Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy S. Michalik"

Obliczeniowa metoda prognozowania i ocena możliwości powstawania PCDDs oraz PCDFs podczas pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wybrane problemy związane z powstawaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w trakcie poważnych awarii przemysłowych, nieobecnych w normalnych warunkach procesu. Przedstawiono opracowaną obliczeniową metodę prognozowania ilości kongenerów polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów, powstających w trakcie poważnej awarii przemysłowej w warunkach scenariuszy pożarowych. Opracowana metoda została wykorzystana do oceny ryzyka powstawania toksycznych kongenerów PCDDs/PCDFs w znaczących ilościach. Stwierdzono, że w warunkach procesów zachodzących podczas pożarowych scenariuszy poważnych awarii przemysłowych z udziałem substancji chemicznych uwolnionych z instalacji technologicznych lub zbiorników magazynowych, nie występują przesłanki fizykochemiczne stwarzające ryzyko utworzenia się toksycznych 17 kongenerów PCDDs/PCDFs w ilościach równych lub większych od ustalonej w przepisach dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych wartości progowej 1 kg. A computational method for quant. prediction of formation of the congeners of polychlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans in fire scenarios from thermodn. data was developed. The method was used for the resp. risk assessment. No risk of formation of the congeners of the toxic compds. in an amt. larger than 1 kg exists in industrial fires. Awaria w Seveso w 1976 r. i jej skutki były bezpośrednim bodźcem do opracowania i przyjęcia pierwszej Dyrektywy Seveso (82/501/EWG). Utworzenie się w wyniku niekontrolowanej reakcji i uwolnienie do otoczenia 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (2,3,7,8-TCDD), najbardziej toksycznej polichlorowanej dibenzo-pdioksyny, spowodowało zamieszczenie w przepisach tej dyrektywy (a następnie Dyrektywy Seveso II (96/82/WE)1)) oraz także we wprowadzonych w latach 2001—2003 przepisach polskich2, 3), wymagań dotyczących obowiązku uwzględniania określonych w kryteriach kwalifikacyjnych substancji niebezpiecznych, które mogą powstać w t[...]

Prekursory oraz uprzywilejowane reakcje niekontrolowane mogące spowodować poważne awarie przemysłowe o największym ryzyku powstawania toksycznych PCDDs oraz PCDFs

Czytaj za darmo! »

Analiza przebiegu awarii przemysłowych, w których powstały i zostały uwolnione do otoczenia znaczące ilości dioksyn wykazała, że ich przyczyną była reakcja niekontrolowana, związana z występowaniem 2,4,5-trichlorofenolu (TrCP) jako prekursora, który w określonych warunkach fizykochemicznych powoduje uprzywilejowane powstawanie 2,3,7,8- tetrachlorodibenzodioksyny (2,3,7,8-TCDD). Wyjaśniono fizykochemiczne uwarunkowania i określono możliwe przebiegi uprzywilejowanych reakcji niekontrolowanych tworzenia się toksycznych kongenerów PCDDs i PCDFs. Na tej podstawie opracowano model przebiegów reakcji uprzywilejowanych, jakie mogą zachodzić między dwoma cząsteczkami chlorofenoli (reakcje kondensacji i reakcje rodnikowe), który wykorzystano do określenia prekursorów dla wszystkich toksycznych kongenerów PCDDs i PCDFs. Zidentyfikowano schematy wszystkich możliwych przebiegów reakcji uprzywilejowanych dla prekursorów chlorofenolowych, które warunkują zaistnienie w przemyśle chemicznym realnych scenariuszy poważnych awarii o największym ryzyku powstawania dużych ilości toksycznych dioksyn oraz furanów. Zidentyfikowano 50 par prekursorów determinujących tworzenie się wskutek reakcji uprzywilejowanych toksycznych kongenerów PCDDs i PCDFs w ilościach stwarzających ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Nine confirmed and probable industrial accidens resulting in formation of polychlorinated dibenzodioxines and dibenzofuranes were reviewed and commented. A model of privileged reaction course of formation of the toxic compas from isomeric di-, tri-, tetra- and pentachlorophenols was developed. Fifty pairs of the congeners were identified. Wykonana z wykorzystaniem opracowanej obliczeniowej metody prognozowania ocena ilości polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDDs) oraz polichlorowanych dibenzofuranów (PDCFs), które mogą powstawać w trakcie pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych1) wykazała, że w warunkach pożarów oraz [...]

Nowa Dyrektywa Seveso III. Zmienione kryteria kwalifikacyjne


  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, tzw. rozporządzenie CLP (classification, labelling, packaging) 1), które weszło w życie w dn. 20 stycznia 2009 r., wprowadziło na terenie całej Unii Europejskiej jednolity, zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów ONZ - GHS (global harmonized system). Zgodnie z postanowieniami art. 61 rozporządzenia CLP: (a) do 1 grudnia 2010 r. substancje były klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z obowiązującymi dotychczas w UE przepisami (dyrektywa 67/548/EWG z późn. zm.), ale dopuszczalne było też stosowanie klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem CLP, (b) od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. substancje klasyfikuje się, stosując przepisy zarówno CLP, jak i dyrektywy 67/548/EWG2) (dotychczasowa klasyfikacja); substancje są oznakowane i pakowane wyłącznie wg przepisów CLP, (c) do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (dyrektywa 1999/45/WE3)), ale dopuszczalne jest też stosowanie klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem CLP, a (d) od 1 czerwca 2015 r. zarówno do substancji, jak i do mieszanin będzie się stosować wyłącznie przepisy CLP. Dyrektywa 67/548/EWG i dyrektywa 1999/45/WE (dotycząca preparatów) tracą moc z dn. 1 czerwca 2015 r. Rozporządzenie CLP wprowadziło nowe zasady klasyfikacji i kategorie (klasy) substancji i mieszanin, które w wielu kwestiach zasadniczo różnią się od dotychczasowego podejścia do tych spraw w UE i, w związku z tym, są odmienne od zasad klasyfikacji tych substancji zastosowanych w załączniku I do dyrektywy 96/82/WE Seveso II4), zmienionej w 2003 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE5). W związku z tym zaistniała potrzeba dokonania zasadniczych zmian kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II4) w celu dostosowania ich do nowego systemu klasyfikacji substancji i mieszanin1). W wyniku kilkuletnich prac i działań[...]

Zagrożenia stwarzane przez substancje niebezpieczne w razie poważnych awarii w zakładach niesevesowskich.Przesłanki do postępowania kwalifikacyjnego w odniesieniu do tych zakładów


  Zagrożenia poważnymi awariami występują nie tylko w zakładach sevesowskich (Seveso establishments) zaliczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska1) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki2) do kategorii zakładów o zwiększonym (ZZR) oraz o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), lecz także w zakładach niesevesowskich3, 4). W myśl polskich regulacji prawnych5), potencjalnymi sprawcami poważnej awarii mogą być nie tylko zakłady zwiększonego i dużego ryzyka. Potencjalnymi sprawcami poważnych awarii mogą również być zakłady posiadające na swoim terenie substancje niebezpieczne ujęte w kryteriach kwalifikacyjnych w ilościach mniejszych niż wartości progowe (tzw. zakłady podprogowe), a także zakłady posiadające substancje o właściwościach niebezpiecznych innych niż określone w kryteriach kwalifikacyjnych2), czyli zakłady niebędące ZDR ani ZZR, stwarzające jednak zagrożenie poważną awarią przemysłową. Oba zdefiniowane tutaj rodzaje zakładów nazwaliśmy zakładami niesevesowskimi. Na podstawie wyników analiz baz danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) wykazano3, 4), że skorygowany wskaźnik awaryjności, stanowiący iloraz liczby poważnych awarii przemysłowych (zdarzeń o znamionach poważnej awarii) występujących w zakładach sevesowskich lub w zakładach niesevesowskich oraz liczby odpowiednich zakładów kształtuje się w przypadku zakładów niesevesowskich na poziomie ok. 35%, podczas gdy dla instalacji ZZR wynosi on ok. 10%, a dla instalacji ZDR ok. 17%; średnio dla zakładów sevesowskich (ZZR + ZDR) 14,5%, co oznacza, że w przypadku zakładów niesevesowskich jest on ok. 2,5-krotnie(!) wyższy. Wskaźnik skorygowany uwzględnia szacowaną sumaryczną liczbę poszczególnych instalacji kategorii ZDR3, 4). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na relatywnie dużą liczbę zakładów niesevesowskich w porównaniu z liczbą zakładów ZZR oraz[...]

 Strona 1