pH powyżej 12), w temp. 80-100°C, przez 6-18 h. Produktem są hydrolizaty białkowe nieżelujące, mające zastosowanie głównie jako dodatki smakowozapachowe w przet[...]

 Strona 1  Następna strona »