Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Szczepaniak"

Recovery of Mn and Zn by reductive acid leaching of spent batteries. Odzysk Mn i Zn z odpadowego materiału bateryjnego w warunkach kwaśnego ługowania redukcyjnego


  Powdered Zn-C and Zn-Mn battery wastes were treated with H2SO4 and H2O2, (NH2)2CO or (COOH)2 to recover Mn and Zn. The addn. of (COOH)2 resulted in the highest degree of Mn recovery. The recovery of Zn did not depend on the addn. of reducing agents. Przedstawiono wyniki procesu jednoetapowego odzysku cynku i manganu w procesie kwaśnego ługowania redukcyjnego z przetwarzania zużytych baterii cynkowo-węglowych i cynkowo-manganowych. Badano trzy systemy ługujące: kwas siarkowy z kwasem szczawiowym, z nadtlenkiem wodoru oraz z mocznikiem. Zarówno w przypadku naturalnych surowców manganu (rudy), jak i odpadów (baterie), podstawowym warunkiem uruchomienia tego pierwiastka i przeprowadzenia go do roztworu jest zmiana stopnia utlenienia z 4+ (właściwego dla MnO2) na 2+ (w MnSO4). Wymagało to zastosowania reduktora skutecznego w silnie kwaśnym środowisku roztworu ługującego. W przypadku nieorganicznych reduktorów MnO2 najczęściej opisywanym dla rud manganowych jest nadtlenek wodoru. W pracy Jianga i współpr.1) przedstawiono wyniki badań ciągłego procesu ługowania manganu i srebra przy pomocy kwasu siarkowego, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Autorzy osiągnęli wyniki odpowiadające 98% uzysku manganu oraz 85% uzysku srebra. W literaturze można odnaleźć również prace poświęcone równoczesnemu ługowaniu tlenkowych rud manganowych i minerałów siarczkowych, które to minerały stanowiły jednocześnie czynnik redukcyjny. W procesach wykorzystywano kwas siarkowy(VI) lub solny. Badania te obejmowały następujące minerały: galę (PbS)2), sfaleryt (ZnS)2-4), piryt (FeS2)2, 5-8), rudy niklu9) oraz pirytyczny węgiel brunatny10). W większości prac ich autorzy uzyskali ponad 90-proc. stopień wyługowania manganu z rud i szlamów zawierających mangan w ilości zarówno poniżej, jak i powyżej 40% mas. Kolejnym nieorganicznym reduktorem zastosowanym w celu podwyższenia poziomu odzysku Mn z jego rud manganowych była hydrazyna, a w zasadzie ekstrakt chrzanowy. [...]

Recovery of K, Na, Mn and Zn from spent batteries by leaching with water Ługowanie wodą jonów K, Na, Mn i Zn z odpadowego materiału bateryjnego DOI:10.15199/62.2015.5.8


  Spent small batteries were disintegrated and leached at 25-65°C for 120 min with aq. soln. of H2SO4 to recover K, Na, Mn and Zn. The degree of Zn recovery was very low (0.42% at 25°C). No recovery of Mn was achieved. The degrees of K and Na recovery were 92% and 96%, resp., after 120 min independently on the temp. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu ługowania wodą jonów K, Na, Mn i Zn z odpadu bateryjnego. Badano zależność stopnia wyługowania metali od temperatury (25 i 65°C) oraz czasu ługowania (3, 5, 60 i 120 min). Obecnie do przeróbki zużytych baterii stosuje się technologie oparte na metodach separacyjnych (mechanicznych), hydrometalurgicznych oraz pirometalurgicznych1). Metody separacyjne polegają na mechanicznym rozdzieleniu struktur (korpusu) baterii i rozdzieleniu komponentów o charakterystycznych właściwościach fizycznych (gęstość, rozmiar, właściwości magnetyczne)2, 3). Metody hydrometalurgiczne polegają najczęściej na kwaśnym lub alkalicznym ługowaniu odpowiednio przygotowanych odpadów bateryjnych (po procesach obróbki mechanicznej). Po nim następuje ciąg operacji fizyczno-chemicznych, które prowadzą do rozdzielenia i koncentracji wartościowych (lub uciążliwych) składników w fazie wodnej2, 4). Metody pirometalurgiczne polegają na odzysku metali poprzez przeprowadzenie ich w odpowiednio wysokich temperaturach do skondensowanej fazy stopu metalicznego lub do fazy gazowej z późniejszą kondensacją2, 5).W Polsce nie istnieje firma, która posiadałaby opracowaną pełną technologię przeróbki strumienia zużytych baterii. Dotychczas najczęściej wykorzystywane techniki przeróbki tego typu odpadu mają charakter likwidacyjny, eliminujący uciążliwy odpad i wprowadzający jego składniki do głównego procesu pirometalurgicznego, bez zasadniczej zmiany właściwości występujących w nim faz6-8). Z tego powodu w kilku krajowych ośrodkach naukowych trwają badania nad stworzeniem kompletnej technologii piro- i/lub hydrometal[...]

 Strona 1