Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA"

Problematyka uzgadniania położenia obiektów uzbrojenia terenu w aspekcie ich definicji w przepisach prawnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały definicje pojęć dotyczących obiektów uzbrojenia terenu. Szczegółowej analizie zostały poddane definicje pojęć "sieć", "przyłącze" oraz "sieci wewnętrzne" i "instalacje wewnętrzne" w ujęciu geodezyjnym w stosunku do ich interpretacji w ujęciu branżowym. Problem ten uwidacznia się w szczególności na etapie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzonej przez Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Zróżnicowana interpretacja powyższych pojęć może powodować sytuację, że na jednym terenie mogą istnieć przewody różnie nazywane przez różne branże - czyli "sieć" lub "przyłącze", nie wszystkie uzgodnione w ZUDP. Takie postępowanie prowadzić może do niebezpieczeństwa bliskiego przebiegu nieskoordynowanych elementów uzbrojenia terenu, co powoduje kolizje w budowie przewodów będących nośnikami różnych mediów. Abstract. The paper presents definitions of terms concerning utilities. Detailed analysis has been performed for such terms as “a network", “a connection", as well as “internal networks" and “internal installations", with respect to geodetic approach and sectoral interpretation. Those issues are particularly well visible at the stage of co-ordination of placing designed networks of utilities, maintained by the Sections for Settlement Designing Documentation (ZUDP). Diversified interpretation of above issues may result in such situation that conduits, which have different names, assigned by different sectors, may occur at one site, this relates, for example, to “the network" or “the connection", which might have not been settled by the ZUDP Sections. Such approach may lead to unsafe, close location of not co-ordinated elements of utilities, what results in collisions at the stage of construction of carriers for various media.W obowiązujących przepisach prawnych napotyka się na różne definicje pojęć dotyczących uzbrojenia terenu. Zasadni[...]

Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu*)

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule poddano analizie treść mapy do celów projektowych w aspekcie obowiązku zawarcia na niej uzgodnionych, a jeszcze nie zinwentaryzowanych, sieci uzbrojenia terenu (USUT). Kolejnym problemem związanym z tą tematyka są zasady wydawania informacji o USUT, praktykowane przez różne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK) na etapie wykonywania powyższej mapy. Szczegółowej analizie zostały również poddane przepisy prawa regulujące zasady pobierania opłat za informacje o USUT, wydawane w ramach procedury zgłoszenia pracy geodezyjnej w ODGiK.Prezentowany artykuł dotyczy problematyki związanej z wykonywaniem map do celów projektowych. Podczas opracowywania takich map występują niekiedy niejednoznaczności w interpretacji przepisów związanych z ich treścią. Dotyczą one w szczególności obowiązku zamieszczenia informacji o uzgodnionych sieciach uzbrojenia terenu (USUT). Z obserwacji autorek wynika, że problematyka ta bywa odmiennie interpretowana przez różne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK). W związku z tym w artykule przeanalizowane zostaną akty prawne, omawiające treść mapy do celów projektowych w kontekście jej zgodności z treścią mapy zasadniczej oraz zawartością zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Drugim aspektem omawianym w artykule, nierozerwalnie związanym z powyższą problematyką, jest interpretacja przepisów prawa, dokonywana przez ODGiK przy naliczaniu opłat za wydawanie materiałów wykonawcom po zgłoszeniu pracy geodezyjnej. Małgorzata BUŚKO Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu*) Streszczenie. W prezentowanym artykule poddano analizie treść mapy do celów projektowych w aspekcie obowiązku zawarcia na niej uzgodnionych, a jeszcze nie zinwentaryzowanych, sieci uzbrojenia terenu (USUT). [...]

Inwentaryzacja powykonawcza budynków w kontekście zgodności usytuowania z projektem zagospodarowania terenu* DOI:10.15199/50.2016.8.2


  Z dniem 28 czerwca 2015 roku weszła w życie ustawa z 20 lutego 2015 roku będąca nowelizacją prawa budowlanego, która miała ułatwić inwestorowi rozpoczęcie procesu budowlanego, nie nakładając, przy określonych warunkach, wymogu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę. Ustawa ta była oczekiwana zarówno przez inwestorów jak i inne jednostki uczestniczące w procesie budowlanym. Przepisy te narzuciły na geodetów ponoszenie odpowiedzialności za umieszczanie informacji o zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania działki, na podstawie wykonanej inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Jednocześnie ustawodawca nie określił dopuszczalnych kryteriów niezgodności położenia zrealizowanego budynku względem projektu. W dotychczasowych przepisach również nie istniały takowe kryteria, ponieważ geodeta określał wyłącznie stan położenia budynku na dzień wykonanej inwentaryzacji. Zatem nie był odpowiedzialny za ewentualne odstępstwa w usytuowaniu obiektu od projektu. Obecnie od geodety wymagane jest potwierdzenie takiej zgodności. W świetle obowiązujących przepisów prawa geodeta musi więc wziąć pod uwagę wiele czynników determinujących ostateczne wnioski z przeprowadzonej analizy zgodności. Oczywistą sprawą jest bowiem fakt, że z pomiarów geodezyjnych nigdy nie uzyskujemy wyników współrzędnych naroży usytuowania budynku identycznych jak z projektu. Zatem podczas ustalania kryteriów, jakimi powinien kierować się geodeta podczas określania zgodności usytuowania budynku w porównaniu z projektem, powinny być podane wartości liczbowe dopuszczalnych odchyłek współrzędnych, podobnie jak zdefiniowane były dopuszczalne wartości niezgodności w usytuowaniu uzbrojenia podziemnego terenu względem projektu, nieobowiązujące również obecnie. Wnioski wynikające z inwentaryzacji powykonawczej budynku mogą mieć istotne znaczenie prawne w szczególnych przypadkach dotyczących usytuowania budynku względem granic nieruchomości. Podanie różnic m[...]

Przekształcenia mienia Skarbu Państwa w kontekście prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1990 roku DOI:10.15199/50.2018.5.1


  Uwłaszczenie państwowych i innych osób prawnych Uwłaszczeniem państwowych i innych osób prawnych jest przekształcenie posiadanego prawa zarządu do nieruchomości w prawo użytkowania wieczystego gruntów i własności położonych na tych gruntach budynków i innych urządzeń oraz lokali. Uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych nastąpiło w Polsce z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości [14]. Fakt uwłaszczenia potwierdzany był decyzjami wojewody, jeżeli uwłaszczenie następowało w stosunku do nieruchomości państwowych lub decyzjami zarządów gmin, jeżeli uwłaszczenie następowało dla nieruchomości komunalnych. Szczególny tryb uwłaszczenia, niewymagający decyzji wojewody, zastosowany został do wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Zasady uwłaszczenia wyższych uczelni określone były w art. 182 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym [13], a dla jednostek badawczo-rozwojowych w art. 64 ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych [9]. Transformacja mienia Skarbu Państwa Jest to proces polegający na przejmowaniu mienia prywatnego lub mienia Skarbu Państwa przez podmioty komunalne, obejmujący: nabycie, przekształcenie lub przekazanie praw majątkowych do nieruchomości innym osobom prawnym, które to prawa do 1990 roku przysługiwały Skarbowi Państwa. Główne założenia prawno-administracyjne przekształceń własnościowych to: - odstąpienie od zasady niepodzielności mienia Skarbu Państwa, - dokonanie wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługuje mienie, - ograniczenie możliwości administracyjnego ingerowania w obrocie nieruchomościami. DOI: 10.15199/50.2018.5.1 Dr inż. Anna Przewięźlikowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków e-mail:[...]

 Strona 1