Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Sofińska-Chmiel"

Application of optical profile measurement in studies of ion exchange resins Zastosowanie profilometrii optycznej w badaniach jonitów DOI:10.15199/62.2015.5.10


  Two com. ion exchange resins with bis(2-pyridylmethyl)amine groups were studied for structure and roughness before and after sorption of Cu(II) ions by a static method. Optical microscopy was used to det. the physicochemical properties of the resins. Linear maps of the elemental compn. on the cross section of the resin beads after Cu(II) sorption. Some small differences between the studied resins were evidenced. Jonity chelatujące (zwane również jonitami kompleksującymi) stanowią grupę wymieniaczy jonowych, zdolnych do selektywnej sorpcji jonów metali przejściowych. Ich zdolności sorpcyjne zależą w dużym stopniu od rodzaju grup funkcyjnych. Na szczególną uwagę zasługują jonity z grupami bis(2-pirydylometylo) aminowymi, zwanymi również bispikoliloaminowymi. Przykładami tego typu jonitów są Dowex M 4195 oraz Lewatit MonoPlus TP 220. W przedstawionej pracy do badań procesu sorpcji jonów Cu(II) na tych jonitach zastosowano profilometr optyczny, umożliwiający precyzyjne, przestrzenne obrazowanie mikrogeometrii powierzchni wybranych materiałów. Badania prowadzono dla roztworów o niskim pH. Warto podkreślić, że tego typu badania, ze szczególnym uwzględnieniem mikrogeometrii i analizy chropowatości przeciętych ziaren w/w jonitów (w różnych ich miejscach), nie były dotąd opisane w literaturze. Odzysk cennych metali, takich jak miedź, nikiel i kobalt jest uzasadniony względami ekonomicznymi, co powoduje zainteresowanie badaniami ich hydrometalurgicznego wydobycia. Stwarza to możliwość selektywnego rozdziału i odzysku pierwiastków z surowców odpadowych, w tym ze zużytych ogniw, świetlówek lub sprzętu elektronicznego. Wielką zaletą technologii hydrometalurgicznych jest możliwość efektywnego odzysku metali i związków o wysokiej czystości z surowców wieloskładnikowych, w procesach prowadzonych w niskich temperaturach oraz przy niskich wartościach pH. Celem pracy jest wytyczenie kierunku rozwoju tych metod z wykorzystaniem nowoczesnyc[...]

 Strona 1