Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kacejko"

Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5


  Obrady sesji plenarnej Komitetu Studiów B5 na 44. Sesji CIGRE prowadzono z podziałem na dwa preferowane tematy główne: - wpływ elementów sieci elektroenergetycznych przewidywanych w przyszłości na problemy koordynacji zabezpieczeń i układów automatyki, - wykorzystanie i zastosowanie zdalnego dostępu do układów zabezpieczeń i automatyki. W pewnych obszarach tematy te przenikały się, co jest pokazane w załączonym spisie referatów, zakwalifikowanych do poszczególnych grup - 19 do pierwszej i 11 do drugiej.Zabezpieczenia i układy automatyki w sieciach przyszłości Przedmiotem obrad Komitetu Studiów B5 nie jest dokładna specyfikacja kształtu sieci elektroenergetycznych przewidywanego w przyszłości, jednak pewne elementy wydają się być pewne w takich sieciach, tak więc ich wpływ na postać i cechy funkcjonalne układów EAZ znalazły swoje odbicie w prezentowanych referatach. Układy WAP i WACS Zastosowanie synchrofazorów i techniki PMUs (phasor measurment units) w systemie elektroenergetycznym obejmuje już nie tylko szeroko omawianą ocenę stabilności [B5-119], ale także tworzenie obszarowych (wide area) systemów zabezpieczeń (WAP) oraz systemów sterowania (WACS) [B5-101, B5-104, B5-111]. Wady zabezpieczeń różnicowych (wrażliwość na nasycenie przekładników prądowych, błędy w komunikacji pomiędzy krańcami zabezpieczanej linii, brak działania rezerwowego dla zakłócenia poza strefą zabezpieczaną) mogą zostać skutecznie wyeliminowane poprzez utworzenie powiązanego systemem GPS układu takich zabezpieczeń. Obejmuje on w sposób jednolity rozległy fragment SEE [B5-101]. Na przykładzie rozwoju systemu zabezpieczeń WAP w rozległej sieci przesyłowej Argentyny można określić kierunki ewolucji układów zabezpieczeń obszarowych w układy zdefiniowane jako WAP&CS (Wide Area Protection & Control System), w których funkcje zabezpieczeniowe są rozszerzane o wiele funkcji z zakresu sterowania - zarówno w stanach normalnych jak i awaryjnych [B5-104][...]

Algorytm dynamicznego dopasowania poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia ogólną koncepcję wykorzystania w trybie on-line informacji o możliwościach przesyłowych linii do sterowania jednym źródłem oraz zespołem źródeł wytwórczych. Obciążalność prądowa linii napowietrznych dość znacznie zależy od warunków atmosferycznych. W artykule pokazano jeden ze sposobów określania tej wielkości w oparciu o normę IEEE Std 738-1993. Wykorzystanie w trybie on-li[...]

Automatyka SCO w systemie elektroenergetycznym - dylematy metrologiczne

Czytaj za darmo! »

Awarie katastrofalne systemów elektroenergetycznych w USA oraz w krajach europejskich, które miały miejsce w 2003 roku przypomniały zagrożenia, które niesie ze sobą całkowity brak energii elektrycznej. Było to jednak spojrzenie z perspektywy zagranicy, a opinie o tym, że prawdopodobieństwa blackoutu w Polsce jest niskie, nie należały do rzadkości. Dopiero wydarzenia z 26 czerwca 2006 roku i towarzyszący im okres zagrożenia, a potem awaryjny podział systemu UCTE 4 listopada 2006 roku, czy wreszcie lokalny blackout szczeciński w 2008 roku, uświadomiły że zagrożenie blackoutowe jest w Polsce realne. W konsekwencji tych zdarzeń na odpowiednich szczeblach energetyki poddaje się analizie procedury obrony systemu elektroenergetycznego przed awarią katastrofalną. Z prac tych wynika, ż[...]

Regulacja napięcia w sieciach rozdzielczych średniego napięcia z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę regulacji napięcia w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem generacji rozproszonej. Zaproponowano liniowy model matematyczny pozwalający na optymalny dobór napięcia zasilającego sieć oraz wartości mocy biernych rozproszonych źródeł energii, które zapewniają optymalny wskaźnik jakości napięcia wyznaczony dla wszystkich jej węzłów, dla różnych stanów obciążenia sieci i zmian poziomu generacji. Abstract. The article presents a new method for voltage control in medium voltage distribution networks with dispersed generation. A linear mathematical model of a distribution network has been proposed. The model makes possible to optimally select feeding voltage of a medium - voltage network as well as reactive power in dispersed power sources according to the actual load and active power generation. (Voltage regulation in distributed networks with dispersed generation). Słowa kluczowe: sieci rozdzielcze, regulacja napięcia, optymalizacja wartości napięcia, generacja rozproszona. Keywords: MV distribution networks, voltage control, voltage value optimisation, dispersed generation Wstęp Na podstawie analiz teoretycznych oraz na podstawie rzeczywistych doświadczeń [1] można zauważyć, że przyłączenie do sieci SN źródeł mocy czynnej i biernej, wpływa znacząco na zmianę wartości napięć w pobliżu miejsca ich przyłączenia. O wartości napięcia w miejscu przyłączenia do sieci SN rozproszonego źródła energii decydują: wartość napięcia na szynach GPZ, spadki napięć powodowane poborem mocy przez odbiorców oraz wartość mocy generowanej w źródłach [2]. Maksymalny wzrost napięcia wynikający z pracy źródła może wystąpić przy minimalnym poborze mocy u odbiorców. Najwyższe wartości napięć, które mogą wystąpić, są obliczone przy założeniu, że w danej magistrali SN pracuje tylko rozpatrywane źródło: (1) G G G GPZ G GPZ G GPZ n n U U P R Q X U U        gdzie: Un - n[...]

Możliwości bloków gazowo-parowych w zakresie regulacji i obrony Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie wyników symulacji zachowania się bloku gazowo-parowego (BGP) w warunkach zakłóceniowych i w procesach regulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski co do właściwości BGP, oddziaływania na system elektroenergetyczny oraz możliwości uczestniczenia tych zespołów wytwórczych w procedurach związanych z procesem obrony i odbudowy KSE. Zawarto sugestie standardów technicznych, które mogą być podstawą do określania warunków przyłączenia nowych jednostek. Abstract. The aim of this paper is to present simulation results of behavior of Combined-Cycle Power Plant (CCPP) under grid fault conditions and in regulation processes of Polish Power System. On the basis of archived simulation results, conclusions were made about characteristics/properties of CCPP units, it’s influence on the system and possibilities of participation in system defending and system restitution procedures. Suggestions were enclosed about technical standards, which can be essential for determining interconnection conditions for new units.(Capabilities of Combined-Cycle Power Plants in participation in control, defending and restitution of Polish Power System) Słowa kluczowe: bloki gazowo-parowe, obrona i restytucja systemu Keywords: combined-cycle power plants, system defense and restitution Wstęp Badanie właściwości dynamicznych bloków wytwórczych wraz z ich układami regulacyjnymi jest jednym z podstawowych problemów analitycznych związanych z pracą systemu elektroenergetycznego. Producenci oraz dostawcy turbin, generatorów oraz układów automatyki podają zazwyczaj w ograniczony sposób parametry i właściwości tych urządzeń. Tymczasem ich poprawne modelowanie jest niezbędne w celu właściwego odwzorowania właściwości rozpatrywanego bloku przyłączonego do systemu. Z uwagi na specyfikę bloków gazowo - parowych (BGP) konieczne jest określenie zasad ich udziału w procesach regulacj[...]

Wpływ zakłóceń w sieci przesyłowej na naprężenia zmęczeniowe wałów turbozespołów dużej mocy


  Zakłócenia w sieci przesyłowej, takie jak zwarcia i ich likwidacja oraz załączenia i wyłączenia linii przesyłowych, a także niedokładna synchronizacja generatora z siecią, powodują duże udary prądu oraz nagłe zmiany mocy czynnej generatorów. Zmiany te wywołują oscylacje skrętne wałów turbozespołów i towarzyszące im naprężenia mechaniczne. Kumulowanie się naprężeń może być przyczyną zmęczenia materiału i uszkodzenia lub nawet zniszczenia turbozespołu. W artykule omówiono wpływ zakłóceń elektrycznych w sieci przesyłowej na naprężania zmęczeniowe materiału wałów turbozespołów oraz podano kryterium, które powinno być sprawdzane przy doborze nastawień urządzeń do kontroli synchronizmu. Zwarcia w sieci przesyłowej i ich likwidacja (w cyklu SPZ lub bez SPZ) oraz wyłączenia i załączenia operacyjne linii przesyłowych wywołują znaczne udary prądowe, które mogą powodować rozmaite zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego i jego elementów. Dotyczą one przede wszystkim skutków działania prądu o dużej wartości w pierwszej chwili po jego wystąpieniu. Zagadnieniom zwarciowym poświęcony jest podręcznik [1], a ich likwidacji - liczne podręczniki, np. [2-4]. Do najważniejszych czynników ograniczających możliwość wykonywania załączeń operacyjnych w systemie elektroenergetycznym można zaliczyć: W1. Możliwość uszkodzenia wyłącznika wskutek przekroczenia jego wytrzymałości mechanicznej. W2. Możliwość zbędnego pobudzenia zabezpieczeń odległościowych. W3. Zagrożenie związane z uszkodzeniem uzwojeń transformatorów (blokowych i sieciowych) przez działanie sił dynamicznych wywołanych dużą wartością prądu załączenia. W4. Zagrożenie związane z uszkodzeniem uzwojeń generatorów przez działanie sił dynamicznych wywołanych dużą wartością prądu załączenia. W5. Zagrożenie utratą stabilności systemu elektroenergetycznego (dotyczy łączenia podsystemów pracujących asynchronicznie oraz likwidacji zakłóceń w cyklu SPZ). W6. Powstawanie naprężeń w wałach zesp[...]

Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej

Czytaj za darmo! »

Switching operations in transmission networks can cause large surges of current and active power of generating units. In order to reduce effects of the mentioned surges, in modern systems special devices (synchrochecks) are applied to control switching conditions of a breaker. Selection of settings for those synchrochecks needs adequate criteria and methods for calculating abnormal current levels. The paper presents a new method for estimating switching conditions when a network ring structure is closed. The method is based on simple numerical operations on elements of a nodal impedance matrix and load flow data. The paper also deals with some uncertainties that can often be found in the relevant literature. Example calculation results obtained for the Polish grid are also given. (Current surges at closing of transmission network ring structures) Streszczenie. Załączenia elementów sieci przesyłowych powodują duże udary prądu oraz nagłe zmiany mocy czynnej zespołów wytwórczych. Dla ograniczenia skutków tych udarów we współczesnych systemach elektroenergetycznych stosuje się urządzenia do kontroli warunków zamknięcia wyłącznika. Do doboru nastawień tych urządzeń potrzebne są odpowiednie kryteria oceny oraz metody obliczenia udarów prądowych.. W artykule omawiana jest nowa metoda obliczania wartości wskaźników niezbędnych do oceny warunków załączenia. Metoda wykorzystuje elementy impedancyjnej macierzy węzłowej sieci. W artykule omówiono również błędy popełniane przy obliczaniu prądów załączenia, spotykane w literaturze. Podano także przykładowe wyniki obliczeń dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Key words: synchrocheck, switching operations, switching over currents, power surges Słowa kluczowe: załączenia do pierścienia, udary prądowe, operacje łączeniowe 1. Wstęp Wielkościami istotnymi dla przebiegu operacji załączenia elementu systemu elektroenergetycznego są wartości napięć (co do modułu, fazy i częstotliwości), mierzone na bie[...]

Możliwości podziału kosztów modernizacji sieci na jednostki wytwórcze ubiegające się o przyłączenie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę podziału kosztów modernizacji sieci na poszczególnych inwestorów ubiegających się o przyłączenie do sieci farm wiatrowych. Zaproponowana została metoda umożliwiająca w stosunkowo prosty sposób określić koszty przypadające na konkretnego inwestora. Wspomniano o obecnie stosowanym podejściu do podziału kosztów inwestycyjnych, a także zwrócono uwagę na możliwość zastosowania nowych, bardziej elastycznych metod pozwalających uniknąć kosztownych remontów lub przynajmniej przesunąć je w czasie. Abstract. The article presents problems of cost sharing on the network upgrade individual investors applying for connection to a network of wind farms. The proposed method is that allows relatively equitably determine the costs attributable to a particular investor. Mention of the currently used approach to the allocation of investment costs, and also drew attention to the possibility of new, more flexible methods to avoid costly repairs or at least move them in time. (Cost sharing on the network upgrade individual investors applying for connection to a network of wind farms) Słowa kluczowe: koszty modernizacji, linie napowietrzne, farmy wiatrowe. Keywords: costs of modernizations overhead lines, wind farms. Wstęp Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz przyłączanie nowych jednostek wytwórczych przyczynia się do większego wykorzystania elementów systemu elektroenergetycznego, a niekiedy ich przeciążenia (w głównej mierze linii i transformatorów). Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne obowiązek przystosowania sieci do przesyłu mocy generowanej w nowych źródłach spoczywa na jej operatorze. W przypadku sieci 110 kV i SN są to operatorzy tacy jak: PGE Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator itp. OSD starają się uniknąć kosztów modernizacji i w przedstawianych inwestorom umowach warunkują przyłączenie od ich zaangażowania finansowego w rozbudowę infrastruktury sieciowej. Z punktu widzenia odbiorcy energ[...]

Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono próbę rozstrzygnięcia różnic poglądów w zakresie zastosowania automatyki SPZ na liniach blokowych. Na podstawie badań symulacyjnych wykazano, że automatyka ta w wersji jednofazowej (JSPZ) może być stosowana na liniach blokowych elektrowni. Możliwość likwidacji zwarcia pozwala na utrzymanie bloku wytwórczego w pracy, co biorąc pod uwagę wielkość mocy znamionowej ma istotne znacznie dla utrzymania bilansu mocy w SEE. Towarzyszące działaniu JSPZ kołysania mocy nie stanowią zagrożenia dla wału turbozespołu. Abstract. Among the actual trends within the national electric power system development there is a construction of new generating units in already operating power plants. Their design includes partial use of the existing infrastructure but the new units are meant to be totally separate independently operating entities. In that case the length of a step-up line connecting the new unit to a power plant substation can be considerable. The question is what should be the reaction of the unit protection system to single phase - earth faults. (Issues Concerning Single Phase Earth Faults in Lines Connecting High-Power Units to the Electric Power System). Słowa kluczowe: automatyka elektroenergetyczna, stabilność systemu, generator synchroniczny, oscylacje skrętne. Keywords: power system stability, torque, single phase to ground fault, simulations. Wstęp Jednym z kierunków rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego jest budowa nowych bloków wytwórczych w istniejących elektrowniach. Blok taki może być usytuowany w pewnym oddaleniu od istniejących generatorów i rozdzielni elektrownianej. Takie warunki pracy ma m.in. blok o mocy 800 MW w Elektrowni Bełchatów - linia blokowa 400 kV do stacji Trębaczew ma długość blisko 50 km. Zachodzi pytanie jak na jednofazowe zwarcia przemijające, zanikające po obustronnym wyłączeniu linii spod napięcia powinien reagować układ EAZ bloku. W grę wchodzi bowiem:  podejście t[...]

 Strona 1  Następna strona »